Eksport af økologi

EU har indgået særlige økologi-handelsaftaler med UK, USA, Canada, Japan, Chile og Korea, som letter eksporten af økologiske fødevarer. Se nærmere herom under de respektive overskrifter.

Ved eksport til øvrige lande udenfor EU/EØS vil det være op til eksportøren at undersøge, hvilke særlige krav der eventuelt stilles af importlandet.

Ved eksport kan danske virksomheder normalt anvende de "Organic Operator Certificates", som bliver udsted i TRACES.​

Download "Organic Oper​ator Certificates" på EU-Kommissionens hjemmeside i alle EU sprog​​​

Bemærk, pdf certifikater kan åbnes i andre sprog, ved at man ændrer sproget i sit profil i TRACES.

Hvis en virksomhed ved eksport af økologiske fødevarer undtagelsesvis mødes af krav om supplerende certifikater på specifikke aktiviteter eller produkter eller partivise certifikater, kan virksomheden evt. tilbyde ét af de følgende certifikater til importøren i eksportlandet:

Forslag til particertifikat (docx)

Forslag til supplerende certifikat (docx)

Det ønskede certifikat udfyldes af virksomheden og indsendes til Fødevarestyrelsen (att: ​den lokale kontrolenhed) med anmodning om, at certifikatet udskrives af Fødevarestyrelsen, stemples og underskrives. Husk dog, at certifikaterne kun kan stemples og underskrives af Fødevarestyrelsen, hvis vi får anmodningen i god tid, således at vi kan kontrollere produkterne eller produktionen, inden varerne forlader Danmark.

Anmodningen skal derfor være modtaget i Fødevarestyrelsen senest 14 dage inden planlagt udsendelse af varen.

Kontakt Fødevarestyrelsen

Såfremt nævnte certifikat ikke opfylder kravene fra eksportlandet/importøren i eksportlandet, kan virksomheden forelægge Fødevarestyrelsen et forslag til et alternativt certifikat.

​Bemærk, at der for USA og Korea er fastlagt krav til udformning af et særligt certifikat – se under eksport af økologiske produkter til USA og Korea.

EU-Kommissionen er ved at forhandle nye gensidige handelsaftaler med lande udenfor EU, som også vedrører økologiske produkter. P.t. er der indgået handelsaftaler med Chile, Schweiz og Storbritann​ien. Information om disse handelsaftaler kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside:

Information om handelsaftaler for økologiske produkter med tredjelande

Den 1. juni 2012 trådte en økologiaftale mellem EU og USA i kraft. Aftalen indebærer, at USA anerkender EU’s økologiregler på det vegetabilske område som ligeværdige med de amerikanske økologiregler (National Organic Program, NOP). Det betyder, at det nu er blevet lettere at eksportere danske økologiske vegetabilske produkter til USA. Samtidig giver aftalen danske producenter mulighed for at bruge det amerikanske økologilogo. 

Dog er produkter fra økologiske akvakulturdyr ikke en del af aftalen og kan dermed ikke eksporteres med NOP-logo til USA.​

​Som konsekvens af aftalen skal der fra 1. juni 2012 ikke længere foretages en supplerende NOP-kontrol i Danmark hos de virksomheder og bedrifter, der vil eksportere økologiske vegetabilske produkter til USA. 

Aftalen omfatter også eksport af økologiske animalske produkter, der opfylder ekstra krav om, at produktionen sker uden brug af antibiotika. 

Ved eksport af økologiske animalske produkter til USA skal alle led fra landmand til eksportør være omfattet af økologikontrol og herudover en supplerende kontrol af, at det særlige USA-krav overholdes. Der skal være dokumentation gennem hele kæden for, at USA-produkterne håndteres som særskilte økologiske produkter, hvad angår dokumentation, registreringer og balanceopgørelser, og også hvad angår sikring mod sammenblanding med øvrige økologiske produkter.

De implicerede fødevarevirksomheder i kæden skal derfor hver især indsende beskrivelser og kontrolprocedurer til Fødevarestyrelsen (den tilknyttede kontrolafdeling), som skal sikre, at både de almindelige økologiregler og det ekstra USA-krav overholdes. (De implicerede primærproducenter skal rette henvendelse til Landbrugsstyrelsen). Når Fødevarestyrelsen har vurderet, at materialet er tilstrækkeligt, udstedes en ny økologirapport eller en ændring/et supplement til økologirapporten.  

Samtidig udsteder Fødevarestyrelsen (den til virksomheden tilknyttede kontrolafdeling) efter anmodning et tillæg til økologikontrolerklæringen, svarende til den erklæring, som fremgår af bilaget i Kommissionens forordning (EU) 2021/2304 af 18. oktober 2021.

Bilag i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2021/2304

Køb og salg af økologiske prod​​ukter bestemt til USA

Ved køb og salg af økologiske produkter bestemt til USA indenfor EU skal det altid sikres, at produkterne er produceret uden antibiotika. Til salg af sådanne produkter indenfor EU kan der anvendes nedenstående particertifikat:

Particertifikat om supplerende kontrol for økologiske varer bestemt til USA (docx)​​

Ved eksport til USA skal de eksporterede produkter ved afsendelsen ledsages af et særligt NOP-Import-Certifikat. Certifikatet udfyldes af virksomheden og mailes herefter til Fødevarestyrelsen (den ansvarlige fødevareenhed).

Vær opmærksom, at der er nye regler for udstedelse af NOP-Import-Certifikater

Fremover skal certifikaterne udstedes af Fødevarestyrelsen i USDA’s Global Integrity Database. Dertil skal alle virksomheder, som vil sælge og producere økologiske produkter til USA være oprettet i databasen.

Der er nu mulighed for at udstede engangscertifikater og certifikater, som kan strække sig op til 12 måneder. F.eks., hvis man har en kontrakt om salg af det samme produkt over en række måneder, så kan der udstedes ét certifikat til dette. Det skal dog angives, hvor meget i alt man kommer til at sælge. For certifikater med længere gyldighed skal vi få oplyst, hvor ofte der sendes partier afsted.

Husk at anmode om et c​ertifikat 14 dage inden produkterne forlader Danmark, således at Fødevarestyrelsen har mulighed for at kontrollere dem inden afsendelsen. For certifikater med længere gyldighed, gælder dette kun for den første afsendelse af produkterne.

Oplysningsskema NOP Import Certificate som wordfil der kan sendes pr. e-mail til fødevarestyrelsen.docx

Cer​​tifikatet attesterer, at betingelserne for økologiaftalen mellem EU og USA er opfyldt, og indeholder oplysninger, der gør det muligt at spore de eksporterede produkter. Udover et gyldigt certifikat, skal man også sikre sig, at økologiske produkter til USA overholder mærkningsreglerne for USA og EU.

Du kan læse mere om NOP-importcertifikatet og om USDAs' Global integrity Darabese

USDA´s hjemmeside om eksport af økologiske produkter til USA

NOP-certifikatet, som vist på USDA's hjemmeside (pdf)

Forklaring til anvendelsen af ​​USDA´s økologilogo

Læs mere o​m ækvivalensaftalen mellem USA og EU

Pressemeddelelser om økologiaftalen mellem EU og USA (lbst.dk)

Pressemeddelelser fra EU-Kommissionen om økologiaftalen mellem EU og USA

Kommissionens retningslinjer om eksport af mælkeprodukter til USA (pdf)

Læs mere om NOP-​​reglerne

Den amerikanske hjemmeside om National Organic Program (på engelsk) 

De amerikanske NOP-regler (på engelsk)

Den 20. juni 2011 trådte en økologiaftale mellem EU og Canada i kraft. Aftalen indebærer, at Canada anerkender ​EU’s økologiregler på det vegetabilske og animalske område som ligeværdige med de canadiske økologiregler. Det betyder, at danske økologiske, vegetabilske og animalske produkter nu kan eksporteres til Canada. Samtidig giver den nye aftale danske producenter mulighed for at bruge det canadiske økologilogo.

Canadian Food Inspection Agency's hjemmeside om økologiaftalen mellem Canada og EU 

Den canadiske hjemmeside om Canadian Organic Products

Det canadiske øko​logi-logo

Økologiske fødevarer, der overholder EU's økologiforordning, og som eksporteres til Canada, kan frivilligt mærkes med det canadiske økologi-logo.

Det er en forudsætning, at kravene i de canadiske "Organic Product Regulations", som linket til ovenfor, overholdes. Bl.a. skal fødevarerne mærkes med angivelsen "Product of", efterfulgt af oprindelseslandet, eller angivelsen "Imported", i umiddelbar forbindelse med logoet. Angivelsen skal være på både fransk og engelsk, medmindre der gælder særlige undtagelser fra kravet om tosproget mærkning.

I øvrigt skal der mærkes med navn på den kontrolinstans, som har stået for økologikontrollen – dvs. for danske økologiske fødevarer Fødevarestyrelsen – også selv om der mærkes med Fødevarestyrelsens kontrolkodenummer: DK-ØKO-100.

Hent en digital version af det canadiske økologilogo (jpg)

  Afbildning af det canadiske økologilogo

Højreklik på billedet for at gemme det ​​canadiske økologilogo. Logoet findes i øjeblikket kun i jpg-format.​ Hvis man har brug for et andet format, må man spørge importøren i Canada, som få det fra deres kontrolorgan i Canada. Logoet kan både bruges i farve og i sort/hvid.

Se mere om logoet på den canadiske hjemmeside.

Eks​port af vegetabilske økologiske produkter

Pr. 1. april 2013 trådte en handelsaftale mellem EU og Japan i kraft, som sikrer, at medlemslandene i EU kan eksportere økologiske vegetabilske fødevarer til Japan og samtidig mærke produkterne med det japanske økologi-logo (”JAS-mærket”) i EU.

De nærmere betingelser knyttet til aftalen fremgår af bilag 1-5, som er udarbejdet af de japanske myndigheder i samarbejde med EU-Kommissionen (alt materialet er på engelsk).​

Bilag 1 af h​​andelsaftalen mellem EU og Japan

Bilag 1 anfører, ​​hvilke lande der er godkendt til eksport til Japan, herunder hvilke EU-lande: 

Bilag 1 af handelsaftalen mellem EU og Japan (pdf)

Bilag 2 af handel​​saftalen mellem EU og Japan

Bilag 2 er de jap​​anske regler for importører af vegetabilske produkter til Japan:

Bilag 2 af handelsaftalen mellem EU og Japan (pdf)

Bilag 3 af han​delsaftalen mellem EU og Japan

Bilag 3 omhandl​​er den kontrakt, som danske eksportører skal indgå med den japanske importør for at kunne påsætte ”JAS-mærket” i Danmark:

Bilag 3 af handelsaftalen mellem EU og Japan (pdf)

Bilag 4 af handelsaft​alen mellem EU og Japan

Bilag 4 omhandle​​r de meget specifikke krav til den dokumentation, der følger partiet ved eksport til Japan og til den fysiske påsætning i Danmark af JAS-logoet på detailpakninger:

Husk at an​​​mode om et particertifikat hos Fødevarestyrelsen 14 dage, inden produkterne forlader Danmark.

Bilag 4 af handelsaftalen mellem EU og Japan (pdf)

Bilag 5 af ha​ndelsaftalen mellem EU og Japan

Bilag 5 giver g​​enerelle svar på de oftest stillede spørgsmål om økologi i Japan:

Bilag 5 af handelsaftalen mellem EU og Japan (pdf)

Eksport a​​f animalske økologiske produkter

Animalske økologiske produkter kan efter 16. juli 2020 ikke længere eksporteres til Japan uden at være særligt JAS certificeret. Det er således nu forbudt at sælge produkter mærket som økologiske i​​​ Japan uden JAS mærke på.

Brochure om de nye økologiregler for animalske produkter (pdf)

Japanske økologiregler for husdyr (pdf)

Nærmere forklaringer om de nye økologiregler og om eksport af animalske økologiske produkter fra det Japanske MAFF

Idet EU's ækvivalensaftale med Japan kun dækker vegetabilske økologiske produkter, kræver e​ksport af animalske økologiske produkter fremover, at disser er blevet certificeret af Japan akkrediterede kontrolorganer. Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen er ikke blevet akkrediteret af Japan. Man kan dog forsøge at finde et andet af Japan akkrediteret kontrolorgan, hvis man vil eksportere animalske økologiske produkter til Japan.

Liste med af det Japanske MAFF akkrediterede kontrolorganer udenfor Japan

Vær opmærksom på nyt mærkningskrav

Bemærk, at der er kommet et nyt mærkningskrav til eksport til Korea, som allerede er gældende. Denne side bliver opdateret snarest.

Læs om mærkningskravet i nyhedsmailen fra februar 2024 

Der er in​​dgået en økologiaftale mellem EU og Korea som er trådt i kraft den 1. februar 2015.

Økologiaftale mellem Korea og EU (enviagro.go.kr)

Økologiaftalen er pr. 30. januar 2018 blevet forlænget og gælder nu uden tidsbegrænsning for eksport a​​f forarbejdede økologiske fødevarer fra EU til Korea.

Forlængelse af økologiaftalen mellem EU og Korea (pdf)

Uforarbejdede økologiske produkter er ikke omfattet af aftalen. Hvis man vil sælge uforarbejdede​ produkter til Korea, skal disse certificeres efter de koreanske økologiregler af et kontrolorgan akkrediteret af de koreanske myndigheder.​

Økologiske produkter bestemt til Korea skal følges af et NAQS Import Certifikat, som udstedes af Fødevarestyrelsen.

NA​QS Import Certifikat

Siden 1. januar 2022 skal NAQS Import Certifikater udstedes elektronisk på NAQS's hjemmesiden. Virksomheder, der ønsker at eksportere forarbejdede økologiske fødevarer til Korea, skal anmod​​​e Fødevarestyrelsen om at udfylde et E-NAQS Import Certifikat. For at kunne udstede dette, bedes virksomheden at indsende et udfyldt udkast til certifikatet, faktura og bill of lading eller airway bill til Fødevarestyrelsen (den ansvarlige Fødevareenhed) senest 5 arbejdsdage inden varen bliver afsendt fra Danmark. Alle rubrikker, som ikke genereres af systemet skal være udfyldte, for at kunne udstede et certifikat. Afgangs- og ankomsttider skal angives, men kan efterfølgende rettes. 

Udkast til E-NAQS Import Certifikatet (docx)

Virksomheden vil efterfølgende modtage certifikatet pr e-mail i pdf format, som skal forelægges ved ankomst af varen i Korea.

Vær opmærksom på, at der i 2019 er tilføjet en ny rubrik til Import Certifikatet. I denne rubrik "Certification Number" skal danske fødevarevirksomheder angive to numrene fra deres Operator Certificate i TRACES: DK-ØKO-100.208-0009008.2023.001. Det er i dette eksempel 208-0009008. 208 er en Isokode for Danmark og 0009008 er et registreringsnummer for virksomheden i TRACES. Dette "certification number" skal ligeledes fremgå af mærkningen på den færdigpakkede fødevare.

Kun forarbejdede fødevarer, der er certificeret efter EU-økologireglerne, må eksporteres til Korea.

Det er en god idé, at man efter en generel risikovurdering analyserer produkterne, mht. om der er anvendt efter økologireglerne ikke-tilladte substanser eller metoder ved fremstillingen. Korea har en nultolerance for indhold af ikke-tilladte substanser. Man må være forberedt på, at de koreanske myndigheder også tager prøver, og at man skal fjerne henvisningerne til den økologiske produktionsmetode, hvis de finder noget, der ikke er tilladt i økologisk produktion (både i primærproduktionen og i forarbejdningen).

De koreanske myndigheder oplyser desuden, at man skal overholde de koreanske mærkningsregler for økologiske produkter, som kræver, at man oplyser følgende i mærkningen:

  • Virksomhedens navn:
  • Adressen på, hvor produkterne er blevet pakket:
  • Telefon på samhandelspartneren i Korea:
  • Navn på kontrolinstansen: fx The Danish Veterinary and Food Administration
  • Certificeringsnummer: Isolandekode for Danmark 208 og virksomhedens registreringsnummer i TRACES (som er en del af det udstedte Operator Certificate)Oprindelsesland: fx Danmark
  • Koreansk økologilogo for forarbejdede fødevarer
  • Hvis man bruger EU logoet, så skal reglerne for dette overholdes og oprindelsen og kontrolkoden oplyses under logoet.

Højreklik på bill​​​edet, for at gemme det koreanske økologilogo for forarbejdede fødevarer. Logoet findes i øjeblikket kun i jpg-format. 

Læs mere i EU-Kommissionens link Q&A om ekspor​t af økologiske fødevarer til Korea

Taiwan har 2018 fået sin egen økologilovgivning, som fra 30. maj 2020 kræver, at økologiske varer, som eksporteres til Taiwan, skal være økologicertificeret efter den nye taiwanesiske lovgivning af et i Taiwan akkrediteret kontrolorgan.

Idet det kun er taiwanesiske myndigheder, som kan akkreditere kontrolorganer, som ønsker at certificere efter de taiwanesiske økologiregler, er det ikke længere tilstrækkeligt, at økologiske produkter til Taiwan er certificeret efter EU-økologireglerne af Fødevarestyrelsen. Det betyder, at virksomheder, der fortsat vil eksportere økologiske fødevarer til Taiwan, må henvende sig til de to akkrediterede kontrolorganer i Taiwan:

Læs mere om Tse-Xin Organic Certification Corporation

Læs mere om EcoGarden

EU og Storbritannien har d. 6. december 2023 bekræftet deres gensidige ækvivalensanerkendelse mht. til økologisk produktion og følgelig accepterer Storbritannien økologiske produkter fra EU. Der er den 24. december 2020 indgået en handelsaftale mellem EU og UK. Du kan læse handelsaftalen her:

Handels- og samarbejdsaftale mellem EU, EURATOM, UK og Nordirland (pdf)

Du kan læse EU Kommissionens afgørelse (EU) 2023/2719 af 6. december 2023 (pdf)

Importing and exporting organic food - GOV.UK​

Vilkårene for eksport af økologiske fødevarer fra EU til Storbritannien ændres fra 1. februar 2025 således, at økologiske produkter bestemt til UK (undtagen Nordirland) skal følges et UK økologikontr​​olattest. Økologiske virksomheder, som gerne vil eksportere økologiske varer til Storbritannien efter 1. februar 2025​, skal indsende et forududfyldt UK økologikontrolattest to arbejdsdage inden afsendning af varerne til deres kontrolenhender i Fødevarestyrelsen til godkendelse, stempling og underskrift.

Great Britain's Certificate of Inspection (docx)

Forklaring af rubrikkerne i UK-økologikontrolattesten (pdf)

For sendinger, som skal opdeles inden de fortoldes i UK (undtagen Nordirland), skal der udstedes delkon​​​trolattester af importøren i UK.

Extract of the Great Britain Certificate of Inspection (Delkontrolattest) (docx)

Forklaring af rubrikkerne i UK delkontrolattesten (pdf)

Der er kommet nye oplysninger til for importører i Storbritannien og en vejledning, som forklarer de​ forskellige skridt ved en økologi-import:

Importing Organics into GB FAQ 16 April 2023 (pdf)

Step by step guidance for GB imports from third countries 16 April 2021 (pdf)

Det fremgår endnu ikke særligt tydeligt af de engelske hjemmesider, hvordan økologiske produkter bestemt til UK (bortset for Nordirland) skal mærkes. Man kan dog fortsat bruge EU-mærkningsreglerne og EU-logoet på det engelske marked, hvis produktionen ligger i EU, og ingredienserne er certificeret efter EU-regler.

Bemærk også EU-Kommissionens hjemmeside om nye handelsaftaler for mere information i forbindelse​ med Brexit

​Læs EU-Kommissionens information om handelsaftaler for økologiske p​rodukter med tredjelande

​​​