Nyt om økologireglerne

21-12-2023

▪ Økologireglerne om rengørings- og desinfektionsmidler er udsat til 1. januar 2026

▪ Fra 1. januar 2024 skal de tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser ses i Positivliste-økologiforordningens bilag V, Del B.

▪ Ækvivalensaftale vedr. økologiske produkter mellem EU og Storbritannien (UK)

▪ Nye regler om mærkning af økologisk petfood

 

Økologiregler om rengørings- og desinfektionsmidler er udsat til 1. januar 2026

Ved en ændring (ved forordning 2023/2229) af Positivliste-økologiforordningen (forordning 2021/1165) er anvendelsen af fælles EU-regler for brug af rengørings- og desinfektionsmidler udskudt i 2 år.

Det betyder, at reglerne først finder anvendelse fra 1. januar 2026.

Den ændrede ikrafttrædelsesdato ses af Positivliste-økologiforordningens artikel 13. På Fødevarestyrelsens side om økologilovgivning er link til den konsoliderede Positivliste-økologiforordning.

Find Positivliste-økologiforordningen på Fødevarestyrelsens side, Økologilovgivning (vælg den konsoliderede udgave fra 15/11/2023 i venstre margin)

Tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser skal fra 1. januar 2024 ses i bilag V, del B, i Positivliste-økologiforordningen

Hidtil – og indtil 31. december 2023 - har listen over tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser, som må anvendes inden for 5%-grænsen i økologiske fødevarer, skulle findes i den ”gamle økologi-gennemførelsesforordning” (forordning 889/2008), bilag IX.

Nu nærmer vi os i hast d. 1. januar 2024, hvor den nye – og kortere – liste i Positivliste-økologiforordningens (forordning 2021/1165) bilag V, del B, skal følges ved produktionen.

Forarbejdede økologiske fødevarer, der er produceret før den 1. januar 2024 med ikke-økologiske landbrugsingredienser fra bilag IX i "den gamle økologi-gennemførelsesforordning" må markedsføres efter denne dato, indtil lagrene er opbrugt.

Bestemmelserne om anvendelsen af den nye liste i bilag V, del B, samt om overgangsordningen i den forbindelse, ses i Positivliste-økologiforordningens artikel 12 og 13. På fvst.dk-siden om økologilovgivning linkes til den konsoliderede Positivliste-økologiforordning.

Find Positivliste-økologiforordningen på Fødevarestyrelsens side, Økologilovgivning (vælg den konsoliderede udgave fra 15/11/2023 i venstre margin)


Ækvivalensaftale vedr. økologiske produkter mellem EU og Storbritannien (UK)

Ækvivalensaftalen mellem EU og UK er blevet bekræftet d. 6. december 2023 ved ”Kommissionens afgørelse (EU) 2023/2719 af 6. december 2023 om bekræftelse af anerkendelse af ækvivalens for så vidt angår økologiske produkter, der er omhandlet i bilag 14 til handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side.”

Det betyder, at der nu ikke længere er en slutdato for aftalen. Der er herudover ikke nogen nævneværdige ændringer mht. til selve aftalen.

Økologi-importreglerne fra UK er uændrede. Dvs. kontrolorganerne i UK skal udstede en økologikontrolattest, COI, i TRACES.

Mht. eksport til UK er UK’s udvikling af et elektronisk system til økologikontrolattester udsat til 1. februar 2025. Der er derfor endnu ikke krav om kontrolattester ved eksport til UK.

Fødevarestyrelsens sider om ”Import af økologi” og ”Eksport af økologi” er opdateret.

Læs Fødevarestyrelsens side, Import og Eksport af økologi


Nye regler om mærkning af økologisk petfood

En ny forordning, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2023/2419 af 18. oktober 2023 om mærkning af økologisk foder til selskabsdyr, har fastlagt specifikke regler for mærkning af økologisk petfood, som trådte i kraft 30. oktober 2023.

Med den nye forordning skal økologisk petfood mærkes efter regler, der i store træk svarer til reglerne for økologiske fødevarer; dvs. der kan gøres brug af de samme mærkningskategorier. F.eks. gælder kravet om, at mindst 95 % af landbrugsingredienserne skal være økologiske for at et produkt kan markedsføres som ”økologisk” i varebetegnelsen, og der er mulighed for at mærke med indhold af økologiske ingredienser i ingredienslisten samt mulighed for at fremhæve økologiske ingredienser i varebetegnelsen, hvis hovedingrediensen er et jagt- eller fiskeriprodukt.

Mht. anvendelse af tilsætningsstoffer m.v. så gælder dog Positivliste-økologiforordningens bilag III Godkendte produkter og stoffer, der anvendes som foder eller i foderproduktion - og ikke bilag V, som gælder fødevarer.

EU´s økologilogo bliver fra 1. maj 2024 obligatorisk at anvende på økologisk petfood færdigpakket til den endelige forbruger.

Overgangsordningen fastlagt i forordningen er, at økologisk petfood, som er mærket i overensstemmelse med nationale regler inden ikrafttrædelsesdatoen 30. oktober 2023, kan markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

Fødevarestyrelsen har ansvaret for kontrol af økologisk petfood med animalsk indhold, jf. bekendtgørelsen om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

Find petfood-økologiforordningen (forordning 2023/2419) på Fødevarestyrelsens side, Økologilovgivning