Hygiejneregler - lovstof

Fødevaresikkerhed

Fødevarevirksomheder skal overholde en række hygiejneregler, der er fastsat ud fra hensynet til fødevaresikkerheden.

På denne side finder du h​​ygiejnereglerne med links til Retsinformation og til EU-lovgivningen på EUR-LEX. I Retsinformation skal du være opmærksom på at få alle ændringer til reglerne med – du finder dem i højremenuen i Retsinformation.

Konsoliderede udgaver er en sammenskrivning af den oprindelige tekst og ændringerne. Vær opmærksom på, hvilke ændringer der er indarbejdet. De konsoliderede tekster er udelukkende ment som en hjælp, og Fødevarestyrelsen påtager sig ikke ansvar for indholdet. 

En række regler for fødevarer er fælles i EU, fx Fødevareforordningen og hygiejneforordningerne. Samtidig er der kontrolforordninger med regler for den offentlige kontrol med fødevarevirksomheder.

Hygiejneforordningerne

indeholder indretnings- og driftsmæssige krav til alle fødevarevirksomheder, lige fra fiskeren til kiosken. Hygiejneforordningen for animalske fødevarer indeholder supplerende indretnings- og driftsmæssige krav for (engros)virksomheder med animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg).

Kontrolforordningen

indeholder generelle krav til den offentlige kontrol med foderstof- og fødevarelovgivningen samt regler om dyresundhed og dyrevelfærd. Kontrolforordningen for animalske fødevarer fastsætter supplerende krav til den offentlige kontrol med animalske fødevarer.
 
Som supplement til EU-reglerne er der forordninger om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, om trikinkontrol med kød, om særlige salmonella-garantier for visse typer kød og æg til Finland og Sverige samt om gennemførelses- og overgangsordninger.


Gennemførselsforordning, (EU) nr. 2074/2005, konsolideret udgave af 14. december 2019

Forordning om offentlig kontrol, (EU) 2017/625, konsolideret udgave af 28. januar 2022

Fødevareforordning, (EF) nr. 178/2002, konsolideret udgave af 1. juli 2022

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, (EF) nr. 853/2004, konsolideret udgave af 15. februar 2023

Gennemførelsesforordning om kontrol af animalske produkter (EU) 2019/627, konsolideret udgave af 9. januar 2023

Mikrobiologiforordning nr. 2073/2005, konsolideret udgave af 8. marts 2020.

Trikinforordning (EU) 2015/1375, konsolideret udgave af 21. april 2021

Forordning om autorisation af spirevirksomheder 210/2013 af 11. marts 2013

Gennemførelsesforordning nr. 931/2011 af 19. september 2011, sporbarhed, animalske fødevarer (anvendes fra 1. juli 2012)

Salmonellagaranti, Finland og Sverige nr. 1688/2005, konsolideret udgave af 19. december 2011

Hygiejneforordning nr. 852/2004, konsolideret udgave af 24. marts 2021

Dybfrost, temperatur​kontrol nr. 37/2005 af 12. januar 2005​

Delegeret forordning om kontrol med kød og muslinger m.m. (EU) 2019/624, konsolideret udgave af 8. december 2022

I Danmark er fødevareloven tilpasset EU-forordningerne. En række bekendtgørelser supplerer forordningerne og fødevareloven.

Bekendtgørelse nr. 78​ af 30. maj 2022 om muslinger m.m. (muslingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1518 af 15. december 2022​ om fødevarehygiejne (hygiejnebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 456 af 24. april 2019 om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne 

Bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022​ om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (autorisationsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 813 af 3. juni 2022 om international transport af letfordærvelige fødevarer (ATP-bekendtgørelsen)​

Trikinbekendtgørelse nr. 714 af 15. december 2015

Bekendtgørelse nr. 106 af 30. januar 2015 om ophæ​velse af bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor fødevarehygiejne

Bekendtgørelse nr. 122 af 15. februar 2008 om påbud om rådgivning og uddannelse på fødevareområdet​

Dybfrostbekendtgørelse nr. 1194 af 8. august 2005

Bekendtgørelse nr. 1519 af 15. december 2022 om ophævelse af bekendtgørelse om embed​sdyrlægers og tilsynsteknikeres faglige kvalifikationer

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af fødevareforordningen, gennemførelsesforordningen for animalske fødevarer og gennemførelsesforordningen om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer

​Bekendtgørelse nr. 1425 om godkendelse af rådgivere på fødevareområdet