Hygiejneregler - lovstof

Fødevaresikkerhed

Fødevarevirksomheder skal overholde en række hygiejneregler, der er fastsat ud fra hensynet til fødevaresikkerheden.

På denne side finder du h​​ygiejnereglerne med links til Retsinformation og til EU-lovgivningen på EUR-LEX. I Retsinformation skal du være opmærksom på at få alle ændringer til reglerne med – du finder dem i højremenuen i Retsinformation.

Konsoliderede udgaver er en sammenskrivning af den oprindelige tekst og ændringerne. Vær opmærksom på, hvilke ændringer der er indarbejdet. De konsoliderede tekster er udelukkende ment som en hjælp, og Fødevarestyrelsen påtager sig ikke ansvar for indholdet. 

En række regler for fødevarer er fælles i EU, f.eks. fødevareforordningen og hygiejneforordningerne.

Hygiejneforordningerne indeholder indretnings- og driftsmæssige krav til alle fødevarevirksomheder, lige fra fiskeren til kiosken. Hygiejneforordningen for animalske fødevarer indeholder supplerende indretnings- og driftsmæssige krav for (engros)virksomheder med animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg).
 
Som supplement til hygiejneforordningerne er der forordninger om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, om trikinkontrol med kød, om særlige salmonella-garantier for visse typer kød og æg til Finland og Sverige samt om gennemførelses- og overgangsordninger.

Delegeret forordning om kontrol med kød og muslinger m.m. (EU) 2019/624

Dybfrost, temperatur​kontrol (EF) 37/2005

Forordning om autorisation af spirevirksomheder (EU) 210/2013

Fødevareforordning, (EF) 178/2002

Gennemførselsforordning, (EU) 2074/2005

Gennemførelsesforordning om sporbarhed, animalske fødevarer (EU) 931/2011

Hygiejneforordning (EF) 852/2004

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, (EF) 853/2004

Mikrobiologiforordning (EF) 2073/2005

Salmonellagaranti, Finland og Sverige (EF) 1688/2005

Trikinforordning (EU) 2015/1375

I Danmark er fødevareloven tilpasset EU-forordningerne. En række bekendtgørelser supplerer forordningerne og fødevareloven.

Bekendtgørelse nr. 574​ af 25. maj 2023 om muslinger m.m. (muslingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1518 af 15. december 2022​ om fødevarehygiejne (hygiejnebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 456 af 24. april 2019 om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne 

Bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022​ om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (autorisationsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 813 af 3. juni 2022 om international transport af letfordærvelige fødevarer (ATP-bekendtgørelsen)​

Trikinbekendtgørelse nr. 714 af 15. december 2015

Bekendtgørelse nr. 106 af 30. januar 2015 om ophæ​velse af bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor fødevarehygiejne

Bekendtgørelse nr. 122 af 15. februar 2008 om påbud om rådgivning og uddannelse på fødevareområdet​

Dybfrostbekendtgørelse nr. 1194 af 8. august 2005

Bekendtgørelse nr. 1519 af 15. december 2022 om ophævelse af bekendtgørelse om embed​sdyrlægers og tilsynsteknikeres faglige kvalifikationer

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af fødevareforordningen, gennemførelsesforordningen for animalske fødevarer og gennemførelsesforordningen om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer

​Bekendtgørelse nr. 1425 om godkendelse af rådgivere på fødevareområdet