27. Mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger

Fodertilsætningsstoffer og forblandinger skal mærkes, når de markedsføres i ren form, dvs. inden de blandes i fodermidler eller foderblandinger. Reglerne for mærkning findes i fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, med supplerende mærkningsregler i bilag III i samme forordning.

27.1 Mærkning af fodertilsætningsstoffer

Fodertilsætningsstoffer skal mærkes med en række obligatoriske oplysninger. 

Nedenfor er vist et eksempel på en godkendelse af et fodertilsætningsstof. Oplysningerne heri er brugt som eksempel på hvad den obligatoriske mærkning på fodertilsætningsstoffer og forblandinger omfatter. De oplysninger, der skal indgå i mærkningen, er markeret.

Eksempel på godkendelse af fodertilsætningsstof

Her er markeret de oplysninger, som står i godkendelsesforordningen og som skal gengives i den påbudte mærkning på fodertilsætningsstoffet.

Godkendelse af fodertilsætningsstoffet bentonit som mykotoksinbinder, godkendt i godkendelsesforordningen 1060/2013. Eksemplet er kun et uddrag af teksten fra forordningen.

 Følgende informationer skal ifølge artikel 16, litra a-g, fremgå af mærkningssedlen: 

 1. Navnet på den funktionelle gruppe i henhold til godkendelsen af fodertilsætningsstoffet, efterfulgt af  fodertilsætningsstoffets specifikke navn, dvs. det navn, som stoffet har fået tildelt i forordningen, hvor fodertilsætningsstoffet er godkendt.
  I eksemplet er den funktionelle gruppe navngivet ”Stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder: aflatoksin B1”, og det angives lige over kolonnerne med godkendelsesbetingelserne. Når navnet skal angives på mærkningssedlen kan det forkortede navn ”Mykotoksinreducerende stoffer” anvendes. Det forkortede navn kan findes i bilag VI i markedsføringsforordningen. Da navnet på den funktionelle gruppe angiver, at tilsætningsstoffet kan reducere aflatoksin B1, kan navnet angives som ”Mykotoksinreducerende stoffer, aflatoksin B1”.
  Tilsætningsstoffets specifikke navn er angivet i kolonnen navngivet ”Tilsætningsstof”.
  I eksemplet er fodertilsætningsstoffets specifikke navn ”bentonit”.

  Specielt eksempel: Angivelse af det specifikke navn for vitamin E, med ID-nummer 3a700, se godkendelsesforordning 26/2011

  For et enkelt fodertilsætningsstof, nemlig vitamin E 3a700, kan det specifikke navn angives på flere måder jf. navnet på tilsætningsstoffet i godkendelsen af stoffet: 

  ”Vitamin E” eller ”all-rac-alpha-tocopheryl acetate”,

  ”Vitamin E” eller ”RRR-alpha-tocopherylacetat”eller

  ”Vitamin E” eller ”RRR-alpha-tocopherol”. 

  Til trods for at det alene er krævet at kalde tilsætningsstoffet vitamin E, så er det nødvendigt at angive den faktisk anvendt tocopheryl- eller -pherol-form på mærkningssedlen, da man ellers ikke kan afgøre, hvor meget aktiv stof (vitamin E) der faktisk er i produktet.

 2. Den mærkningsansvarliges navn eller firmanavn plus adresse eller hjemsted
  Se mere i afsnit 21.3 Ansvar for mærkning af foder.
  Med adresse forstås hele adressen med vejnavn, vejnummer og postnummer og by. En webadresse er ikke tilstrækkelig.

 3. Angivelse af mængden af fodertilsætningsstoffet
  For flydende tilsætningsstoffer skal nettorumfang eller nettovægt fremgå af mærkningsedlen. Nettovægt angives for øvrige tilsætningsstoffer.

 4. Virksomhedens godkendelsesnummer tildelt efter foderhygiejneforordningen
  Se mere i afsnit 86.2 Hvad er godkendelsesnummer? Hvis virksomhedens aktiviteter ikke kræver godkendelse, og virksomheden derfor ikke har et godkendelsesnummer, bortfalder kravet.

 5. Brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter for anvendelsen og - hvor det er relevant - særlige krav fastsat i godkendelse, herunder dyrearter og -kategorier, som tilsætningsstoffet er godkendt til.
  Sikkerhedsforskrifterne står i den næstsidste kolonne.
  I nedenstående eksempel - fra godkendelsen af bentonit som mykotoksinreducerende stof til reduktion af aflatoksin B1 - er der disse sikkerhedsforskrifter:

  1. I Brugsvejledning angives:

       -  »Samtidig oral brug af makrolider bør undgås«
       -  Til fjerkræ: »Samtidig brug af robenidin bør undgås«

  2. Til Fjerkræ: Samtidig brug af coccidiostatika bortset fra robenidin kontraindiceres ved indhold af bentonit på over 5 000 mg/kg.

  3. Den samlede mængde bentonit må ikke overskride det tilladte maksimumsindhold på 20 000 mg/kg fuldfoder.

  4. Anvendelsen af tilsætningsstoffet er tilladt i foderstoffer, der overholder EU-lovgivningen om uønskede stoffer i foderstoffer.

  5. Sikkerhedsforanstaltninger: Der skal bæres åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker under håndteringen.

  Til trods for at det kun er angivet i punkt 1, at teksten skal angives i brugsvejledningen, så er det Fødevarestyrelsens vurdering, at punkt 1-4 skal fremgå af mærkningssedlen. Dette fordi der er tale om nødvendig vejledning, for at stoffet bruges korrekt og er sikkert at anvende. Det er virksomhedens ansvar at tage stilling til hvilke informationer, der er nødvendige at angive på mærkningssedlen, for at fodertilsætningsstoffet kan anvendes korrekt og sikkert.
  Punkt 5 er i princippet også en sikkerhedsforskrift og burde således også angives på mærkningssedlen. Imidlertid er der krav i miljølovgivningen, som sikrer, at denne information kommer ud til brugerne af fodertilsætningsstofferne på anden vis: I henhold til CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008 (klassificering, mærkning og emballering) i miljølovgivningen, er der krav om faremærkning på de fodertilsætningsstoffer og forblandinger, som kan udgøre en arbejdsmiljørisiko for brugeren. Det er sikkerhedsdatabladet for fodertilsætningsstoffet som afgør, hvilken faremærkning der skal på mærkningssedlen. Denne faremærkning er piktogrammer med rød kant, som f.eks. angiver, at stoffet kan være ætsende.
  Hvis det ikke angives, at tilsætningsstoffet kan reducere aflatoksin B1, kan brugeren forledes til at tro, at stoffet kan reducere alle typer mykotoksiner. Det er derfor en del af brugsanvisningen at angive, at tilsætningsstoffet kan reducere aflatoksin B1. Dette er med til at sikre, at stoffet anvendes korrekt. Det vil være tilstrækkeligt, at ”Aflatoksin B1” fremgår som en del af navnet på den funktionelle gruppe.
  De dyrearter, som stoffet er godkendt til, står i den femte kolonne fra venstre
  I eksemplet er stoffet godkendt til drøvtyggere, fjerkræ og svin. Det skal derfor fremgå af mærkningen, at det kun kan bruges til disse dyrearter. Hvis tilsætningsstoffet er godkendt til alle dyrearter, er det ikke nødvendigt at angive dyrearter på mærkningssedlen.
  Som en del af brugsanvisningen skal det angives på mærkningssedlen hvor mange mg (eller lignende) af tilsætningsstoffet eller forblandingen, der maksimalt må gives til dyrene pr. kg fuldfoder. I maksimumkolonnen er det angivet, at maksimumindholdet til de angivne dyrearter er 20.000 mg/kg.
  I dette tilfælde er der også en tekst under ”andre bestemmelser” der angiver de 20.000 mg/kg. Det er tilstrækkeligt, at det angives én gang på mærkningssedlen.

 6. Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer
  I eksemplet er identifikationsnummeret ” 1m558”, og det står i den venstre kolonne.

 7. Partiets batchnummer og fremstillingsdato
  Herudover er der i fodertilsætningsstofforordningen, Bilag III, krav om, at mærkningssedlen for alle forblandinger og fodertilsætningsstoffer, bortset fra for kategorierne teknologiske- og sensoriske tilsætningsstoffer, angiver udløbsdatoen, det vil sige holdbarhedsdatoen, indenfor hvilken, sælger kan garantere indholdet.

Regler brugt i dette afsnit:

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a)-g), og Bilag III, punkt 1, litra (a)

Foderhygiejneforordningen

Se mere i afsnit:

5.1 Hvad et fodertilsætningsstof er

9.1 Hvad en forblanding er

17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed

19.1 Pakning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger

21.3 Ansvar for mærkning af foder

21.6 Mærkningssprog

21.7 Hvordan mærkningsoplysningerne skal stå

27.2 Mærkning af forblandinger

Mærkningskravene til forblandinger fremgår også af fodertilsætningsstofforordningen. Forblandinger skal mærkes med de samme obligatoriske oplysninger som fodertilsætningsstoffer i henhold til artikel 16, litra a-g. Nedenfor vil det blive uddybet hvis der for punkterne a-g er særlige forhold, der gør sig gældende for forblandinger.  Ud over dette er der en række særlige krav der gælder for forblandinger: 

 • Fodertypen
  Forblandingen skal mærkes med fodertypen ”forblanding”. Det betyder at ordet ”Forblanding” skal fremgå af mærkningssedlen. Der findes ikke er tilsvarende krav for fodertilsætningsstoffer.
  En forblanding, der indeholder ensileringstilsætningsstoffer skal ifølge fodertilsætningsforordningen, bilag IV, mærkes med fodertypen: ”Forblanding med ensileringstilsætningsstoffer”. Denne mærkning er vigtig i forbindelse med mærkning af fodermidler, der sælges fra én landbruger til en anden til brug på dennes bedrift.
  Se mere i afsnit 22.6 Undtagelse – mærkning af fodermidler – salg fra én landbruger til en anden til brug på dennes bedrift.
 • Indholdet af Bærestoffer i forblandingen skal angives:
  Hvis forblandingen indeholder bærestoffer, og bærestofferne er et eller flere fodermidler, skal indholdet af bærestofferne angives på samme måde som indholdet af fodermidler i foderblandinger.
  Se afsnit 22.8 Angivelse af indholdet af fodermidler i foderblandinger.
  Hvis bærestoffet er vand skal vandindholdet angives.
  Se mere i afsnit 10.1 Hvad bærestoffer bruges til.
 • Holdbarheden af forblandingen skal angives:
  På en forblanding må kun angives én dato for mindste holdbarhed.
  Denne dato skal fastsættes ud fra holdbarheden af den bestanddel i forblandingen, der har kortest holdbarhed.
  Se mere i afsnit 17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed.

Forblandinger skal ifølge artikel 16, litra a)-g), - som nævnt - mærkes med de samme informationer som fodertilsætningsstoffer. Nedenfor er det uddybet, hvis der for punkterne a)-g) er særlige forhold, der gør sig gældende for forblandinger. 

 1. For hvert af tilsætningsstofferne i forblandingen: Navnet på den funktionelle gruppe efterfulgt af fodertilsætningsstoffets specifikke navn.
 2. Den mærkningsansvarliges navn eller firmanavn plus adresse eller hjemsted.
  Dette krav gælder kun for selve forblandingen. Det betyder at den mærkningsansvarliges navn og adresse skal fremgå af mærkningssedlen. Der skal ikke angives navn og adresse for de virksomheder, der har leveret de enkelte fodertilsætningsstoffer i forblandingen.
 3. Angivelse af mængden af fodertilsætningsstoffet
 4. Virksomhedens godkendelsesnummer tildelt efter foderhygiejneforordningen.
  Dette krav gælder kun for selve forblandingen, hvilket betyder at det er den mærkningsansvarliges godkendelsesnummer, der skal fremgå af mærkningssedlen. Der skal ikke angives godkendelsesnummer for de virksomheder, der har leveret de enkelte fodertilsætningsstoffer i forblandingen.
 5. Brugsanvisning, sikkerhedsforskrifter og dyrearter
  Der skal angives en brugsanvisning for forblandingen, om nødvendigt for hver dyreart. Denne brugsanvisning skal fastsættes ud fra den bestanddel i forblandingen, der først begrænser hvor meget af forblandingen, der kan blandes i foder til de enkelte dyrearter.
  Sikkerhedsforskrifter skal angives for det/de enkelte fodertilsætningsstoffer, der indgår i forblandingen. Hvis der er angivet sikkerhedsforskrifter i flere af godkendelserne for fodertilsætningsstoffer, der indgår i forblandingen, skal alle sikkerhedsforskrifter fremgå af forblandingens mærkningsseddel.
  De dyrearter, som forblandingen skal anvendes til, skal angives - med mindre forblandingen kan anvendes til alle dyrearter.
 6. Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer
 7. Partiets batchnummer og fremstillingsdato.
  Dette krav gælder kun for mærkningen af selve forblandingen, dvs. der skal alene angives ét batchnummer og én fremstillingsdato på mærkningssedlen. Der skal altså ikke angives batchnummer og fremstillingsdato for hvert af fodertilsætningsstofferne i forblandingen.

Regler brugt i dette afsnit:

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a) og c)-g), og stk. 4, samt bilag IV, pkt. 4

Foderhygiejneforordningen 

Se mere i afsnit:

5.1 Hvad et fodertilsætningsstof er

19.1 Pakning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger

21.3 Ansvar for mærkning af foder

21.6 Mærkningssprog

21.7 Hvordan mærkningsoplysningerne skal stå

27.3 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – zootekniske tilsætningsstoffer, coccidiostatika og histomonostatika 

Ud over den allerede nævnte obligatiske mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger, er det for zootekniske tilsætningsstoffer, coccidiostatisk og histomonostatisk - og forblandinger med disse - også obligatorisk at mærke med følgende oplysninger: 

 • Koncentration: Hermed menes koncentrationen af det aktive stof i produktet. Denne information fremgår typisk under ”Tilsætningsstoffets sammensætning” i kolonnen med overskriften ” Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode”. For coccidiostatika angives den typisk i gram aktivt stof (coccidiostatika) pr. kg. Hvis der er tale om zootekniske tilsætningsstoffer i form af fordøjelsesfremmende stoffer - som typisk er enzymer - angives det typisk i enzymaktiviteten pr. gram eller ml. Hvis der er tale om zootekniske tilsætningsstoffer i form af tarmflorastabilisatorer - som typisk er mikroorganismer - angives det typisk i antal mikroorganismer pr. gram. 

Regler brugt i dette afsnit:

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, pkt. 1, litra a)

27.4 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – enzymer

Ud over den allerede nævnte obligatiske mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger, er det for fodertilsætningsstoffer i form af enzymer, og forblandinger med disse, obligatorisk at mærke med følgende oplysninger: 

 • Aktivstoffets navn jf. godkendelsen
 • Enzymnummeret i henhold til International Union of Biochemistry
 • Koncentrationen, dvs. enzymaktiviteten pr. gram eller ml 

De oplysninger, der indgår i mærkningen, er markeret i eksemplet nedenfor. Aktivstoffets navn svarer normalt til tilsætningsstoffets navn for enzymer.

Eksempel på godkendelse af et fodertilsætningsstof, der er et enzym.

Her markeres de oplysninger, som står i godkendelsen og som skal gives som supplerende mærkning på fodertilsætningsstoffer og forblandninger.

Godkendelse af fodertilsætningsstoffet Endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8), godkendt i forordningen 2020/2034.

Regler brugt i dette afsnit:

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, pkt. 1, litra a) og b) 

27.5 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – mikroorganismer

Ud over den allerede nævnte obligatiske mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger, er det for fodertilsætningsstoffer bestående af mikroorganismer, og forblandinger med disse, også obligatorisk at mærke med følgende oplysninger: 

 • Mikroorganismens stammenummer
 • Antal mikroorganismer pr. gram (kolonidannende enheder/g)
  Selv om kolonneoverskriften i godkendelsesforordningen for tilsætningsstoffet angiver minimumsindholdet af mikroorganismer pr. kg fuldfoder, kræves det i mærkningen, at antallet af mikroorganismer angives pr. gram.

Eksempel på godkendelse af et fodertilsætningsstof, der er en mikroorganisme

Her er markeret de oplysninger, som står i godkendelsen og som skal gives som supplerende mærkning på fodertilsætningsstoffer og forblandinger.

Godkendelse af fodertilsætningsstoffet Bacillus subtilis DSM 25841, godkendt i forordningen 2020/1760.

Regler brugt i dette afsnit:

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, pkt. 1, litra c) 

27.6 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber

Ud over den allerede nævnte obligatiske mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger, er det for fodertilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber, og forblandinger med disse, også obligatorisk at mærke med følgende oplysninger: 

 • Indholdet af aktivstoffer

Oplysningen, der indgår i mærkningen, er markeret:

Eksempel på godkendelse af et fodertilsætningsstof, der er et sporstof

Indholdet af aktivtstoffet i fodertilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber, skal angives på tilsætningsstoffer og forblandinger med disse.

Her er markeret hvor oplysninger om indholdet er angivet:

Godkendelse af fodertilsætningsstoffet zinkacetat-dihydrat, godkendt i forordingen 2016/1059. Eksemplet er kun et uddrag af taksten fra forordningen.

Regler brugt i dette afsnit:

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, pkt. 1, litra d)

27.7 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – teknologiske tilsætningsstoffer og sensoriske tilsætningsstoffer undtagen aromastoffer

Ud over den allerede nævnte obligatiske mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger, er det for teknologiske tilsætningsstoffer samt farvestoffer (= sensoriske tilsætningsstoffer undtagen aromastoffer), og forblandinger med disse, også obligatorisk at mærke med følgende oplysninger: 

 • Indholdet af det aktive stof

Mængden af det aktive stof i en botanisk aroma svarer som udgangspunkt til mængden af tilsætningsstoffet. Det vil sige, hele tilsætningsstoffet betragtes som aktivt stof. 

Man skal tage hensyn til renheden af stoffet, som typisk er i nærheden af 100%. Renheden fremgår ofte af kolonne 3 under overskriften ”tilsætningsstoffets sammensætning” eller ”aktivstoffets karakteristika” i den enkelte godkendelsesforordnings bilag. 

Regler brugt i dette afsnit:

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, pkt. 1, litra e) 

27.8 Mærkning af forblandinger med fodertilsætningsstoffer – aromastoffer

I en forblanding, der indeholder aromaer, kan listen af aromaer erstattes af teksten ”aromastofblanding”. Dette gælder for aromaer med anbefalede maksimumindhold, men ikke for aromaer, der er fastsat regulære maksimumindhold for. 

Ud over den allerede nævnte obligatiske mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger, er det for aromaer, og forblandinger med disse, også obligatorisk at mærke med følgende oplysning: 

 • Iblandingsprocenten i forblandinger

Regler brugt i dette afsnit:

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 2, og bilag III, pkt. 1, litra f) 

27.9 Supplerende mærkningskrav til fodertilsætningsstoffer – præparater

For at skabe gennemsigtighed og sporbarhed er der vedtaget supplerende mærkningskrav for tilsætningsstoffer, der er godkendt eller kan markedsføres som præparater. Ifølge disse skal teknologiske tilsætningsstoffer og andre stoffer, der er tilsat for at have en effekt på det aktive stof, altid fremgå af mærkningen. Dette er blandt andet for at sikre, at det er muligt at kontrollere, om ikke nævnte teknologiske tilsætningsstoffer, der er i præparatet, er godkendt som fodertilsætningsstoffer. 

De supplerende mærkningsregler for fodertilsætningsstoffer, der er præparater, fremgår af fodertilsætningsstofforordningen, Bilag III, stk. 2. Hvis der i præparatet indgår teknologiske tilsætningsstoffer, med et fastsat maksimumindhold, skal det specifikke navn, identifikationsnummer og indholdet af det teknologiske tilsætningsstof fremgå af præparatets emballage eller beholder. 

Et eksempel er et vitamin, der markedsføres som et præparat. Vitaminet, som er det aktive stof, vil typisk været tilsat en antioxidant for at stabilisere vitaminet. Antioxidanten, som er et teknologisk tilsætningsstof, er derfor tilsat for at have en effekt på det aktive stof. Vitaminet og antioxidanten danner tilsammen et præparat. 

Et andet eksempel kunne være E-vitamin, blandet med vegetabilsk olie. Olien kan f.eks. være tilsat for at have en effekt på det aktive stof vitamin E, ved at påvirke flydeevnen eller homogeniteten af det aktive stof eller for at reducerer støvpotentialet. Hvis dette er tilfældet vil olien og vitaminet tilsammen danne et præparat. 

Yderligere skal følgende oplysninger om præparatet fremgå via alle skriftligt medier, inklusiv mærkningssedlen: 

 • Alle øvrige teknologiske tilsætningsstoffers specifikke navn og identifikationsnummer
 • navnet på alle stoffer (herunder bærestoffer) eller produkter, der indgår i præparatet. Navnene angives efter faldende vægt.

Regler brugt i dette afsnit:

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, pkt. 2, litra a), og bilag IV, pkt. 5 

27.10 Supplerende mærkningskrav til forblandinger, som indeholder fodertilsætningsstoffer, der er præparater

For at skabe gennemsigtighed og sporbarhed er der også vedtaget supplerende mærkningskrav for præparater, der indgår i en forblanding. 

De supplerende mærkningsregler for forblandinger, som indeholder præparater, står i fodertilsætningsstofforordningen, bilag III. Mærkningsoplysninger, der skal stå på præparatets emballage eller beholdere, er følgende: 

 • Når det er relevant skal det angives, at forblandingen - via et præparat - indeholder teknologiske tilsætningsstoffer, for hvilke der er fastsat et maksimumindhold i godkendelsen.
 • Når køberen eller brugeren af forblandingen anmoder om det, skal følgende oplysninger om det eller de teknologiske tilsætningsstoffer med maksimumindhold, som indgår i præparatet, gives:
  • det specifikke navn i henhold til godkendelsen,
  • identifikationsnummeret for stoffet
  • en angivelse af mængden af det teknologiske tilsætningsstof i forblandingen

Regler brugt i dette afsnit:

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, pkt. 2, litra b)