66. Foderhygiejne på fodervirksomhed efter primærproduktion

Der er en række foderhygiejneregler om ansvar for drift og indretning af fodervirksomheder i leddet efter primærproduktionen. Foderlægemiddelforordningen stiller supplerende krav for området. 

Se også specifikke foderhygiejneregler for indretning og drift i kapitlerne 67-76. 

66.1 Fodervirksomhedens ansvar for foderhygiejne efter primærproduktion

Lederen af en fodervirksomhed har ansvar for virksomhedens drift og indretning.

Lederen skal kunne godtgøre, at virksomhedens organisering, procedurer for aktiviteter, indretning, udstyr og materialer lever op til foderlovgivningen. 

Det er også lederens ansvar løbende at kontrollere, at virksomheden overholder foderlovgivningen. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 4, stk. 1 

Lederen skal derfor sikre: 

  • At alle virksomhedens aktiviteter sker efter reglerne for foderhygiejne og reglerne i anden foderlovgivning.
  • At virksomheden er hensigtsmæssigt indrettet, og udstyret er velegnet til formålet, så de fysiske forhold lever op til bestemmelserne for foderhygiejne og eventuelle specifikke krav i anden foderlovgivning.
  • At virksomheden bidrager til at sikre, at alle de foderstoffer, som virksomheden producerer, håndterer eller markedsfører, opfylder foderlovgivningen.

Virksomheden skal have styr på, hvilke foderstoffer der skal indgå i virksomhedens sortiment, og om foderet skal håndteres som løsvarer eller emballerede varer. F.eks. skal en virksomhed, der vil håndtere foder med/af animalsk oprindelse som løsevare, afklare, om anden foderlovgivning indeholder særlige regler for rengøring eller for, hvordan foderet skal håndteres.  

Se specifikke foderhygiejneregler for indretning og drift i kapitlerne 67-76.

Samt kapitlerne:

3. Fodervirksomheders og landbrugs ansvar

40. Foder af animalsk oprindelse

66.2 System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal etablere og vedligeholde et system af procedurer og programmer for at styre alle aktiviteter og sikre, at reglerne for foderhygiejne bliver overholdt. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 4

Foderhygiejneforordningen, artikel 5 

I alle led efter primærproduktionen skal procedurerne baseres på HACCP-principperne. 

Virksomheden skal gennemføre en risikoanalyse og ud fra denne fastlægge de styrende foranstaltninger, enten i form af procedurer for god praksis (eller gode arbejdsgange), procedurer for kritiske punkter i produktionen eller procedurer for eventuelt identificerede kritiske kontrolpunkter (CCP’er). 

Foderhygiejneforordningen, artikel 6

Foderhygiejneforordningen, bilag II 

Nogle procedurer og programmer skal være skriftlige (se hvilke i forordningen). For andre procedurer m.v. er der ikke krav om skriftlighed. Virksomheden bør derfor afgøre, om der er behov for at skrive de fastlagte procedurer ned, så medarbejderne lettere kan følge og redegøre for dem.

Eksempler på skriftlige procedurer for forskellige områder: 

  • Der kan f.eks. være forskellige metoder for at rengøre virksomhedens transport- eller produktionsudstyr efter håndtering af forskellige typer foder. Hvis virksomheden skriver procedurerne for rengøring ned, er det nemmere for medarbejderen at få et overblik over, hvornår og hvordan de forskellige rengøringsmetoder skal bruges.
  • En skriftlig leverandøroversigt, hvor den enkelte medarbejder i den daglige drift kun må forsyne sig hos leverandører i oversigten. Det kan bl.a. sikre, at enhver foderleverandør er en registreret eller godkendt fodervirksomhed.
  • Et skriftligt kvalitetskontrolsystem med oplysning om eventuelle kravspecifikationer ved indkøb af produkter eller ydelser.

Hvis der sker ændringer i en procedure, ved uventede forhold eller, hvis der sker fejl, skal der være klare kommandoveje for at agere. Virksomheden skal derfor sikre, at kommunikationsvejene er kendte, og at der er klare procedurer for information og for at videregive oplysninger mellem afdelinger, mellem ledere og medarbejdere, etc. 

F.eks. kan der ske fejl ved afvejning af ingredienser eller i selve produktionen af en foderblanding. Da skal det være klart, hvem man skal kontakte, hvis driftsmedarbejderen ikke har beføjelse til at stoppe produktionen eller sætte foderet i karantæne. Tilsvarende skal en lagermedarbejder vide, hvordan der skal ageres, hvis virksomheden modtager en forkert eller fejlbehæftet vare. Afhængig af medarbejderens beføjelser kan det være relevant at give besked til andre funktioner, f.eks. til indkøbsfunktionen og til produktionen eller den kvalitetsansvarlige for at afgøre, om varen alligevel kan bruges eller skal returneres. 

Virksomhedens skriftlige system for styring af aktiviteter kan være i papirform, elektronisk eller være integreret i andre systemer. F.eks. kan virksomhedens procedurer og instrukser til at efterleve foderlovgivningen være skrevet sammen med et certificeret kvalitetsstyringssystem eller i en integreret kvalitetshåndbog. Virksomheden skal altid kunne vise, hvor der er taget højde for de enkelte krav i foderlovgivningen. Derfor kan det f.eks. være en hjælp, at udarbejde en krydsreferenceliste mellem foderlovgivningens bestemmelser og relevante procedurer/instrukser i virksomhedens system. 

I en organisation af fodervirksomheder kan flere virksomheder have stort set samme system og procedurer til at styre sine aktiviteter. Det kan f.eks. være tilfældet for en gruppe af kædevirksomheder, som via ensartet navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed, og hvor et hovedkontor via kontrakt eller ejerskab tager styring og ansvar for overholdelse af dele af lovgivningen i kædens virksomheder. Procedurer m.m. skal dog være tilpasset den enkelte virksomhed, så det sikres at lovgivningen efterleves. F.eks. kan det være relevant at tilpasse procedurer for rengøring og vedligehold på grund af forskelle i udformning af lagerfaciliteter eller produktionsanlæg på de enkelte virksomheder. 

Fodervirksomheder kan benytte eksterne firmaer til at gennemføre opgaver på vegne af virksomheden. Uanset om fodervirksomheder selv gennemfører alle opgaver eller benytter andre firmaer, er det enhver fodervirksomheds ansvar at overholde foderlovgivningen. 

Se mere i afsnit:

78. HACCP-system på fodervirksomheder 

66.3 Branchekoder for fodervirksomheder efter primærproduktion

En fodervirksomhed kan hente hjælp i såkaldte branchekoder, når virksomheden skal udarbejde eller vedligeholde sit system, som skal sikre, at virksomheden overholder reglerne for foderhygiejne. 

Branchekoder er foderbranchens egne retningslinjer for god praksis og for brug af HACCP-principperne. Branchekoderne er en hjælp for fodervirksomheder til at overholde foderhygiejneforordningen. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 20 

Det er frivilligt, om fodervirksomheden vil bruge retningslinjerne i en branchekode. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 20, stk. 3 

Virksomheder kan kontakte sin organisation for at få fat i eventuelle branchekoder eller søge information på Europa-Kommissionens hjemmeside. 

66.4 Personale på fodervirksomheder efter primærproduktion

En fodervirksomhed skal have et tilstrækkeligt antal medarbejdere, som matcher virksomhedens aktiviteter. Personalet skal have den nødvendige viden og kvalifikationer til at udføre arbejdet.

Alle medarbejdere skal have klare, skriftlige oplysninger om deres opgaver, ansvar og beføjelser.

Virksomheden skal have en organisationsplan med oplysninger om det ledende personales kvalifikationer (f.eks. eksamensbeviser og erhvervserfaring) og ansvarsområder. 

Virksomheder med foderproduktion skal have en person med ansvar for produktionen, og en person med ansvar for kvalitetskontrollen, hvor det er hensigtsmæssigt. For at undgå modsatrettede hensyn bør den samme person som udgangspunkt ikke have ansvar for produktion og kvalitetskontrol. På virksomheder uden produktion kan det også være relevant at have en person med ansvar for kvalitetskontrollen. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Personale

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 1

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Kvalitetskontrol, punkt 1

Virksomheder med foderlægemidler og mellemprodukter skal udpege en uddannet person, som er ansvarlig for fremstilling, markedsføring og udlevering af produkterne, og en uddannet person som er ansvarlig for virksomhedens kvalitetskontrol. Den samme person må ikke have ansvar for både fremstilling og kvalitetskontrol, med mindre det er en mobil blander eller en hjemmeblander, der fremstiller. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling Personale, punkt 1 og punkt 2 

Virksomheden skal vurdere, om den enkelte medarbejder er tilstrækkeligt uddannet og/eller har behov for sidemandsoplæring. Alle medarbejdere skal være i stand til at udføre arbejdet på en måde, hvor reglerne for foderhygiejne bliver overholdt. Derfor skal medarbejderen, herunder ferieafløsere og vikarer, have instruktion i virksomhedens gode arbejdsgange for de konkrete opgaver og i eventuelle skriftlige procedurer og instruktioner. 

Medarbejderne bør som minimum kende de grundlæggende krav til foderhygiejne og f.eks. vide, at foder skal håndteres hygiejnisk forsvarligt, så foderets kvalitet ikke bliver forringet eller fodersikkerheden bliver bragt i fare. De fleste medarbejdere bør kende til kravene om sporbarhed for at sikre, at et foder-parti kan spores fra modtagelse til levering. Læs mere i afsnit 77. Sporbarhed af foder. 

I nogle tilfælde kan medarbejdere på én fodervirksomhed løse opgaver for flere fodervirksomheder. F.eks. hvis en medarbejder arbejder i en fælles afdeling, som står for de overordnede vurderinger af leverandører for flere fodervirksomheder. Hvis der kommer kontrol, skal virksomheden altid kunne redegøre for den daglige drift på egen adresse, og for hvordan der kommunikeres med eventuelle medarbejdere på anden adresse samt sikre, at disse relevante medarbejdere også kan bistå under kontrollen.  

66.5 Viden om HACCP på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal sikre, at personale med ansvar for at etablere og vedligeholde fodervirksomhedens HACCP-system har tilstrækkelig kendskab til HACCP-principperne. Hvis virksomheden har omfattende systemer og/eller aktiviteter, som kan medføre alvorlige risici for fodersikkerheden, bør personalet have gennemført ét eller flere HACCP-kurser. Uddannelsen skal stå i forhold til virksomhedens størrelse, art og den måde, som HACCP-principperne bruges på. 

Hvis en virksomhed har identificeret ét eller flere kritiske kontrolpunkter (CCP’er), skal relevante medarbejdere forstå vigtigheden af at følge de skriftlige procedurer for disse CCP’er. Medarbejderne skal kende de kritiske grænser for CCP´erne og proceduren, hvis overvågningen viser, at et CCP ikke er i styring.

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Personale

Foderhygiejneforordningen, artikel 6 

Se også afsnit:

78. HACCP system på fodervirksomhed