75. Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter fodervirksomheder efter primærproduktion

Fodervirksomheder, som markedsfører eller håndterer foder, herunder foderlægemidler og mellemprodukter, skal have én eller flere procedurer for at håndtere reklamationer. 

75.1 System til at håndtere reklamationer og tilbagekalde produkter – fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal have et system for at registrere og behandle eventuelle reklamationer af foder. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter, punkt 1

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 7 Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter, punkt 1

Virksomheden skal have skriftlige procedurer for hurtigt at kunne tilbagetrække eller tilbagekalde markedsført foder. Procedurerne skal også beskrive, hvad virksomheden gør med dette foder, uanset om foderet returneres til virksomheden eller ej. For tilbagekaldte foderlægemidler og mellemprodukter skal virksomheden fastlægge en skriftligt procedure for produkternes bestemmelsessted. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter, punkt 2

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 7 Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter, punkt 2

Virksomheden bør altid undersøge, om en reklamation eller klage er berettiget, og eventuelt finde årsagen til problemet i virksomhedens registreringer, f.eks. fra partiets produktionshistorie (recept/ produktionslog). Virksomheden skal også vurdere, om produktet kan udgøre en risiko for fodersikkerheden, for menneskers sundhed eller for miljøet for at afgøre, om der er behov for yderligere opfølgning og eventuelt tilbagetrækning eller tilbagekaldelse. Resultat af undersøgelsen skal dokumenteres. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 4, stk. 1

Fødevareforordningen, artikel 20

Markedsføringsforordningen, artikel 5, stk. 1

Eksempler på forskellige typer af klager/reklamationer for foder:

 • Klage over fodersikkerhed, f.eks. ved syge dyr:
  • Hvis dyr er blevet syge efter at have ædt et bestemt foder, kan det være relevant at analysere en foderprøve for at undersøge for f.eks. kemiske eller mikrobiologiske forureninger. Virksomheden skal undgå at bruge referenceprøven, som skal være til rådighed for Fødevarestyrelsen ved kontrol af sporbarhed. Læs mere i afsnit 77. Sporbarhed af foder.
  • Et produkt kan udgøre en fare for fodersikkerheden, hvis f.eks. dosering af tilsætningsstoffer har været for høj, eller hvis der er fejl i foderets deklaration eller brugsvejledning.
 • Klage over produkt, relateret til menneskets sundhed:
  • Et produkt kan udgøre en fare, hvis der er fejl i sikkerhedsforskriften for brug, f.eks. for fodertilsætningsstoffer eller forblandinger.
 • Klage over produktet, relateret til miljøet:
  • Et produkt kan udgøre en fare, hvis produktet f.eks. indeholder ikke EU-godkendt genmodificeret og spiringsdygtigt foder.
 • Klage over produktkvalitet:
  • Denne type reklamation kan skyldes f.eks. fejlbehæftet eller mangelfuld mærkning, f.eks. ulæselig skrift eller manglende dansk mærkning, forkert konsistens eller struktur, f.eks. inhomogene produkter, meget smuld i fuldfoder, forkert lugt eller farve af et standardprodukt, etc.

Foderhygiejneforordningen fastsætter kun bestemmelser om, at virksomheden skal have procedurer for at håndtere reklamationer/klager, hvor et foder ikke stemmer overens med foderlovgivningen. 

Hvis virksomheden konstaterer, at et foder udgør en potentiel fare, skal virksomheden underrette Fødevarestyrelsen. Procedurerne for dette bør være beskrevet f.eks. i den skriftlige procedure for tilbagekaldte produkter og/eller i virksomhedens skriftlige kvalitetskontrolplan. Læs også Tilbagetrækningsvejledningen

Virksomheden bør forholde sig til, om andre kunder skal orienteres om en reklamation, samt om der skal træffes forholdsregler for eventuelt foder på lageret med tilsvarende fejl eller mangler. 

Både reklamationens art og produktets håndtering bør indgå i virksomhedens vurdering af, om produktet skal kasseres, markedsføres med et andet formål end foder, f.eks. som brændsel, eller returneres med henblik på at blive genanvendt/markedsført som foder. 

Virksomheden skal have procedurer for at sikre, at tilbagekaldt foder, som tages retur, bliver holdt fysisk adskilt fra andet foder. Det returnerede tilbagekaldte produkt må ikke kunne forveksles med andre produkter.  

Se også:

71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.1 Modtagekontrol af foder og vurdering af leverandører til fodervirksomheder efter primærproduktion

74.3 Kvalitetskontrol af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion 

75.2 Brug og markedsføring af tilbagekaldt foder – fodervirksomheder efter primærproduktion

Hvis virksomheden ønsker at genanvende og/eller markedsføre tilbagekaldt foder, skal foderet vurderes igen ved en ny kvalitetskontrol. Virksomheden skal sikre, at foderet hverken er ulovligt eller farligt, når det bliver brugt eller bliver markedsført. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, afsnit Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter, punkt 2 

Hvis virksomheden vil anvende et returneret foderlægemiddel eller mellemprodukt, skal en fornyet kvalitetskontrol bl.a. sikre, at foderstofsikkerhedskrav er overholdt. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter, punkt 2 

Hvorvidt et tilbagekaldt produkt kan genanvendes og/eller markedsføres som foder, afhænger af reklamationens art samt produktets produktionshistorik og indhold. Virksomheden bør også afdække, hvordan produktet har været håndteret efter udlevering ved f.eks.: 

 • At undersøge de hygiejniske forhold hos kunden og eventuelle eksterne parter, f.eks. transportøren.
 • At lave en modtagekontrol, der som minimum omfatter lugt- og visuel kontrol af foderet.

Ofte vil det også være relevant at analysere tilbagekaldt foder ved laboratorieundersøgelser, hvis foderet skal bruges og/eller markedsføres igen. Virksomheden bør da beskrive antallet af prøver, hvordan prøverne skal udtages og analysemetoden. 

Hvis virksomheden tilbagekalder løsvarer fra en bedrift og foderet skal returneres, skal virksomheden undersøge om bedriften har haft anmeldelsespligtige udbrud af sygdom hos dyrene for at undgå smitte via foderet. 

Som udgangspunkt bør en virksomhed kun genanvende returnerede løsvarer fra en kunde, hvor der er mistanke om mikrobiologiske forureninger, hvis foderet bliver opvarmet til minimum 81 ºC ved såkaldt ”varm produktion.” 

Ved genanvendelse af et tilbagekaldt foder skal virksomheden kende samtlige ingredienser i varen for at overholde eventuelle begrænsninger for f.eks. tilsætningsstoffer eller animalske produkter.  

Se mere i afsnit:

74. System til kontrol af aktiviteter og foder i fodervirksomheder efter primærproduktion