76. Vand på fodervirksomheder efter primærproduktion

Der er ikke krav om, at vand til brug på virksomheder efter primærproduktion skal være af drikkevandskvalitet. Hvis virksomheden vælger at benytte andet end drikkevand, skal virksomheden dog sikre, at vandet ikke indeholder f.eks. mikroorganismer eller skadelige stoffer, der kan udgøre en fare for fodersikkerheden. Virksomheden skal også sikre, at vandet ikke påvirker foderets kvalitet negativt, hverken under produktion, oplagring eller transport. 

76.1 Vand til fremstilling af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheder skal sikre, at vand til fremstilling af foder, er af en kvalitet, som gør foderet egnet til dyr. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 6 

Hvis virksomheden ikke benytter drikkevand i produktionen, må vandet ikke forurene foderet hverken biologisk, kemisk eller fysisk. Virksomheden bør derfor gennemføre en risikoanalyse af bl.a. foderets type, anvendelsesformål og tiltænkte holdbarhed, samt af resultaterne fra undersøgelse af vandets kvalitet. Virksomheden bør have ekstra fokus på vandets kvalitet, hvis analyser viser indehold af rester af pesticider, tungmetaller eller andre stoffer, som kan ophobes i foderet og eventuelt blive overført til fødevarer via fødevareproducerende dyr. 

Virksomheden bør også have fokus på vandledningers materiale. 

Se mere i afsnit:

67.2 Faciliteter, udstyr og emballage til opbevaring af foder på virksomheder efter primærproduktion

78. HACCP-system på fodervirksomheder 

76.2 Vand til rengøring på fodervirksomheder efter primærproduktion

Hvis virksomheden ikke bruger drikkevand til at rengøre udstyr og faciliteter, må vandet hverken direkte eller indirekte forurene foderet biologisk, kemisk eller fysisk. Virksomheden bør derfor gennemføre en risikoanalyse, som både inddrager resultater fra undersøgelse af vandets kvalitet og af procedurerne for rengøring. 

Se mere i afsnit:

78. HACCP-system på fodervirksomheder 

76.3 Kondensvand på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal begrænse muligheden for, at der bliver dannet kondensvand, så det ikke påvirker foderets sikkerhed eller kvalitet. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 9

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 6 

Virksomheden bør særligt have fokus på dannelse af kondens ved forskelle i temperatur. F.eks. hvis foderet bliver oplagret nær kolde ydermure, eller hvis der er særlig behov for ventilation til at nedkøle opvarmet eller fugtigt foder inden oplagring. 

76.4 Bortskaffelse af vand på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal bortskaffe kloak-, spilde- og regnvand, så det ikke påvirker udstyret eller foderets sikkerhed og kvalitet negativt. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 7 

Virksomhedens procedurer for at vedligeholde anlæg og bygninger kan bidrage til at sikre, at vandet bliver bortskaffes efter hensigten. 

Se mere i afsnit:

67.8 Vedligehold af bygninger og anlæg på fodervirksomheder efter primærproduktion