67. Faciliteter og udstyr på fodervirksomheder efter primærproduktionen

Når man etablerer og indretter en fodervirksomhed, skal man være opmærksom på en række fysiske forhold. Foderhygiejnereglerne tager sigte på fodersikkerheden og på, at produktion og anden håndtering af foder foregår hygiejnisk forsvarligt. Foderlægemiddelforordningen stiller supplerende krav for området. 

67.1 Fodervirksomheders anlæg - efter primærproduktion

Virksomhedslederen skal sikre, at omgivelser i umiddelbar nærhed af bygninger, hvor der håndteres foder, bliver holdt rene. Anlægget bør have en holdbar belægning, og regnvand skal kunne drænes væk. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 1

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 7

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 1 Faciliteter og udstyr, punkt 1

Håndtering og opbevaring af foder bør som udgangspunkt foregå i bygninger, der er indrettet til det. Det kan dog være nødvendigt at håndtere foder udendørs, f.eks. når man omlader foder ved transport, eller ved modtagelse eller udlevering af foder. Udendørs håndtering af foder skal altid foregå hygiejnisk forsvarligt. 

Når udendørsanlægget er i hygiejnisk forsvarlig stand, minimerer man risikoen for, at f.eks. køretøjer slæber jord og anden forurening med ind på lagerfaciliteterne. 

Se også afsnit:

69. Skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion. 

67.2 Faciliteter, udstyr og emballage til opbevaring af foder på virksomheder - efter primærproduktion

Foder skal opbevares på et sted, hvor kun personer med virksomhedens tilladelse har adgang. Ud over virksomhedens egne medarbejdere kan det f.eks. være virksomhedens gæster, kunder, eksterne chauffører eller håndværkere. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 1 Faciliteter og udstyr, punkt 2 

Faciliteter til opbevaring og håndtering af foder skal være velegnede til formålet og tage hensyn til fodersikkerhed og foderkvalitet. Grundplan, udformning samt indretning af bygninger og lokaler skal passe til virksomhedens aktiviteter, så det ikke giver problemer for hygiejne, sikker håndtering eller sikring mod skadedyr.  

Vinduer, døre, porte, ventilationsåbninger og andre åbninger i bygninger skal kunne lukkes tæt eller afskærmes, så skadedyr bliver holdt ude. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 8

Faciliteter og udstyr skal være dimensioneret og udformet på en måde, hvor det ikke påvirker foderet i en uheldig retning, og så virksomheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt. Lofter og overhængende dele af det faste inventar skal være konstrueret, så det ikke samler snavs og danner kondens. Beholdere og emballage til opbevaring af foder skal være egnede til formålet. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 9

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 1

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2

Foderlægemidler og mellemprodukter skal oplagres i egnede separate og sikrede faciliteter eller i hermetisk lukkede beholdere, der er specielt beregnet til opbevaring af disse produkter. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afsnit 5 Opbevaring og transport, punkt 1 

Vandledninger skal være lavet af inaktivt materiale, som ikke afgiver fremmedstoffer til vandet. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 6 

Der skal være tilstrækkelige afløbsforhold og med en udformning, som ikke påvirker sikkerheden og kvaliteten af hverken udstyr eller foder. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 5

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 7 

Virksomheden skal tage hensyn til typen af foder, når virksomheden skal etablere og bruge planlagre, siloer, beholdere eller andet opbevaringsudstyr til oplagring af foder. F.eks. ved valg af materiale og overfladetyper. Virksomheden bør bruge inaktivt materiale til f.eks. vandslanger, opbevaringstanke og vandhaner, så vandet og foderet ikke bliver påvirket uheldigt. 

Typisk er der behov for strengere krav til materialer og overflader ved opbevaring af foder som løsvarer end ved emballerede varer. Løsvarer med grov karakter, f.eks. fodermidler som kerner eller skrå, kan man ofte placere på et støbt betongulv i et planlager uden, at det går ud over fodersikkerheden. Foder med pulverkonsistens, f.eks. mineralstoffer og fodertilsætningsstoffer, vil derimod ofte skulle opbevares i lukkede siloer med glatte overflader. Rustfrit stål, hård plast eller andre glatte, ikke-absorberende og korrosionsbestandige materialer er velegnede materialer. Træ er normalt ikke et velegnet materiale til udstyr. 

Foder skal opbevares ved en passende temperatur. Lageret bør have tilstrækkelig kapacitet til, at foderet om nødvendigt kan opbevares frostfrit, opvarmet, frossent eller dybfrossent.

Virksomheden skal have procedurer for at sikre, at f.eks. porte bliver lukket efter aktivitet ind/ud af bygningen. Det skal forhindre adgang for uvedkommende, holde skadegørere ude og undgå, at f.eks. snavs og fremmedlegemer blæser ind. Det har særlig betydning for foderkvaliteten og fodersikkerheden af løsvarer. 

Se mere i kapitel 67 øvrige afsnit.

Se også:

66.2. System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

69. Skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

76.3 Kondensvand på fodervirksomheder efter primærproduktion

67.3 Udstyr til transport af foder på virksomheder efter primærproduktion

Udstyr til transport af foder (køretøjer samt f.eks. redlere, transportbeholdere og løsvarepåslag) skal være velegnet til formålet og tage hensyn til sikkerheden og kvaliteten af foderet. Udstyret skal være dimensioneret/udformet, så det ikke påvirker foderet i uheldig retning, og så virksomheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 5 Opbevaring og transport, punkt 2

Transportudstyr dækker ikke kun køretøjer, som f.eks. lastbil, gravko eller gummiged, men også redler-systemer og elevatorer etc., som bruges til at flytte foder på virksomheden. Virksomheden skal derfor også have fokus på skjulte områder, f.eks. elevatorgrave, når virksomheden indretter og dimensionerer faciliteter og udstyr til transport, samt når virksomheden fastlægger procedurer for f.eks. rengøring og sikring mod skadedyr. Transportudstyr bør være udarbejdet af et ikke-absorberende og korrosionsbestandigt materiale. 

Virksomheden kan etablere løsvarepåslag, f.eks. delvist åbne påslag, til at flytte foder fra udendørsanlæg og ind i virksomheden. Både faciliteter og udstyr skal være velegnet til formålet og overholde hygiejnereglerne. 

Når virksomheden etablerer et transportsystem efter et blandeanlæg, bør virksomheden vurdere, om der er risiko for afblanding af foderet, så produktet bliver inhomogent. For nogle foderstoffer kan det være relevant at afkorte transportvejen før pakning/udlevering for at undgå afblanding og sikre en homogen færdigvare, f.eks. ved produktion af mineralsk foder.  

Se også:

66.2. System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

69. Skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

67.4 Udstyr til opbevaring og transport af foderolier m.v. på virksomheder efter primærproduktion

Foder af typen ”blandet fedtstof” (både som fodermiddel og foderblanding), ”vegetabilsk olie” og ”produkt afledt heraf” skal som udgangspunkt transporteres og oplagres i ”dedikeret udstyr”, dvs. udstyr, der ikke bliver brugt til andre produkter. Se dog de specifikke undtagelser i forordningsteksten nedenfor. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 7 

Det kan være særlig relevant at oplagre i dedikeret udstyr, hvis virksomheden ikke har resultatet af et produkts dioxinovervågning, f.eks. i form af en analyseattest. Hvis et produkt hældes sammen med en allerede oplagret vare, bør virksomheden kende eventuelt indhold af dioxin og dioxinlignende PCB’er i produktet, for at undgå, at overtræde reglen om fortyndingsforbud. Læs mere i afsnit 30. Uønskede stoffer i foder. 

For animalske fedtstoffer kan der yderligere være regler for oplagring og transport i anden lovgivning, f.eks. i forordningen om animalske biprodukter.  

Se også:

40. Foder af animalsk oprindelse

66.2. System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

69. Skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.8 Dioxinovervågning af olier, m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

76.3 Kondensvand på fodervirksomheder efter primærproduktion

67.5 Udstyr til produktion m.v. af foder på virksomheder efter primærproduktion

Udstyr til produktion af foder skal være velegnet til formålet og tage hensyn til sikkerheden og kvaliteten af foderet. Udstyret skal være dimensioneret/udformet, så det ikke påvirker foderet i en uheldig retning, og så virksomheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2 

Virksomheden skal bruge udstyr med det rummåls- og vægtinterval og den nøjagtighed, der er nødvendig, til mængden af foder. Det gælder både ved aktiviteter i produktionen og i andre sammenhænge. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 3, litra a 

Virksomheden bør have procedurer til at sikre, at både vægt og måleudstyr er velegnet til den planlagte aktivitet. Korrekt afvejning/udmåling er en forudsætning for, at virksomheden ved pakning eller udlevering af foder kan dokumentere sporbarhed og sikre, at indhold og mærkningsoplysninger stemmer overens. 

Blandere til produktion af foder skal være egnede til det relevante vægt- og rummålsinterval og skal kunne fremstille homogene opløsninger/blandinger. Foderproducenten skal godtgøre, at både fastgjorte og mobile blandere er effektive med hensyn til homogenitet. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 3, litra b 

Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at afveje små mængder tilsætningsstoffer til et parti foder på en mekanisk vægt ved håndpåslaget frem for på en automatisk vægt på et doseringsanlæg.

Hvis et parti foder er større end blanderens kapacitet, bør virksomheden på forhånd fastsætte størrelsen af de enkelte delpartier (lots/charges) i forhold til måle-/vægtudstyret. Det kan f.eks. være nødvendigt at lave to ensartede delpartier, i stedet for ét af normal størrelse for blanderen og ét mindre med restmængden.  

Se også:

40. Foder af animalsk oprindelse

66.2. System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

67.6 Udstyr til temperaturkontrol på virksomheder efter primærproduktion

Udstyr til temperaturkontrol af foder eller af lokaler og transportenheder, hvor virksomheden håndterer foder, skal være velegnet til formålet og tage hensyn til sikkerhed og kvalitet af foderet. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 3 

Virksomheden skal opbevare, producere og transportere foderet ved en passende temperatur, så foderet ikke forringes. 

Termometrene skal kunne måle i det relevante interval og med den nødvendige nøjagtighed. For at få en retvisende temperaturmåling bør virksomheden have fokus på, hvor den placerer termometrene. Det er f.eks. ikke hensigtsmæssigt at placere et termometer ved indblæsningen af kuldeluft eller tæt på en varmekilde. 

Hvis termometre i produktionen f.eks. skal overvåge, om et kritisk kontrolpunkt (CCP) er i styring, skal virksomheden vurdere, om det er nødvendigt at skærpe kravene med f.eks. hyppighed for kalibrering af termometrene.  

Se også:

66.2. System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP system på fodervirksomhed 

67.7 Belysning på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomhedens faciliteter skal have tilstrækkelig naturlig og/eller kunstig belysning. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 4 

En tilstrækkelig belysning bidrager til: 

  • Sikker identifikation af foder og kontrol/kvalitetstjek af foder.
  • Personalet kan vurdere stand og renhed af anlæg samt udstyr.
  • Personalet kan udføre øvrige opgaver efter de fastlagte procedurer.

Når virksomheden vælger belysningsudstyr og kunstige lyskilder, bør virksomheden også vurdere om disse kan udgøre problemer for fodersikkerheden. F.eks. bør glaspærer afskærmes, så risikoen for at der falder knust glas ned i foderet minimeres. Hvis der opstår problemer med belysningen, bør virksomheden som led i sine procedurer for at rette op på forholdet kontrollere, om der er havnet fremmedlegemer i foderet, f.eks. plast- eller glasstykker. 

67.8 Vedligehold af bygninger og anlæg på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal vedligeholde bygninger og anlæg, hvor virksomheden producerer eller på anden måde håndterer foder for at sikre gode opbevaringsforhold.

Virksomheden skal have procedurer for regelmæssig kontrol af faciliteterne, hvor der er foder. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 3

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 8

Afløbsforhold skal fungere efter hensigten og skal lede kloak-, spilde- og regnvand bort på en måde, som ikke forringer hverken udstyr eller foderkvalitet, og som ikke går ud over fodersikkerheden. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 7 

Virksomhedens procedurer for at vedligeholde bygninger og anlæg bør dække både planlagt og akut vedligeholdelse af indendørs og udendørs forhold. 

Virksomheden skal undersøge og vurdere, om det er nødvendigt at reparere anlæg eller bygninger på grund af slitage eller lignende. F.eks. kan revner i bygninger og overflader samle snavs og smuds, som kan forurene foderet eller tiltrække skadedyr. 

Virksomheden skal tjekke og vedligeholde lister m.v. for at sikre, at porte, døre, blæserindgange og andre åbninger slutter tæt. Hvis gummilister på porte eller gitre foran vinduesåbninger er beskadigede, kan skadedyr som f.eks. rotter og fugle komme ind.   

Tag og tagkonstruktioner skal vedligeholdes for utætheder, så foderet ikke bliver vådt pga. regn eller fygesne, og så skadedyr bliver holdt ude. 

Eksempler på akut behov for vedligehold:

  • Reparation af tag efter stormvejr.
  • Lukning af huller i bygninger efter angreb af skadedyr, som har gnavet sig ind i bygningen. 

67.9 Vedligeholdelse af udstyr i fodervirksomheder efter primærproduktion

Alt udstyr, herunder transportudstyr og beholdere, i fodervirksomheder skal holdes ved lige for at sikre gode opbevaringsforhold, så kvaliteten og sikkerheden af foderet ikke bliver forringet. Virksomheden skal have skriftlige procedurer for regelmæssig kontrol af egnetheden af det udstyr, der bruges i foderproduktionen. F.eks. skal virksomheden regelmæssigt afprøve nøjagtigheden af måle- og vejeudstyr. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 3

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 2

Virksomheden bør have procedurer for både planlagt og akut vedligeholdelse af udstyr.

F.eks. bør virksomheden for presse, køler eller mikrodoseringsanlæg planlægge særlig hyppig vedligeholdelse. 

Vedligeholdelse af vægte og måleapparater i produktionsapparatet kan både dække procedurer/aftaler for ekstern kalibrering, for intern kalibrering og/eller anden kontrol f.eks. med vægtlodder. 

Hvis overflader af produktions-, opbevarings- og transportudstyr ikke er intakt, er der risiko for, at foderet bliver forurenet med fremmedlegemer. Tilsvarende kan spild af olie fra transportudstyr eller andet beskadiget mekanisk udstyr forurene foderet. 

Hvis der er utætheder i rør eller brud ved et redler-system, vil man ofte se et spild af foder eller en ophobning af snavs og støv. 

Presenninger, kasser og andet udstyr på køretøjer skal holdes ved lige for at holde skadedyr ude og undgå, at f.eks. snavs eller andre fremmedlegemer blæser ind på foder-løsvarer.