68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal gøre rent så ofte, at hygiejnen er forsvarlig på de steder, hvor virksomheden håndterer foder. Virksomheden skal også have procedurer for at sikre, at eventuelle udendørsarealer bliver holdt tilstrækkelig rene. 

Formålet med virksomhedens rengøring og renholdelse er bl.a. at undgå forurening af og overslæb til foderet. 

Virksomhedens faciliteter og udstyr skal være dimensioneret og udformet på en måde, hvor virksomheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt. 

Se mere i kapitel:

71. Opbevaring af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

67. Faciliteter og udstyr på fodervirksomhed efter primærproduktion 

68.1 Praktisk rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal renholde: 

Faciliteter som f.eks. lagre og produktionsområder samt interne og eksterne transportmidler.

Beholdere og udstyr til produktion, transport, opbevaring, fremføring, håndtering og vejning af foder.

De umiddelbare omgivelser.

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 1

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 4

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 1 Faciliteter og udstyr, punkt 1

Hvis virksomheden ikke gør tilstrækkelig rent, kan foderet blive kontamineret af andet foder, blive forurenet af mikroorganismer f.eks. salmonellabakterier, mug og skimmelsvampe, eller blive indirekte forurenet pga. ophobet affald, almindeligt fordærv eller skadedyr.

Virksomheden skal indføre rengøringsprogrammer og minimere rester af rengørings- og desinfektionsmidler der kan havne i foderet. 

Maskiner, der kommer i kontakt med foderstoffer, skal tørres efter vådrengøring. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2, b

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 4

Lofter, forsænkede lofter og andre overhængende dele af det faste inventar skal være udformet, så det ikke samler snavs, og der ikke dannes kondens og skimmelvækst, der kan påvirke foderets sikkerhed og kvalitet. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 9 

Virksomhedens procedurer for rengøring og renholdelse skal baseres på en risikoanalyse af virksomhedens fysiske forhold, processer og produkter. Det kan også være relevant at inddrage elementer som håndtering af emballeret foder kontra løsvarer, samt eventuel håndtering af andre produkter end foder, f.eks. kemiske produkter, medicineret foder eller fødevarer.

Virksomheden bør tage stilling til hvilken/hvilke typer rengøring, der er brug for: 

 • Tør rengøring, f.eks. fejning og børstning.
 • Vådrengøring med varmt/koldt vand.
 • Vådrengøring med brug af ét eller flere rengøringsmidler.
 • Rengøring suppleret med desinfektion.

Ofte kan der være brug for flere rengøringsprocedurer, f.eks. til forskelligt udstyr og forskellige steder i virksomheden. 

Fryse- og kølefaciliteter bør afrimes efter behov, så der ikke er risiko for kontaminering af foderet.

Virksomheden bør tage stilling til, hvornår og hvor hyppigt der skal gøres rent, f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt. 

Virksomheden skal også tage stilling til, om der er behov for skriftlige rengøringsprocedurer, så medarbejderen nemt kan få et overblik over, hvornår og hvordan forskellige rengøringsmetoder skal tages i brug. 

Virksomheder, der håndterer foderlægemidler eller mellemprodukter skal indføre skriftlige rengøringsplaner. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 1 Faciliteter og udstyr, punkt 1 

Virksomheder bør overveje, om medarbejderne skal kvittere for gennemført rengøring som led i virksomhedens kvalitetskontrol og dokumentationssystem. Læs mere i afsnit 73.3 Flere eksempler på registreringer i fodervirksomheder efter primærproduktion. 

Nogle virksomheder bruger rengøringsprocedurer som led i deres system til at adskille foder, f.eks. ved håndtering af forskellige typer foder eller forskellige partier af samme type foder. 

Rengøringsprocedurer kan også være del af virksomhedens system til at reducere risiko for overslæb. Sådanne procedurer for rengøring kan dog ikke erstatte procedurer for tom-melding / tømning af udstyr eller anlæg.  

Se også:

40.6. Fysisk adskilte faciliteter og anden sikring mod krydsforurening ved anvendelse af animalsk foder efter TSE forordningen

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.4 Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.7. Kvalitetskontrol af foderaktivitet på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP system på fodervirksomhed

68.2 Særligt om rengøringsprocedurer i produktionen af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal sikre, at alle faser i produktionen af foder bliver gennemført efter fastlagte, skriftlige procedurer og instruktioner, som definerer, kontrollerer og styrer de kritiske punkter i hele fremstillingen. Læs mere i afsnit 72.1 Procedurer m.v. for produktion på fodervirksomheder efter primærproduktion. Virksomheden bør derfor udarbejde skriftlige procedurer for rengøring i produktionsområdet og af produktionsudstyret. Manglende eller utilstrækkelig rengøring kan ofte have store konsekvenser for fodersikkerheden. 

Eksempler hvor der kan være behov for særlige procedurer for rengøring: 

 • Råvarelager, udstyr og transportsystem inden produktion: køregang, bokse/planlager, råvare-redlere, råvare-påslag, råvareelevatorer og råvaresiloer, doseringssnegle, vægte og forbeholdere.
 • Produktionsområde, f.eks. før/efter varmebehandling: mølle, expander, blander, kaskadeblander, feed-processor, pillepresser, presseskjold og nedløb til køler, køler/køletårn, repelleteringsanlæg, granulator/kværn, coater/enzymdosering, udsugningsrør, mellemkøler, filtre, sigte, gulve, vægge, etc.
 • Færdigvareområder, udstyr og transportsystem: sigte, filtre, redlere, elevatorer, siloer, loft, læssebælge, opsækningsanlæg, køregange og eventuelt udleveringsvægte.

For mobile blandere bør virksomhedens procedurer for rengøring inddrage faktorer for køretøjer.  

Se også:

40.6. Fysisk adskilte faciliteter og anden sikring mod krydsforurening ved anvendelse af animalsk foder efter TSE forordningen

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.4 Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.7. Kvalitetskontrol af foderaktivitet på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP system på fodervirksomhed

68.3 Særligt om rengøringsprocedurer for køretøjer til transport af foder - fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden bør som hovedregel gøre køretøj, container og andet transportudstyr grundigt rent mellem transporter af løsvarefoder for at undgå kontaminering eller krydsforurening. Hvis et køretøj eller en container har været brugt til transport af andet end foder, f.eks. affald, gødning eller kemiske produkter, skal der gøres rent og eventuelt desinficeres inden transport af foder. 

Eksempler hvor der kan være behov for forskellige rengøringsprocedurer: 

 • Køretøjer, som er dedikerede til bestemt foder, kontra ikke dedikerede køretøjer, containere, vogne med fast lad, sættevogne, tankbiler, gravko, truck osv., som bruges til forskellige produkter.
 • Rengøringsprocedurer skal også tage højde for køretøjets eventuelle presenninger, understel og udvendige flader.
 • Udstyr som bruges med køretøjet: f.eks. pumpe, blæse-/sugeudstyr, studser og slanger.

Ofte vil det være chaufføren, som gør køretøjet rent, f.eks. på en rengøringsstation. Hvis proceduren er meget detaljeret, eller hvis valg af rengøringsprocedure afhænger af mange faktorer, kan det være relevant, at chaufføren har procedurerne til rådighed i papirform eller elektronisk.  

Se også:

40.6. Fysisk adskilte faciliteter og anden sikring mod krydsforurening ved anvendelse af animalsk foder efter TSE forordningen

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.4 Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.7. Kvalitetskontrol af foderaktivitet på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP system på fodervirksomhed

68.4 Desinfektion på fodervirksomheder efter primærproduktion

Det kan være nødvendigt at desinficere faciliteter og udstyr, herunder transportudstyr, for at dræbe mikroorganismer (salmonella, skimmelsvampe, bakterier, gærsvampe og lignende), som kan forurene foderet. En desinfektion har kun tilstrækkelig effekt, hvis der først er gjort grundigt rent.

Virksomheden skal sikre, at grundplanen og udformningen af faciliteter og udstyr gør det muligt at rengøre og om nødvendigt at desinficere tilfredsstillende. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2,a 

Efter en kemisk desinfektion bør virksomheden skylle med rent vand for at fjerne rester af rengørings- og desinfektionsmidler. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 4 

Virksomhedens procedure for desinfektion bør beskrive hvilket eller hvilke desinfektionsmidler, der kan bruges. Det kan afhænge af f.eks. typen af udstyr, og hvor virksomheden vil desinficere.

68.5 Rengøring af beholdere for opbevaring af foderolier, m.v. på virksomheder efter primærproduktion

Foder af typen blandede fedtstoffer, vegetabilske olier eller produkter afledt heraf skal opbevares adskilt fra andre produkter, hvis der er risiko for forurening. Hvis dette ikke er muligt, og virksomheden f.eks. genbruger beholdere, skal virksomhedens rengøringsprocedurer sikre, at alle spor af tidligere produkter bliver fjernet. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 7 

Der er dog nogle undtagelser fra dette, hvor virksomhedens almindelige rengøringsprocedurer vil være hensigtsmæssige og tilstrækkelige. Det gælder hvis produkterne: 

 • opfylder bestemmelserne i foderhygiejneforordningen eller de almindelige hygiejnebestemmelser for fødevarer som er beskrevet i fødevarehygiejneforordningen, bilag II og supplerende bestemmelser for animalske fødevarer som beskrevet i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.
 • overholder de fastsatte maksimumindhold af uønskede stoffer i foder, som beskrevet i bilag I til direktiv om uønskede stoffer.

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen

Hygiejneforordningen

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer 

Se også:

71. 2 Opbevaring af foderolier m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion 

68.6 Affald m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal overvåge for forekomst af forbudt foder, uønskede stoffer og andre forurenende stoffer af betydning for menneskers og dyrs sundhed. Virksomheden skal derfor have procedurer og en passende kontrol for at minimere eventuelle risici for sikkerheden og kvaliteten af foder, som bliver håndteret på virksomheden. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 4 

Affald og foder, som er farligt eller ikke er egnet til foderbrug, bør isoleres, identificeres og fjernes. Det må ikke bruges som foder, og virksomheden skal bortskaffe det på en hensigtsmæssig måde. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 5 

Alle virksomheder, som håndterer foder, skal etablere procedurer for at håndtere affald og overvåge for forekomst af forbudt foder, uønskede stoffer og andre forurenende stoffer. 

Virksomheden bør kunne redegøre for produkter, som ikke længere kan eller skal bruges som foder (type, mængde og parti-identifikation) samt for, hvordan og hvortil (firmanavn, adresse) produktet er afhændet. 

Virksomheder, som fremstiller, markedsfører, opbevarer eller transporterer foderlægemidler eller mellemprodukter, skal sikre at have passende procedurer til at indsamle og bortskaffe ubrugte produkter og produkter, hvis holdbarhedsperiode er udløbet.  

Foderlægemiddelforordningen, artikel 18 

Miljøstyrelsen er kompetent myndighed for regler om indsamling og bortskaffelse af affald. 

Et parti foder, som er farligt eller ikke er egnet til foder, kan afgiftes med henblik på, at bruge det som foder. Læs mere i afsnit 32. Afgiftning af foder med højt indhold af uønskede stoffer. 

Se mere i afsnit:

66.2 System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

67.4 Udstyr til opbevaring og transport af foderolier m.v. på virksomheder efter primærproduktion

67.5 Udstyr til produktion m.v. af foder på virksomheder efter primærproduktion

69. Skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion

68.7 Særligt om renhold og rengøring ved fremstilling, oplagring og transport af foderlægemidler m.v.

De materialer, som er identificeret i virksomhedens skriftlige rengøringsplan, og dermed bruges til rengøring af produktionslinjen efter fremstilling af foderlægemidler eller mellemprodukter, skal identificeres, opbevares og forvaltes på en sådan måde, at de ikke påvirker sikkerheden og kvaliteten af foderet. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 3 Fremstilling, punkt 4 

Tilsvarende tiltag bør anvendes for rengøringsmaterialer der bruges efter anden løsvarehåndtering af foderlægemidler eller mellemprodukter. 

Beholdere i køretøjer, der anvendes til transport af foderlægemidler eller mellemprodukter, skal rengøres efter hver anvendelse for at undgå enhver risiko for krydskontaminering. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 5 Opbevaring og transport punkt, 4 

Mobile blandere skal træffe passende forsigtighedsforanstaltninger for at forebygge spredning af sygdomme. Køretøjer, der anvendes til fremstilling af foderlægemidler, skal rengøres efter hver gang, de er blevet anvendt til fremstilling af foderlægemidler, for at undgå enhver risiko for krydskontaminering. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 8 Supplerende krav til mobile blandere, punkt 2 

Mobile blandere skal have en kopi af rengøringsplanen til rådighed i køretøjet på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor fremstillingen af foderlægemidler finder sted. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 8 Supplerende krav til mobile blandere, punkt 1, d)