73. System til registreringer - fodervirksomheder efter primærproduktion

Foderhygiejnereglerne tager sigte på fodersikkerheden og på, at produktion og anden håndtering af foder foregår hygiejnisk forsvarligt. Reglerne har også til formål at sikre foders sporbarhed. 

Virksomheden skal derfor have systemer til at registrere relevante oplysninger, målinger, data, etc. Virksomhedens registreringer skal opbevares og være tilgængelige i nødvendigt omfang og tilstrækkelig tid. 

73.1 Registrering af oplysninger hos fodervirksomheder efter primærproduktion

Alle fodervirksomheder inklusive dem, hvor foderet ikke på noget tidspunkt befinder sig i deres faciliteter, skal opbevare relevante registreringer om bl.a. køb og salg, så det er muligt effektivt at spore fra modtagelse til levering. Eksportører skal også registrere oplysning om bestemmelsesstedet i tredjelandet. Virksomheder med produktion skal registrere relevante data om produktionerne. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Registrering, punkt 1 

Eksempler på relevante registreringer ved køb og salg: 

 • Produktets art, eventuelt navn og mængde.
 • Produktets partinummer (for produkter, der skal markedsføres med partinummer).
 • Navn og adresse på producent eller leverandør af produktet.
 • Navn og adresse på eventuelle eksterne transportører eller virksomheder, der har oplagret foderet.
 • Navn og adresse på virksomhed eller landbruger, som har modtaget foderet.

For at sikre en effektiv sporing skal virksomheder, der samler partier af foder, dokumentere dette i deres registreringssystemer. F.eks. hvis en fodervirksomhed ikke holder modtagne partier adskilt, men indlagrer et nyt parti foder oven i et oplagret parti, f.eks. rapskage løsvarer. 

Ved sammenlægning af to forskellige partier opstår et nyt parti, dvs. et sammenlagt parti.  Læs mere i afsnit 17.7 Hvad et parti er og i afsnit 77. Sporbarhed af foder

Der er supplerende bestemmelser om registreringer hos fodervirksomheder med produktion. 

En fodervirksomhed med andre aktiviteter end produktion bør vurdere behovet for tilsvarende registreringer f.eks. for at kunne afdække årsag og placere ansvar ved en eventuel reklamation. Det kan f.eks. være virksomheder, der tørrer foder ved direkte kontakt til luftstrøm fra brændstofkilden (andre end naturgas), pakker eller ompakker foder. 

Virksomhedens registrerede oplysninger om aktiviteter, kontrol og produkter skal opbevares i en passende periode. Perioden kan f.eks. afhænge af den deklarerede holdbarhed, eller hvilket formål foderstoffet er markedsført til.

73.2 Mere om registrering hos virksomheder med produktion efter primærproduktion

Fodervirksomheder skal registrere og opbevare dokumentation om deres produktion og kontrol.  Dokumentationen skal vise, om de kritiske punkter i produktionen bliver styret og supplerer virksomhedens kvalitetskontrol. Resultaterne af kontrollen skal opbevares, så det er muligt at spore produktionshistorien for hvert parti foder samt bidrage til at afdække årsag og placere ansvar ved en reklamation. 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Registrering, punkt 2, a) 

Registreringer for kritiske punkter skal ikke forveksles med registreringer for kritiske kontrolpunkter (CCP’er), med flere bestemmelser for dokumentation. Læs mere i afsnit 72.1 Procedurer m.v. for produktion på fodervirksomheder efter primærproduktion og i afsnit 78. HACCP-system på fodervirksomhed

Fodervirksomheden skal også registrere følgende for hvert produkt: 

 • Produktets art, eventuelt navn og mængde.
 • Dato for produktion af produktet.
 • Partinummer eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling.
 • Art/navn og mængden af det leverede produkt.
 • Partinummer af produktet.
 • Navn og adresse på virksomhed eller landbruger, som har modtaget produktet.
 • Leveringsdato af produktet.

Samt fyldestgørende oplysninger om hvert foderstof (råvare/ingrediens), som indgår i produktet: 

 • Foderstoffets art, eventuelt navn, mængde og partinummer (eller anden entydig identifikation).
 • Navn og adresse på leverandør af hvert indgående parti foderstof i det producerede foder.

Et parti af et indgående foderstof i produktionen kan bestå af to eller flere partier, som virksomheden har modtaget og samlet. F.eks. sojamel fra to importer. Virksomhedens registreringer skal da gøre det muligt at identificere de oprindelige partinumre (eller anden entydig identifikation, f.eks. skibsnavn) og leverandøroplysninger for hvert indgående foderstof i hvert parti produceret foder. 

Eksempler på indgående foderstoffer i produktion af en forblanding er: to eller flere fodertilsætningsstoffer, eller fodertilsætningsstoffer og fodermidler. 

Eksempler på indgående foderstoffer i produktion af en foderblanding er: fodertilsætningsstoffer, forblandinger og fodermidler eller tilskudsfoder og fodermidler. 

Eksempler på indgående foderstof i produktion af et fodermiddel er: et fodermiddel (f.eks. helt korn som dampbehandles og valses til flager), et fodermiddel og et fodertilsætningsstof (f.eks. fiskemel som tilsættes en antioxidant) eller fodermidler (f.eks. fedtblandning af forskellige fiskeolier fra hhv. blåhvilling og brisling). 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, afsnit Registrering, punkt 2, b) 

Virksomheden bør også registrere navn og adresse på eventuelle eksterne transportører eller virksomheder, der har oplagret foderet. F.eks. ved reklamation for foder, der har været håndteret som løsvare efter produktion på virksomheden. 

Fodervirksomheder skal registrere og opbevare de relevante oplysninger om aktiviteter, kontrol og produkter i en passende periode. Perioden kan f.eks. afhænge af den deklarerede holdbarhed, eller hvilket formål foderstoffet er markedsført til.

73.3 Flere eksempler på registreringer i fodervirksomheder efter primærproduktion

Fodervirksomheder kan have behov for at registrere og opbevare mange typer oplysninger, målinger og data. Nogle registreringer er der eksplicit krav om i foderlovgivningen, andre registreringer har virksomheden selv vurderet et behov for. 

Fodervirksomheder skal sikre, at relevante registreringer bliver opbevaret i en passende periode. Perioden kan f.eks. afhænge af den deklarerede holdbarhed af deres produkter, eller hvilket formål foderstofferne markedsføres til. Perioden kan spænde over flere år, f.eks. for resultater fra kvalitetskontrol og dokumentation for brug af HACCP-systemet. 

Eksempler på relevante registreringer, som supplerer virksomheders registreringer for at sikre effektiv sporing og eventuel produktionshistorik: 

Virksomheder skal, i det omfang de producerer eller markedsfører foderolier m.v., registrere resultaterne af dioxinovervågningen. Læs mere i afsnit 74.8 Dioxinovervågning af foderolier, m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

 En virksomhed bør registrere, hvis lederen beslutter at fravige fastlagte programmer, f.eks. hvis virksomheden ændrer planen for analytisk kontrol. 

Se mere i afsnit:

74. System til kontrol af aktiviteter og foder i fodervirksomheder efter primærproduktion