6. Toiletforhold i fødevarevirksomheder

Fødevarevirksomheder skal have et tilstrækkeligt antal toiletter, som er koblet til et effektivt afløbssystem. Der skal være gode og tilstrækkelige toiletforhold til de personer, der håndterer fødevarer.

I virksomheder, hvor der både er personale, som arbejder med fødevarer, og andre personer, f.eks. kontorpersonale, personer i institutioner og gæster i restauranter, skal der ikke nødvendigvis være særskilte toiletter til køkkenpersonalet. 

Hygiejneforordningen bilag II, kapitel I, punkt 2, litra c)

Hygiejneforordningen bilag II, kapitel I, punkt 3

Se mere om reglerne for toiletter i midlertidige og mobile fødevarevirksomheder:

15. Mobile fødevarevirksomheder og midlertidige lokaler 

6.1 Antal toiletter 

Antallet af toiletter, der er behov for hos en fødevarevirksomhed, afhænger af, hvor mange brugere der er. Hvis virksomheden har en meget begrænset åbningstid, er der ikke nødvendigvis behov for toilet.

Der behøver heller ikke at være toilet i virksomheder, hvis f.eks. pladsforholdene ikke tillader det, eller hvor det er vanskeligt at etablere toiletter. Så skal der til gengæld være adgang til et toilet et andet sted. Der skal være let adgang til toilettet, og det skal ligge i nærheden af virksomheden. Virksomheden har ansvar for, at toiletterne, den benytter, er renholdte, og at det er hygiejnisk forsvarligt at anvende dem. Virksomheden skal kunne redegøre for sin vurdering.

6.2 Indretning af toiletforrum

Der må ikke være direkte adgang eller dørforbindelse mellem det rum, hvor toilettet er placeret, og lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Det betyder, at der skal være et forrum mellem toilet og de lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Transport af indpakkede fødevarer internt i en virksomhed betragtes ikke som en håndtering. Det betyder i praksis, at der ikke behøver være forrum til toiletter, som f.eks. vender ud til en gang, hvor der transporteres indpakkede fødevarer.

Afstand og en fysisk adskillelse, f.eks. reoler eller blomsterkasser i passende højde, kan i nogle tilfælde gøre det ud for forrum. Det kan eksempelvis være i en børnehave eller et spisested, hvor et gangareal med toilet fortsætter ud i spiseafdelingen.

De steder, hvor der er krav om toiletforrum, skal forrummet være adskilt fra toiletrummet med væg­ge fra gulv til loft og en dør. Forrummet skal fungere som en sluse, der forhindrer, at luften bliver spredt fra toiletrummet ud til andre lokaler. En måde at sikre, at dørene fra toiletområdet lukker, er ved at sætte dørlukkere på.

Hvis forrum til toilet f.eks. bruges som omklædningsrum for de ansatte eller til opbevaring af f.eks. arbejdsbeklædning, skal det sikres, at opbevaringen kan ske hygiejnisk forsvarligt, så arbejdstøjet er rent. Det kan f.eks. være en god ide at sikre afstand mellem dør til toilet og det opbevarede, eller ved at sikre tilstrækkelig ventilation. Risikoen for forurening kan minimeres ved at arbejdstøjet opbevares i kasser, poser eller lukkede skabe. 

6.3 Indretning af toiletrum

Væggene i toiletrummet som helhed (der kan være flere toiletbåse i et toiletrum) skal gå fra gulv til loft og slutte tæt. Vægge mellem toiletrum og forrum skal gå fra gulv til loft og slutte tæt. Væggene mellem toiletbåsene kan være delvist åbne, men der skal stadig være tætsluttende væg­ge mellem toiletbåsene og forrummet. Der skal være en håndvask i toiletområdet, og toiletter skal være tilsluttet et effektivt afløbssystem.

Håndvaske og gulve, vægge og lofter skal opfylde de samme krav, som for lokaler, hvor der håndteres fødevarer.

Se afsnittene:

8. Udstyr og inventar i fødevarevirksomheder

5. Valg af materialer i fødevarevirksomheder.

Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel I, punkt 3

Det kan accepteres at bruge et kemikaliekloset eller tørkloset. Det afhænger af, om afløbet ud fra en hygiejnemæssig vurdering er tilstrækkeligt effektivt. Virksomheden skal kunne godtgøre, at toilettet er hygiejnisk forsvarligt, lever op til reglerne og kan tømmes hygiejnisk forsvarligt.

Et tørkloset på et mindre skib betragtes normalt som et toilet med et ”effektivt afløbssystem”. 

Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel 3, punkt 2, litra a)

Bakterier og virus kan spredes i toiletrum via aerosoler. Aerosoler er meget små væskedråber, der hvirvles op i luften ved f.eks. toiletskyl. Virus – især norovirus – kan desuden overleve på overflader i toiletrummet i flere uger. Derfor bør et toiletrum ikke anvendes til andet end det, som det er tiltænkt. Det betyder, at vaskemaskine og tørretumbler ikke bør placeres i toiletrum. 

Fødevarevirksomheder, der på grund af de eksisterende fysiske forhold ikke har mulighed for at placere en vaskemaskine og/eller tørretumbler til arbejdstøj andre steder end i et toiletrum, skal foretage en konkret vurdering af, hvordan brugen af vaskemaskinen kan foregå så hygiejnisk som muligt. Tiltag og overvejelser kan inkludere:

  • Tænk over placeringen af vaskemaskinen og tørretumbleren, f.eks. med så lang afstand fra toilettet som muligt
  • Gæster bør ikke have adgang til et toilet med vaskemaskine og tørretumbler, da man ikke kender deres sygdomsstatus
  • Rengør hele toiletrummet grundigt og hyppigt, særligt efter sygdom hos personale
  • Vask tøj, når der er mindst mulig aktivitet på toilettet, f.eks. efter lukketid
  • Luk toiletlåget, når der skylles ud, for at mindske spredningen af aerosoler
  • Undgå at rent tøj kommer i kontakt med genstande og overflader i toiletrummet
  • Håndtering af tøj uden for toiletrummet

Man kan også benytte sig af en vaskeservice i stedet for at benytte en vaskemaskine og tørretumbler i virksomheden. Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel VIII, punkt 1

Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel IX, punkt 3