88. Væsentlige ændringer i fodervirksomheder efter primærproduktion

Hvis en registreret fodervirksomhed ændrer væsentligt i sine aktiviteter, skal virksomheden anmelde det til registrering i Fødevarestyrelsen. 

Hvis en godkendt fodervirksomhed ændrer væsentligt i sine aktiviteter, indretningen eller i typer af foderstoffer, skal fodervirksomheden ansøge om ny godkendelse hos Fødevarestyrelsen. 

Det gælder også for væsentlige ændringer ved ejerskifte i registrerede eller godkendte virksomheder. 

88.1 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede virksomheder efter primærproduktion?

En registreret fodervirksomhed skal give besked til Fødevarestyrelsen, hvis den foretager væsentlige ændringer i sine aktiviteter. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2, litra b)

Foderbekendtgørelsen, § 21, stk. 1

Normalt er ændringer af mindre bygningsmæssige forhold ikke væsentlige ændringer. Det betyder, at en virksomhed kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed. Se også afsnit 81.8 Geografisk afgrænsning af fodervirksomhed efter primærproduktion og afsnit 89.3 Flytning af fodervirksomhed efter primær produktion

Ved ændringer bør virksomheden bl.a. overveje:  

 • om ændringen får betydning for hygiejneforhold i virksomheden,
 • hvilke dele af virksomheden bliver involveret,
 • om produktionen bliver væsentligt forøget og de konsekvenser, det kan have for virksomhedens drift, f.eks. i forhold til behov for oplagringskapacitet, og
 • om ændringen indebærer, at virksomheden holder lukket i en længere periode. 

Væsentlige ændringer i en registreret virksomhed kan f.eks. være: 

 • En virksomhed med produktion af foderstoffer vil også importere foder.
 • Planlagt opstart af en aktivitet eller et ændret sortiment, som medfører krav om godkendelse.
 • Gennemgribende ændring af et produktionsanlæg.
 • Ophør af en aktivitet, f.eks. produktion, handel, oplagring eller transport.

Fodervirksomheder efter primærproduktion registreres med én eller flere hovedaktiviteter, dvs. handel, transport, produktion, oplagring eller import. Hvis en virksomhed tilføjer eller ophører med en aktivitet, er det en væsentlig ændring, som virksomheden skal anmelde til Fødevarestyrelsen. 

En registeret fodervirksomhed skal ansøge om godkendelse hos Fødevarestyrelsen, hvis den ønsker at begynde en aktivitet, som kræver godkendelse. Se mere i afsnit 83.1 Aktiviteter, der kræver godkendelse efter foderhygiejneforordningen

Hvis en virksomhed flytter til en ny adresse, er der tale om ophør af virksomhed og etablering af ny virksomhed på den nye adresse. Se mere i afsnit 89. Ophør af fodervirksomhed m.m. 

Hvis en fodervirksomhed får ny ejer, skal den nye ejer anmelde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen. Se mere i afsnit 90. Ejerskifte

Som udgangspunkt skal virksomheden anvende blanketten Fodervirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning eller ophør. 

Blanketten findes her:

Det er ikke en væsentlig ændring, hvis en fodervirksomhed skifter navn. Det er blot en oplysning, som Fødevarestyrelsen skal have for at registrere virksomheden korrekt. Fodervirksomheden skal give Fødevarestyrelsen skriftlig besked om det nye navn via kontaktformularen på styrelsens hjemmeside. 

Kontakt Fødevarestyrelsen her: 

Se mere i afsnit:

79.3 Registrering af aktiviteter i fodervirksomheder efter primærproduktion

79.4 Registrering af fodertyper - fodervirksomheder efter primærproduktion 

88.2 Hvordan skal registrerede virksomheder efter primærproduktion anmelde væsentlige ændringer?

En fodervirksomhed skal give Fødevarestyrelsen skriftlig besked om væsentlige ændringer og oplyse, hvilke ændringer der skal ske i virksomheden. 

Som udgangspunkt skal virksomheden anvende blanketten Fodervirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning eller ophør. 

Blanketten findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside her:

Virksomheden kan også meddele væsentlige ændringer til Fødevarestyrelsens tilsynsførende i forbindelse med et kontrolbesøg.

88.3 Hvad er væsentlige ændringer i godkendte virksomheder

En godkendt fodervirksomhed skal give besked til Fødevarestyrelsen, hvis den foretager væsentlige ændringer i sine foderaktiviteter. Virksomheden må ikke påbegynde en ny aktivitet, før Fødevarestyrelsen har givet virksomheden en ny eller betinget godkendelse eller en ny registrering hertil. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2, litra b)

Foderhygiejneforordningen, artikel 11 og 16

Foderbekendtgørelsen, §§ 14 og 21, stk. 1.

Væsentlige ændringer i virksomheden er ændringer, der kan have betydning for virksomhedens system til at efterleve foderhygiejnereglerne, så procedurer eller system skal ændres. Virksomheden skal derfor vurdere, hvilke dele af virksomheden der bliver ændret eller bliver påvirket ved ændringen. F.eks. er en ændring i et produktionslokale ofte væsentlig i modsætning til en ændring i et lagerlokale. 

Ved ændringer bør virksomheden bl.a. overveje:  

 • om ændringen får betydning for hygiejneforhold i virksomheden,
 • hvilke dele af virksomheden bliver involveret,
 • om produktionen bliver væsentligt forøget og de konsekvenser, det kan have for virksomhedens drift, f.eks. i forhold til behov for oplagringskapacitet, og
 • om ændringen indebærer, at virksomheden holder lukket i en længere periode. 

Væsentlige ændringer kan f.eks. være: 

 • Større og omfattende bygningsmæssige ændringer.
 • Større og omfattende ændringer i virksomhedens indretning.
 • Ændringer i virksomhedens drift, f.eks. produktion eller vareudvalg, som medfører krav om en supplerende registrering eller godkendelse.
 • Ophør af aktivitet, f.eks. produktion, handel, oplagring eller transport, uden at hele virksomheden lukker. 

Eksempler på væsentlige ændringer i godkendte fodervirksomheder: 

 • En handelsvirksomhed vil selv til at producere foder, og hvor produktionen kræver godkendelse.
 • En forhandler ophører med at importere foder og forhandler alene foder, som er frit omsætteligt i Danmark eller andre EU-lande.
 • En producent stopper med at producere fjerkræfoder med indhold af coccidiostatika og vil kun producere foder, der ikke kræver godkendelse.
 • En foderproducent vil foretage fedtstofblanding ved siden af sin produktion af foderblandinger eller fodermidler.
 • En producent vil afgifte foder, f.eks. fodermidler som fiskeolie eller fiskemel.
 • En producent bygger produktionsanlægget om i en sådan grad, at virksomheden skal ændre styringen af de kritiske kontrolpunkter.

Fodervirksomheder efter primærproduktion registreres eller godkendes med én eller flere hovedaktiviteter, dvs. handel, transport, produktion, oplagring eller import. Hvis en virksomhed tilføjer eller ophører med en aktivitet, er det en væsentlig ændring, som skal anmeldes til registrering hos Fødevarestyrelsen. I nogle tilfælde skal en aktivitet også godkendes af Fødevarestyrelsen, inden virksomheden kan påbegynde den pågældende aktivitet. 

Fødevarestyrelsen tilbagekalder virksomhedens godkendelsesnummer, hvis virksomheden ophører med alle aktiviteter, den var godkendt til og fremover kun har aktiviteter, der kræver registrering. Virksomheden får da et registreringsnummer i stedet for. 

Hvis en fodervirksomhed etablerer en ny lagerhal på samme matrikel, er det ikke en væsentlig ændring. 

Hvis en virksomhed ændrer sit navn, er det heller ikke en væsentlig ændring, men en oplysning, som Fødevarestyrelsen dog skal have besked om. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2, litra b) 

88.4 Hvordan skal man ansøge om godkendelse af væsentlige ændringer i godkendte fodervirksomheder? 

En fodervirksomhed efter primærproduktion skal ansøge om væsentlige ændringer, der kræver godkendelse, ved at ansøge skriftligt og oplyse, hvilke ændringer der skal ske i virksomheden. 

Som udgangspunkt skal virksomheden anvende blanketten Fodervirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning eller ophør. 

Blanketten findes her.