72 MUSLINGER M.M.

Primærproducenter, der høster muslinger m.m. skal overholde en række krav. Det kan f.eks. være fiskere, opdrættere og håndbrejlere. Derudover er virksomheder, der i senere led behandler eller transporterer muslinger m.m. også omfattet af en række krav. Se definition af muslinger m.m. i bilag 6 Oversigt over muslinger m.m.

Der er bl.a. krav til, hvilke prøver der skal udtages, inden der må høstes i produktionsområder og opdrætsanlæg, og krav til udfyldelse af registreringsdokument for at sikre sporbarheden af de høstede partier. Reglerne er med til at sikre, at produktion, høst og håndtering af muslinger m.m. foregår hygiejnisk forsvarligt, og at muslingerne ikke indeholder algegifte og mikrobiologiske eller kemiske forureninger i skadelige mængder.

Muslingebekendtgørelsen

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VII

72.1 Geografisk afgrænsning af produktions- og algeovervågningsområder

Høst af muslinger m.m. må kun foregå i opdrætsanlæg, hvor Fiskeristyrelsen har fastlagt inddelingen og den geografiske placering, og i produktionsområder, hvor Fødevarestyrelsen har fastlagt inddelingen og den geografiske placering. Høst kan også foregå i zoner, som er et område defineret af Fødevarestyrelsen, med en anden mikrobiologisk klassificering end i det omkringliggende produktionsområde. Zonen angives som en radius på 1,5 sømil fra en centerposition. Mikrobiologiske prøver til udregning af centerpositionen skal udtages indenfor en kvadrat på 3x3 sømil. Herudover skal Fødevarestyrelsen have åbnet de specifikke opdrætsanlæg, produktionsområder og zoner, før der må høstes muslinger m.m. Se afsnit 72.2 Åbnings- og vedligeholdelsesprøver for produktions- og algeovervågningsområder og opdrætsanlæg.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VII, kapitel II, del A, punkt 1 og 6

Muslingebekendtgørelsen, §§ 3 og 4

Fastlæggelse af den geografiske placering af produktions- og algeovervågningsområder sker i samarbejde med erhvervet, Fiskeristyrelsen og andre relevante myndigheder.

Produktionsområder er områder med overvågning af algegifte og mikrobiologiske og kemiske forureninger i muslinger m.m. Inddelingen i områder bruges også i forbindelse med produkternes sporbarhed. Produktionsområdernes geografiske afgrænsning fremgår af muslingebekendtgørelsens bilag 1. Åbne produktionsområder og opdrætsanlæg annonceres på www.fvst.dk.

Algeovervågningsområder er områder med overvågning af giftige alger i vandet. Der kan være placeret op til flere produktionsområder i ét algeovervågningsområde. Algeovervågningsområdernes geografiske placering fremgår af muslingebekendtgørelsen bilag 2.

72.2 Åbnings- og vedligeholdelsesprøver for produktions- og algeovervågningsområder og opdrætsanlæg

For at Fødevarestyrelsen kan åbne et produktionsområde eller opdrætsanlæg for høst, kræver det, at der både er analyseresultater fra kødprøver af muslinger m.m. fra det produktionsområde, hvor der skal høstes, og vandprøver fra det algeovervågningsområde, hvori produktionsområdet ligger.

Åbningen gælder kun for den primærproducent eller den gruppe af primærproducenter, der har slået sig sammen, og som har indsendt de påkrævede prøver. Primærproducenter eller grupper af primærproducenter må altså ikke høste i områder eller opdrætsanlæg, som de ikke har indsendt prøver for, og hvor Fødevarestyrelsen ikke har åbnet for høst.

Hvis primærproducenter ønsker at få et produktionsområde eller opdrætsanlæg åbnet for høst af muslinger m.m., skal de i ugen inden høst udtage følgende åbningsprøver og sende resultaterne til Fødevarestyrelsens muslingeovervågning. en åbningsprøve består af:

  • Én kødprøve til undersøgelse for algegifte og fem kødprøver til undersøgelse for mikrobiologiske forureninger og
  • minimum én vandprøve (net- og vandprøve) fra det algeovervågningsområde, hvori produktionsområdet eller opdrætsanlægget ligger, til undersøgelse for giftige alger.

Muslingebekendtgørelsen, § 4 og § 14

Reglerne beskriver, hvor på lokaliteten man skal udtage åbningsprøverne. Fødevarestyrelsen beregner en centerposition ud fra positionen af de fem prøver til mikrobiologisk undersøgelse. Størrelsen af den midlertidigt klassificerede zone angives som en radius på 1.5 sømil ud fra centerpositionen. Fødevarestyrelsen annoncerer åbningen af området på www.fvst.dk.

Muslingebekendtgørelsen, § 15 og bilag 7, kapitel 2, nr. 2 og 3

Hvis prøverne stammer fra et opdrætsanlæg, annonceres produktionsområde- og opdrætsanlægsnummeret på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hvis et produktionsområde eller opdrætsanlæg for muslinger m.m. skal blive ved med at være åbent ud over den første uge, skal der tages vedligeholdelsesprøver i den uge hvor der allerede er åbent. Analyseresultaterne skal foreligge, før der kan åbnes den efterfølgende uge. Se også afsnit 72.4 Midlertidig mikrobiologisk klassificering for produktionsområder og opdrætsanlæg.

Muslingebekendtgørelsen, § 5, stk. 2, og § 15, stk. 2

Frekvensen for, hvor ofte man skal udtage prøver til mikrobiologisk undersøgelse, kan dog reduceres, hvis området eller opdrætsanlægget er permanent mikrobiologisk klassificeret. Se afsnit 72.5 Permanent mikrobiologisk klassificering for produktionsområder og opdrætsanlæg.

Primærproducenterne har ansvaret for, at prøverne udtages korrekt efter reglerne og for at indsende prøverne til analyse på laboratorier, der har en aftale med Fødevarestyrelsen. Der er krav til prøvernes størrelse, mærkning, forsendelse og analyse.

Muslingebekendtgørelsen, § 4 og § 14

Muslingebekendtgørelsen, bilag 3, 4 og 7, kapitel 3

Hvis der ikke foreligger analyseresultater for kemiske forureninger fra produktionsområdet eller opdrætsanlægget, skal primærproducenterne sørge for at tage prøver fra området eller anlægget, inden det kan åbnes for høst. Se afsnit 75 Overvågning af kemiske forureninger af muslinger m.m.

Muslingebekendtgørelsen, § 32

72.3 Mikrobiologisk klassificering

For at et produktionsområde eller opdrætsanlæg kan åbnes, skal Fødevarestyrelsens muslingeovervågning mikrobiologisk klassificere det som enten A, B, eller C ud fra indholdet af E. coli.

Muslingebekendtgørelsen, § 14

Klassificeringen i A-, B- eller C-område eller opdrætsanlæg sker ud fra grænseværdierne for indhold af E. coli som indikator for fækal forurening. Produktionsområder, opdrætsanlæg og de forskellige arter af muslinger m.m. klassificeres for sig, da hver art ophober bakterier i forskellig grad.

Kontrolforordningen for animalske fødevarer, bilag II, kapitel II, del A, punkt 2-5. Denne forordning er erstattet af følgende ny forordningen:

Kontrolforordningen for animalske fødevarer (2019/627), artikel 52 i 2019/627.

Mikrobiologiforordningen, bilag I, kapitel 1, punkt 1.17 og 1.25

En primærproducent, der ønsker at høste muslinger m.m., skal derfor altid være opmærksom på, hvilke arter af muslinger m.m. et område er åbnet for. Det er især vigtigt, når man som bifangst lander muslinger m.m. af en anden art, end den der primært høstes for. Se også afsnit 79.2 Bifangst af muslinger m.m.

Inden for muslingeovervågningen opereres der med såkaldte midlertidige og permanente mikrobiologiske klassificeringer.

Se afsnit 72.4 Midlertidig mikrobiologisk klassificering for produktionsområder og opdrætsanlæg og afsnit 72.5 Permanent mikrobiologisk klassificering for produktionsområdet og opdrætsanlæg.

Der er særlige regler for kammuslinger, ikke-filtrerende havsnegle og ikke-filtrerende pighuder, og de kan derfor høstes i produktionsområder, der ikke er mikrobiologisk klassificerede.

Se afsnit 76 Høst af kammuslinger, ikke-filtrerende havsnegle og ikke-filtrerende pighuder

72.4 Midlertidig mikrobiologisk klassificering for produktionsområder og opdrætsanlæg

Midlertidig klassificering gælder for én uge ad gangen på baggrund af analyseresultaterne for de fem åbningsprøver, som primærproducenterne har indsendt.

Se afsnit 72.2 Åbnings- og vedligeholdelsesprøver for produktions- og algeovervågningsområder og opdrætsanlæg.

Hvis man ikke tager yderligere prøver efter åbningsprøverne, ophører den midlertidige klassificering, medmindre primærproducenten tager vedligeholdelsesprøver. Der skal således tages én ny prøve af muslinger m.m. til undersøgelse for E. coli i den uge hvor der allerede er åbent for høst. Analyseresultaterne skal foreligge, før der kan åbnes den efterfølgende uge.

72.5 Permanent mikrobiologisk klassificering for produktionsområder og opdrætsanlæg

Når et produktionsområde eller et opdrætsanlæg får status med permanent mikrobiologisk klassificering, medfører det en reduceret frekvens for at tage prøver til mikrobiologisk klassificering i det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg. Dvs. at selvom et produktionsområde er blevet permanent mikrobiologisk klassificeret, skal der stadig udtages kødprøver til undersøgelse for algegifte, og vandprøver til undersøgelse for giftige alger, når et produktionsområde eller opdrætsanlæg skal åbnes for høst.  

Fødevarestyrelsen foretager permanent mikrobiologisk klassificering af produktionsområder og opdrætsanlæg ud fra en konkret vurdering af resultater fra åbnings- og vedligeholdelsesprøver.

Muslingebekendtgørelsen, § 18

For at opnå en permanent klassificering, kræves der 24 prøver inden for en 3-årig periode. Afhængigt af resultaterne klassificeres produktionsområdet eller opdrætsanlægget enten som A, B eller C.

Muslingebekendtgørelsen, §§ 19 – 21 og 25

Hvis et permanent A, B, eller C produktionsområde eller opdrætsanlæg ikke har været åbnet i længere tid og skal genåbnes, skal der tages femverifikationsprøver. Alle fem prøver skal som minimum vise den klassificeringsstatus, som produktionsområdet eller opdrætsanlægget har været permanent klassificeret med; A for A, B for B eller C for C.

Muslingebekendtgørelsen, § 24

Hvis åbningen af et permanent mikrobiologisk klassificeret produktionsområde eller opdrætsanlæg skal vedligeholdes, skal primærproducenten tage én prøve af muslinger m.m. i ugen umiddelbart inden, at klassificeringsperioden udløber.

Muslingebekendtgørelsen, § 25, stk. 2

Samtlige åbningsprøver og vedligeholdelsesprøver i A-klassificerede produktionsområder og opdrætsanlæg skal analyseres for E. coli.

Der er tilsvarende regler for åbnings – og vedligeholdelsesprøver i B- og C-klassificerede produktionsområder og opdrætsanlæg.

Muslingebekendtgørelsen, bilag 1

Hvis grænseværdierne overskrides i et permanent mikrobiologisk klassificeret produktionsområde eller opdrætsanlæg, skal primærproducenten eller gruppen af primærproducenter, iværksætte en mere intensiv prøveudtagning med ekstra prøver. Intensiv prøveudtagning betyder, at primærproducenten eller gruppen af primærproducenter mindst skal udtage ekstra prøver til undersøgelse for E. coli i en periode på tre uger. Fem prøver fra produktionsområdet eller opdrætsanlægget den første uge, og dernæst én prøve i hver af de følgende to uger.

Muslingebekendtgørelsen, § 30

Analyseresultaterne skal ligge på eller under grænseværdierne af den aktuelle klassificering. Hvis samtlige resultater ligger under grænseværdierne, kan området genåbnes med den aktuelle klassificering. Ved flere resultater over den aktuelle klassificering, nedklassificerer Fødevarestyrelsen produktionsområdet eller opdrætsanlægget. Den første intensive prøve kan udtages i den samme uge, hvor resultaterne for analyserne foreligger for den aktuelle klassificering. Hvis man f.eks. har udtaget en prøve om mandagen med resultat over den aktuelle klassificering, så kan man f.eks. udtage en ny prøve om torsdagen i samme uge.