25. Mærkning af forurenet foder

Markedsføringsforordningen omfatter supplerende mærkningsregler, der gælder for mærkning af forurenet foder og fodermidler, som er tidligere fødevarer.

25.1 Mærkning af forurenet foder

Ved forurenet foder forstås foder, som har et højere indhold af uønskede stoffer end nævnt i direktivet om uønskede stoffer i foderstoffer, og som derfor skal afgiftes eller renses. 

Ved fodermidler, som er tidligere fødevarer, forstås tidligere fødevarer, der ikke længere er bestemt til konsum og hvis kvalitet ikke opfylder kravene til foder, hvorfor det er nødvendigt at forarbejde dem, før de kan anvendes som fodermidler. 

Mærkningskravene for ovenstående supplerer kravene til mærkning af fodermidler eller foderblandinger, og evt. krav til mærkning som diætetisk foder. Forurenet foder og fodermidler, som er tidligere fødevarer, skal således mærkes med følgende oplysninger: 

  1. ”Basismærkningen”, dvs. de generelle mærkningskrav
  2. Supplerende mærkning afhængig af fodertypen, dvs. supplerende mærkningskrav for enten fodermidlet eller foderblandingen
  3. Evt. supplerende mærkning for diætetiske foder (kun hvis dette er relevant)
  4. Evt. supplerende mærkning for foder til selskabsdyr (kun hvis dette er relevant)
  5. Supplerende mærkning for forurenet foder 

Ad 5. Supplerende mærkning for forurenet foder

De supplerende mærkningsoplysninger for forurenet foder omfatter følgende mærkningskrav:

Mærkning af forurenet foder, der skal afgiftes

Obligatorisk mærkning

»Foder med for stort indhold af … [angivelse af de(t) uønskede stof(fer) i overensstemmelse med direktivet om uønskede stoffer] må kun anvendes som foder efter afgiftning i godkendte virksomheder«.

Yderligere krav

Virksomheder, der afgifter forurenet foder, skal være godkendt hertil i henhold til foderhygiejneforordningen.

Mærkning af forurenet foder, der skal renses

Obligatorisk mærkning

»Foder med et for stort indhold af … [angivelse af de(t) uønskede stof(fer) i overensstemmelse med direktivet om uønskede stoffer ] må kun anvendes som foder efter passende rensning«

Eksempler på mærkninger

Mærkning af foder, der skal afgiftes

Mærkning af foder, der skal renses

»Afgiftning af fiskeolie for indhold af dioxin«

»Rensning af korn for indhold af meldrøjer«

 

»Rensning af solsikkefrø for indhold af Ambrosiafrø«

De supplerende mærkningsoplysninger for fodermidler, som er tidligere fødevarer, omfatter følgende mærkningskrav: 

Mærkning af fodermidler, som er tidligere fødevarer

Obligatorisk mærkning

»Tidligere fødevarer — må kun anvendes som foder efter … [forarbejdningsproces, som fodermidlet skal behandles ved, og som er nævnt i fodermiddelfortegnelsens ordliste over processer]«.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 20 og bilag VIII

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, nr. 2 eller 3

Direktivet om uønskede stoffer, bilag I

Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del B

Se mere i afsnit

12.6 Ordlisten over processer i fodermiddelfortegnelsen

12.11 Forurenede fodermidler

22.3. Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – ”Basismærkningen”

22.4 Mærkning af fodermidler – supplement til ”Basismærkningen” eller afsnit 22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til ”Basismærkningen”

23.1 Mærkning af diætetisk foder – supplement til mærkningen af fodermidler eller foderblandinger

24.1 Mærkning af foder til selskabsdyr – supplement til mærkningen af fodermidler, foderblandinger eller diætetisk foder

25.2 Afgiftning eller rensning af forurenet foder

Reglerne om afgiftning eller rensning af foder bygger på en kombination af regler i både foderbekendtgørelsen, direktivet om uønskede stoffer og afgiftningsforordningen. Disse regler danner baggrund for reglerne om rensning eller afgiftning af foder: 

Foder må ikke indføres fra tredjeland, markedsføres eller anvendes til foder, hvis foderets indhold af uønskede stoffer er højere end de EU-fastsatte maksimalgrænseværdier (i bilag I i direktivet om uønskede stoffer). 

Ved overskridelser af maksimalgrænseværdierne er det forbudt at fortynde et forurenet foder og herefter bruge blandingen som foder. Forurenet foder kan dog afgiftes eller renses, så det undgås, at fodermidler med indhold af uønskede stoffer over de fastsatte maksimalgrænseværdier skal kasseres. 

Det er forudsætning for afgiftning af forurenet foder, at det mærkes med, at det skal afgiftes, og det skal fremgå, at foderet kun kan anvendes som foder efter afgiftning i godkendte virksomheder. 

Til afgiftningen af foderet kan der anvendes en afgiftningsproces, hvorigennem det uønskede stof med vilje fjernes fra det forurenede foder, forudsat afgiftningen sker efter reglerne i afgiftningsforordningen. Virksomheder, der afgifter forurenet foder, skal være godkendt hertil efter artikel 10 i foderhygiejneforordningen. 

Tilsvarende er det en forudsætning for rensning af forurenet foder, at det mærkes med, at det skal renses, og det skal fremgå, at foderet kun kan anvendes som foder efter passende rensning. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderbekendtgørelsen, § 4 og 5

Direktivet om uønskede stoffer, bilag I

Afgiftningsforordningen

Foderhygiejneforordningen, artikel 10,  stk. 3 

Se mere i afsnit

32. Afgiftning af foder med højt indhold af uønskede stoffer

83.6 Godkendelse til afgiftning af foder