Information om DIX (digitale eksportcertifikater)

Dette er en infoside for Fødevarestyrelsens nye system til anmodning om og udstedelse af eksportcertifikater; DIX. Her på siden kan du finde al information vedr. ibrugtagning, systemet og ofte stillede spørgsmål.

Bliv klar til Fødevarestyrelsens nye digitale system DIX. Et system til digitalisering af anmodning og udstedelse af eksportcertifikater på fødevarer, foder og animalske biprodukter (ABP).

Hvis du eksporterer fødevarer til tredjelande, og i forvejen får udstedt eksportcertifikater på fødevarer, foder og animalske biprodukter hos Fødevarestyrelsen, så kommer du til at anvende Fødevarestyrelsens nye system, DIX, til anmodning om udstedelse af eksportcertifikater i løbet af 2024.

Certifikater og certifikatoplysninger på Certifikatdatabasen angående eksport af avlsmateriale o​g levende dyr er uændrede.

DIX er et system, som skal erstatte den nuværende manuelle proces for udarbejdelse, overbringelse, håndtering og udstedelse af eksportcertifikater.

Systemet bliver taget i brug primo 2024, og fra dette tidspunkt vil eksportcertifikaterne fra Certifikatdatabasen løbende overgå til DIX. Får du udstedt certifikater via Traces, så vil du stadig skulle anmode om certifikater via Traces NT.

Læs mere om TRACES NT her

Læs mere om Certifikatdatabasen her

DIX giver i første omgang mulighed for at digitalisere anmodningsprocessen for din virksomhed. Dette er således første skridt på vejen mod en digital udveksling af eksportcertifikater mellem Danmark og myndigheder i tredjelande. Det vil derfor i første omgang ikke være muligt for virksomheder at få udstedt et digitalt certifikat via DIX eller for tredjelande at modtage det, men det er målet. Man vil som virksomhed stadig få udstedt et fysisk certifikat printet på vandmærkepapir. Fødevarestyrelsen kommer til at stå for print af certifikater, som er overgået til DIX.

Alle certifikater, som overgår fra certifikatdatabasen til DIX, vil opsættes efter UNCEFACT-standard (Internationale standardkoder for handelsdokumenter). Herved forventes det, at DIX efter fuld implementering og udvikling vil kunne understøtte, at der kan udstedes elektroniske certifikater direkte til myndigheder i modtagerlandene, og at udvekslingen af oplysningerne kan foregå digitalt.

Fødevarestyrelsen forventer at tage DIX i brug primo 2024.​

DIX bliver taget i brug ved en gradvis indfasning, hvor man løbende overgår til brugen af den digitale anmodningsproces for de eksisterende certifikatmodeller. Fra ibrugtagningen af systemet, vil op til 25% af certifikaterne fra Certifikatdatabasen overflyttes til DIX. Dette vil ske i 11 bølger, der forløber sig over ca. 6-9 måneder. Efter at de første 25 procent af certifikatmodellerne er overflyttet til systemet, vil der ske en gradvis overflytning af de resterende certifikater i DIX. ​

Den gradvise indfasning betyder, at der vil være en overgangsperiode, hvor du kan finde gældende certifikater i et af de tre følgende systemer: DIX, Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase eller Traces NT.

​Du skal derfor huske at holde dig orienteret via vores hjemmeside, nyhedsbrevet for certifikatdatabasen eller via certifikatdatabasen.


Indfasningen af certifikater kan blive forsinket

Ved valg af certifikater til den første udrulning har Fødevarestyrelsen haft fokus på lande, med hvem Fødevarestyrelsen har en god kommunikation og som forventes at være positive overfor digitaliseringen. Idet overgangen til DIX medfører layoutmæssige ændringer kontaktes alle myndigheder i tredjelande på forhånd. Da der udelukkende er tale om layout-ændringer og ikke ændringer i certifikaternes indhold, forventes det, at der ikke vil ske ændringer i størstedelen af certifikaterne.

Der tages forbehold for den fulde udrulning af alle certifikater til DIX, da dette kan blive forsinket, hvis der er lande, som ønsker en genforhandling, f.eks. på grund af modstand mod overgangen til et digitalt system og certifikatets udseende.

Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase vil stadig være tilgængelig for informationer og certifikater der endnu ikke er overgået til DIX. Når DIX er taget i brug, og vil du i overgangsperioden skulle orientere dig omkring udstedelsesmetoden på Certifikatdatabasen. Dine certifikater skal udstedes via DIX, TRACES NT eller gennem Certifikatdatabasen.​

 

PDF-versioner bliver fjernet

Når certifikater overgår til DIX, vil de nuværende certifikater i skrivbare PDF-versioner blive fjernet, som man kender det ved overgang til Traces NT. Der vil i stedet ligge en låst PDF-version af certifikatet, så du som virksomhed kan se, hvordan certifikatet ser ud og hvilke oplysninger, der skal angives i certifikatet ved anmodning. Derudover vil vejledningen til udfyldelse af certifikatet og evt. supplerende materiale også fremgå på certifikatmodellens side på Certifikatdatabasen - helt som i dag.

Søg på La-nummer eller DIX-modelnummer

Når DIX er taget i brug, vil du kunne fremsøge certifikater på Certifikatdatabasen ved enten at søge på det gamle La-nummer for certifikatmodellen eller det nye DIX-modelnummer. Ved genforhandling eller opret​​telse af nye af certifikater, som skal udstedes via DIX, vil certifikatmodellerne fremover kun få et DIX-modelnummer. Brugen af La-numrene vil altså blive udfaset for certifikater på fødevarer, foder og ABP.

 

Der er udviklet forskellige muligheder for virksomheder, der ønsker at automatisere hele eller dele af anmodningsprocessen. Automatisering af anmodningsprocessen vil typisk være relevant for virksomheder, der anmoder om mange certifikater. Anmodning om certifikater kan gennemføres på følgende måder:

  • Manuel udfyldelse af certifikatet.
  • Manuel indlæsning af data ifm. manuel anmodning om eksportcertifikat.
  • Automatiseret indlæsning af data fra egne systemer

Indlæsning af data ifm. manuel anmodning

Certifikatdata kan indlæses i DIX i forbindelse med oprettelsen af en konkret anmodning vha. en XML formateret fil. Når filen uploades på en model, sker der en automatisk udfyldelse af felter i certifikatmodellen tilsvarende koderne i XML-filen. Denne indlæsning er ikke komplet, men skal suppleres med manuelle indtastninger. ​

Automatiseret indlæsning af data fra​ egne systemer

Virksomheder har mulighed for at automatisere dele af eller hele anmodningsprocessen via udvikling af en API opkobling. Dette giver virksomheder mulighed for direkte at indsende certifikatanmodninger eller oprette kladder for anmodninger, som f.eks. kan færdiggøres og indsendes via den manuelle anmodningsproces. Løsningen stilles til rådighed for at sikre effektivitet og fleksibilitet hos virksomhederne.

Via fuldmagtsløsning vil det være muligt at indlæse data og dermed anmode om eksportcertifikat p​​å vegne af andre virksomheder. ​

Projektet har stort fokus på at inddrage både eksterne og interne interessenter og har afholdt en række workshops. Senest har der været afholdt workshops med fokus på udviklingen a​f API-løsningen og optimering af anmodningsmodulet (den manuelle proces). Samtidig er der afholdt arrangementer for de kommende interne brugere. ​

Brancheforeningerne inviterer til arrangementer

Invitationerne til arrangementer for eksterne interessenter sker primært via brancheforeningerne. Der er i øvrigt etableret en følgegruppe for erhvervet, som også modtager udsendte invitationer, og som holdes opdateret om udviklingen af DIX-projektet.

Hvis din virksomhed ikke er medlem af en brancheforening, og I gerne vil informeres ved invitationer til workshops, nyheder og lignende, kan I kontakte os på e-mail DIX@fvst.dk​, så vil vi sørge for at informere jer ved nyheder omkring DIX.

Fødevarestyrelsen har besvaret de mest almindelige spørgsmål omkring DIX her:

Spørgsmål og svar DIX maj 2023.pdf

DIX er endnu ikke taget i brug

DIX er fortsat ikke i brug, og du skal derfor fortsat finde dine eksportcertifikater på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase. 

Gå til forsiden af Certifikatdatabasen