Kompensation for dvalemodel

Minkavlere, som ønsker en midlertidig lukning af deres minkvirksomhed med henblik på genoptagelse, kan søge om kompensation for faste omkostninger.

​​​​​​​​​​​Kompensation for midlertidig lukning

Hvis du vælger en midlertidig nedlukning med henblik på genoptagelse af din minkvirksomhed, kan du søge om kompensation for faste omkostninger inklusiv nødvendige driftsomkos​​​tninger til vedligehold og service af produktionsfaciliteter som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink.

Du kan søge om kompensation for midlertidig nedlukning, hvis:

  • du har et aktivt CVR-nummer og har haft mink 2018, 2019 eller 2020
  • du har planlagt at opstarte en minkproduktion i 2020 eller 2021.

Når du har ansøgt om dvalekompensation, vil Fødevarestyrelsen genoptage din sag om udbetaling af erstatning for driftstab ud over skindværdi. Herefter vil du modtage en ny afgørelse og yderligere udbetaling af driftstab.

Du søger via ansøgningsblanketten om erstatning og kompensation som følge af midlertidig forbud mod hold af mink på virk.dk.

Læs mere om ansøgning om erstatning og kompensation

Sådan behandler vi din ansøgning

Der er nedsat en erstatnings- og taksationskommission til at behandle ansøgninger om kompensation fra de minkavlere, der vælger en midlertidig lukning af deres minkvirksomhed.

Læs mere om erstatnings- og taksationskommissionerne

Når du har indsendt din ansøgning om dvalekompensation, vil Fødevarestyrelsen videresende denne til Minksekretariatet i Trafikstyrelsen med henblik på behandling i erstatnings- og taksationskommissionen. Herefter hører du direkte fra Minksekretariatet.

Læs mere på Minksekretariatets hjemmeside​

Ersta​tnings- og taksationskommissionen går i gang med sagsbehandlingen, når bekendtgørelsen om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink træder i kraft.

Det kan du få kompensation for

Fødevareministeriet har lavet en liste over de faste omkostninger, der kan berettige til kompensation. I listen finder du også en uddybende vejledning, om hvordan kompensationen fastsættes af erstatnings- og taksationskommissionerne.

Se hele listen i vejledningen om kompensationsberettigede faste omkostninger ved dvalekompensation (pdf)

Hvis du vælger midlertidig nedlukning, kan du ændre dit valg til permanent nedlukning frem til den 31. december 2023 mod at tilbagebetale den dvalekompensation, du har modtaget.

Blanketten lukkes ved ansøgningsfristens udløb den 1. april 2022. Herefter er det muligt at vælge om ved at skrive til Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk.​

​Betingelser ​​for at modtage kompensation

Det er en betingelse for at modtage dvalekompensation, at minkvirksomheden lever op til alle godkendelser og tilladelser.

Derudover skal du afgive tro- og loveerklæring om, at minkvirksomheden har tilbagebetalt eller deponeret tilbagebetalingsbeløb med renter i henhold til et eventuelt tilbagebetalingspåbud udstedt af Europa-Kommissionen i en eller flere afgørelser, hvor statsstøtte ydet af de danske ​myndigheder er fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked.​

Spørgsmål og svar

Hvis din minkvirksomhed har haft et gennemsnitligt årligt underskud i perioden 2015-2019 fraregnet det år med det højeste resultat og det år med det laveste resultat, reduceres kompensation med det gennemsnitlige årlige underskud.​

Du kan ændre dit valg om midlertidig nedlukning

Hvis du vælger midlertidig nedlukning, kan du ændre dit valg til permanent nedlukning frem til den 31. december 2023 mod at tilbagebetale den dvalekompensation, du har modtaget.