Regler for transport af foder

​Når man vil transportere foder, skal man registreres hos Fødevarestyrelsen og følge nogle grundlæggende regler. Læs mere på denne side.

Registrering

Når man ønsker at udføre transport eller distribution af foder, skal man registreres hos Fødevarestyrelsen.

Læs mere om registrering og godkendelse efter foderhygiejneforordningen her

Hvis du hyrer andre vognmænd til at køre med foder for dig, skal du sikre dig, at din underleverandør også er registreret hos Fødevarestyrelsen.

Her finder du en liste over transportører, der er registreret til at køre med foder

Foderhygiejne, skriftlig risikoanalyse og god praksis

Du skal opbygge, efterleve og vedligeholde et system til at sikre, at alle de relevante regler om foder overholdes. 

Du skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse. En risikoanalyse går ud på at udpege og vurdere de aktiviteter og forhold, der kan udgøre en risiko for fodersikkerheden. Dine procedurer og instrukser bliver tilsammen hermed dit system til overholdelse af foderlovgivningen.

I foderhygiejneforordningens bilag II er der oplistet en række krav til virksomhedens udstyr, personale, kvalitetskontrol, registreringer for sporbarhed mm. En del af disse kan betragtes som GMP-krav. Du skal sikre, at kravene er opfyldt i forhold til din aktivitet, og du skal kunne dokumentere dette i nødvendigt omfang.

Sporbarhed

Sporbarhed af foder et vigtigt led til sikring af håndtering og anvendelse af foderet, for eksempel så færrest mulige dyr udsættes for forurenet foder.

Som transportør af foder skal du derfor spore det foder, du kører med, ét led tilbage og ét led frem.

Rengøring og rengøringsplan

Rengøring af trans​port​udstyr og evt. lagerfaciliteter er vigtig i forbindelse med transport af foder. Du skal kunne redegøre for, at du følger dit rengøringsprogram, dvs. redegøre for, at dit køretøj bliver gjort rent i nødvendigt omfang, f.eks. imellem kørsel med forskellige løsvare-fodertyper. 

Køretøj og udstyr være udformet, så det er let at gøre rent. For eksempel må der ikke være områder, der kommer i berøring med foder, som ikke kan gøres rent på grund af køretøjets eller udstyrets udformning.

Forebyg krydsforurening med animalsk protein

Når du skal transportere foder med animalsk protein er det vigtigt, at køretøjet bliver korrekt rengjort inden efterfølgende kørsler med foder til drøvtyggere. Reglerne for kørsel og rengøring afhænger blandt andet af, hvilken type foder du kører med. Du skal være særlig opmærksom ved kørsel af foder, der kan anvendes til drøvtyggere.

​Animalsk protein er eksempelvis fiskemel, blodprodukter, blodmel, kød og benmel.

Hvis der skal transporteres mere end ét foderstof på samme køretøj, skal du være opmærksom på reglerne for, hvordan foder må transporteres, når der transporteres mere end ét foderstof på samme køretøj.

I nogle tilfælde skal virksomheder med køretøjer/containere/beholdere have godkendt deres rengøringsprocedurer, og havde dokumentation for gennemført rengøring.

Læs mere på siden Godkendelse af rengøringsprocedure for transportører og lagre, der håndterer animalsk foder

Se også Fodervejledningen, særligt afsnittene

  • 40.4 Fysisk adskilte faciliteter og anden sikring mod krydsforurening ved anvendelse af animalsk foder efter TSE-forordningen.
  • 40.5 Godkendelse af rengøringsprocedure for transportvirksomhed og lager

Gå til Fodervejledningens kapitel 40