Virksomhed med detailhandel af foder til selskabsdyr

Mange virksomheder, der kun sælger foder til selskabsdyr direkte til de endelige brugere fra en butik eller fra nettet, skal ikke være registreret som fodervirksomhed hos Fødevarestyrelsen. En sådan virksomhed er dog en fodervirksomhed og skal overholde visse af foderreglerne. Læs mere her, hvis du vil sælge foder til hunde, katte, prydfugle, krybdyr og andre selskabsdyr.

Hvis du vil starte en fodervirksomhed, skal du overholde foderreglerne, så foderet er sikkert at æde for dyrene. Det gælder også, hvis du overtager en fodervirksomhed fra en anden ejer. Du skal bl.a. have styr på reglerne for sporbarhed, markedsføring, og hvorvidt fodervirksomheden skal være registreret.

Ved detailhandel forstås markedsføring, med eller uden vederlag, af foder til den endelige bruger.

Uanset om du sælger foderet til privatkunder i en fysisk butik, på et marked eller via en web-baseret butik, betragtes din virksomhed som en fodervirksomhed.

Læs her vejledning om bestemmelser du skal efterleve, selvom din fodervirksomhed ikke skal registreres hos Fødevarestyrelsen.

Fodersikkerheden skal være i orden. Virksomheden må ikke sælge, donere eller bruge foder, hvis det er farligt. Foder betragtes som farligt, hvis det anses for:

 • At have en negativ indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed.
 • At gøre en fødevare, der stammer fra dyr, farlig at anvende som fødevare.
 • At have en direkte negativ indvirkning på miljø eller på dyrevelfærd.

Fodervirksomheden har ansvaret for at bidrage med at trække et foder tilbage, hvis det vurderes eller mistænkes for at være farligt.

Virksomheden bør sikre sig, at dens danske foderleverandører er registrerede eller godkendte hos Fødevarestyrelsen. Du kan finde en liste over danske fodervirksomheder, som er registreret eller godkendt på denne side:

Liste over registrerede og godkendte fodervirksomheder - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)

Under den engelsksprogede liste kan du også finde links til andre medlemsstaters lister over fodervirksomheder.

Hvis du indkøber foder, som ikke er mærket på dansk og derfor skal have teksten oversat, skal du registrere din fodervirksomhed hos Fødevarestyrelsen og efterleve flere foderregler.

Du skal etablere et sporbarhedssystem, så du kan identificere, hvorfra du får leveret dit foder. Det kaldes, at du kan spore foderet et led tilbage. Hvis du kun sælger foder til selskabsdyr til de endelige brugere, skal du kun dokumentere, hvem du har fået leveret foderet fra. Du behøver ikke dokumentere, hvem du har leveret/solgt fodret til (et led frem).

Der er ikke krav til formatet af et sporbarhedssystem, men du skal tilpasse det, så det er tilstrækkeligt og relevant for din fodervirksomhed. Dokumentationen for din sporbarhed kan være i form af f.eks. fakturaer, følgesedler eller leverandørdokumentation. Sporbarhedsdokumentationen skal som minimum indeholde:

 • Navn og adresse på leverandørvirksomhed eller primærproducent, som et foderstof er købt af eller modtaget fra, samt dato.
 • Foderstoffets art, eventuelt navn, mængde og partinummer eller anden entydig identifikation.

Dokumentationen skal kunne tilvejebringes uden forsinkelse for at sikre en effektiv sporing og målrette en eventuel tilbagetrækning og tilbagekaldelse af et farligt foder.

Hvis du sælger foder til andre virksomheder, udløser det krav til, at du også skal dokumentere sporbarheden et led frem. Det betyder, at du bl.a. skal kunne dokumentere hvilke virksomheder du har solgt/leveret de enkelte partier foder til. Du skal også lade din fodervirksomhed registrere hos Fødevarestyrelsen, og du skal efterleve flere foderregler.

Ud over at være sikkert at æde for dyrene skal foderet være sundt, ægte, uforfalsket, egnet til formålet og af sædvanlig handelskvalitet. Selvom et foder ikke udgør en risiko for fodersikkerheden eller vurderes farligt, kan det stadig betragtes som af ikke-sædvanlig handelskvalitet. F.eks. hvis foderet er forurenet pga. skadedyr eller har afvigende udseende/lugt. 

Foder, som har overskredet holdbarhedsdatoen ”Skal helst anvendes inden”, kan i visse tilfælde stadig markedsføres eller doneres, hvis det er af sædvanlig handelskvalitet og ikke vurderes at udgøre en risiko for dyrene.

 Når du præsenterer dit foder, må du ikke vildlede brugeren af foderet, særligt med hensyn til foderets anvendelsesformål eller karakteristika; og ikke tillægge foderet virkninger eller egenskaber, som det ikke har, eller anføre, at det kan forebygge, behandle eller helbrede en sygdom.

Fodervirksomheden skal sikre, at mærkningskravene er overholdt. Ved detailhandel har du ansvaret for at videreformidle de påkrævede mærkningsoplysninger og sikre, at mærkningskravene er opfyldt. Mærkningen på foderet skal fremgå på dansk, være letlæselig og gives i sin helhed på emballagen. Hvis du køber foder fra en fodervirksomhed i et andet EU-land, så skal foderet leveres med dansk mærkning. Du må ikke sælge eller levere foder, som du ved eller burde vide, ikke opfylder mærkningskravene, f.eks. manglende dansk mærkning. I så fald kan du blive ansvarlig for åbenlyse fejl og mangler i mærkningen.

Hvis du sælger foder i løs vægt i mængder op til 20 kg, kan mærkningsoplysningerne fremgå af opslag på salgsstedet. Fodertype, dyrekategori og brugsanvisning skal dog gives skriftligt til køberen.

Hvis du ompakker eller ommærker foder, udløser det krav om at du registrerer din fodervirksomhed og at du efterlever flere foderregler. Blandt andet bliver du ansvarlig for mærkningen; også hvis du blot oversætter udenlandsk mærkning til dansk. Du skal derfor sikre, at mærkningen er indholdsmæssigt korrekt, herunder at foderet indeholder de angivne ingredienser i de angivne mængder.

Virksomheden skal sikre, at foderet ikke bliver forringet i virksomhedens varetægt. F.eks. ved at have velegnede lokaler og udstyr, så foderet er sikret mod skadedyr, og lokaler og udstyr kan gøres rent. Men også gennem tilstrækkelig rengøring, herunder i eventuelle køretøjer, for at undgå, at pakninger bliver snavsede, og foderet forurenet. Virksomheden bør desuden tilrettelægge sine arbejdsgange, så foderet håndteres uden, at emballagen bliver beskadiget.

Du kan søge inspiration om tiltag som registrerede fodervirksomheder tager, for at sikre at deres håndtering af foder foregår hygiejnisk forsvarligt. Det har vi skrevet om i fodervejledningens kapitel 67 til og med kapitel 71. Link til vejledningen findes i afsnit ’Læs mere’.

 Som udgangspunkt skal fodervirksomheder anmelde registrering hos Fødevarestyrelsen.

Det er kun, hvis du udelukkende markedsfører foder til selskabsdyr i detailhandel, at du kan undlade at registrere virksomheden hos Fødevarestyrelsen. Som ikke-registreret fodervirksomhed kan man selvfølgelig opbevare og transportere sine produkter, uden at det udløser krav om registrering.

Din fodervirksomhed skal registreres, hvis du f.eks.

 • Vil ompakke eller ommærke et indkøbt foder. Dvs. at man som ikke-registreret fodervirksomhed kun kan markedsføre foderet i originalemballagen eller ved løs vægt/i ulukkede pakninger.
 • Vil importere foder fra tredjelande (lande, der ikke er et samhandelsland/er udenfor EU). Det betyder, at hvis du vil købe foder fra et land, som hverken er medlem af EU, eller har en samhandelsaftale med EU (f.eks. Norge, Island og Nordirland), så skal din virksomhed registreres. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis du vil købe foder fra England.
 • Vil sælge foder til en anden virksomhed. Hvis du sælger foder til andre virksomheder, skal du registrere din fodervirksomhed og efterleve flere foderregler. Det kan være tilfældet, hvis du f.eks. vil levere foder til end anden en butik i samme kæde.
 •  Vil udvide dit sortiment til at omfatte foder til andre dyr end selskabsdyr. Det kan f.eks. være korn til høns, sliksten til heste og foderblandinger til ’kælegrise’.
 •  Vil udvide dit sortiment til at omfatte foderlægemidler til selskabsdyr. Vær opmærksom på ikke at forveksle foderlægemidler med andre typer foder, f.eks. diætetisk foder, eller med lægemidler.
 •  Vil oplagre dit foder på en separat adresse – da skal dette lager være registreret som fodervirksomhed.

Lovstof

Foder - lovstof - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)

Fodervejledningen - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)

Undtagelse for registrering og om registreringskrav i fodervejledningen:

 • Afsnit 82.8 Detailhandel af foder til selskabsdyr – ikke registrering
 • Afsnit 81.4 Registrering af handel for fodervirksomheder efter primærproduktion

Læs mere

Sporbarhed af foder - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)

Blanket for registrering, ændringer, ophør mv. af fodervirksomhed: Registrering og godkendelse af fodervirksomhed

Handelskvalitet - om mulighed for at overdrage foder med overskredet holdbarhedsdato: Holdbarhedsdatoer på foder - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)

Mærkning og pakning af foder: Mærkning og pakning af foder - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)

Hvornår du betragtes som mærkningsansvarlig: Registrering af mærkningsansvar og direkte tørring - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)