Registrering af mærkningsansvar og direkte tørring

Fødevarestyrelsen har i sommeren 2023 udsendt en nyhed samt et brev til fodervirksomheder i led efter primærproduktion, hvor det fremgår, at de fremadrettet skal indberette oplysninger vedr. mærkningsansvar og direkte tørring.

På denne side kan du læse spørgsmål og svar om indberetningen.

Hvis din fodervirksomhed udelukkende er registreret med aktiviteten ”transport”, skal du ikke foretage dig noget.

Oplysningerne kan indberettes via blanketten for registrering, ændringer, ophør m.v. af fodervirksomhed på virk.dk

Foderblanket på virk.dk

Mærkningsansvar

Mærkningsansvar skal, som noget nyt, indgå i Fødevarestyrelsens beregning af virksomhedens kontrolfrekvens for de fodervirksomheder, som ikke selv har fremstillet foderproduktet. Der er derfor behov for, at i som fodervirksomhed oplyser Fødevarestyrelsen om dette. 

Den mærkningsansvarlige skal sikre, at mærkningsoplysningerne gives, og at de er indholdsmæssigt korrekte. Det vil sige, at den mærkningsansvarlige skal sørge for, at foderet er mærket, og at mærkningen lever op til de i lovgivningen fastsatte krav for det konkrete foder.

Den mærkningsansvarlige er:

 1. Den fodervirksomhed, der først markedsfører foderet, f.eks. den, som producerer og sælger foder mærket med eget navn (på følgeseddel/emballage).
 2. Den fodervirksomhed, der markedsfører foder mærket med eget navn eller firmanavn, f.eks.:
  • Hvis virksomhed A får virksomhed B til at producere foder for sig, og foderet sælges med virksomhed A’s mærkningsoplysninger, herunder dennes virksomhedsnavn.
   • Det kan f.eks. være, når produktet mærkes ”Produceret for virksomhed A”. Her vil det være ”virksomhed A”, der er mærkningsansvarlig. Dvs. virksomhed B, som producerer foderet, er som udgangspunkt ikke mærkningsansvarlig. Det er dog muligt at aftale, at producenten er mærkningsansvarlig, men i så fald skal det være angivet tydeligt på mærkningen.
  • Hvis en mellemhandler mærker indkøbt foder under sit eget firmanavn. Ved at gøre dette bliver mellemhandleren mærkningsansvarlig.
  • Hvis en virksomhed vælger at ompakke foder fra én stor sæk til mindre lukkede pakninger.
   • Ved denne handling bliver virksomheden mærkningsansvarlig og skal mærke poserne i eget navn. De generelle mærkningsoplysninger må gerne overføres fra den oprindelige mærkningsseddel, men virksomheden er ansvarlig for, at disse er anført korrekt.
 3. Den fodervirksomhed, der på egen foranledning ændrer et foders mærkning, f.eks. oversætter en udenlandsk mærkning til dansk.

Nej, når din virksomhed er registreret med aktiviteten ”produktion” er den automatisk omfattet af mærkningsansvar, og der er derfor ikke behov for at registrere dette særskilt.

 1. Nej, som detailhandler/mellemhandler, der markedsfører foder i lukkede pakninger har du som udgangspunkt ikke et mærkningsansvar, da din virksomheds aktivitet ikke påvirker kravene til foderets mærkning. Du skal derfor, som detailhandler/distributør af foder i lukkede pakninger, ikke registreres med mærkningsansvar hos Fødevarestyrelsen medmindre du falder ind under b).

  Du skal dog være opmærksom på, at en detailhandler/mellemhandler har ansvar for at videreformidle de påkrævede mærkningsoplysninger. Det vil sige, at du med fornøden omhu skal sikre, at mærkningskravene er opfyldt, især ved ikke at sælge/levere foder, som du ved eller burde have vidst ikke opfylder mærkningskravene, f.eks. manglende dansk mærkning. Du kan i modsat fald blive ansvarlig for åbenlyse fejl/mangler i mærkningen.

 2. Ja, hvis du som detailhandler/mellemhandler får produceret foder i lukkede pakninger hos en producent og markedsfører foderet i eget navn, er du mærkningsansvarlig for produktet. Du skal derfor, som detailhandler/mellemhandler af foder mærket i eget navn, registreres med mærkningsansvar hos Fødevarestyrelsen.

Ja, hvis du som detailhandler/mellemhandler vælger at ompakke foder fra f.eks. en 20 kg sæk til 10 poser af 2 kg og du lukker poserne med en lukkemekanisme, som beskadiges ved åbning og dermed ikke kan genanvendes. Ved denne handling bliver du mærkningsansvarlig og skal mærke poserne i eget navn. De generelle mærkningsoplysninger må gerne overføres fra den oprindelige mærkningsseddel, men du er ansvarlig for at disse er anført korrekt.

Hvis du derimod som detailhandler vælger f.eks. at have en åben sæk stående, hvor man som kunde kan se mærkningen på sækken og har mulighed for at fylde en mindre pose og købe den, er du ikke mærkningsansvarlig.

Nej, som detailhandler har du ikke mærkningsansvar for foder i ulukkede pakninger. Du skal derfor, som detailhandler af denne type produkter, ikke registreres med mærkningsansvar hos Fødevarestyrelsen.

Du er dog ansvarlig for at videreformidle mærkningsoplysninger ved salg til den endelige bruger af foder i løs vægt eller i ulukkede pakninger. Foder, som markedsføres i løs vægt skal i udgangspunktet være ledsaget af et dokument, der indeholder de påkrævede mærkningsoplysninger (de kan f.eks. anføres på fakturaen).

Hvis du sælger foder i mængder på højst 20 kg, kan de obligatoriske mærkningskrav gives ved opslag på salgsstedet fremfor på varen. Foderets type, hvilken dyreart, det er beregnet til, og brugsanvisningen for foderet skal dog angives på fakturaen, kassebonen eller lignende, når foderet sælges.

Hvis pakningerne ikke er lukket med en lukkemekanisme, som beskadiges ved åbning og dermed ikke kan genanvendes. Dvs. hvis pakningerne er lukket med f.eks. en elastik, en knude på posen, eller med en genanvendelig ’lynlås’, så betragtes pakningerne som ulukkede.

Ja. Den mærkningsansvarlige for foderet skal være placeret i EU. Som importør af foder fra 3. lande er du derfor mærkningsansvarlig for det foder, som du importerer og videresælger.

Det vil betyde, at din virksomhed kan få mere kontrol, da virksomheden kan blive indplaceret i en ny risikogruppe.

Hvis du ophører med aktiviteter, der gør, at du har mærkningsansvar, skal du meddele dette til Fødevarestyrelsen, da det kan betyde, at din virksomhed skal have en lavere kontrolfrekvens.

Det kan du desværre ikke selv, du er nødt til at kontakte Fødevarestyrelsen.

Direkte tørring

Direkte tørring indgår allerede i Fødevarestyrelsens beregning af din fodervirksomheds kontrolfrekvens fordi aktiviteten potentielt kan være til fare for fodersikkerheden. Oplysningen er tidligere kun indhentet ved kontrol af din fodervirksomhed, hvorfor det nu ønskes, at I som fodervirksomhed selv skal oplyse Fødevarestyrelsen om aktiviteten.

Ved direkte tørring forstås tørring, hvor foderet, der skal tørres, er i direkte forbindelse med luftstrømmen fra forbrændingskilden. Direkte tørring betragtes dog ikke som en risiko, hvis der anvendes naturgas eller LPG (liquified petroleum gas) som forbrændingskilde. 

Hvis du tørrer foder, hvor foderet er i direkte forbindelse med luftstrømmen fra forbrændingskilden, anvender du direkte tørring. Du skal dog ikke registreres til aktiviteten, hvis du anvender naturgas eller LPG (liquified petroleum gas) som forbrændingskilde.

Det vil betyde, at din virksomhed kan få mere kontrol, da virksomheden kan blive indplaceret i en ny risikogruppe.

Hvis du ophører med at anvende direkte tørring, skal du meddele dette til Fødevarestyrelsen, da det kan betyde, at din virksomhed skal have en lavere kontrolfrekvens.

Det kan du desværre ikke selv, du er nødt til at kontakte Fødevarestyrelsen.

Kontrolfrekvens og risikogruppe

Du kan læse mere om kontrolfrekvenser og risikogrupper i Foderkontrolindsatsvejledningen. Vejledningen beskriver bl.a. hvordan Fødevarestyrelsen indplacerer virksomheder i risikogrupper og hvordan de hænger sammen med kontrolfrekvensen.

Foderkontrolindsatsvejledningen