Modermælkserstatning

Når du vil markedsføre modermælkserstatning, er der en række krav, du skal være opmærksom på. Det gælder bl.a. sammensætning, mærkning og reklame.

En modermælkserstatning er en fødevare, der er bestemt til at skulle indtages af spædbørn i deres første levemåneder, og som i sig selv opfylder disse spædbørns ernæringsmæssige behov, indtil der suppleres med anden passende kost.

Der er krav om notifikation af modermælkserstatninger. Det vil sige, at virksomheden skal sende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen, når produktets markedsføring begynder.

Notifikationen skal indeholde navn og adresse på virksomheden samt et eksemplar af produktets mærkning. Notifikationen skal sendes til Fødevarestyrelsen pr. e-mail til: notifikation@fvst.dk.

Notifik​​ationen er ikke en godkendelse. Når oplysningerne er indsendt, vil virksomheden modtage en automatisk kvittering. Denne kvittering er ikke en godkendelse. Det er virksomhedens ansvar, at produktet lever op til reglerne.

Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med kontrol træffe afgørelse om produktets mærkning, markedsføring og sammensætning.

Der er bestemte krav til sammensætningen.

Kravene til sammensætning af modermælkserstatning findes i forordning nr. 2016/127.

Generelle mærkningskrav

Modermælkserstatninger skal opfylde de almindelige mærkningskrav.

Læs mere om de generelle mærkningsregler

Mærkningen må ikke idealisere brug af modermælkserstatning

Mærkningen af modermælkserstatninger må ikke give indtryk af, at modermælkserstatning er lige så godt eller bedre end amning.

Derfor er udtryk såsom ”humaniseret”, ”modertilpasset” og "tilpasset" forbudt. Mærkningen må heller ikke indeholde billeder af spædbørn eller andet, der kan idealisere brugen af modermælkserstatninger.

Det er også forbudt at bruge billeder af spædbørn i den mærkning, der er på tilskudsblandinger.

Modermælkserstatninger skal kunne skelnes fra tilskudsblandinger

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger skal være mærket sådan, at forbrugeren tydeligt kan skelne mellem modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Der må ikke være risiko for forveksling.

Andre særlige mærkningskrav

Modermælkserstatninger skal derudover mærkes med:

  • Varebetegnelsen "Modermælkserstatning"
  • En angivelse af, at produktet er egnet som særlig kost til spædbørn lige fra fødslen, når de ikke bliver ammet.
  • En angivelse af amningens uovertruffenhed.
  • En henstilling om kun at anvende produktet efter anbefaling fra uafhængige personer med uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci eller af andre personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje.
  • En numerisk angivelse af energiindholdet udtrykt i kJ og kcal samt indholdet af protein, kulhydrat og fedt pr. 100 ml brugsklart produkt.
  • En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, opført i bilag 1 til forordning nr. 2016/127, samt eventuelt af cholin, inositol og carnitin pr. 100 ml brugsklart produkt.
  • En vejledning i, hvorledes produktet tilberedes, opbevares og bortskaffes korrekt, og en advarsel mod sundhedsfaren ved en ukorrekt tilberedning og opbevaring.

Modermælkserstatninger kan desuden mærkes med:

  • ​E​n numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af næringsstoffer, der er anført i bilag 1 til forordning nr. 2016/127 eller i bilag 1 i forordning nr. 609/2013, pr. 100 ml brugsklart produkt, når en sådan angivelse ikke allerede er omfattet af reglerne.

Ernærings- og sundhedsanprisninger må ikke bruges

Det er ikke tilladt at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger for modermælkserstatninger.

Restriktive regler for reklame og tilbud

Der er restriktive regler for markedsføring af modermælkserstatning. Formålet er at sikre, at spædbørn får tilstrækkelig og sund ernæring ved at værne om og støtte amning og ved at sikre, at modermælkserstatning bliver korrekt anvendt.

Modermælkserstatninger må derfor ikke sættes på tilbud, og reklame for modermælkserstatninger er forbudt. Det er også forbudt at uddele pjecer om eller prøver af produkterne direkte til forbrugerne. Uddeling af prøver eller lignende er heller ikke tilladt gennem læger, jordemødre eller andet sundhedspersonale.

Reklame for modermælkserstatning må kun forekomme i videnskabelige publikationer og speciallitteratur rettet til sundhedspersonale. Det må kun indeholde videnskabelige og faktuelle oplysninger, der ikke antyder eller giver indtryk af, at brug af modermælkserstatning er lige så godt som eller bedre end amning.

Baggrund for restriktionerne

Reglerne for markedsføring og reklame har baggrund i Verdenssundhedsorganisationen WHO's internationale kodeks, som omfatter retningslinjer for markedsføring af modermælkserstatninger, men også andre produkter, der anvendes til flaskeernæring.

Modermælkserstatninger til såvel raske som syge børn samt tilskudsblandinger er omfattet af WHO's internationale kodeks. Det er dog kun principperne for modermælkserstatninger, der er gennemført i EU-reglerne.

Hvis du vil eksportere modermælkserstatning til lande uden for EU, skal du være opmærksom på visse aspekter. Modermælkserstatninger bestemt til brug i lande uden for EU skal enten:

  • opfylde de krav til sammensætning, mærkning og præsentation, der fremgår af Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/127, eller
  • være i overensstemmelse med internationale standarder udarbejdet af Codex Alimentarius.

Hvis importlandet stiller andre krav, gælder disse.