Hvilke regler gælder for vitaminer og mineraler i kosttilskud?

Hvis du vil importere og/eller producere kosttilskud med indhold af vitaminer og mineraler, skal du følge bestemte regler.

I kosttilskudsdirektivet er der lister over tilladte vitaminer og mineraler, samt tilladte vitamin- og mineralkilder.  Listen med de tilladte vitaminer og mineraler er i bilag 1 i kosttilskudsdirektivet. Listen med de tilladte kilder til vitaminer og mineraler er i bilag 2 i kosttilskudsdirektivet.​​

I EU er der ikke fastsat maksimumsgrænser for indhold af vitaminer og mineraler i kosttilskud. Din virksomhed skal derfor selv sikre sig, at jeres markedsførte kosttilskud ikke er sundhedsskadelige.​ 

Din virksomhed kan f.eks. følge Fødevarestyrelsens vejledende værdier. Disse vejledende værdier er fastsat ud fra en videnskabelig risikovurdering. Fødevarestyrelsens vejledende værdier for børn fermgår af Kosttilskudsvejledningens bilag A-C. Du finde de vejledende værdier for produkter, der alene er markedsført til personer over 18 år, i tabellen her på siden.

Vælger din virksomhed at tilsætte mere end de vejledende værdier, skal din virksomhed selv dokumentere sikkerheden af indholdet. Du kan i din risikoanalyse henvise til, at du holder dig under de øvre sikre grænser, der er fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) eller DTU Fødevareinstituttet - hvis dette er tilfældet.

Som udgangspunkt vil Fødevarestyrelsen ikke anse et næringsstofsindhold for sundhedsskadeligt, hvis det ligger under den videnskabelige øvre tolerable grænse for den mest sårbare gruppe. Læs mere om kravet til sikkerhedsdokumentation i kosttilskudsvejledningen.

UL (Tolerable Upper Intake Level) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer. Denne øvre tolerable grænse er fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og varierer fra næringsstof til næringsstof og typisk også med forbrugernes alder.

For enkelte næringsstoffer har data ikke været tilstrækkeligt til at opstille en UL-værdi, og derfor er en midlertidig vejledende grænse (TGL - Temporary Guidance Level) blevet fastsat af DTU Fødevareinstituttet. I de vejledende værdier er TGL anvendt for vitamin K, vitamin C og jern i mangel på en UL. For kobber og phosphor har DTU anvendt ADI (Acceptable Daily Intake) frem for UL, da ADI-vurderingerne er baseret på den nyeste viden.

Det er virksomhedens ansvar at sørge for, at produktet er sikkert, således at UL/TGL/ADI ikke overskrides af den mest sårbare befolkningsgruppe, som produktet markedsføres til.

Virksomheden skal dog have dokumentation for produktets sikkerhed, når indholdet ligger mellem de vejledende værdier og UL/ADI/TGL. Omfanget af dokumentationen vurderer Fødevarestyrelsen i forhold til næringsstoffets toksicitet, den tilsatte mængde, målgruppens sårbarhed og lignende.

Læs mere i kosttilskudsvejledningen, og find de beregninger fra DTU, der danner grundlag for Fødevarestyrelsens vejledende værdier, på vores lovstofside for kosttilskud.

Tabel med vejledende værdier for maksimalt indhold af vitaminer og mineraler for voksne over 18 år

Næringsstof

Vejledende værdi for maksimalt indhold (per anbefalet daglig dosis)

UL/TGL/ADI (a*)

Vitaminer
Vitamin A (µg RE) i form af retinol og former heraf (b*)

890

1500

Vitamin D (µg)

95

100

Vitamin E (mg α-TE) (c*)

291

300

Vitamin K (µg)

919

1000

Vitamin C (mg)

1000

1000

Thiamin (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Riboflavin (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Niacin (mg NE) (d*)

891 (10 for nikotinsyre) (e*)

900 (10 for nikotinsyre) (e*) 

Vitamin B6 (mg)

10

12

Folsyre (µg)

1000

1000

Vitamin B12 (µg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Biotin (µg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Pantothensyre (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Mineraler
Kalium (mg)

3000

3000

Natrium (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Chlorid (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Calcium (mg)

1327

2500

Phosphor (mg)

1727

3132

Magnesium (mg)

233

250

Jern (mg)

37 (50 for gravide fra 10. graviditetsuge)

50

Zink (mg)

11

25

Kobber (mg)

0,4

5​

Mangan (mg)

4 (0,5 for ældre) (f*)

Ikke fastsat

Fluorid (mg)

5,4

7

Selen (µg)

197

255

Chrom (µg)

250

Ikke fastsat

Molybdæn (µg)

541

600

Jod (µg)

134

600

Bor (mg) i form af borsyre og borater

0,16

12,5

Silicium (mg) ​i form af siliciumdioxid

350

I​​kke fastsat

  1. UL (Tolerable Upper Level Intake) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer. TGL (Temporary Guidance Level) er fastsat af DTU Fødevareinstituttet (Rasmussen et al. 2006) i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en UL-værdi. ADI (Acceptable Daily Intake) er et udtryk for det beregnede indtag af et stof, der kan indtages dagligt gennem hele livet, uden at det giver anledning til en betydelig risiko for sundheden.

  2. De vejledende værdier gælder kun retinol og former heraf. Der er ikke fastsat vejledende værdier for andre former. Et produktindhold kan derfor være højere end værdien, hvis alt eller en delmængde er tilsat som beta-caroten. Til mærkning anbefales: 1 retinolækvivalent (RE) = 1 µg retinol eller 6 µg beta-caroten. Derfor kan det ikke aflæses af deklarationen, om et produkt overholder de vejledende værdier.

  3. 1 alpha-tocopherolækvivalent (α-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.

  4. 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.

  5. UL gælder ikke gravide og ammende kvinder.

  6. Ældre er ikke defineret i den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA's vurdering.

Kosttilskud skal være en koncentreret kilde til næringsstoffer.

Fødevarestyrelsen betragter typisk et indhold på 15 % eller derover af de referenceværdier, der står i bilag XIII, del A, pkt.1, i fødevareinformationsforordningen, som en koncentreret kilde til vitaminer og mineraler.

 

Kosttilskuddet skal mærkes med mængden af de vitaminer og mineraler, som er i produktet. Mængden skal altid angives i forhold til den anbefalede daglige dosis. Det er producenten, der vælger den anbefalede daglige dosis.

Indholdet af vitaminer og mineraler skal også angives i procent af de referenceværdier, der er anført i bilag XIII, del A, pkt.1, i fødevareinformationsforordningen.

Ved deklaration af vitaminer og mineraler, skal du bruge de næringsstofbetegnelser og enheder, som står i kosttilskudsvejledningens bilag A. F.eks. er den korrekte betegnelse "Thiamin" og ikke "Vitamin B1".

Læs mere om reglerne for mærkning i kosttilskudsvejledningen, som du finder på vores lovstofside for kosttilskud.