Tilskudsblandinger

Når du vil markedsføre tilskudsblandinger, er der en række krav, du skal være opmærksom på. Det gælder bl.a. sammensætning, mærkning og brug af sundhedsanprisninger.

En tilskudsblanding er en fødevare, der er bestemt til at skulle indtages af spædbørn, når supplering med anden passende kost påbegyndes, og som udgør den væsentligste flydende bestanddel af disse spædbørns efterhånden mere varierede kost.

Der er kun krav om notifikation af visse tilskudsblandinger. Det gælder tilskudsblandinger, der enten er fremstillet af hydrolyseret protein, eller som indeholder andre stoffer end dem, der er opført i bilag II til forordning nr. 2016/127.

Det vil sige, at virksomheden skal sende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen, når produktets markedsføring begynder.

Notifikationen skal indeholde navn og adresse på virksomheden samt et eksemplar af produktets mærkning. Notifikationen skal sendes til Fødevarestyrelsen pr. e-mail til: notifikation@fvst.dk.

Notifikationen er ikke en godkendelse. Når oplysningerne er indsendt, vil virksomheden modtage en automatisk kvittering. Denne kvittering er ikke en godkendelse. Det er virksomhedens ansvar, at produktet lever op til reglerne.

Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med kontrol træffe afgørelse om produktets mærkning, markedsføring og sammensætning.

Der er bestemte krav til sammensætningen.

Kravene til sammensætning af tilskudsblandinger findes i forordning nr. 2016/127.

Generelle mærkningskrav

Tilskudsblandinger skal opfylde de almindelige mærkningskrav.

Læs mere om de generelle mærkningsregler

Tilskudsblandinger skal kunne skelnes fra modermælkserstatninger

 Tilskudsblandinger og modermælkserstatninger skal være mærket sådan, at forbrugeren tydeligt kan skelne mellem modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Der må ikke være risiko for forveksling.

Mærkningen må ikke tilskynde til, at amning opgives

Tilskudsblandinger må ikke mærkes sådan, at der tilskyndes til at opgive amningen. Udtryk såsom "humaniseret", "modertilpasset" og "tilpasset" er også forbudt.

Mærkningen må heller ikke indeholde billeder af spædbørn eller andet, der kan idealisere brugen af tilskudsblandinger – præcis som det er tilfældet for modermælkserstatninger.

Andre særlige mærkningskrav

Tilskudsblandinger skal derudover mærkes med:

  • ​Varebetegnelsen "Tilskudsblanding".
  • En angivelse af, at produktet kun er egnet som særlig kost til spædbørn på over 6 måneder.
  • En angivelse af, at produktet kun bør indgå i en varieret kost.
  • En angivelse af, at produktet ikke bør anvendes som erstatning for modermælken i de første 6 levemåneder.
  • En angivelse af, at beslutningen om at begynde at give anden kost end modermælk, herunder tilskudsblandinger, inden 6-månedersalderen, kun bør træffes efter anbefaling fra uafhængige personer. Disse skal have uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci, eller de skal være personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje med udgangspunkt i det enkelte spædbarns særlige vækst- og udviklingsbehov.
  • En numerisk angivelse af energiindholdet udtrykt i kJ og kcal samt indholdet af protein, kulhydrat og fedt pr. 100 ml brugsklart produkt.
  • En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, opført i bilag 2 til forordning nr. 2016/127, samt eventuelt af cholin, inositol og carnitin pr. 100 ml brugsklart produkt.
  • En vejledning i, hvorledes produktet tilberedes, opbevares og bortskaffes korrekt, og en advarsel mod sundhedsfaren ved en ukorrekt tilberedning og opbevaring.

Tilskudsblandinger kan desuden mærkes med:

  • ​En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af næringsstoffer, der er anført i bilag 2 til forordning nr. 2016/127 eller i bilag 1 i forordning nr. 609/2013 , pr. 100 ml brugsklart produkt, når en sådan angivelse ikke er omfattet af reglerne.
  • Oplysning om vitaminer og mineraler, der er anført i bilag 7 i forordning nr. 2016/127, udtrykt som procent af den deri angivne referenceværdi pr. 100 ml brugsklart produkt.

Ernærings- og sundhedsanprisninger

Vær opmærksom på anprisningsreglerne. Brug af anprisninger i markedsføring er frivillig. Hvis din virksomhed ønsker at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger, skal I overholde de tilhørende EU–regler. Sundhedsanprisninger på tilskudsblandinger vil blive opfattet som såkaldte ”artikel 14(b)-anprisninger”, som er anprisninger, der henviser til børns udvikling og sundhed. 

Læs mere om ernærings- og sundhedsanprisninger

Begræns reklame

Fødevarestyrelsen anbefaler, at reklame for tilskudsblandinger begrænses mest muligt. Det anbefales også, at der ikke reklameres for produkterne gennem sundhedsvæsenet eller uddeles pjecer eller prøver af produkterne direkte til forbrugerne.

Ovenstående er kun en anbefaling, som har baggrund i Verdenssundhedsorganisationen WHO's internationale kodeks, som omfatter retningslinjer for markedsføring af bl.a. tilskudsblandinger.

Eventuel reklame skal udformes på en sådan måde, at amning ikke modvirkes.

De restriktive krav vedrørende markedsføring og reklame er kun gennemført som EU-regler for modermælkserstatninger.