Børnemad

Når du vil markedsføre børnemad, er der en række krav, du skal være opmærksom på. Det gælder bl.a. sammensætning, mærkning og brug af sundhedsanprisninger.

Ikke alle produkter til børn er børnemad

Definitionen på børnemad er opdelt i to hovedkategorier, hvor den ene kategori har fire underkategorier. Det er vigtigt at undersøge, hvilken kategori et produkt tilhører.

De børnemadsprodukter, som er særligt reguleret, er følgende:

 1. En "forarbejdet fødevare baseret på cerealier" er en fødevare, som:
  • er bestemt til at opfylde de særlige behov hos sunde spædbørn under fravænning og hos sunde småbørn som supplement til kosten og/eller til deres gradvise tilpasning til almindelig kost
  • tilhører en af følgende kategorier:
   • simple cerealier, som er rørt op med eller skal røres op med mælk eller andre passende næringsvæsker
   • cerealier, tilsat en fødevare med højt proteinindhold, som er rørt op med eller skal røres op med vand eller en anden ikke-proteinholdig væske
   • pasta, som skal tilberedes i kogende vand eller andre passende væsker
   • tvebakker og kiks, som skal anvendes enten direkte eller efter knusning og tilsætning af vand, mælk eller andre egnede væsker.
 2. "Babymad" er en fødevare bestemt til at opfylde de særlige behov hos sunde spædbørn under fravænning og hos sunde småbørn som supplement til kosten og/eller til deres gradvise tilpasning til almindelig kost, bortset fra:
  • forarbejdede fødevarer baseret på cerealier
  • mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn.

Hvis jeres produkt ikke passer ind i en af kategorierne, så kan din virksomhed ikke markedsføre produktet som børnemad. Det betyder konkret, at I ikke må angive et alderstrin i mærkningen (f.eks. ”fra 6 måneder”), da det kan vildlede forbrugeren til at tro, at produktet er underlagt reglerne for børnemad.

Det faktum, at jeres produkt overholder de sammensætningskriterier og øvrige krav, der findes for børnemad, ændrer ikke på, at produktet skal overholde definitionen, for at kunne blive markedsført med aldersangivelse.

Kravene til sammensætning af børnemadsprodukter findes i bilag 1 og 2 i bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn.

Der er overordnet set to kategorier:

 • ​Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier, f.eks. grødprodukter
 • Babymad, f.eks. grøntsagsmos og middagsretter

De krav, der gælder til sammensætningen, er forskellige, afhængigt af hvilket produkt der er tale om.

Generelle mærkningskrav

Børnemad skal opfylde de almindelige mærkningskrav.

Læs mere om de generelle mærkningsregler

Særlige mærkningskrav

Børnemad skal mærkes med en række supplerende oplysninger:

 • ​En angivelse af det alderstrin, fra hvilket produktet kan anvendes under hensynstagen til dets sammensætning, konsistens og andre særlige egenskaber. Dette alderstrin må ikke være under 4 måneder.
 • Oplysning om tilstedeværelse eller fravær af gluten, hvis det angivne alderstrin for anvendelse af produktet er under 6 måneder.
 • Energiindholdet udtrykt i kilojoule (kJ) og kilokalorier (kcal) samt numerisk angivelse af indholdet af protein, kulhydrat og fedt. Indholdet angives pr. 100 g eller 100 ml af produktet, således som det markedsføres, og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet i tilberedt stand.
 • En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, som angivet i henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Indholdet angives pr. 100 g eller 100 ml af produktet, således som det markedsføres, og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet i tilberedt stand.
 • Når relevant en vejledning i korrekt tilberedning og en erklæring om betydningen af at følge denne vejledning.

Mærkningen af produkterne kan yderligere omfatte følgende oplysninger:

 • ​​En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af næringsstoffer, der er anført i bilag 4, pr. 100 g eller 100 ml af produktet, som det markedsføres, og i givet fald angives det pr. specificeret mængde i tilberedt stand.
 • Ud over de numeriske angivelser, oplysninger om vitaminer og mineraler, der er omfattet af bilag 5, udtrykt i procent af de i bilag 5 angivne referenceværdier.

Oplysningerne angives pr. 100 g eller 100 ml af produktet, som det markedsføres, og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet i tilberedt stand, forudsat at mængderne af vitaminer og/eller mineraler i produktet udgør mindst 15 % af referenceværdierne.

Vær opmærksom på anprisningsreglerne ved markedsføring af børnemad. Brug af anprisninger i markedsføring er frivillig. Hvis din virksomhed ønsker at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger, skal I overholde de tilhørende EU–regler. Sundhedsanprisninger på børnemad vil blive opfattet som såkaldte "artikel 14(b)-anprisninger", som er anprisninger, der henviser til børns udvikling og sundhed.

Læs mere om ernærings- og sundhedsanprisninger 

Børnemad er omfattet af en forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol.

De mere specifikke regler, som p.t. er reguleret af børnemadsdirektivet, vil i fremtiden blive afløst af regler i en delegeret EU-forordning. Denne er endnu ikke vedtaget, men arbejder EU-Kommissionen sammen med medlemsstaterne på at lave et udkast.

Til brug for arbejdet har Joint Research Centre udarbejdet en ra​pport over nationale kostanbefalinger til spæd- og småbørn samt et overblik over børnemadsprodukter på EU-markedet. 

Se JRCs rapport om nationale kostanbefalinger til målgruppen (PDF)

Derudover har den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet offentliggjort en vurde​ring af det passende alderstrin for introduktion af overgangskost.

Se EFSAs vurdering om alderstrin

Der er ikke fastlagt en tidshorisont for færdiggørelse af den delegerede forordning. Alle virksomheder skal fortsat overholde direktivet i en længere årrække.