Gebyr for kontrol af dyrlægers anmeldepligt

Læs om gebyret for kontrol af dyrlægers anmeldepligt, som Fødevarestyrelsen opkræver

Med virkning fra 2023 er der indført et årligt gebyr for dyrlæger, som opfylder et eller begge af nedenstående kriterier.

  1. Pr. 1. juli indeværende år er registreret i VetStat med mindst én sundhedsrådgivningsaftale.
  2. Pr. 1. juli indeværende år er registreret i VetStat som tilknyttet en dyrlægepraksis og inden for perioden 1. januar til og med 30. juni er registreret med mindst 10 ordinationer i VetStat med undtagelse af ordineringer til dyregrupperne hest (11) og 'kæledyr (90)".

Kontrollen omhandler overholdelse af dyrlægers anmeldepligt vedrørende smitsomme husdyrsygdomme.

En dyrlæge har pligt til at anmelde en mistanke om en smitsom husdyrsygdom til FVST. Det er denne anmeldepligt som FVST kontrollerer om dyrlægen overholder.

Baggrunden for at indføre gebyret er, at FVST i 2020 øgede kontrollen med anmeldepligten for dyrlæger, der arbejder med produktionsdyr, bl.a. for at sikre troværdig eksportcertificering. For at finansiere denne kontrol har regeringens økonomiudvalg i marts 2022 godkendt, at der fra 2023 indføres et gebyr til finansiering af kontrol med dyrlægers anmeldepligt.

Gebyret bliver ikke opkrævet for heste- og smådyrsdyrlæger. Hestedyrlægerne er undtaget fra gebyret, idet de ikke på tilsvarende vis som f.eks. kvæg- og grisedyrlæger kan identificeres/fremsøges i VetStat ud fra medicinregistrering. Smådyrsdyrlæger er undtaget, idet de ikke behandler produktionsdyr.