Veterinære laboratorier udpeget af Fødevarestyrelsen

På denne side kan du se, hvilke laboratorier, der er officielt udpeget af Fødevarestyrelsen til at foretage veterinæreanalyser, og hvordan et laboratorium kan ansøge om at blive udpeget. Herudover finder du en oversigt over nationale reference laboratorier.

Der er krav om, at alle kemiske og mikrobiologiske analyser af prøver i overvågning og i den offentlige kontrol bliver analyseret på et laboratorium, der er officielt udpeget af Fødevarestyrelsen. Det gælder også for analyser i forbindelse med eksportcertifikater.

Sådan a​nsøger et laboratorium om at blive officielt udpeget

Laboratoriet indsender en ansøgning til Fødevarestyrelsen om at blive udpeget som officiel​​t laboratorium via vores kontaktfor​mular. 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Hvilke analyser, undersøgelser og diagnosticeringer laboratoriet ønsker at foretage som officielt laboratorium med henvisning til relevante bestemmelser i lovgivningen, som beskriver de pågældende analyser.
 • Akkrediteringsnummer hos f.eks. DANAK.
 • Dokumentation for hvilke analyser, undersøgelser eller diagnosticeringer, som laboratoriet udfører som akkrediteret prøvning.
 • Dokumentation for uddannelse og kvalifikationer hos den ansvarlige laboratorieleder.

Send ansøgning her

Procedure ved anvendelse af resultater fra udenlandske diagnostiske laboratorier

Laboratorieundersøgelser, der skal bruges i forbindelse med offentlig kontrol eller andre officielle formål (regelbundne formål), må gerne udføres på laboratorier i de øvrige EU-medlemslande, hvis en række forudsætninger er opfyldt.

Det kan fx være undersøgelser, der ligger til grund for certificering af dyr eller avlsmateriale til eksport, og dette gælder både analyser for anmeldepligtige og ikke-anmeldepligtige sygdomme.

 • Forudsætninger:
  • De udenlandske laboratorier skal i forvejen være udpeget som officielt laboratorium af de kompetente myndigheder i deres eget land til at foretage den pågældende analyse.
  • Det er det pågældende lands fødevare-/veterinærmyndighed, der skriftligt udpeger et laboratorium som officielt laboratorium eller referencelaboratorium til at udføre analyser til officielle formål og dermed er under kontrol af det givne lands veterinærmyndigheder.
  • Baggrunden for dette krav er, at disse laboratorier gennemfører deres undersøgelser efter de samme standarder i alle EU-lande, og at de er underlagt løbende kvalitetssikring via nationalt gennemførte ringtest mv.

 • De udenlandske laboratorier skal også udpeges af Fødevarestyrelsen
  • Fødevarestyrelsen (Dyresundhed) skal derfor på forhånd informeres om, hvilket udenlandsk laboratorium, den pågældende organisation/virksomhed påtænker at anvende til undersøgelse af prøver til officielle formål.
  • Fødevarestyrelsen vil i den forbindelse undersøge, om laboratoriet er officielt udpeget af det pågældende lands myndigheder. Er der tale om et officielt udpeget laboratorium, vil Fødevarestyrelsen tage kontakt til det pågældende lands myndigheder og til laboratoriet med henblik på at kunne udpege laboratoriet som officielt laboratorium til undersøgelse af danske prøver. Dette arbejde kan tage noget tid.


Hvis du ønsker at anvende et udenlandsk laboratorium, skal du derfor kontakte Fødevarestyrelsen i god tid med oplysninger om:

 • Hvilket laboratorium du ønsker at anvende (navn, adresse, postnummer, by og land og evt. kontaktperson på laboratoriet)
 • Hvilke undersøgelser, du ønsker at anvende laboratoriet til.
 • Hvis du har information om laboratoriets status som officielt udpeget, dvs. fx en kopi af myndighedens udpegelsesbrev eller lignende, må det gerne medsendes. Det kan hjælpe Fødevarestyrelsens videre arbejde.

Du kan kontakte Fødevarestyrelsen via kontaktformularen: Kontakt Fødevarestyrelsen

Laboratorier, som er udpeget som officielt laboratorium i Danmark, fremgår af listerne over officielt udpegede laboratorier, som du kan finde her på siden.

Lister over laboratorier

Liste over officielt udpegede laboratorier på veterinærområdet

Se listen over laboratorier, som er officielt udpeget af Fødevarestyrelsen til at foretage analyser for visse husdyrsygdomme

Bemærk:

Der findes ikke længere noget dansk laboratorium, der er godkendt til at udføre de serologiske undersøgelser for rabies.

Fødevarestyrelsen henviser til andre godkendte rabieslaboratorier

Liste over nationale referencelaboratorier 

Link til listen over nationale referencelaboratorer.

Listen er opdelt efter analyseparametre. For de veterinære analyser er listen opdelt efter sygdomme.