April​ - juni: Smittebeskyttelse ved hold af vildsvin og grise på friland

Kampagne sætter fokus på forebyggelse af smitsomme sygdomme i besætninger med grise på friland og vildsvin. Information og vejledning skal øge bevidstheden hos besætningsejere om risikoen for smitte i udendørshold.

Afrikansk svinepest er en alvorlig smitsom virussygdom, som rammer grise med høj dødelighed til følge. Et udbrud af afrikansk svinepest eller en anden alvorlig smitsom husdyrsygdom vil have store konsekvenser for dyresundheden og dyrevelfærden i Danmark. Derudover vil et udbrud koste det danske samfund milliarder.

Afrikansk svinepest spredes ved direkte kontakt med inficererede svin, herunder vildsvin eller ved indirekte kontakt med bl.a. foder, strøelse og vand forurenet  med fx inficeret gødning. Afrikansk svinepest kan også spredes ved fodring af vildsvin og grise med køkken- og madaffald eller fødevarer, som indeholder afrikansk svinepest virus. Forarbejdede fødevarer (fx pølser), som er sikre for mennesker at indtage, kan ligeledes indeholde smitsom virus, som kan overføres til vildsvin eller grise. Det er bl.a. derfor forbudt at fodre svin med køkken- og madaffald.

Vildsvin eller svin, der holdes på friland, har højere risiko for at blive smittet end grise, der holdes på stald. Det er bl.a. fordi, der er en risiko for, at forbipasserende kan kaste virusholdige fødevarer ind til grisene.

Afrikansk svinepest har siden 2014 spredt sig til flere EU-lande. I flere tilfælde er der set smitte til nye områder og lande som følge af henkastning af virusholdige fødevarer. I 2020 blev der for første gang fundet Afrikansk svinepest i Tyskland. Det drejede sig om et vildsvinekadaver. Efterfølgende er Afrikansk svinepest fundet i flere vildsvin og flere tambesætninger ved Tysklands polske grænse. Desuden var der midt i November 2021 udbrud i en besætning med tamsvin ved Rostock i Tyskland med kun 50-65 kilometers afstand i luftlinje til Danmark.

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2019 en kontrolkampagne om smittebeskyttelse ved hold af vildsvin og grise på friland. Fødevarestyrelsen vurderer, at det er relevant at gentage kampagnen fra 2019 for fortsat at opretholde samt øge fokus på vigtigheden af at forebygge smitte med Afrikansk svinepest, idet sygdommen kommer tættere på Danmark.

Ved et udbrud af Afrikansk svinepest eller en anden alvorlig smitsom husdyrsygdom vil det have stor betydning for bekæmpelsen af sygdommen, herunder at hindre yderligere smittespredning, at alle grise kan spores. Derfor er det vigtigt, at alle grisebesætninger er registreret i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). I 2017 gennemførte Fødevarestyrelsen i kontrolkampagne om registrering i CHR ved omsætning af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold. I kampagnen var 7 besætninger med grise ikke registreret i CHR. Fødevarestyrelsen vurderer derfor, at det er relevant, at det indgår i kampagnen at identificere eventuelle grisebesætninger, som ikke er registreret i CHR.

Formålet med kampagnen er at informere, vejlede og kontrollere vildsvinehold og grise på friland om hegning, skiltning og smittebeskyttelse i forhold til risiko for smitte med alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, herunder Afrikansk svinepest.

Formålet søges derudover opfyldt ved, at kampagnen indledes med en informationsdel, hvor der sendes et digitalt informationsbrev via CHR systemet til alle vildsvinebesætninger og grisebesætninger, der formodes at være holdt på friland. Derudover søges informationsdelen udbredt via sociale medier samt ved at uddele foldere under kontrolbesøg.

Det er herved hensigten at øge bevidstheden hos ejere af vildsvinebesætninger og udegående grise omkring den risiko, der er forbundet med udendørshold samt sikre, at de er bekendt med og overholder gældende regler på området.

Mere information følger.

Besætninger med grise og vildsvin, der i CHR er registreret med udendørs hold af grise.

Kampagnen gennemføres i perioden 01. april 2022 til 30. juni 2022.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834