Flytning af dyr til andre EU-lande fra virksomheder

Her finder du de grundkrav, der dækker flytninger af dyr mellem EU's medlemslande.

Reglerne gælder dog ikke når private rejser med deres kæledyr.

Læs om rejse med kæledyr her

For at kunne flytte landdyr eller akvatiske dyr til andre EU-lande, er der 5 generelle krav, du skal være opmærksom på. På undersiderne kan du desuden finde specifikke informationer om flytning af:

 • Akvatiske dyr
 • Fugle
 • Heste
 • Hunde, katte og fritter

De 5 krav til flytninger til et andet EU-medlemsland

For flytning fra Danmark til et andet EU-medlemsland samt Schweiz og Norge skal du være opmærksom på følgende:

Dyr må ikke flyttes fra uregistrerede virksomheder. Din virksomhed skal derfor være registreret og eventuelt godkendt af Fødevarestyrelsen. Alt efter dyreart og hvad der skal ske med dyrene, kan der også være krav om, at bestemmelsesstedet skal være godkendt.

Registrering af virksomheder med landdyr eller rugeæg

Godkendelse af virksomheder til landdyr eller rugeæg

Registrering og godkendelse af avlsmaterialevirksomheder

Godkendelse af akvakulturvirksomheder

Dyrene skal opfylde de relevante identifikations- og registreringskrav, der gælder for de pågældende dyr, når de skal flyttes mellem medlemslande. Find yderligere information på siden om mærkning af dyr.

Dyrene må ikke have tegn på sygdom ved flytning, og virksomheden skal kunne dokumentere, at de overholder sundhedskravene.

Derudover må dyrene ikke flyttes fra steder, der er omfattet af flytningsrestriktioner eller beliggende i en restriktionszone, f.eks. som følge af et sygdomsudbrud.

For en række arter er der supplerende krav for bestemte sygdomme og afhængig af hvor de skal flyttes hen. Orientér dig i kravene for den konkrete sending i certifikatforordningen 2021/403. Hvis du har brug for vejledning om, hvilke krav der kan gælde, kan du henvende dig på kontaktformularen eller til din lokale veterinærenhed.

 

Sendingen skal ledsages af et dyresundhedscertifikat og/eller en personlig erklæring. Det afhænger af sendingen, hvad der gælder.

Følgende landdyr skal ledsages af et dyresundhedscertifikat (også kaldet INTRA-certifikat):

 • Alle arter af hovdyr undtagen
  • Dyr af hestearterne omfattet af en grænseaftale
  • Registrerede dyr af hestefamilien flyttet med tilladelse fra modtagermedlemsstaten
 • Alle arter af fjerkræ
 • Alle arter af fugle i fangenskab undtagen
  • Fugle i fangenskab, som flyttes tilbage til afsendelsesstedet fra en udstilling på det samme certifikat, som de er flyttet til udstillingen med
 • Brevduer til sportsbegivenheder
 • Honningbier
 • Humlebier undtagen
  • Humlebier fra miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder
 • Hunde, katte og fritter
 • Primater

Landdyr, som ikke er omfattet af krav om certifikat, skal ledsages af en personlig erklæring. Dyr, som ikke er landdyr eller akvatiske dyr (for eksempel insekter, padder og krybdyr), er der ingen dyresundhedskrav for at flytte.

Nogle få opdrættede landdyr og akvatiske dyr skal ikke ledsages af certifikat, men af personlig erklæring.

En personlig erklæring skal udfærdiges af afsenderen før afgang og skal indeholde:

 • oplysninger om afsendelses- og bestemmelsesstedet,
 • en beskrivelse af transportmiddel og transportør,
 • beskrivelse af dyrene og deres art, kategori og mængde,
 • identifikationsoplysninger på dyrene og
 • oplysninger, der dokumenterer, at dyrene overholder kravene.

Dyresundhedscertifikater skal oprettes i Traces. Traces er EU’s online platform for dyresundheds- og plantesundhedscertificering, hvor flytninger over medlemsstaternes grænser anmeldes. Du skal oprette dig som bruger og tilknytte dig virksomheden i Traces, for at kunne oprette et udkast til sundhedscertifikat, som samtidigt anmeldes til modtagerlandets myndighed.

Læs mere om Traces her

Hvis den sending du vil flytte, kræver et certifikat skal du bestille en kontrol af sendingen hos Fødevarestyrelsen via Eksportportalen. Kontrol skal bestilles mindst to arbejdsdage før planlagt afgang. Fødevarestyrelsen vil på baggrund af anmeldelsen aftale et tidspunkt for et kontrolbesøg. Hvis sendingen efter kontrollen vurderes at være tilfredsstillende udstedes et dyresundhedscertifikat, som skal ledsage sendingen.

Bemærk, at man ikke kan bestille kontrol i Eksportportalen før man har oprettet en bruger.

Gå til Eksportportalen

Om flytninger af dyr til Danmark

For flytning af dyr til Danmark anbefaler Fødevarestyrelsen, at du eller den operatør, som du handler med, kommer med vejledning fra den lokale veterinærmyndighed for afsendelsesstedet. De vil kunne oplyse om muligheden for at få udstedt certifikater mv. for dyrene og andre praktiske oplysninger, som Fødevarestyrelsen ikke er bekendt med.

Link til Lovstof

Den relevante lovgivning om flytning og indførsel af levende dyr finder du her:

Gå til Dyresundhedsloven - lovstof

Gå til Flytning og indførsel af levende dyr - lovstof