Godkendelse af virksomheder til landdyr eller rugeæg

I dyresundhedsloven, der skal anvendes fra den 21. april 2021, er der krav om, at en række virksomheder til landdyr eller rugeæg med særlige aktiviteter skal godkendes.

​I henhold til dyresundhedsloven (inkl. relevante supplerende forordninger) er der en række virksomhedstyper, der ikke blot skal registreres, men derimod godkendes. Om en virksomhed skal godkendes, afhænger af de aktiviteter, som virksomheden har.

I artikel 94, 96, 97, 98, 99 og 100 i forordning 2016/429, fremgår de generelle krav til godkendelse af virksomheder.

Kravene her er suppleret i forordning 2019/2035.

I Danmark er det Fødevarestyrelsen, som godkender disse virksomheder. Virksomheden må ikke starte deres aktiviteter, før de har modtaget en godkendelse fra Fødevarestyrelsen.

For at få virksomheden godkendt, skal operatøren af virksomheden sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen, via styrelsens kontaktformular. Der er en række indretnings- og driftsmæssige krav, der skal være opfyldt for at blive og fortsat være godkendt.

Kontaktformular

Allerede godkendte virksomheder skal ikke godkendes på ny

De virksomhedstyper, der tidligere har været omfattet af tilsvarende dyresundhedsmæssige krav om godkendelse, vil betragtes som værende godkendt efter reglerne i dyresundhedsloven. De skal derfor ikke søge om at blive godkendt på ny. De skal dog fra og med den 21. april 2021 leve op til de betingelser, som fremgår af dyresundhedsloven, og de vil fremadrettet blive kontrolleret efter disse regler.

Øvrige krav til godkendte virksomheder

Fødevarestyrelsen vil i henhold til artikel 101 i forordning 2016/429 føre registrer over godkendte virksomheder.

Operatøren af en godkendt virksomhed skal føre fortegnelser vedrørende sin virksomhed og de dyr, der holdes på virksomheden. Det fremgår helt generelt af artikel 102 i forordning 2016/429.

Desuden er der nogle helt generelle krav til operatører af blandt andet godkendte virksomheder, som også skal følges. Det drejer sig blandt andet om artikel 10 og 11 i forordning 2016/429. 

Herunder følger en kort beskrivelse af de forskellige virksomhedstyper, samt en henvisning til hvor kravet om, at virksomheden skal være godkendt, findes i dyresundhedsloven.

Foruden de generelle krav til godkendelse mv. i forordning 2016/429, som er nævnt herover, nævnes der under hver virksomhedstype de specifikke krav til den pågældende virksomhedstype.

Der er links til de nævnte forordninger nederst på denne side under afsnittet Lovstof.

Virksomheden, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr eller fjerkræ (tidligere kaldet samlested) skal godkendes, når disse dyr skal flyttes til en anden medlemsstat, eller hvis virsomheden modtager dyrene fra en anden medlemsstat

Med hovdyr menes kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien.

Med fjerkræ menes fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på:

 1. produktion af:
  1. kød
  2. konsumæg
  3. andre produkter
 2. fornyelse af fjervildtbestande
 3. avl af fugle, der anvendes til de i litra a. og b. omhandlede produktionstyper

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt ovenfor, følgende specifikke krav til sammenbringningsvirksomheder:

Artikel 5, 21, 22 og 35 i forordning 2019/2035.

 

Rugerier, hvorfra rugeæg og fjerkræ (daggamle kyllinger) flyttes til andre medlemsstater, skal være godkendt.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, følgende specifikke krav til denne virksomhedstype, hvorfra dyrene flyttes til andre medlemsstater:

Artikel. 7, 21, 22, 25, 33 og 80 i forordning 2019/2035.

Godkendte rugerier skal sikre, at de overholder kravene til sygdomsovervågning, som beskrevet i Bilag 2, Del II i forordning 2019/2035.

Læs vores vejledning til kravene i bilag 2 i Vejledning om sygdomsovervågning i godkendte fjerkrævirksomheder og godkendte rugerier (pdf)

De rugerier, hvorfra rugeæg og fjerkræ flyttes til andre medlemsstater, som før 21. april 2021 er godkendt efter bekendtgørelse nr. 1450 af 15/12/2009 om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ, betragtes som godkendt efter kravene i dyresundhedsloven under forudsætning af, at de følger relevante krav i dyresundhedsloven til denne type virksomhed.

Rugerier, som ikke flytter rugeæg eller fjerkræ til andre medlemsstater, skal ikke være godkendte. De skal i stedet leve op til kravene for registrerede virksomheder.

Bekendtgørelse nr. 1450/2009 finder ikke længere anvendelse.

Virksomheder, der holder fjerkræ, og hvorfra fjerkræ bestemt til anden anvendelse end slagtning eller rugeæg skal flyttes til en anden EU medlemsstat, skal godkendes.

Kravet fremgår af artikel 8 i forordning 2019/2035.

Virksomheder, der holder tidligere herreløse, vildtlevende, forsvundne, forladte eller konfiskerede landdyr, hvis sundhedsstatus ikke nødvendigvis for alle dyrenes vedkommende er kendt på tidspunktet for deres ankomst til virksomheden, og som flytter hunde, katte og fritter fra virksomheden til virksomheder i andre EU medlemsstater skal være godkendt..

Dette fremgår af artikel 11 i forordning 2019/2035.

Virksomheder, hvor hunde, katte og fritter med samme sundhedsstatus bringes sammen fra mere end én virksomhed, med henblik på at blive flytte til en anden EU medlemsstat, skal godkendes.

Dette fremgår af artikel 10 i forordning 2019/2035.

Kontrolsteder, hvorpå dyr hviler i henhold til de krav, der fremgår af transportforordningen, skal godkendes.

Kravet fremgår af artikel 13 i forordning 2019/2035.

Miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier, hvorfra humlebier skal flyttes til en anden EU medlemsstat, skal godkendes.

Kravet fremgår af artikel 13 i forordning 2019/2035.

Karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater, hvorfra disse dyr skal flyttes inden for samme EU medlemsstat eller til en anden EU medlemsstat, skal godkendes.

Kravet fremgår af artikel 14 og 15 i forordning 2019/2035.

Virksomheder med landdyr, der ønsker at blive godkendt som afgrænsede virksomhed, skal, for at blive godkendt, forholde sig til følgende bestemmelser:

 • Artikel 95 og 96 i forordning 2016/429.
 • Artikel 16 og 17 i forordning 2019/2035.

En afgrænset virksomhed er en permanent geografisk afgrænset virksomhed, der er oprettet på frivillig basis og godkendt med hensyn til flytninger, hvor dyrene:

 1. opdrættes eller avles med henblik på udstillinger, uddannelse, bevaring af arter eller forskning,
 2. holdes afgrænset og adskilt fra de omkringliggende omgivelser, og
 3. er omfattet af dyresundhedsovervågning og biosikringsforanstaltninger.