Tilladelse til inseminering

Kun dyrlæger og personer, der har fået tilladelse, må inseminere dyr.

Dyrlæger må i kraft af deres uddannelse inseminere dyr.
 
Andre personer end dyrlæger, må foretage inseminering (kunstig sædoverføring) på dyr, hvis de forudgående:
 • har fået tilladelse af Fødevarestyrelsen til at foretage inseminering efter at have gennemført og bestået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, eller
 • ønsker at etablere sig i Danmark som inseminør og har fået Fødevarestyrelsens fulde anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikation efter reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr, fx efter at have gennemført og bestået et insemineringskursus i udlandet, eller
 • har anmeldt til Fødevarestyrelsen, at man midlertidigt eller lejlighedsvist vil inseminere dyr, og opfylder kravene hertil reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr, fx en borger fra et andet EU land, som har gennemført og bestået et insemineringskursus i sit hjemland, men ønsker at arbejde midlertidigt i Danmark.

Du kan ansøge om godkendelse af inseminørkurser målrettet andre personer end dyrlæger til følgende dyrearter: kvæg, svin, heste, får, geder eller pelsdyr.

Hvis du ønsker at udbyde et inseminørkursus til andre dyrearter end dem, som er nævnt ovenfor, skal der først udarbejdes regler herfor. Fødevarestyrelsen vil først skulle vurdere, om det er relevant, at der udarbejdes regler for inseminering ved andre personer end dyrlæger for den pågældende dyreart. Herefter må det forventes, at det som minimum tager 7 måneder at udarbejde ny lovgivning. Endelige gøres der opmærksom på, at erhvervsrettet lovgivning er omfattet af faste ikrafttrædelsesdatoer, hvorfor nye regler kun må træde i kraft enten pr. 1. januar eller pr. 1. juli.

Hver eneste kursus, der afholdes, skal forudgående være godkendt af Fødevarestyrelsen.

Sådan får du godkendt et kursus

Send følgende information til Fødevarestyrelsens enhed, Omsætning og Transport af Dyr på e-mail: 18@fvst.dk:

 • Navn på den person eller virksomhed, som er ansvarlig for kurset
 • Navn og kvalifikationer på de personer, som underviser på kurset
  • Det forventes, at underviserne er dyrlæger eller personer, som har gennemgået et kursus i inseminering af egne og andres dyr
  • Hvis der anvendes censorer, skal navn og kvalifikationer herpå også oplyses
 • Hvem er kurset målrettet til?
  • Ejerinseminering (ejer eller dennes ansatte) eller professionel inseminør (egen og andres dyr)
 • Kursusprogram i form af en beskrivelse af kursusforløbet, fx:
  • Antal kursus dage
  • De emner, der undervises i
  • Om der stilles krav til praktikperiode
  • Om der er en afsluttende prøve (praktisk/mundtlig og/eller skriftlig)
 • Kopi af undervisningsmateriale (PowerPoint præsentationer og andet, som udleveres til kursisterne, herunder evt. kopi af prøve)
  • Det er en forudsætning, at der undervises i anatomi og reproduktion for den dyreart, som kurset vedrører, samt hvordan inseminationen foretages
  • Kursisterne skal under kurset opnå en vis praktisk færdighed i at udføre inseminering
  • Der skal undervises i passende hygiejne og smittebeskyttelse
  • Der skal undervises i gældende lovgivning på området
  • Hvornår kurset ønskes afholdt (dato) og hvor kurset afholdes.

Der er dig som kursusudbyder, der lægger niveauet for kurset. Fødevarestyrelsens opgave er at vurdere, om undervisningen er tilstrækkelig til at sikre, at kursisten opnår de fornødne kompetencer, som anses for nødvendige ved insemination.

Forventningen til kursets omfang vil således variere alt efter hvilken dyreart, der undervises om inseminering i, samt om der er tale om et ejerinsemineringskursus eller om der er tale om et kursus målrettet professionelle inseminører.

Vær opmærksom på, at det er selve kurset, som godkendes, herunder kursus plan og undervisningsmateriale ved førstegangsgodkendelse. 

Du skal således have godkendt hver eneste afholdte kursus.

Når først du har fået godkendt dit kursusprogram og undervisningsmateriale skal godkendelse af efterfølgende kurser ske ved at skrive til Fødevarestyrelsen med henvisning til den sag, hvor første kursus samt kursusprogram og undervisningsmateriale blev godkendt, samt med oplysning om ny kursus dato og -sted.

Du er derfor velkommen til at sende en ansøgning om godkendelse af flere kurser samtidigt, hvis det er nemmere for dig.

Hvis du ændrer i allerede godkendt kursus plan eller i undervisningsmaterialet mv., skal du sende materialet til Fødevarestyrelsen til fornyet godkendelse. Gerne med en angivelse af, hvad der er ændret i forhold til tidligere godkendt materiale.

Ansøg om godkendelse i god tid

For godkendelse af nyt eller ændret kursusprogram og undervisningsmateriale, eventuelt med samtidig godkendelse af kursus, bør du mindst 4 uger før ønsket kursus dag sende ovenstående oplysninger og materiale til Fødevarestyrelsen.
 
For godkendelse af kurser, hvor der anvendes allerede godkendt kursus plan og undervisningsmateriale, bør du mindst 2 uger før ønsket kursus dag sende oplysninger om kursus dag, kursus sted, samt henvisning til journalnummer for godkendelse af kursusprogram og undervisningsmateriale til Fødevarestyrelsen.
 
Sender du information og materiale for tæt på ønsket kursus dato, man det være svært for Styrelsen at nå at godkende kurset.

Efter afholdelsen af kurset

Når et kursus er veloverstået, skal du som kursus udbyder sende følgende oplysninger til Fødevarestyrelsen om de kursister, der har bestået kurset med tilfredsstillende resultat:

 • Kursistens navn
 • Kursistens adresse
 • Kursistens CPR-nr.
 • Hvilket kursus kursisten har bestået med henvisning til det journalnummer for godkendelse af det konkrete kursus

Da der er tale om personfølsomme oplysninger, skal du sende oplysningerne som krypteret e-post. Henvendelsen skal stiles til Omsætning og Transport af Dyr.

På baggrund af de oplysninger, som kursusudbyderen sender til Fødevarestyrelsen, vil du efterfølgende få tilsendt en tilladelse til inseminering af den/de dyreart(er), som du bestået kursus i.

Når du inseminerer dyr, skal du overholde kravene hertil. Dem finder du i følgende bekendtgørelser:

 • Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg
 • Bekendtgørelse om ornesæd
 • Bekendtgørelse om inseminering af heste
 • Bekendtgørelse om inseminering af får og/eller geder
 • Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på pelsdyr

 

Derudover vil du som inseminør, være at betragte som 'dyrefagperson' i EU Dyresundhedsloven, hvorfor du også er forpligtet af de krav, som gælder for dyrefagpersoner.

I bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr, kan du se, hvordan du kan få anerkendt dine kvalifikationer som inseminør, så du må udøve dit erhverv i Danmark.

Indsamling, produktion, forarbejdning eller opbevaring af avlsmateriale

Indsamling, produktion, forarbejdning eller opbevaring af avlsmateriale af landdyr må kun ske på avlsmateriale virksomheder, der enten er registrerede eller godkendte.

Gå til siden om registrering og godkendelse af avlsmateriale virksomheder