Registrering af virksomheder med landdyr eller rugeæg

I dyresundhedsloven er der krav om, at virksomheder, hvor der holdes landdyr eller lægges eller opbevares rugeæg, som minimum skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Kravet gælder også, hvis holdet blot er midlertidigt.

Ved en virksomhed forstås i dyresundhedsloven: lokalitet, struktur eller i tilfælde af frilandsopdræt omgivelser eller sted, hvor der midlertidigt eller permanent holdes dyr eller opbevares avlsmateriale, bortset fra:

 1. husstande, hvor der holdes selskabsdyr i privat ikkekommercielt øjemed.
 2. dyrlægepraksisser eller -klinikker.

Ved selskabsdyr forstås: dyr af de arter, som er opført i bilag I til dyresundhedsloven, 2016/429, som holdes i privat ikkekommercielt øjemed. Det vil sige, at dyrene hverken sælges eller overdrages.

Ved landdyr forstås: fugle, landpattedyr, bier og humlebier. Under definitionen fugle hører også definitionerne 'fjerkræ' og 'fugle i fangenskab'.

Du finder de relevante definitioner vedrørende virksomheder i artikel 4 i forordning 2016/429, samt artikel 2 i forordning 2019/2035.

Virksomheder, der holder landdyr

Det generelle krav til registrering af virksomheder, der holder landdyr, fremgår af artikel 84 i forordning 2016/429.

I artikel 84, stk. 1, fremgår det, hvilke relevante oplysninger ansøgningen skal indeholde.

Det er om virksomheder, der fleks. holder kvæg, svin, heste eller hunde.

Det kan også være dyrehandlere, der sælger landdyr, dyrskuer med landdyr, udstillinger med eller kåringer af landdyr, konkurrencer med landdyr m.v.

Virksomheder, der allerede er registreret i CHR (det Centrale HusdyrbrugsRegister)

Visse virksomheder, f.eks. besætninger med kvæg, svin, får og geder skal registreres via CHR (det Centrale HusdyrbrugsRegister). Hvis virksomheden skal være registreret i CHR, skal operatøren ikke også anmode Fødevarestyrelsen om at blive registreret.

Du kan læse mere om, hvilke virksomheder der skal registreres i CHR på siden Mærkning og registrering.

Gå til siden: Mærkning og registrering

Send anmodningen om at blive registeret til Fødevarestyrelsen

Anmodning om at få virksomhed, bortset fra dem der skal registeres i CHR, registeret, skal sendes til Fødevarestyrelsen, inden aktiviteterne påbegyndes. 

Alle virksomheder, der holder landdyr, og som ikke er omfattet af kravet om registrering i CHR, kan blive registreret ved at sende en anmodning herom til Fødevarestyrelsen via styrelsens kontaktformular:

Gå til kontaktformular

Hvilke krav skal registrerede virksomheder opfylde?

Operatører af virksomheder, der skal registreres efter artikel 84, stk. 1, i dyresundhedsloven, skal føre fortegnelser, hvilket fremgår af artikel 102 og artikel 105 i forordning 2016/429. Der er flere specifikke krav til føring af fortegnelser i del II, afsnit III i forordning 2019/2035, afhængigt at den pågældende dyreart, der holdes på virksomheden.

Landdyr, der holdes på virksomheden, skal mærkes. Krav til mærkning af landdyr fremgår af forordning 2016/429, 2019/2035 og 2021/520. Rugeæg skal også kunne spores tilbage til den virksomhed, hvori de er lagt.

De landdyr, som allerede inden 21. april 2021, er mærket efter bestemmelserne i EU lovgivning eller national lovgivning, anses for at være mærket efter dyresundhedsloven.

Læs mere om sporbarhed af visse dyrearter på siden om Mærkning og registrering

Gå til siden: Mærkning og registrering

Operatører, der holder opdrættede dyr eller produkter, f.eks. rugeæg er ansvarlige for:

 • dyrenes sundhed
 • forsigtig og ansvarsbevidst brug af veterinærlægemidler
 • at minimere risikoen for spredning af sygdomme
 • god zooteknik

Operatørerne skal træffe passende biosikringsforanstaltninger på baggrund af dyrearter, kategorien og produktionstypen mv.. Dette kan f.eks. være: 

 • fysiske beskyttelsesforanstaltninger, f.eks.
  • indelukning, indhegning, tagdækning og net.
  • rengøring, desinfektion.
  • bekæmpelse af insekter og gnavere.
 • håndteringsforanstaltninger, der f.eks. kan omfatte:
  • procedurer for, hvordan dyr, produkter, køretøjer og personer kommer ind på og ud af virksomheden.
  • procedurer for anvendelse af udstyr.

Operatører skal også have passende viden om f.eks.:

 • dyresygdomme, herunder sygdomme, der kan overføres til mennesker (zoonoser).
 • biosikringsprincipper.
 • sammenhængen mellem dyresundhed, dyrevelfærd og menneskers sundhed

Eksemplerne på krav til operatører finder du i artikel 10 og 11 i forordning (EU) 2016/429, som der henvises til for mere information.

Fødevarestyrelsen fører kontrol med registrerede virksomheder efter forordningen om offentlig kontrol, 2017/625, og dertil hørende relevante supplerende forordninger og lov om hold af dyr.

Kontrollen på virksomhederne indebærer også kontrol med sendinger af dyr og produkter, der skal flyttes til eller fra andre medlemsstater, indføres fra eller eksporteres til tredjelande fra registrerede virksomheder.

Visse virksomheder skal godkendes

Der er krav om, at visse typer af virksomheder skal godkendes, hvis de udfører særlige aktiviteter, f.eks. hvis de dyr eller rugeæg, der holdes på virksomheden, skal flyttes til en anden medlemsstat. Der er oprettet en særlig side om godkendelse af virksomheder med landdyr og rugeæg.

Gå til siden om godkendelse af virksomheder