Flytning af fugle i fangenskab

Flytning af fugle i fangenskab er omfattet af særlige dyresundhedsmæssige krav, når de flyttes til en anden EU-medlemsstat. Læs mere om reglerne på denne side.

Krav til flytning af brevduer til kapflyvninger i en anden EU-medlemsstat

Udover de generelle krav er operatører, der flytter brevduer til sportsbegivenheder i andre EU-lande, ansvarlige for, at de almindelige krav for flytninger af andre fugle i fangenskab er opfyldt. 

Der gælder dog to væsentlige undtagelser for brevduer bestemt til sportsbegivenheder:

 • Opholdsperiode. Brevduerne behøves ikke at have opholdt sig uafbrudt på en registreret eller afgrænset virksomhed i mindst 21 dage før de flyttes ud af landet.
 • Ledsagedokument. Brevduerne skal ikke ledsages af et dyresundhedscertifikat, men af en personlig erklæring. Find erklæringen i artikel 151 i forordning 2016/429. Link til forordningen ligger på vores lovstofside

For nærmere indsigt i området henvises der til de gældende regler. Du kan tilgå reglerne via lovstofsiden. 

Krav til flytning af fugle i fangenskab bestemt til udstillinger

Udover de generelle krav er operatører, der flytter fugle i fangenskab til udstillinger i andre medlemsstater, ansvarlige for, at de almindelige krav til flytning af andre fugle i fangenskab er opfyldt.

Når fuglene, der har deltaget i udstillingen, skal flyttes fra medlemsstaten efter endt udstilling gælder der særlige bestemmelser.

Operatører af udstillinger, hvor der er deltagelse af fugle i fangenskab fra andre medlemsstater, har en række særlige forpligtelser i forbindelse med fuglenes anbringelse og mens udstillingen foregår.  Det omfatter blandt andet identitetskontrol og klinisk overvågning.

For nærmere indsigt i området henvises der til de gældende regler. Du kan tilgå reglerne via lovstofsiden.

Link til Lovstof

Den relevante lovgivning om flytning og indførsel af levende dyr finder du her:

Gå til Dyresundhedsloven - lovstof

Gå til Flytning og indførsel af levende dyr - lovstof

Hvad er fugle i fangenskab?

Fugle i fangenskab er i reglerne defineret som fugle, bortset fra fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de nedenfor nævnte aktiviteter, herunder med henblik på opvisninger, kapflyvninger, udstillinger, konkurrencer, avl eller salg. 

Med fjerkræ menes:

Fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på:

 1. produktion af:
  1. kød
  2. konsumæg
  3. andre produkter
 2. fornyelse af fjervildtbestande
 3. avl af fugle, der anvendes til de i litra a. og b) omhandlede produktionstyper.

Eksportportalen

Forhåndsanmeldelse af sendinger af dyr i Danmark, som skal flyttes til andre medlemsstater, skal ske via Eksportportalen. 

Gå til siden om Eksportportalen

TRACES

Det er obligatorisk at bruge TRACES til at udarbejde dyresundhedscertifikater, der skal ledsage sendinger af landdyr og rugeæg inden for EU.

Find information om TRACES