Flytning af dyr af hestefamilien indenfor EU

På denne side finder du en guide til, hvordan du udfører/flytter/eksporterer heste. Reglerne i guiden gælder også, hvis du skal på ferie med din hest i udlandet.

​​​​Udførsel af heste kræver et dyresundhedscertifikat (EU-TRACES-sundhedscertifikat)

Alle heste skal - ligesom øvrige produktionsdyr - ledsages af et EU-TRACES-sundhedscertifikat, når de flyttes til en anden EU-medlemsstat eller samhandelsland.

Certifikatet er som udgangspunkt gyldigt i 10 dage og dækker ikke evt. tilbagetransport til afsendelseslandet.

Certifikatet udstedes efter Fødevarestyrelsen har gennemført offentlig kontrol af din hest. Kontrollen skal du selv rekvirere ved at forhåndsanmelde flytningen via Eksportportalen. 

 

Undtagelser fra generelle flytningskrav

For heste, der har en gyldig licens eller et gyldigt valideringsmærke i dets identifikationsdokument for hele dyrets levetid (hestepas), kan det være en mulighed, at der kan udstedes et sundhedscertifikat med en udvidet gyldighed i 30 dage. 

I gyldighedsperioden kan den pågældende hest flyttes flere gange, idet der dækkes én eller flere indførsler til andre medlemsstater foruden tilbagetransport til afsendelsesvirksomheden, der er angivet i certifikatet.

Hvad er en licens / valideringsmærke?

Begreberne licens og valideringsmærke er nye begreber, der er indført ifm. EUs dyresundhedslov. Der gælder en række forudsætningerne for at få angivet disse i hestepasset.

Både licens og valideringsmærke dokumenterer, at hesten har en højere sundhedsstatus. 

Valideringsmærket angives i hestepasset af Fødevarestyrelsen til dyr af hestefamilien, der sædvanligvis opholder sig på en virksomhed, der af Fødevarestyrelsen er anerkendt som værende en virksomhed med lav sundhedsrisiko. 

Licens angives i hestepasset af det nationale forbund under det internationale rideforbund (Fédération Equestre Internationale/FEI) eller af den kompetente væddeløbsorganisation til registrerede dyr af hestefamilien, der opfylder en række krav ift. regelmæssige vaccinationer, dyrlægebesøg og undersøgelser, der er påkrævet ifm. flytning til andre MS eller tredjelande. Har din hest et FEI pas/recognition card med en gyldig licens og opfylder betingelserne, er det muligt at din hest kan få udstedt et sundhedscertifikat med en udvidet gyldighed.

Information om licens og valideringsmærke fremgår af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 om dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg artikel 92.​ Nærmere information vedr. dyresundhedsloven finder du nederst på siden.

Danmark har gennem en lang årrække haft en aftale med Sverige, Norge og Finland – den såkaldte "Nordiske aftale" – om midlertidig flytning af registrerede heste i forbindelse med deltagelse i visse konkurrencer. 

Det betyder, at registrerede heste fra Sverige, Norge, Finland og Danmark, som skal deltage i de pågældende konkurrencer i de respektive lande, kan krydse landegrænsen uden et dyresundhedscertifikat og uden forudgående veterinær besigtigelse før transporten. Det gælder dog kun ved deltagelse i følgende konkurrencer:

 • alle discipliner, der er anerkendt af det internationale rideforbund (Fédération Equestre Internationale)
 • alle discipliner inden for hestevæddeløb 
 • internationale avlskåringer eller shows for heste, der er registreret i stambogen for den pågældende race.

Hvis hesten flyttes i henhold til den nordiske ordning med henblik på deltagelse i en konkurrence, skal hesten ledsages af  

 1. En konkurrenceanmeldelse
 2. Et gyldigt identifikationsdokument for hele dyrets levetid (hestepas)
 3. En personlig erklæring. 

Den personlige erklæring skal opfylde kriterierne i artikel 151 i forordning (EU) 2016/429 og dermed indeholde indeholde information om:

 1. oprindelsessted, bestemmelsessted og, hvis det er relevant, sammenbringnings- eller hvilesteder
 2. transportmiddel og transportør
 3. en beskrivelse af hesten(-e)
 4. identifikation
 5. At de(t) pågældende dyr opfylder kravene for flytning til en anden EU-medlemsstat (artikel 124-142 i forordning (EU) 2016/429). 

Den ansvarlige for hesten skal i forbindelse med hestens deltagelse i konkurrencen sikre, at stævnedyrlægen eller overdommeren for konkurrencen verificerer dyrets identitet og registrerer identitetskontrollen i hestens identifikationsdokument (hestepas).

Da ordningen kun gælder for midlertidige flytninger skal en hest, der er flyttet til Danmark i henhold til ordningen, senest flyttes retur til hestens oprindelsesland 10 dage efter hesten forlod  oprindelseslandet dvs. enten Sverige, Finland eller Norge. Det samme gælder for heste med oprindelse i Danmark, der er flyttet til en konkurrence i Sverige, Finland eller Norge. Disse heste  skal ligeledes returnere til Danmark senest 10 dage efter de forlod Danmark.  

Fødevarestyrelsen har indgået en aftale med de tyske veterinærmyndigheder om lempeligere vilkår for flytninger af dyr af hestefamilien (heste) mellem nær-grænse områder i Danmark og Tyskland efter undtagelsesmuligheden i artikel 139 i Dyresundhedsloven (AHL).

Aftalen gælder kun for heste, som sædvanligvis holdes på virksomheder, der geografisk ligger i nedenstående​​ nær-grænsen områder, og som flyttes mellem disse områder:

Tyskland: Slesvig-Holsten

Danmark: Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Guldborgsund Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune, Kolding Kommune, Langeland Kommune, Lolland Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Vejle Kommune, Vordingborg Kommune, Ærø Kommune og Aabenraa Kommune.

Undtagelsen betyder, at der ikke skal udstedes dyresundhedscertifikat 

Normalt skal heste ledsages af et dyresundhedscertifikat, men kravet om certifikat bortfalder, når heste flyttes til de førnævnte områder (fra enten Danmark eller Tyskland), og såfremt formålet med flytningen alene er at deltage i en af følgende typer arrangementer:

 1. rekreative udfoldelser,
 2. udstillinger, sportsbegivenheder, kulturelle arrangementer eller lignende arrangementer (inklusiv træning til sådanne arrangementer),
 3. græsning,
 4. arbejde.

 Undtagelsen gælder også returrejse af heste, som er flyttet efter ovennævnte undtagelse, når dette sker indenfor følgende tidsperioder:

 1. rekreative udfoldelser – på den samme dag som afsendelsesdagen.
 2. udstillinger, sportsbegivenheder, kulturelle arrangementer eller lignende arrangementer (inklusiv træning til sådanne arrangementer) – indenfor 5 dage før og efter arrangementet.
 3. græsning​ – indenfor 30 dage efter afsendelsen.
 4. arbejde – indenfor 10 dage efter afsendelsen.

Hestene skal flyttes direkte til arrangementet/græsningsarealet. Efter arrangementet skal hestene flytte direkte tilbage til afsendervirksomheden.​

Forudsætninger for at bruge aftalen

Før hesten kan flyttes i overensstemmelse med aftalen, skal den virksomhed (dvs. stedet), hvor hesten sædvanligvis holdes, være listet på en liste over virksomheder, der er involveret i flytninger omfattet af denne aftale. Listen føres af henholdsvis de danske og tyske veterinære myndigheder.

For at blive listet skal danske operatører af sådanne virksomheder give Fødevarestyrelsen besked om deres ønske om at være en del af den dansk/tyske grænseaftale for heste.​

Dette gøres via Fødevarestyrelsens kontaktformular, med oplysninger om hvilken virksomhed der ønskes listet (adresse, CHR nummer):

Kontakt Fødevarestyrelsen

Når en virksomhed med heste har givet Fødevarestyrelsen besked, vil virksomheden derefter være omfattet af aftalen. De heste, der sædvanligvis holdes på stedet, vil således derefter kunne benytte sig af aftalen og derved have mulighed for at kunne flyttes til pågældende område i Tyskland uden forudgående syn af embedsdyrlæge og uden sundhedscertifikat (TRACES certifikat). Vær dog opmærksom på forudsætningerne for at benytte aftalen herunder:

At blive skrevet på listen vil indebære, at en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen ikke mere end 6 måneder efter at operatørens underretning om at blive listet, foretager en kontrol af virksomheden og hestene, der holdes på virksomheden. Ved kontrollen vil der ses på, om virksomheden og dyrene herpå lever op til kravene til registrerede virksomheder i CHR, identifikation af heste og flytninger til andre medlemsstater, og som minimum kravene i:

 • ​Artikel 102 i AHL (forordning (EU) 2016/429)
 • ​Artikel 22, stk. 1 i Delegeret forordning (EU) 2020/688

Du skal derfor sikre dig, at ​virksomheden er korrekt registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Det er let at registrere denne, følg vejledningen på denne side:

Registrering af hestehold i CHR​

For at en oprindelsesvirksomhed kan forblive på listen over virksomheder, der ønsker at benytte sig af grænseaftalen​, foretager Fødevarestyrelsen efterfølgende officiel kontrol på virksomheden mindst én gang om året, hvor efterlevelse af kravene til registrerede virksomheder, identifikation af heste og flytninger til andre medlemsstater kontrolleres.​

​Hvis den officielle kontrol afslører manglende overholdelse af reglerne vil virksomheden blive fjernet fra listen. En virksomhed kan igen blive opført på listen, når en ny kontrol bekræfter overholdelsen af førnævnte regler.

​Såfremt en operatør ønsker at dennes virksomhed bliver fjernet fra listen, skal der gives besked til Fødevarestyrelsen via vores kontaktformular.

Kontakt Fødevarestyrelsen

Heste, der flyttes i henhold til aftalen, skal være holdt på oprindelsesvirksomheden uden kontakt med heste af lavere sundhedsstatus eller heste underlagt dyresundhedsmæssige restriktioner, i 15 dage før flytningen, samt efter at have forladt denne virksomhed.

Før flytningen til bestemmelsesmedlemsstaten må hestene ikke have været underkastet sammenbringning på virksomheder, der er godkendt til sådanne aktiviteter, bortset fra det arrangement, hestene flyttes til. 

Sporbarhed

​Hestene skal være ledsaget af deres hestepas (identifikationsdokument).

Hestene skal være ledsaget af en erklæring underskrevet af operatøren, som står for flytningen, og som indeholder oplysninger om hesten, formålet med flytningen, oprindelsesvirksomheden og transport information.

Hent den skrivbare PDF-version af erklæringen

Erklæringen skal udfyldes og underskrives af operatøren, som står for flytningen, på dagen for afsendelsen af dyret.

​Transport

​De anvendte transportmidler skal rengøres og desinficeres i overensstemmelse med kravene i artikel 4 og 5 i forordning (EU) 2020/688.​

Føl under 6 måneder, som endnu ikke har fået udstedt et identifikationsdokument for hele dyrets levetid (hestepas), kan ledsage moderen på midlertidigt ophold (under 30 dage) i en anden medlemsstat.

 

Anbringelse af den injicerbare transponder (chip) skal som udgangspunkt anbringes samtidigt med eller kort tid før udfyldelsen af identifikationsformularen, som er påkrævet til ansøgning om udstedelse af hestepas.

Det begrænsede tidsinterval gælder dog ikke for føl under 6 måneder, når de er mærket med et identifikationsmiddel til certificeringsformål med henblik på ledsagelse af moderen til et midlertidigt ophold en anden medlemsstat af en varighed på under 30 dage. 

Hoppen og føllet skal i sådanne tilfælde ledsages af sundhedscertifikatmodel; EQUI-INTRA-CON.

Link til Lovstof

Den relevante lovgivning om flytning og indførsel af levende dyr finder du her:

Gå til Dyresundhedsloven - lovstof

Gå til Flytning og indførsel af levende dyr - lovstof

Guide til dig, der skal flytte en hest

Guide til dig, der skal flytte en hest til en anden EU-medlemsstat

Åben guide (pdf)

Eksportportalen

Forhåndsanmeldelse af sendinger af dyr i Danmark, som skal flyttes til andre medlemsstater, skal ske via Eksportportalen. 

Gå til siden om Eksportportalen

TRACES

Det er obligatorisk at bruge TRACES til at udarbejde dyresundhedscertifikater, der skal ledsage sendinger af landdyr og rugeæg inden for EU.

Find information om TRACES