Flytning af akvatiske dyr mellem EU-medlemsstater

Reglerne for flytning af akvatiske dyr mellem EU-medlemsstater er reguleret af fælles EU-lovgivning.

Flytning af akvatiske dyr må ikke bringe sundhedsstatus på bestemmelsesstedet i fare. En oversigt over Danmarks sundhedsstatus for visse fiskesygdomme findes nedenfor.

For at sikre, at man ikke bringer sundhedsstatus på bestemmelsesstedet i fare, så skal flytninger af akvatiske dyr ledsages af et dyresundhedscertifikat og/eller en personlig erklæring. Det er myndigheden, i det land der flyttes akvatiske dyr fra, der skal udstede de dyresundhedscertifikater og/eller personlige erklæringer, der skal ledsage de akvatiske dyr. Myndighederne i det land der flyttes akvatiske dyr fra, udsteder dyresundhedscertifikater og personlige erklæringer i TRACES, og afsender dermed anmeldelse af flytning til den kompetente myndighed for bestemmelsesstedet.

Information om TRACES

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr. Selskabsdyr omfatter vandlevende pryddyr, herunder diverse akvariefisk.

Her finder du flere informationer om ikke-kommerciel indførsel af selskabsdyr

Hvilke dyresundhedscertifikater/personlige erklæringer skal benyttes

De mulige certifikatmodeller fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008. Det mest almindelige dyresundhedscertifikat der benyttes, ved flytning mellem EU-medlemsstater, er ’AQUA-INTRA-ESTAB’.

Personlige erklæringer skal være udfærdiget i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 af 28. april 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr.

Her finder du en oversigt over Danmarks sundhedsstatus for visse fiskesygdomme

Ved flytning af regnbueørred (Oncorhynchus mykiss), ørred (Salmo trutta) og laks (Salmo salar) mellem EU-medlemsstater, så skal de altid ledsages af et dyresundhedscertifikat, fordi alle EU-medlemsstater er fri for infektiøs lakseanæmi (ISA). 

Hvis du indfører én af følgende fiskearter, så skal de altid ledsages af et dyresundhedscertifikat ved indførsel til Danmark fra andre EU-medlemsstater:

  • Sølvlaks (Oncorhynchus kisutch), almindelig helt (Coregonus lavaretus) og pighvar (Scophthalmus maximus), fordi Danmark er fri for viral hæmoragisk septikæmi (VHS).
  • Almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), Sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Græskarpe (Ctenopharyngodon idella), Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), Guldfisk (Carassius auratus), Karusse (Carassius carassius), Malle (Silurus glanis), Suder (Tinca tinca) og Rimte (Leuciscus idus), fordi Danmark er fri for forårsviræmi hos karper (SVC).

Hvis der flyttes en fiskearter der hverken er en modtagelige art eller vektorart for listeopførte sygdomme mellem EU-medlemsstater, så skal de altid ledsages af en personlig erklæring (uden sidste prøveudtagningsdato). Ål (Anguilla anguilla) og aborre (Perca fluviatilis) er eksempler på sådanne fiskearter, fordi de hverken er modtagelige arter eller vektorarter for listeopførte sygdomme eller modtagelige arter for sygdomme med nationale garantier for frihed.

Hvis der flyttes fiskearter, mellem EU-medlemsstater, der er modtagelige for infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN), men ikke for ISA, til en akvakulturvirksomhed der er omfattet af et overvågningsprogram for IHN, så skal fiskene ledsages af en personlig erklæring (med sidste prøveudtagningsdato).

Hvis der flyttes fiskearter, mellem EU-medlemsstater, som er modtagelige for en listeopført sygdom, men modtagervirksomheden ikke har en sundhedsstatus som værende fri eller omfattet af godkendt udryddelsesprogram for den pågældende sygdom, så skal fiskene ledsages af en personlig erklæring (uden sidste prøveudtagningsdato).

Hvis der flyttes regnbueørred (Oncorhynchus mykiss), ørred (Salmo trutta) og laks (Salmo salar) mellem EU-medlemsstater, til en akvakulturvirksomhed der er omfattet af et overvågningsprogram for IHN, så skal fiskene både ledsages af et dyresundhedscertifikat og en personlig erklæring (med sidste prøveudtagningsdato).

For øvrige fiskearter der flyttes mellem EU-medlemsstater, skal der tjekkes, om de er listeopførte arter i Forordning (EU) 2018/1882. Hvis de er modtagelige arter for en listeopført sygdom, som modtagervirksomheden har sundhedsstatus som sygdomsfri eller er omfattet af et godkendt udryddelsesprogram for, så skal fiskene ledsages af et dyresundhedscertifikat. Hvis de samtidig er modtagelige arter for IHN, og modtagervirksomheden er omfattet af et overvågningsprogram for IHN, så skal fiskene også ledsages af en personlig erklæring (med sidste prøveudtagningsdato).

I Danmark har kun visse akvakulturvirksomheder sundhedsstatus som sygdomsfri eller er omfattet af et godkendt udryddelsesprogram for IHN, IPN og BKD. Hvis modtagervirksomheden enten har sundhedsstatus som sygdomsfri, eller er omfattet af et godkendt udryddelsesprogram for en af disse sygdomme, så skal fiskene ledsages af et dyresundhedscertifikat. Hvis modtagervirksomheden også er omfattet af et overvågningsprogram for IHN, så skal fiskene også ledsages af en personlig erklæring (med sidste prøveudtagningsdato):

  • Kildeørred (Salvelinus fontinalis) skal ledsages af både et dyresundhedscertifikat og en personlig erklæring (med sidste prøveudtagningsdato), hvis modtagervirksomheden er fri eller omfattet af et godkendt udryddelsesprogram for IPN og/eller BKD, og er omfattet af et overvågningsprogram for IHN.
  • Fjeldørred (Salvelinus alpinus) og Brødding (Salvelinus alpinus x Salvelinus fontinalis) skal ledsages af både et dyresundhedscertifikat og en personlig erklæring (med sidste prøveudtagningsdato), hvis modtagervirksomheden er fri eller omfattet af et godkendt udryddelsesprogram for BKD, og er omfattet af et overvågningsprogram for IHN.

 

Hvad er akvatiske dyr?

​Dyr af følgende arter på alle udviklingstrin, herunder æg, sæd og gameter:

  • Fisk, der tilhører overklassen Agnatha (kæbeløse hvirveldyr) og klasserne Chondrichthyes (bruskfisk), Sarcopterygii (kødfinnefisk) og Osteichthyes (benfisk)
  • Akvatiske bløddyr, der tilhører rækken Mollusca, f.eks. blæksprutter, muslinger og snegle
  • Akvatiske krebsdyr, der tilhører underrækken Crustacea, f.eks. krabber, rejer og hummere