J​​anuar - juni: Risikovurdering for forekomst af halebid hos grise

Slut med rutinemæssig halekupering af smågrise. Kampagne sætter fokus på besætningers dokumentation for, at halekupering er nødvendig.

Det er ikke lovligt at halekupere grise rutinemæssigt i EU, og dermed er det heller ikke lovligt i Danmark. Der må kun halekuperes grise, hvis det skriftligt dokumenteres, at der er problemer med halebidning blandt grisene i besætningen. Før halekupering kan foretages, skal en række tiltag med henblik på at forebygge halebidning være afprøvet. I marts 2016 kom EU- Kommissionen med en henstilling  til medlemsstaterne med henblik på at begrænse forekomsten af halekupering. Dette førte til en ændring af dansk lovgivning, der nu er indeholdt i §§ 47-49 i bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise . 

Ændringen betød, at der i løbet af første halvår 2019 i Danmark blev indført nye krav i forhold til dokumentationen af behovet for halekupering. Den besætningsansvarlige skal skriftligt kunne dokumentere behovet for halekupering, hvis der halekuperes i besætningen, eller hvis der opdrættes indkøbte halekuperede grise. Den besætningsansvarlige skal kunne fremvise dokumentation for, at der har været problemer med halebid i egen besætning, og at der er foretaget en gennemgang af alle de påkrævede risikoparametre (en risikovurdering) og i den forbindelse taget stilling til, hvordan og hvornår eventuelle mangler kan udbedres. Ved salg af levende halekuperede grise skal afsenderbesætningen have dokumentation fra modtageren, såfremt modtageren ikke kan håndtere grise med lange haler. Da smågrise ofte sælges videre til opdræt i andre besætninger, skal denne kampagne undersøge, om et eventuelt behov for halekupering er dokumenteret i hele grisens liv, og om dokumentationen er retvisende.

Kampagnen skal desuden undersøge om den udarbejdede risikovurdering for forekomst af halebid afspejler de aktuelle forhold i besætningen. Kampagnen skal herudover sætte fokus på den handlingsplan, besætningen har udarbejdet på baggrund af risikovurderingen. Handlingsplanen skal beskrive, hvordan besætningen gradvist vil ophøre med at have halekupere grise, hvis der i henhold til risikovurderingen ikke er forhold i besætningen, der skal udbedres.

Denne kontrolkampagne er en gentagelse af en tidligere kontrolkampagne fra 2019 vedr. risikovurdering for forekomst af halebid, dog suppleret med kontrol af kravet for dokumentation ved salg mv. af halekuperede grise.

 • Kampagnen skal bidrage til at sikre overholdelse af reglerne om forbud mod rutinemæssig halekupering og hjælpe med at afklare, om der ses tilstrækkelig regelefterlevelse på området.
 • Kampagnen skal øge kendskabet til formålet med at lave risikovurdering for forekomst af halebid.
 • Kampagnen skal klarlægge, om besætningens risikovurdering afspejler forholdene i besætningen i forhold til forekomst af halebid, og om besætningens handlingsplan opfylder kravene.
 • Kampagnen skal sætte fokus på, hvornår forholdene i besætningen egner sig til at have prøvekuld i besætningen med hele haler.
 • Kampagnen skal afklare, om der i besætninger sker overtrædelser af reglerne om dokumentation for behovet for halekupering ved omsætning af halekuperede grise.
 • Kampagnen skal afklare, om der i besætninger sker overtrædelser af reglerne om dokumentation for behovet for halekupering ved omsætning af halekuperede grise.

Mere information følger.

 • sobesætninger, som sælger smågrise (typisk ved ca. 7 kg eller ved ca. 25-30 kg.), 
 • besætninger med smågrise, 
 • besætninger med slagtegrise,
 • besætninger med både smågrise og slagtegrise 
 • integrerede besætninger. ​

Det er udelukkende konventionelle besætninger, der ikke er med i nogen mærkeordning med krav om hele haler. Dyrevelfærdsmærkede besætninger, økologiske og frilandsbesætninger udpeges derfor ikke.

Denne kontrolkampagne skal ses i en sammenhæng med kontrolkampagnen om, hvorvidt mellemhandlere af halekuperede grise indhenter den fornødne dokumentation på behov for halekupering i de besætninger, der omsættes til. Mellemhandler kampagnen gennemføres i forlængelse af nærværende kampagne i 2023. 

Til denne kontrolkampagne skal der i udpegningen af besætninger tages højde for, at der udpeges besætninger, så grisene kan følges i hele produktionskæden fra fødsel og halekupering til slagtning. Det vil sige, at besætningen, hvor grisene fødes og halekuperes, udpeges til kontrol. Dernæst udpeges der en stikprøve af de smågrisebesætninger eller slagtegrisebesætninger, som grisene sælges videre til (hvis disse adskiller sig fra sobesætningen). Det undersøges, om det er muligt, at udpege nogle sobesætninger, som sælger grise videre til mellemhandlere. 

Resultatet af kontrollen af omsætningsdokumentationen kan efterfølgende anvendes til en kontrol af mellemhandlernes dokumentation, når mellemhandlerne sælger halekuperede grise. Således kan man i denne kampagne stikprøvevis kontrollere om dokumentationen på behovet for halekupering er retvisende i hele produktionskæden fra fødsel og halekupering frem til slagtning.​

​23. januar 2023 - 30. juni 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834