Flytning af akvatiske dyr til Danmark fra andre EU-medlemsstater

Reglerne for flytning af akvatiske dyr til Danmark fra andre EU-medlemsstater er reguleret af fælles EU-lovgivning.

Flytning af akvatiske dyr må ikke forårsage forringelse af Danmarks eller dele af Danmarks sundhedsstatus.

En oversigt over Danmarks sundhedsstatus for visse fiskesygdomme findes nedenfor.

For at sikre, at man ikke forringer sundhedsstatus, så skal flytninger af akvatiske dyr ledsages af et dyresundhedscertifikat og/eller en personlig erklæring. Det er myndigheden i det land du indfører akvatiske dyr fra, der skal udstede dyresundhedscertifikater/personlig erklæring, der skal ledsage dine akvatiske dyr. Myndighederne i det land du flytter akvatiske dyr fra, udsteder dyresundhedscertifikater og personlige erklæringer i TRACES og afsender dermed anmeldelse af flytning til Fødevarestyrelsen.

Information om TRACES

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr. Selskabsdyr omfatter vandlevende pryddyr, herunder diverse akvariefisk.

Her finder du flere informationer om ikke-kommerciel indførsel af selskabsdyr.

Hvilke dyresundhedscertifikater/personlige erklæringer skal benyttes

De mulige certifikatmodeller fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008. Det mest almindelige dyresundhedscertifikat der benyttes, ved indførsel fra andre EU-medlemslande, er ’AQUA-INTRA-ESTAB’.

Personlige erklæringer skal være udfærdiget i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 af 28. april 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr.

Oversigt over Danmarks sundhedsstatus for visse fiskesygdomme

Tabel 1 - Danmarks sundhedsstatus for visse fiskesygdomme – Status d. 22.06.2023

Sygdom  sundhedsstatus ”Reference”
ISA Hele Danmark har status som sygdomsfri Bilag XIV i Forordning (EU) 2021/620
VHS Alle indlandsområder i Danmark har sundhedsstatus som sygdomsfri.

Det danske havområde er omfattet af et godkendt udryddelsesprogram.
Bilag XII i Forordning (EU) 2021/620

Ansøgningen om godkendt udryddelsesprogram for det danske havområde findes her
IHN Der er 28 kompartments der har sundhedsstatus som sygdomsfri.

Der er 1 kompartment der er omfattet af et godkendt udryddelsesprogram

Øvrige godkendte akvakulturvirksomheder er omfattede af overvågningsprogram, eller er inficerede.

Registrerede akvakulturvirksomheder, fx lystfiskersøer, har ingen status.
Kompartments der har sundhedsstatus som sygdomsfri findes her

Kompartments der er omfattet af et udryddelsesprogram findes her

Den aktuelle sundhedsstatus for den enkelte virksomhed fremgår af CHR under ’Aquafarms’
IPN Der er 22 kompartments der har sundhedsstatus som sygdomsfri.

Øvrige akvakulturvirksomheder har ingen sundhedsstatus.
Bilag I i Gennemførselsafgørelse (EU) 2021/260

Bilag II i Gennemførselsafgørelse (EU) 2021/260

Den aktuelle sundhedsstatus for den enkelte virksomhed fremgår af CHR under ’Aquafarms’
BKD Der er 14 kompartments der har sundhedsstatus [JV5] som sygdomsfri.

Der er 5 kompartment der er omfattet af et godkendt udryddelsesprogram.

Øvrige akvakulturvirksomheder har ingen sundhedsstatus.
Bilag I i Gennemførselsafgørelse (EU) 2021/260

Bilag II i Gennemførselsafgørelse (EU) 2021/260

Den aktuelle sundhedsstatus for den enkelte virksomhed fremgår af CHR under ’Aquafarms’
SVC Hele Danmark har sundhedsstatus som sygdomsfri Bilag I i Gennemførselsafgørelse (EU) 2021/260

Hvis du indfører én af følgende fiskearter, så skal de altid ledsages af et dyresundhedscertifikat ved indførsel til Danmark fra andre EU-medlemsstater:

 • Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss), ørred (Salmo trutta) og laks (Salmo salar), fordi Danmark er fri for ISA, og enten er fri for eller omfattet af et udryddelsesprogram for VHS.
 • Sølvlaks (Oncorhynchus kisutch), fordi alle danske akvakulturvirksomheder enten er fri for eller omfattet af et udryddelsesprogram for VHS.
 • Almindelig helt (Coregonus lavaretus) og pighvar (Scophthalmus maximus), fordi alle danske akvakulturvirksomheder enten er fri for eller omfattet af et udryddelsesprogram for VHS.
 • Almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), Sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Græskarpe (Ctenopharyngodon idella), Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), Guldfisk (Carassius auratus), Karusse (Carassius carassius), Malle (Silurus glanis), Suder (Tinca tinca) og Rimte (Leuciscus idus), fordi Danmark er fri for SVC.

Hvis du indfører én af ovenstående fiskearter til en virksomhed der er omfattet af et overvågningsprogram for IHN, så skal disse fiskearter også ledsages af en personlig erklæring med sidste prøveudtagningsdato.

Hvis du indfører én af følgende fiskearter, så skal de altid ledsages af en personlig erklæring ved indførsel til Danmark fra andre EU-medlemsstater:

 • Ål (Anguilla anguilla) og Aborre (Perca fluviatilis), fordi disse arter ikke er hverken modtagelige eller vektorer for listeopførte sygdomme eller modtagelige arter for sygdomme med nationale garantier for frihed.

Øvrige fiskearter, der indføres til Danmark fra andre EU-medlemsstater, skal enten ledsages af et dyresundhedscertifikat eller en personlig erklæring. Hvorvidt de skal ledsages af et dyresundhedscertifikat eller en personlig erklæring afhænger af modtagervirksomhedens sundhedsstatus, og om fiskearten er vektor for VHS og/eller IHN.

I Danmark har kun visse akvakulturvirksomheder sundhedsstatus som sygdomsfri eller er omfattet af et godkendt udryddelsesprogram for IHN, IPN og BKD (se tabel X). Hvis modtagervirksomheden enten har sundhedsstatus som sygdomsfri, eller er omfattet af et godkendt udryddelsesprogram for en af disse sygdomme, så skal fiskene ledsages af et sundhedscertifikat. Hvis modtagervirksomheden er omfattet af et overvågningsprogram for IHN, så skal fiskene ledsages af en personlig erklæring (med sidste prøveudtagningsdato). Hvis modtagervirksomheden ingen sundhedsstatus har for IHN, IPN og BKD, så skal fiskene ledsages af en personlig erklæring (uden sidste prøveudtagningsdato).

En fisk, der er vektorart, er kun vektor for VHS og/eller IHN, hvis de har oprindelse i en akvakulturvirksomhed, hvor der holdes modtagelige arter. Hvis fisken er en vektor, så skal den ledsages af et dyresundhedscertifikat. Hvis fisken ikke er en vektor, så skal den ledsages af en personlig erklæring.

 • Kildeørred (Salvelinus fontinalis), fordi den er vektorart for VHS og modtagelig art for IHN, IPN og BKD.
 • Fjeldørred (Salvelinus alpinus), Brødding (Salvelinus alpinus x Salvelinus fontinalis) og Rødding, fordi de er vektorarter for VHS og fordi de er modtagelige arter for IHN og BKD.
 • Sandart (Sander lucioperca), Sibirisk stør (Acipenser baerii), Diamantstør (Acipenser gueldenstaedtii), Sterlet (Acipenser ruthenus), Stjernestør (Acipenser stellatus) og Almindelig stør (Acipenser sturio), fordi de er vektorarter for VHS og eller IHN.

For øvrige fiskearter, der indføres til Danmark fra andre EU-medlemsstater, skal der tjekkes, om de er listeopførte arter i Forordning (EU) 2018/1882. Hvis de er modtagelige arter for en sygdom, som den danske akvakulturvirksomhed har sundhedsstatus som sygdomsfri for eller er omfattet af et godkendt udryddelsesprogram, så skal de ledsages af et dyresundhedscertifikat. Hvis de er modtagelige arter for IHN, og den danske akvakulturvirksomhed er omfattet af et IHN-overvågningsprogram, så skal de ledsages af en personlig erklæring (med sidste prøveudtagningsdato).  Fisken er kun en vektor, hvis arten er en vektorart, og afsendervirksomheden har modtagelige arter. Hvis fisken er en vektor, så skal den ledsages af et dyresundhedscertifikat. Hvis fisken ikke er en vektor, så skal den ledsages af en personlig erklæring (uden sidste prøveudtagningsdato). Hvis de hverken er modtagelige eller vektorarter, så skal de ledsages af en personlig erklæring (uden sidste prøveudtagningsdato).

Hvad er akvatiske dyr?

​Dyr af følgende arter på alle udviklingstrin, herunder æg, sæd og gameter:

 • Fisk, der tilhører overklassen Agnatha (kæbeløse hvirveldyr) og klasserne Chondrichthyes (bruskfisk), Sarcopterygii (kødfinnefisk) og Osteichthyes (benfisk)
 • Akvatiske bløddyr, der tilhører rækken Mollusca, f.eks. blæksprutter, muslinger og snegle
 • Akvatiske krebsdyr, der tilhører underrækken Crustacea, f.eks. krabber, rejer og hummere