Flytning af dyr mellem EU-lande

Når du flytter dyr mellem EU medlemsstater, skal du være opmærksom på de dyresundhedsmæssige regler, der gælder herfor.

Der er generelle krav, som gælder for flytninger af opdrættede landdyr og akvatiske dyr.

At dyr er opdrættede betyder, at de holdes permanent eller midlertidigt af mennesker.

Grundlæggende krav til flytninger

Der gælder en række almindelige grundlæggende krav ved flytning af sendinger af inden for EU. De grundlæggende regler omfatter følgende krav:

 • Oprindelsesvirksomheden. På dyrenes oprindelsesvirksomhed må der ikke være abnorm dødelighed af ukendte årsager. Ligesom virksomheden ikke må være omfattet af flytningsrestriktioner eller beliggende i en restriktionszone, f.eks. som følge af et sygdomsudbrud.
 • Registrering/godkendelse. Virksomhed, hvorfra dyrene afsendes, skal enten være registreret eller godkendt af den kompetente myndighed. 
 • Sporbarhed. Sendingen af dyr skal opfylde de relevante identifikations- og registreringskrav. F.eks. regler om mærkning. 
 • Dyrenes sundhed. Dyrene må ikke have nogen tegn på sygdom.
 • Forebyggende foranstaltninger.  Operatører af virksomheder, af afsender dyr, skal træffe passende forebyggende foranstaltninger for at sikre, at sendingen ikke bringer sundhedsstatussen på bestemmelsesstedet i fare for så vidt angår listeopførte sygdomme og nye sygdomme.
 • Kontakt til andre dyr. I et tilstrækkelig langt tidsrum forud for den påtænkte flytning til en anden EU medlemsstat må dyrene i sendingen ikke have været i kontakt med andre opdrættede dyr, der er omfattet af flytningsrestriktioner eller opdrættede dyr med en lavere sundhedsstatus.
 • Dokumentation.  Sendingen skal ledsages af et dyresundhedscertifikat og/eller en personlig erklæring afhængig af, hvad der kræves for den pågældende sending. 

Ovenstående regler gælder ved:

 • Flytning til Danmark fra en anden EU-medlemsstat, samt Schweiz og Norge.
 • Flytning fra Danmark til en anden EU-medlemsstat, samt Schweiz og Norge.  

Forhåndsanmeldelse

Flytninger af dyr skal, hvis sendingen skal ledsages af et dyresundhedscertifikat, forhåndsanmeldes til den veterinær myndighed, som skal udstede certifikatet.

I Danmark er det til Fødevarestyrelsen, at der skal ske forhåndsanmeldelse, via Eksportportalen.

Gå til Eksportportalen

Flytninger af de dyrearter, der ikke skal have et dyresundhedscertifikat, skal i stedet ledsages en personlig erklæring. Du kan læse mere om kravene til en personlig erklæring i EU forordning 2016/429:

 • Art. 151 (opdrættede landdyr)
 • Art. 218 (akvatiske dyr) for generelle krav og art. 14 i EU forordning 2020/990 for specifikke krav.

Der findes ikke en skabelon for en personlig erklæring. Men det fremgår af de tre artikler nævnt ovenfor, hvilke information, den personlige erklæring skal indeholde.

Sygdomsforebyggende foranstaltninger i forbindelse med transport

Der findes også regler om sygdomsforebyggende foranstaltninger i forbindelse med transport mellem EU medlemsstater. 

Læs mere om rengøring af transportmidler 

Supplerende dyresundhedskrav 

Der findes en række artspecifikke sundhedskrav til flytninger af visse dyr og rugeæg.

Disse krav fremgår af:

 • Forordning (EU) 2016/429 (hovdyr og fjerkræ)
 • Forordning (EU) 2020/688 (landdyr og rugeæg)
 • Forordning (EU) 2020/990 (akvatiske dyr)

Fejl i et certifikat – hvad skal jeg gøre?

Oplysningerne i et dyresundhedscertifikat skal stemme med den sending, som det er udstedt for. Som afsender og transportør er du ansvarlig for at give korrekte oplysninger om sendingen, og at sendingen ikke afviger fra det, der er certificeret for.

Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at du kontrollerer det udstedte certifikat for uoverensstemmelser, inden du påbegynder flytningen af den pågældende sending.

Kan Fødevarestyrelsen udstede et andet certifikat?

Hvis du har gennemgået et dyresundhedscertifikat og konstateret en uoverensstemmelse med den planlagte sending, kan Fødevarestyrelsen udstede et nyt certifikat, hvis sendingen ikke er afgået. Hvis sendingen har forladt Danmark, kan Fødevarestyrelsen ikke udstede et nyt certifikat.

Hvis sendingen befinder sig i Danmark endnu, kan Fødevarestyrelsen udstede et nyt certifikat. Det vil i de fleste tilfælde kræve et nyt kontrolbesøg at udstede et nyt certifikat I enkelte tilfælde kan Fødevarestyrelsen udstede et erstatningscertifikat uden at foretage et nyt besøg. Om der skal aflægges et nyt kontrolbesøg afhænger af fejlens karakter.

Kontakt Fødevarestyrelsen for nærmere vejledning om muligheden for at få et nyt certifikat, hvis sendingen ikke er afgået fra Danmark.

Sendingen er afgået med et forkert certifikat/forkerte oplysninger – hvad kan Fødevarestyrelsen hjælpe med?

Hvis uoverensstemmelsen først konstateres efter afgang, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man som afsender eller transportør kontakter den lokale veterinærmyndighed på det sted, hvor sendingen befinder sig.

Den lokale myndighed vil kunne vurdere uoverensstemmelsens karakter og tage stilling til, hvilke foranstaltninger uoverensstemmelsen giver anledning til.

Myndigheden på stedet vil ofte kontakte afsenderlandets myndighed med henblik på at indhente supplerende oplysninger for at kunne vurdere uoverensstemmelsen. Fødevarestyrelsen er behjælpelig med at besvare disse henvendelser, typisk med eksempelvis udtræk fra registre og databaser eller oplysninger om sygdomssituationen i Danmark.

Det vil i sidste ende være myndigheden i den medlemsstat, hvor uoverensstemmelsen konstateres, som kan træffe beslutning om nødvendige foranstaltninger.

Du skal modtage dyr fra et andet samhandelsland

For at kunne vejlede om muligheden for at få flyttet dyr til Danmark fra et andet samhandelsland kræver det blandt andet et kendskab til den lokale sundhedsstatus på afsendelsesstedet og i afsendelseslandet.

Fødevarestyrelsen har som udgangspunkt ikke kendskab til de aktuelle sundhedsstatusser i andre lande.

Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen, at du eller den operatør, som du handler med, søger vejledning hos den lokale veterinærmyndighed for afsendelsesstedet. De vil kunne oplyse om muligheden for at få udstedt certifikater mv. for dyrene og andre praktiske oplysninger.

Link til Lovstof

Den relevante lovgivning om flytning og indførsel af levende dyr finder du her:

Gå til Dyresundhedsloven - lovstof

Gå til Flytning og indførsel af levende dyr - lovstof

Hvad er landdyr?

Landdyr er dyr som:

 • Fugle
 • Landpattedyr, f.eks. heste, svin og hunde
 • Bier og humlebier

Hvad er akvatiske dyr?

​Dyr af følgende arter på alle udviklingstrin, herunder æg, sæd og gameter:

 • Fisk, der tilhører overklassen Agnatha (kæbeløse hvirveldyr) og klasserne Chondrichthyes (bruskfisk), Sarcopterygii (kødfinnefisk) og Osteichthyes (benfisk)
 • Akvatiske bløddyr, der tilhører rækken Mollusca, f.eks. blæksprutter, muslinger og snegle
 • Akvatiske krebsdyr, der tilhører underrækken Crustacea, f.eks. krabber, rejer og hummere