Import fra tredjelande

Betingelser for indførsel af animalske biprodukter afhænger af, om det er fra EU eller tredjelande.

​​​​​​​​​​​​Ved indførsel fra EU er der tale om samhandel, mens indførsel fra tredjelande betegnes som import. Disse to begreber vil blive brugt i den følgende beskrivelse af betingelserne for indførsel af animalske biprodukter, herunder foder med animalsk indhold.

Restriktioner for import af animalske biprodukter

EU-kommissionen og medlemslandene kan vedtage specifikke beskyttelsesforanstaltninger for visse produkter – disse kaldes også importrestriktioner.

Betingelser ved import fra tredjelande

Du skal sikre dig, at du har en registrering som ABP-virksomhed. Du skal dernæst registrere dine aktiviteter om import ved at sende ansøgning til Fødevarestyrelsen. Brug vores ansøgningsskema hvis du skal registrere dine importaktiviteter. 

Brug ansøgningsskemaet til at registrere dine importaktiviteter

Du skal sørge for, at produkterne kommer til grænsekontrol

Læs mere om grænsekontrol og indførsel af varer fra tredjelande her

Du skal sikre dig, at de produkter, du gerne vil importere

 • opfylder de relevante krav.
 • er ledsaget af de rigtige dokumenter.
 • stammer fra et land, der er på EU's liste over lande, der må eksportere det pågældende produkt til EU.

Som udgangspunkt er der krav om, at forsendelsen skal ledsages af et sundhedscertifikat, som skal være udstedt i oprindelseslandet af en embedsdyrlæge.

Hvis disse ting ikke er på plads, vil jeres import blive tilbageholdt ved indgangen til Danmark.

Find oplysninger om, hvilke specifikke krav der gælder for import

Kravene til import fra tredjelande varierer, alt efter hvilken type produkt du ønsker at importere. Importkravene fremgår af artikel 41 i biproduktforordningen samt bilag XIV og XV i gennemførelsesforordningen.

Det er i gennemførelsesforordningen, du kan se, hvilke dokumenter der skal ledsage produkterne, når de importeres.

Kravet om registrering af importaktiviteter samt andre betingelser vedr. import af animalske biprodukter og afledte produkter findes i bekendtgørelse nr. 611/2023. Find link til bekendtgørelsen under Lovstof.

Specifikke krav for import af visse produkter

Import af forarbejdet animalsk protein fra tredjelande kræver et sundhedscertifikat.

​​Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af forar​bejdet animalsk protein.

Reglerne findes i gennemførelsesforordningen bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 1 og afsnit 2, samt bilag X, kapitel II, afsnit 1.

Råvarer

Forarbejdet animalsk protein skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i artikel 10, litra a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) og m).

Import- og transitbetingelser

Betingelserne gælder også for blandinger og produkter indeholdende forarbejdet animalsk protein, bortset fra foder til selskabsdyr og foderblandinger jf. artikel 3, stk. 2 litra h) i forordning nr. 767/2009, som indeholder forarbejdet animalsk protein. 

 • forarbejdet animalsk protein skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1, og
 • det skal opfylde de supplerende krav i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, afsnit 2

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel, skal komme fra tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning 206/2010

Fiskemel skal komme fra tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF 

Sundhedscertifikat 

Under transporten til det EU-god​kendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal forarbejdet animalsk protein være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 1.

Analyseattest for indhold af ikke-godkendte animalske bestanddele

Jævnfør TSE-forordningen skal sendinger indeholdende følgende typer af forarbejdet protein ledsages af en gyldig analyseattest for indhold af ikke-godkendte animalske bestanddele:

 • a) forarbejdet animalsk protein, herunder fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere
 • b) blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere
 • c) foderblandinger der indeholder fodermidler nævnt i litra a) og b)
 • d) mælkeerstatninger indeholdende fiskemel (Fiskemel defineres som forarbejdet animalsk protein fra vanddyr, undtaget havpattedyr, jf. bilag I, nr. 7, i forordning (EU) nr. 142/2011. Fiskepulp og -ensilage, o.l. regnes også med i betegnelsen "fiskemel". Således skal der også prøvetages af produkter med navne som "fish soluble", "rejemel" o.l.).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af blodprodukter til foder kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for blodprodukter til foder.

Der skelnes mellem, om blodprodukterne stammer fra blod fra dyr af hestefamilien eller fra andre dyr.

Råvarer

Blodprodukter til foder skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) og litra b), nr. i).

Import- og transitbetingelser

Blodprodukter til foder skal opfylde de specifikke betingelser, der er beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 2 og afsnit 5 samt være fremstillet efter kravene i gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 2.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Blodprodukter fra hovdyr skal komme fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 af bilag XIII til forordning nr. 2021/404 eller del 1 til bilag til forordning nr. 2021/405, hvorfra import af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt.

Blodprodukter fra andre dyr skal komme fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1 af bilag XIV til forordning nr. 2021/404.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal blodprodukter til foder være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen:

 • bilag XV, kapitel 4(B)​

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af gelatine kræver et sundhedscertifikat.

​​Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for gelatine.

Der skelnes mellem, om gelatine stammer fra fisk eller fra andre dyr.

Råvarer

Gelatine skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om de animalske biprodukter, artikel 10, litra a), b), e), f), g), i) og J).

Import- og transitbetingelser

Gelatine skal opfylde betingelser, der er beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 5 samt være fremstillet efter kravene i gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 5.​

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Gelatine af andre dyr skal komme fra tredjelande, der er opført i bilag XII og XIII til forordning nr. 2021/405 og følgende tredjelande: (EG) Egypten​.

​Gelatine af fisk skal komme fra tredjelande der er opført i bilag IX til forordning nr. 2021/405.​

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal gelatine være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen: Bilag XV, kapitel 11.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af hydrolyseret protein kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for hydrolyseret protein.

Der skelnes mellem, om hydrolyseret protein stammer fra fisk eller fra andre dyr.

Råvarer

Hydrolyseret protein skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra d), h) og k).

Import- og transitbetingelser

Hydrolyseret protein skal opfylde betingelser, der er beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 5 samt være fremstillet efter kravene i gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 5.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Hydrolyseret protein af andre dyr skal komme fra tredjelande, der er opført i bilag XII og XIII til forordning nr. 2021/405 og følgende tredjelande: (EG) Egypten​.

Hydrolyseret protein af fisk skal komme fra tredjelande, der er opført i bilag IX til forordning nr. 2021/405.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal hydrolyseret protein være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen: Bilag XV, kapitel 12

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af dicalciumphosphat kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalsk​e biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for dicalciumphosphat.

Råvarer

Dicalciumphosphat skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a), b), d), e), f), g), h), i), j) og k).

Import- og transitbetingelser

Dicalciumphosphat skal opfylde de specifikke betingelser, der er beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 6 samt være fremstillet efter kravene i gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 6.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Dicalciumphosphat skal komme fra tredjelande opført i bilag XII og XIII til forordning 2021/405.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal dicalciumphosphat være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 12.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af tricalciumphosphat kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for tricalciumphosphat.

Råvarer

Tricalciumphosphat skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a), b), d), e), f), g), h), i) og k).

Import- og transitbetingelser

Tricalciumphosphat skal opfylde de specifikke betingelser, der er beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 7 samt være fremstillet efter kravene i gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 7.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Tricalciumphosphat skal komme fra tredjelande opført i bilag XII og XIII til Forordning 2021/405.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal tricalciumphosphat være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 12.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af kollagen kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for kollagen.

Råvarer

Kollagen skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a), b), e), f), g), i) og j).

Import- og transitbetingelser

Kollagen skal opfylde de specifikke betingelser, der er beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 8 samt være fremstillet efter kravene i gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 8.Tredjelande, hvorfra import er tilladt.

Kollagen skal komme fra tredjelande opført i bilag XII og XIII til forordning 2021/405.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal kollagen være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 11.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af ægprodukter kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for ægprodukter.

Råvarer

Ægprodukter skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra e), f) og k), nr. ii).

Import- og transitbetingelser

Ægprodukter skal opfylde de specifikke betingelser, der er beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 9 samt være fremstillet efter kravene i gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 9.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Ægprodukter skal komme fra tredjelande, der er opført i del 1 af bilag XIII, tredjelande opført i del 1 i bilag XIV eller tredjelande opført i del 1 i bilag XIX til Forordning nr. 2021/404.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal ægprodukter være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 15.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foder kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af afsmeltet fedt og fiske​olie til foder​. Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, t​abel 1, nr. 3 og afsnit 3 samt bilag X, kapitel II, afsnit 3.

Råvarer

Afsmeltet fedt skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a), b), d) e), f), g), h), i), j) og k).

Fiskeolie skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra e), f), i) og j).

Import- og transitbetingelser

Det afsmeltede fedt og fiskeolie skal være fremstillet i overensstemmelse med gennemførelsesforordningen, bilag X, kapitel II, afsnit 3.

Afsmeltet fedt skal desuden opfylde de supplerende krav i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, afsnit 3.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Afsmeltet fedt kan importeres fra tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning nr. 206/2010.

Fiskeolie kan importeres fra tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal forsendelsen være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen.

Afsmeltet fedt: Bilag XV, kapitel 10(A).

Fiskeolie: Bilag XV, kapitel 9.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import af mælk og mælkebaserede produkter samt råmælk og råmælksprodukter fra tredjelande kræver et sundhedscertifikat.

Ud over de generelle betingelser​ er der specifikke betingelser for import af mælk, råmælk og produkter heraf. Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 4 og afsnit 4. 

Råvarer

Mælk- og mælkebaserede produkter skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i a​rtikel 10, litra e), f) og h).

Råmælk og råmælksprodukter skal være fremstillet af kategori 3-materiale fra levende dyr, der ikke udviste tegn på nogen sygdom, som kan overføres til mennesker eller dyr via råmælk.

Import- og transitbetingelser

Mælk, mælkebaserede produkter, råmælk og råmælksprodukter skal opfylde kravene i gennemførelsesforordningens bilag XIV, kapitel I, afsnit 4. 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Mælk og mælkebaserede produkter må importeres fra tredjelande, der er opført i bilag​ I til forordning 605/2010.

Råmælk og råmælksprodukter må importeres fra tredjelande, der er opført som godkendt i kolonne A i bilag I til forordning 605/2010.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted:

 • skal mælk og mælkebaserede produkter være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 2(A)
 • skal råmælk og råmælksprodukter være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 2(B)

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter fra husdyrgødning og guano fra flagermus kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter fra husdyrgødning og guano fra flagermus.

De specifikke betingelser for import af forarbejdet foder til selskabsdyr findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 1 samt bilag XI, kapitel I, afsnit 2.

Råvarer

Forarbejdet husdyrgødning og afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guano fra flagermus skal være fremstillet af kategori 2-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 9, litra a).

Import- og transitbetingelser

Den forarbejdede husdyrgødning og de afledte produkter skal være fremstillet i overensstemmelse med gennemførelsesforordningen, bilag XI, kapitel I, afsnit 2.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Tredjelande opført i:

 • del I i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010,
 • bilag I til beslutning 2004/21/EF, eller
 • del I i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal den forarbejdede husdyrgødning eller de afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guano fra flagermus være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den relevante model i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 17.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af blod og blodprodukter til teknisk brug kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for blod og blodprodukter til teknisk brug.

Der skelnes mellem, om produkterne stammer fra blod fra dyr af hestefamilien eller fra andre dyr.

Specifikke betingelser for import af blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, til teknisk brug

De specifikke betingelser for import fra tredjelande af blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, til teknisk brug findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 2, samt afsnit 2.

Råvarer

Blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, der er kategori 3-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a), b), d) og h).

Import- og transitbetingelser

Blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, skal opfylde kravene, der er beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 2.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Ubehandlede blodprodukter fra hovdyr skal komme fra:

 • tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning nr. 206/2010, og hvorfra import af fersk kød af alle arter af tamhovdyr er tilladt, men kun i det tidsrum, der er angivet i kolonne 7 og 8 i nævnte del
 • Japan

Ubehandlede blodprodukter fra fjerkræ og andre fuglearter skal komme fra:

 • tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til forordning nr. 798/2008
 • Japan

Ubehandlede blodprodukter fra andre dyr skal komme fra:

 • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning nr. 206/2012
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til forordning nr. 798/2008
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til forordning nr. 119/2009
 • Japan

Behandlede blodprodukter skal komme fra:

 • tredjelande, der er opført i del 1 til bilag II til forordning nr. 206/2010
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til forordning nr. 798/2008
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til forordning nr. 119/2009
 • Japan

Sundhedscertifikat 

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den relevante model i gennemførelsesforordningen.

Ubehandlede blodprodukter: Bilag XV, Kapitel 4(C).

Behandlede blodprodukter: Bilag XV, Kapitel 4(D).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af huder og skind af hovdyr, herunder klovdyr, til teknisk brug kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for huder og skind af hovdyr, herunder klovdyr, til teknisk brug.

Betegnelsen hovdyr omfatter uparrettåede hovdyr (herunder heste) og parrettåede hovdyr (herunder klovdyr, f.eks. svin og kvæg).

Der skelnes mellem "friske eller kølede huder og skind af hovdyr" og "behandlede huder og skind af hovdyr".

De specifikke betingelser for import fra tredjelande af friske eller kølede huder og skind af hovdyr til teknisk brug findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 4, samt afsnit 4, punkt 1 og 4.

Råvarer 

Friske eller kølede huder og skind af hovdyr, der er kategori 3-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) og litra b) nr. iii).

Import- og transitbetingelser

Friske eller kølede huder og skind af hovdyr skal opfylde kravene, der er beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 4, punkt 1 og 4.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt 

Friske eller kølede huder og skind af hovdyr skal komme fra tredjelande eller dele af et tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning nr. 206/2010 og hvorfra import af fersk kød af samme dyrearter er tilladt.

Sundhedscertifikat 

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal friske eller kølede huder af hovdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 5(A).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

De specifikke betingelser for import fra tredjelande af behandlede huder og skind af hovdyr til teknisk brug findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 5, samt afsnit 4, punkt 2, 3 og 4.

Råvarer

Behandlede huder og skind af hovdyr, der er kategori 3-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a), litra b) nr. i), ii) og iii) samt litra n).

Import- og transitbetingelser

Behandlede huder og skind af hovdyr skal opfylde kravene, der er beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 4, punkt 2, 3 og 4.

Dog er der i visse tilfælde mulighed for at importere behandlede huder og skind af hovdyr, selv om kravene i afsnit 4, punkt 2 ikke er opfyldt.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

For så vidt angår behandlede huder og skind af hovdyr: tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

For så vidt angår behandlede huder og skind af drøvtyggere, der sendes til EU, og som har været oplagret separat i 21 dage eller skal være under uafbrudt transport i 21 dage inden importen: alle tredjelande.

Sundhedscertifikater

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted​, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal behandlede huder og skind af hovdyr, der importeres fra disse tredjelande, være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den relevante model i gennemførelsesforordningen.

 • Behandlede huder og skind af hovdyr, der opfylder kravene i afsnit 4, punkt 2: ingen​​​​​​ krav om certifikat.
 • Behandlede huder og skind af hovdyr, der ikke opfylder kravene i afsnit 4, punkt 2: bilag​​ XV, kapitel 5(B).
 • Behandlede huder og skind af drøvtyggere og af dyr af hestefamilien, der sendes til EU, og som har været oplagret separat i 21 dage eller skal være under uafbrudt transport i 21 dage inden importen, skal komme fra følgende tredjelande: alle tredj​ela​​​nde.

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal behandlede huder og skind af drøvtyggere og dyr af hestefamilien, der sendes til EU, og som har været oplagret separat i 21 dage eller skal være under uafbrudt transport i 21 dage inden importen, være ledsaget af ​den officiell​​e erklæ​​ring i gennemførelsesforordningen, bilag XV, Kapitel 5(C).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle, klov- og hovdyr kræver et sundhedscertifikat.

Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle, klov- og hovdyr.

Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6, samt afsnit 5, punkt 3.

Betegnelsen hovdyr omfatter uparrettåede/enhovede hovdyr (herunder heste) og parrettåede hovdyr (herunder klovdyr, f.eks. svin og kvæg).

De specifikke betingelser for import fra tredjelande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6, samt afsnit 5, punkt 3.

Råvarer 

Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle, der er:

 • kategori 2-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 9, litra f) afledt af vilde dyr, der ikke mistænkes for at være inficeret med en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr
 • kategori 3-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) og litra b) nr. i), iii) og v) samt litra n) 

Import- og transitbetingelser

Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle bestående af hele anatomiske dele af fugle, som ikke er blevet behandlet på nogen måde, kan importeres, hvis de:

 • kommer fra fugle med oprindelse i et område, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af forekomst af alvorlige smitsomme sygdomme, som fugle af den pågældende art er modtagelige for.
 • ikke er kommet i kontakt med andre animalske biprodukter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig, lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.

Ubehandlede jagttrofæer skal sendes til en virksomhed, der er godkendt eller registreret efter forordningen om animalske biprodukter, eller til en konservator, der er autoriseret af Naturstyrelsen.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle skal komme fra:

 • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EF) nr. 2021/404, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød
 • Grønland
 • Tunesien

Sundhedscertifikat 

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 6(B).

Vær opmærksom på, at der stilles krav om en særlig attestation for jagttrofæer og andre præparater af fugle i certifikatets del II om sundhedsoplysninger.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

De specifikke betingelser for import fra tredjelande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6, samt afsnit 5, punkt 3.

Råvarer

Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr, der er

 • kategori 2-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 9, litra f), afledt af vilde dyr, der ikke mistænkes for at være inficeret med en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr.
 • kategori 3-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) og litra b) nr. i), iii) og v) samt litra n).

Import- og transitbetingelser

Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr bestående af hele anatomiske dele af hovdyr, som ikke er blevet behandlet på nogen måde, kan importeres, hvis de:

 • kommer fra hovdyr med oprindelse i et område, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af forekomst af alvorlige smitsomme sygdomme, som hovdyr af den pågældende art er modtagelige for.
 • ikke er kommet i kontakt med andre animalske biprodukter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig, lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.

Ubehandlede jagttrofæer skal sendes til en virksomhed, der er godkendt eller registreret efter forordningen om animalske biprodukter, eller til en konservator, der er autoriseret af Naturstyrelsen.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr skal komme fra:

 • tredjelande, der er opført i de relevante kolonner vedrørende fersk hovdyrkød i del 1 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, herunder eventuelle restriktioner, der måtte være fastsat i kolonnen med særlige betingelser vedrørende fersk kød, eller i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 for så vidt angår dyr af hestefamilien.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal ubehandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 6(B).

Vær opmærksom på, at der stilles krav om en særlig attestation for jagttrofæer og andre præparater i certifikatets del II om sundhedsoplysninger.

Jagttrofæer og andre præparater af andre klovdyr end svin
 • skal stamme fra regioner, der har været fri for mund- og klovsyge og kvægpest i de seneste 12 måneder, og hvor der ikke er vaccineret for nævnte sygdomme i perioden
 • skal stamme fra dyr, der er nedlagt i et område, der er godkendt til eksport af fersk kød af de tilsvarende tamdyrsarter, og hvor der ikke i de seneste 60 dage har været dyresundhedsrestriktioner som følge af udbrud af sygdomme, som det pågældende vildt er modtagelig for
 • skal stamme fra dyr, der er nedlagt mindst 20 km fra grænserne til et andet tredjeland eller til en del af et tredjeland, som ikke er godkendt til eksport til EU af ubehandlede jagttrofæer af andre klovdyr end svin.
Jagttrofæer og andre præparater af vildsvin
 • skal stamme fra regioner, der har været fri for klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smitsomt blæreudslæt hos svin, mund- og klovsyge og smitsom svinelammelse (Teschener syge) i de seneste 12 måneder, og hvor der ikke er vaccineret for nævnte sygdomme i perioden
 • skal stamme fra dyr, der er nedlagt i område, der er godkendt til udførsel af fersk kød af de tilsvarende tamdyrsarter, og hvor der ikke i de seneste 60 dage har været dyresundhedsrestriktioner som følge af udbrud af sygdom, som de pågældende svin er modtagelig for
 • skal stamme fra dyr, der er nedlagt mindst 20 km fra grænserne til et andet tredjeland eller til en del af et tredjeland, som ikke er godkendt til eksport til EU af ubehandlede jagttrofæer af vildsvin.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af behandlede jagttrofæer og andre præparater kræver et sundhedscertifikat.

​​​​​​​Reglerne, der er beskrevet på denne side, tager ikke højde for bestemmelser til beskyttelse af vilde dyr, som administreres af Naturstyrelsen (CITES-reglerne).

Ud over de generelle betingelser er der specifikke betingelser for import fra tredjelande af behandlede jagttrofæer og andre præparater.

Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6 samt afsnit 5, punkt 1 og 2.

Betingelserne er opdelt efter, om de behandlede jagttrofæer og andre præparater stammer fra:

 • hovdyr og fugle
 • dyr af klassen insekter og arachnida eller
 • andre dyr

Betegnelsen hovdyr omfatter uparrettåede hovdyr (herunder heste, tapirer og næsehorn) og parrettåede hovdyr (herunder klovdyr, fx svin, kvæg, hjorte, kameler og flodheste).

De specifikke betingelser for import fra tredjelande af behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6 og afsnit 5, punkt 1 og 2, samt bilag XIII, kapitel VI, del C.

Råvarer

Behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle, der er

 • kategori 2-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 9, litra f) afledt af vilde dyr, der ikke mistænkes for at være inficeret med en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr
 • kategori 3-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) og litra b) nr. i), iii) og v) samt litra n)

Import og transitbetingelser

Ved import af behandlede jagttrofæer og andre præparater fra hovdyr og fugle skelnes mellem:

 • knogler
 • horn, hove, gevirer og tænder fra hovdyr
 • kløer fra fugle
 • huder og skind, herunder skind fra fugle med påsiddende fjer, og
 • anvendelse af sikker behandling 

Behandlede knogler fra hovdyr og fugle

Behandlede knogler fra hovdyr og fugle kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af knogler, og som

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at de er befriet for alt andet materiale, 
 2. er blevet desinficeret med et middel, der er godkendt af den kompetente myndighed, herunder brintoverilte, og
 3. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås

Behandlede horn, hove, gevirer eller tænder fra hovdyr

Behandlede horn, hove, gevirer eller tænder fra hovdyr kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af horn, hove, gevirer eller tænder, og som

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at horn, hove, gevirer eller tænder er befriet for alt andet materiale, og
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås

Behandlede kløer fra fugle

Behandlede kløer fra fugle kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af kløer, og som

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at de  er befriet for alt andet materiale, og
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås

Behandlede huder eller skind fra hovdyr og fugle, herunder skind fra fugle med påsiddende fjer

Behandlede huder eller skind fra hovdyr og fugle, herunder skind med påsiddende fjer, kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af huder eller skind, og som

 1. er blevet:
  • tørret
  • tørsaltet eller vådsaltet i mindst 14 dage forud for afsendelsen eller
  • underkastet en konserveringsproces, bortset fra garvning, og
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås

Anvendelse af sikker behandling

Jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle kan importeres, hvis de er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, forudsat at de:

 • har gennemgået fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelsestemperatur,
 • er opstillede/monterede hovdyr eller fugle eller opstillede/monterede dele af sådanne dyr,
 • har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination,
 • er bearbejdede DNA-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi, eller
 • indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og:
  • er konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller
  • er fuldstændig indlejret på mikropræparatglas

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

 1. Behandlede k​nogler, horn, hove, kløer, gevirer, tænder, huder eller skind fra hovdyr og fugle. Behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle kan importeres fra alle tredjelande under ledsagelse af sundhedscertifikat.
 2. Anvendelse af sikker behandling. Behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle, der har gennemgået en sikker behandling som beskrevet ovenfor (fx udstopning), kan importeres fra alle tredjelande uden restriktioner. 

Sundhedscertif​ikat

 1. Behandlede knogler, horn, h​ove, kløer, gevirer, tænder, huder eller skind fra hovdyr og fugle. Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med denne model i Gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 6(A).
 2. Anvendelse af sikker behandling. Ved import af behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle, der har gennemgået en sikker behandling som beskrevet ovenfor (fx udstopning), stilles der ikke krav om et sundhedscertifikat.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

De specifikke betingelser for import fra tredjelande af behandlede jagttrofæer og andre præparater af dyr af klassen Insecta og Arachnida findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6 og afsnit 5, punkt 1, samt bilag XIII, kapitel VI, del C, punkt 1.

Råvarer

Behandlede jagttrofæer og andre præparater af dyr af klassen Insecta og Arachnida.

Import og transitbetingelser

Behandlede jagttrofæer og andre præparater fra dyr af klassen Insecta eller Arachnida kan importeres, hvis de er har gennemgået en sikker behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, forudsat at de:

 • er blevet underkastet en behandling, fx tørring, med henblik på at hindre overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr
 • har gennemgået fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelsestemperatur,
 • har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination,
 • er bearbejdede DNA-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi, eller
 • indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og:
  • er konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller
  • er fuldstændig indlejret på mikro​præparatglas.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Behandlede jagttrofæer og andre præparater fra dyr af klassen Insecta eller Arachnida, som har gennemgået en sikker behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, kan importeres fra alle tred​jelande uden restriktioner.

Sundhedscertifikat

Ved import af behandlede jagttrofæer og andre præparater fra dyr af klassen Insecta eller Arachnida, som har gennemgået en sikker behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, stilles der ikke krav om et sundhedscertifikat.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

De specifikke betingelser for import fra tredjelande af behandlede jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle, dyr af klassen Insecta eller Arachnida, findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6 og afsnit 5, punkt 1 samt bilag XIII, kapitel VI, del B og del C, pkt. 1.

Råvarer

Behandlede jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle, dyr af klassen Insecta eller Arachnida, der er:

 • kategori 2-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 9, litra f) afledt af vilde dyr, der ikke mistænkes for at være inficeret med en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr.
 • kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) og litra b) nr. i), iii) og v) samt litra n).

Import og transitbetingelser

Ved import af behandlede jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, skelnes mellem:

 • anvendelse af sikre kilder
 • anvendelse af sikker behandling
Anvendelse af sikre kilder

Jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, kan importeres under forudsætning af, at:

 • de er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, og
 • de stammer fra et område, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af forekomst af alvorlige smitsomme sygdomme, som dyr af den pågældende art er modtagelige for. 

Fødevarestyrelsen har vurderet, at følgende behandlinger er tilstrækkelige til at opfylde kravet om, at jagttrofæer og andre præparater er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici:

 • fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelsestemperatur,
 • opstilling/montering af dyr eller af dele af dyr
 • anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination
 • bearbejdede DNA-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi,
 • indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og:
  • er konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller
  • er fuldstændig indlejret på mikropræparatglas
 • behandling af knogler, horn, kløer , tænder, huder og skind som beskrevet nedenfor 
Behandlede knogler

Behandlede knogler, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af knogler, som:

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at de er befriet for alt andet materiale,
 2. er blevet desinficeret med et middel, der er godkendt af den kompetente myndighed, herunder brintoverilte, og
 3. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.
Behandlede horn, kløer eller tænder

Behandlede horn, kløer eller tænder, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af horn, kløer eller tænder, og som:

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at horn, kløer eller tænder er befriet for alt andet materiale, og
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.
Behandlede huder eller skind

Behandlede huder eller skind, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af huder eller skind, og som:

 1. er blevet:
  • tørret
  • tørsaltet eller vådsaltet i mindst 14 dage forud for afsendelsen eller
  • underkastet en konserveringsproces, bortset fra garvning, samt
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås. 
Anvendelse af sikker behandling

Jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, kan importeres under forudsætning af, at de er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, og:

 • har gennemgået fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelsestemperatur,
 • er opstillede/monterede dyr eller opstillede/monterede dele af dyr,
 • har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination,
 • er bearbejdede DNA-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi, eller
 • indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og er konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller
 • er fuldstændig indlejret på mikropræparatglas.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Behandlede jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, og som opfylder kravene om anvendelse af sikre kilder eller anvendelse af sikker behandling, kan importeres fra alle tredjelande uden restriktioner.

Sundhedscertifikat

Ved import af behandlede jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, og som opfylder kravene om anvendelse af sikre kilder eller anvendelse af sikker behandling, stilles der ikke krav om et sundhedscertifikat. ​

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af svinebørster kræver et sundhedscertifikat.

Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af svinebørster.

Råvarer

De skal bestå af kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra b), nr. iv).

Import- og transitbetingelser

Svinebørsterne skal komme fra dyr, som har oprindelse i det tredjeland, som de sendes fra og fra dyr, som er slagtet på et slagteri i tredjelandet.​

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Ubehandlede svinebørster skal komme fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og som har været frie for afrikansk svinepest i 12 måneder inden importdatoen.

Behandlede svinebørster skal komme fra tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, uanset om de har været frie for afrikansk svinepest i 12 måneder inden importdatoen.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal svinebørster være ledsaget et sundhedscertifikat.

 • Hvis der ikke i de seneste 12 måneder ikke er forekommet afrikansk svinepest, skal sundhedscertifikatet være i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, Bilag XV, Kapitel 7(A).
 • Hvis der ikke i de seneste 12 måneder er forekommet afrikansk svinepest, skal sundhedscertifikatet være i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, Bilag XV, Kapitel 7(B). 

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Der er ikke krav om sundhedscertifikat, men i visse tilfælde kræves der en erklæring fra importøren.

Ud over de  generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svin.

Råvarer

De skal bestå af råvarer, der er kategori 3-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra h) og n).

Import- og transitbetingelser

Uld og hår til tekniske formål. Den/det tørre ubehandlede uld og hår skal:

 • være indesluttet i lukket emballage og
 • sendes direkte til et anlæg, der fremstiller afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden eller til et anlæg, der udfører mellemledsaktiviteter under betingelser, der hindrer spredning af smitstoffer.

Uld og hår til tekstilindustrien. Den/det tørre uld og hår skal:

 • være indesluttet i lukket emballage og
 • komme fra andre dyr end svin
 • sendes til et anlæg, der fremstiller afledte produkter af uld og hår til tekstilindustrien

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Uld og hår til tekniske formål må komme fra alle tredjelande.

Uld og hår til tekstilindustrien skal:

 • være tilvejebragt mindst 21 dage inden datoen for import i EU
 • komme fra dyr, der er holdt i et tredjeland eller en region i et tredjeland,
  • som er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010, og
  • som er godkendt med hensyn til import til EU af fersk kød af drøvtyggere, der ikke er omfattet af de i samme forordning omhandlende supplerende garantier A og F, og
  • som er fri for mund- og klovesyge, og
  • som er fri for fåre- og gedekopper, hvis det er uld og hår fra får og geder, som skal importeres

Sundhedscertifikat

Uld og hår til tekniske formål: Der er intet krav om sundhedscertifikat.

Uld og hår til tekstilindustrien: Uld og hår til tekstilindustrien skal fremvises på et godkendt grænsekontrolsted, hvor det skal underkastes dokumentkontrol. Det skal være ledsaget af en erklæring fra importøren, som er i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 21.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Det er kun tilladt at importere behandlede fjer og fjerdele fra tredjelande.

​​​Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af behandlede fjer og fjerdele. Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 9, samt afsnit 6.

Råvarer

Fjer og fjerdele skal være kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra e).

Import- og transitbetingelser

Det er forbudt at importere ubehandlede fjer og fjerdele fra alle tredjelande. Forbuddet er hjemlet i bekendtgørelse. nr. 893 af 26. august 2004.

Det er tilladt at importere behandlede fjer og fjerdele fra alle tredjelande.

Handelsdokument

Behandlede fjer og fjerdele kan importeres:

 • når de ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, at fjerene og fjerdelene eller dunene er blevet behandlet med vanddamp eller ved en anden metode, som sikrer, at der ikke resterer uacceptable risici, og at de er tørre og er indesluttet i lukket emballage og
 • de sendes til en registreret virksomhed eller et registreret anlæg for at blive vasket industrielt og behandlet med varm damp ved 100°C i mindst 30 minutter, medmindre det fremgår af handelsdokumentet, at de allerede er blevet underkastet en sådan vask og behandling.

Der er ikke krav om handelsdokument for:

 • behandlede prydfjer
 • behandlede fjer, der medbringes af rejsende til privat brug og
 • behandlede fjer eller dun i forsendelser til privatpersoner til ikke-industrielle formål.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Biprodukter fra biavl skal enten være ledsaget af et sundhedscertifikat eller et handelsdokument.

Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af biprodukter fra biavl.

Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 10.

Råvarer

Biprodukter fra biavl skal være kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra e).

Import- og transitbetingelser

 • produkterne har været udsat for en temperatur på ÷12°C eller derunder i mindst 24 timer, eller
 • hvis der er tale om bivoks, er materialet forarbejdet ved e​n af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. gennemførelsesforordningen, bilag IV, kapitel III, og raffineret forud for importen.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Produkterne kan importeres fra tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt fra Cameroun.

Forbud mod import af bivoks i form af bikage

Det er forbudt at importere bivoks i form af bikage fra alle tredjelande efter artikel 25, stk. 1, litra c) i gennemførelsesforordningen 142/2011.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal biprodukter fra biavl, som skal anvendes i biavl, være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, Kapitel 13.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Råvarer

Bivoks, bortset fra bivoks i form af bikage skal være kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra e).

Import- og transitbetingelser

Bivoksen skal være raffineret eller forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. gennemførelsesforordningen, bilag IV, kapitel III, forud for importen.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Bivoks, bortset fra bivoks i form af bikage, som ikke skal anvendes til foderformål, kan importeres fra alle tredjelande.

Tredjelande der er opført i bilag IX til forordning nr. 2021/405.

Forbud mod import af bivoks i form af bikage

Det er forbudt at importere bivoks i form af bikage fra alle tredjelande efter artikel 25, stk. 1, litra c) i gennemførelsesforordningen 142/2011.

Handelsdokument

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal bivoksen være ledsaget af et handelsdokument, hvor det er attesteret, hvilken raffinering eller forarbejdning bivoksen har gennemgået.

Importbetingelser for knogler, horn, hove (inkl. klove) og produkter heraf til teknisk brug, bortset fra OGJ. Betingelserne gælder ikke for benmel, hornmel og hovmel.

Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke beti​ngelser for import af knogler og knogleprodukter, horn, hove og produkter heraf.

Her kan du læse mere om de generelle betingelser.

Reglerne findes i gennemførelse​sforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 11, samt afsnit 7.

Råvarer

Kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a), litra b), nr. i) og iii) og litra e) og h).

Import- og transitbetingelser

Knogler og knogleprodukter, horn, hove og produkter heraf til teknisk brug, bortset fra OGJ skal opfylde kravene i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 7.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Knogler og knogleprodukter, horn, hove og produkter heraf til teknisk brug, bortset fra OGJ kan importeres fra alle tredjelande.

Handelsdokument og importørerklæring

Knogler og knogleprodukter, horn, hove og produkter heraf til teknisk brug, bortset fra OGJ skal være ledsaget af et handelsdokument som fastlagt i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 7, punkt 2 og en erklæring fra importøren som er i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 16. Erklæringen skal udfærdiges på mindst et af de officielle sprog, som tales i den medlemsstat, hvor forsendelsen først føres ind i EU og mindst et af de officielle sprog som tales i bestemmelsesmedlemsstaten.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af foder til selskabsdyr kræver et sundhedscertifikat.

Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af råt foder og forarbejdet foder til selskabsdyr. Reglerne findes i gennemførelsesforordningen.

De specifikke betingelser for import af råt foder til selskabsdyr findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 12 samt bilag XIII, kapitel II.

Råvarer

De skal bestå af råvarer, der er kategori 3-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) og litra b), nr. i) og ii).

Import- og transitbetingelser

Råt foder til selskabsdy​r skal være fr​emstillet i overensstemmelse med gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel II.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Det er tilladt at indføre råt foder fra tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

Det er tilladt at indføre fiskemateriale fra tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal det rå foder til selskabsdyr være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 3(D).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Forarbejdet foder til selskabsdyr er færdigfremstillet foder. F.eks. er tyggepinde, tyggeben og dåsefoder er også forarbejdet foder.

De specifikke betingelser for forarbejdet foder til selskabsdyr findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 12 samt bilag XIII, kapitel II.

Råvarer

De skal bestå af råvarer, der er kategori 3-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a), b), c), d), e), f) g), h) i), j) k), l) og m) og kategori 1-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 8, litra c).

Import- og transitbetingelser

Forarbejdet foder, herunder dåsefoder, tyggepinde og tyggeben, til selskabsdyr skal være fremstillet i overensstemmelse med gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel II.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Forarbejdet foder, herunder dåsefoder, tyggepinde og tyggeben skal komme fra:

 • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, eller
 • Japan
 • Ecuador
 • Sri Lanka
 • Taiwan

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal forarbejdet foder til selskabsdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den relevante model i gennemførelsesforordningen:

 • dåsefoder: bilag XV, kapitel 3(A)
 • fodarbejdet fode​r, bortset fra dåsefoder: bilag XV, kapitel 3(B)
 • tyggepinde og tyggeben: bilag XV, kapitel 3(C)

Slutpunkt

Efter at det forarbejdede foder har været igennem veterinær grænsekontrol på et grænsekontrolsted i overensstemmelse med direktiv 97/78/EF, er foderet ikke længere omfattet af Biproduktforordningen og gennemførelsesforordningens bestemmelser.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr kræver et sundhedscertifikat.

Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter er der specifikke betingelser for import af animalske biprodukter, som skal anvendes til fremstilling af foder til selskabsdyr. Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 13 samt bilag XIII, kapitel III.

Råvarer

Kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) til m).

Import- og transitbetingelser

De animalske smagsforstærkere skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel III.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra EU tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

Animalske smagsforstærkere fremstillet af fiskemateriale kan importeres fra tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

Animalske smagsforstærkere fremstillet af fjerkrækød kan importeres fra tredjelande, der er opført i del 1 bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra EU tillader import af fersk fjerkrækød.

Sundhedscertifikat

Under​ transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal de animalske smagsforstærkere bestemt til fremstilling af foder til selskabsdyr være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningens bilag XV, kapitel 3(E).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af forarbejdet foder til selskabsdyr kræver et sundhedscertifikat.

Ud over de generelle betingelser ​er der specifikke betingelser for import af animalske biprodukter, som skal anvendes til fremstilling af foder til selskabsdyr.

Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 14, samt afsnit 8.

Råvarer

De skal bestå af råvarer, der er kategor​i 3-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) til m).

Desuden kan de bestå af kategori 1-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 8, litra c).

Import- og transitbetingelser

Animalske biprodukter bestemt til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr kan importeres, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • De animalske biprodukter er blevet dybfrosset på oprindelsesvirksomheden eller er blevet konserveret i overensstemmelse med EU-lovgivningen, så de ikke fordærves fra afsendelsen til leveringen hos bestemmelsesvirksomheden.
 • De animalske biprodukter har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering med patogener.
 • De animalske biprodukter er pakket i ny, lækagesikker emballage eller i emballage, der er rengjort og desinficeret inden ibrugtagning.
 • Efter den veterinære grænsekontrol i henhold til Direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med betingelserne i samme direktivs artikel 8, stk. 4, transporteres de animalske biprodukter direkte til enten:
  • en virksomhed, der fremstiller foder til selskabsdyr og som er godkendt jf. forordningen om animalske biprodukter, artikel 24, stk. 1, litra e)
  • en virksomhed, der er godkendt som anlæg til håndtering af animalske biprodukter jf. forordningen om animalske biprodukter, artikel 24, stk. 1, litra h)
  • en virksomhed, der er godkendt som forarbejdningsanlæg jf. forordningen om animalske biprodukter, artikel 24, stk. 1, litra a)
 • Desuden er der særlige betingelser for kategori 1-materiale, jf. artikel 8, litra c). Råvarerne skal:
  • være mærket i det pågældende tredjeland, inden de indføres i EU, med et kryds af trækul eller aktivt kul i flydende form på alle ydersider af alle frosne blokke eller, hvis råvaren transporteres på paller, der ikke er opdelt i separate sendinger under transporten, på alle ydersider af hver enkelt palle, således at mærkningen dækker mindst 70% af den frosne bloks diagonale sidelængde og er mindst 10 cm bred,
  • hvis der er tale om materiale, der ikke er frosset, være mærket i det pågældende tredjeland, inden det indføres i EU, med påsprøjtet trækul i flydende form eller med trækulspulver, således at trækullet er klart synligt på materialet,
  • transporteres direkte til
   • bestemmelsesvirksomheden, der fremstiller foder til selskabsdyr, og som er godkendt jf. forordningen om animalske biprodukter, artikel 24, stk. 1, litra e)
   • en virksomhed, der er godkendt som anlæg til håndtering af animalske biprodukter jf. forordningen om animalske biprodukter, artikel 24, stk. 1, litra h) og derfra direkte videre til en virksomhed, der fremstiller foder til selskabsdyr, og som er godkendt jf. forordningen om animalske biprodukter, artikel 24, stk. 1, litra e) - på betingelse af, at bestemmelsesvirksomheden udelukkende håndterer kategori 1-materiale jf. artikel 8, litra c) eller udelukkende håndterer materiale, der er bestemt til en virksomhed, der fremstiller foder til selskabsdyr
  • behandles med henblik på at fjerne mærkningen. Mærkningen må først fjernes på bestemmelsesvirksomheden, der fremstiller foder til selskabsdyr, og først umiddelbart inden materialet skal anvendes til fremstilling af foder til selskabsdyr i overensstemmelse med betingelserne i gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel II.
 • Hvis der er tale om sendinger af råvarer, som er kategori 1-materiale, og andre ubehandlede råvarer, skal samtlige råvarer i sendingen mærkes som kategori 1-materiale jf. punkt 5.
 • Mærkningen skal forblive synlig fra afsendelsen til leveringen til bestemmelsesvirksomheden, der fremstiller foder til selskabsdyr.
 • I bestemmelsesvirksomheden, som fremstiller foder til selskabsdyr af kategori 1-materiale jf. artikel 8, litra c), kan kategori 1-materialet oplagres indtil fremstillingstidspunktet samt anvendes og bortskaffes under betingelser, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, og som gør det muligt at føre kontrol med mængden af materiale, der modtages, anvendes og bortskaffes.
 • Fødevarestyrelsen kan tillade, at virksomheden, der fremstiller foder til selskabsdyr, opbevarer det specielle kategori 1-materiale sammen med kategori 3-materiale.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Det er tilladt at importere animalske biprodukter fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, såvel opdrættede som vildtlevende dyr, fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra import af fersk kød til konsum er tilladt.

Det er tilladt at importere animalske biprodukter fra fjerkræ, herunder strudsefugle, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød, og som er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

Det er tilladt at importere animalske biprodukter fra fisk fra tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

Det er tilladt at importere animalske biprodukter fra andre vildtlevende landpattedyr og dyr af harefamilien fra tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010 eller i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal de animalske biprodukter bestemt til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 3(F).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Råvarer

De skal bestå af råvarer, der er kate​gori 3-materiale som om​​handlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) og litra b), nr. i) og ii).

Import- og transitbetingelser

Animalske biprodukter bestemt til fremstilling af råt foder til selskabsdyr kan importeres, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • de animalske biprodukter er blevet dybfrosset på oprindelse​​svirksomheden eller er blevet konserveret i overensstemmelse med EU-lovgivningen, så de ikke fordærves fra afsendelsen til leveringen hos bestemmelsesvirksomheden,
 • de animalske biprodukter har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering med patogener,
 • de animalske biprodukter er pakket i ny, lækagesikker emballage eller i emballage, der er rengjort og desinficeret inden ibrugtagning,
 • efter den veterinære grænsekontrol i henhold til Direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med betingelserne i samme direktivs artikel 8, stk. 4, transporteres de animalske biprodukter direkte til enten:
  • ​​en virksomhed, der fremstiller foder til selskabsdyr, og som er godkendt jf. forordningen om animalske biprodukter, artikel 24, stk. 1, litra e)
  • en virksomhed-, der er godkendt som anlæg til håndtering af animalske biprodukter jf. forordningen om animalske biprodukter, artikel 24, stk. 1, litra h)
  • en virksomhed, der er godkendt som forarbejdningsanlæg jf. Biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra a)​

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til Forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

Fiskemateriale fra tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal råt foder til selskabsdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 3(D).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyr kræver et sundhedscertifikat.

Ud over de generelle betingelser er der specifikke betingelser for import af animalske biprodukter, som skal anvendes til fremstilling af foder til pelsdyr. Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 16, samt afsnit 8.

Råvarer

De skal bestå af råvarer, der er kategori 3-materiale som omhandlet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) til m).

Import- og transitbetingelser

Animalske biprodukter bestemt til anvendelse som foder til pelsdyr kan importeres, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • de animalske biprodukter er blevet dybfrosset på oprindelsesvirksomheden eller er blevet konserveret i overensstemmelse med EU-lovgivningen, så de ikke fordærves fra afsendelsen til leveringen til bestemmelsesvirksomheden,
 • de animalske biprodukter har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering af patogener,
 • de animalske biprodukter er pakket i ny, lækagesikker emballage eller i emballage, der er rengjort og desinficeret inden ibrugtagning,
 • efter den veterinære grænsekontrol i henhold til direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med betingelserne i samme direktivs artikel 8, stk. 4, transporteres de animalske biprodukter direkte til enten:
 • en registreret bruger eller samlecentral, der har givet garanti for, at de animalske biprodukter kun vil blive anvendt til de tilladte formål, om fornødent specificeret af den kompetente myndighed
 • en virksomhed, der er godkendt som anlæg til håndtering af animalske biprodukter jf. forordningen om animalske biprodukter, artikel 24, stk. 1, litra h)
 • en virksomhed, der er godkendt som forarbejdningsanlæg jf. forordningen om animalske biprodukter, artikel 24, stk. 1, litra a)

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

Det er tilladt at importere fiskemateriale fra tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal de animalske biprodukter bestemt til anvendelse som foder til pelsdyr være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 3(D).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af afsmeltet fedt til teknisk brug kræver et sundhedscertifikat.

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af afsmeltet fedt til teknisk brug. Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 17 samt afsnit 9.

Råvarer

Til fremstilling af biodiesel og oliekemiske produkter. Hvis det afsmeltede fedt skal anvendes til fremstilling af biodiesel eller oliekemiske produkter, må det være kategori 1-, 2- og 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 8, 9 og 10.

Til fremstilling af fornyelige brændstoffer. Hvis det afsmeltede fedt skal anvendes til fremstilling af fornyelige brændstoffer, som beskrevet i gennemførelsesforordningen, bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra J, må det være kategori 2- og 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 9 og 10.

Til fremstilling af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler. Hvis det afsmeltede fedt skal anvendes til fremstilling af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, må det være kategori 2- og 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 9, litra c), d) og f), nr. i) og 10, bortset fra litra c) og p).

Import- og transitbetingelser

Det afsmeltede fedt skal opfylde bestemmelserne i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 9.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Afsmeltet fedt må importeres fra tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning nr. 206/2010.

Fiskemateriale må importeres fra tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal det afsmeltede fedt være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 10(B).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Ved import fra tredjelande af fedtderivater til teknisk brug eller foder kræves et sundhedscertifikat.

Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af fedtderivater til teknisk brug eller foder. Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 18 og afsnit 10.

Råvarer

 • kategori 1-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 8, litra b), c) og d)
 • kategori 2-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 9, litra c), d) og f),
  nr. i)
 • kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10

Import- og transitbetingelser

Fedtderivaterne skal opfylde betingelserne i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 10.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Alle tredjelande.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal fedtderivater til teknisk brug være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, Kapitel 14(A).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Råvarer

Kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) til m).

Import- og transitbetingelser

Fedtderivaterne skal opfylde betingelserne i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 10.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Alle tredjelande.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal fedtderivater til foder være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 14(B).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Ved import fra tredjelande af fedtderivater til teknisk brug eller foder kræves et sundhedscertifikat.

​​Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af fedtderivater til teknisk brug eller foder.

Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 18 og afsnit 10.

Råvarer

 • kategori 1-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 8, litra b), c) og d)
 • kategori 2-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 9, litra c), d) og f),
  nr. i)
 • kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10.

Import- og transitbetingelser

Fedtderivaterne skal opfylde betingelserne i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 10.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Alle tredjelande.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal fedtderivater til teknisk brug være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, Kapitel 14(A).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Råvarer

Kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10, litra a) til m).

Import- og transitbetingelser

Fedtderivaterne skal opfylde betingelserne i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 10.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Alle tredjelande.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal fedtderivater til foder være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 14(B).

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Import fra tredjelande af horn, hove og produkter heraf kræver et sundhedscertifikat. Betingelserne gælder ikke for hornmel og hovmel.

Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af horn, hove og produkter heraf i. Reglerne findes i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 20, samt afsnit 12.

Råvarer

Horn, hove og produkter heraf, bortset fra hornmel og hovmel, skal stamme fra kategori 3-materiale som beskrevet i forordningen om animalske biprodukter, artikel 10 litra a), b), h) og n).

Import- og transitbetingelser

Horn, hove og produkter heraf, bortset fra hornmel og hovmel, skal opfylde kravene i gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 12.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Det er tilladt at importere horn, hove og produkter heraf, bortset fra hornmel og hovmel, til fremstilling af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler fra alle tredjelande.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal horn, hove og produkter heraf være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 18.

Lovstof og regler

Find reglerne under lovstof

Foderblandinger med indhold af animalske biprodukter skal ledsages af sundhedscertifikater for de enkelte fodermidler af animalsk oprindelse, som indgår i foderblandingerne.

Dvs. at der kan være krav om flere sundhedscertifikater pr sending foder. Det er derfor vigtigt, at du kender indholdet af animalske biprodukter i det foder du importerer. Dette er også et krav, selv ved lille/minimalt indhold af bestanddele med animalsk oprindelse i foderet.

Som eksempler kan nævnes:

 • Glucosamin, chondroitin og chondroitinsulfat af animalsk oprindelse, som kan indgå i hestefoder, og som betragtes som hydrolyseret protein, skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 5 og være ledsaget af et sundhedscertifikatet svarende til modellen i bilag XV, kapitel 12.
 • Dicalciumphosphat af animalsk oprindelse, skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 6 og være ledsaget af et sundhedscertifikat og være ledsaget af et sundhedscertifikatet svarende til modellen i bilag XV, kapitel 12.
 • Tricalciumphosphat af animalsk oprindelse, skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 7 og være ledsaget af et sundhedscertifikat og være ledsaget af et sundhedscertifikatet svarende til modellen i bilag XV, kapitel 12.
 • Gelatine , af animalsk oprindelse, skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 5 og være ledsaget af et sundhedscertifikatet svarende til modellen i bilag XV, kapitel 11.
 • Kollagen, af animalsk oprindelse skal importeres efter betingelserne i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 8 og være ledsaget af et sundhedscertifikatet svarende til modellen i bilag XV, kapitel 11.
 • Fiskemel, som importeres efter betingelserne for import af forarbejdet animalsk protein i 142/2011, bilag XIV, kapitel I, tabel 1, række 1 og være ledsaget af et sundhedscertifikat for hydrolyseret protein jf. bilag XV, kapitel 1. 

Foderblandinger til hunde skal importeres som forarbejdet foder til selskabsdyr.