Dispensationsmuligheder for mærkning af hjorte

Læs om dispensation fra mærkningsfristen af hjorte. Du kan også læse mere detaljeret om kravet, der skal sikre isolering af dyrene.

Du har mulighed for dispensation fra mærkningsfristen, hvis du opfylder visse betingelser

Du skal mærke dine hjorte med enten én chip eller to øremærker senest ni måneder efter fødslen, eller hvis dyrene bliver flyttet fra det sted, hvor de er født, inden de er ni måneder gamle. Reglerne gælder i alle EU-lande og skal sikre fuld sporbarhed og dermed optimal dyresundhed og forbrugersikkerhed.

Danmark har fået indført en dispensationsmulighed i EU-reglerne og kan give dispensation fra mærkningsfristen på ni måneder, sådan at dyr først skal mærkes, når de flyttes fra det sted, hvor de er født. Dispensationen kan gives til hjortehold, hvor dyrene holdes under forhold, der minder mest muligt om vild natur, som gør det vanskeligt at få et overblik over samtlige dyr i flokken.

For at kunne få dispensation fra mærkningsfristen skal fire betingelser være opfyldt:

 1. Dyrene er opdrættet under ekstensive forhold.
 2. Dyrene er ikke vant til regelmæssig kontakt med mennesker.
 3. Området, hvor dyrene holdes, sikrer en høj grad af isolering af dyrene.
 4. Undtagelsen går ikke ud over dyrenes sporbarhed.

Dispensationer​ gives for en periode på tre år ad gangen.

Du skal udfylde en ansøgningsblanket 

​Du skal udfylde og sende en ansøgningsblanket om dispensation og sende den til Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen vurderer i hver enkelt sag, om betingelserne er opfyldt.

Gå til denne side for at finde ansøgningsblanketten for hjorte

Sådan vurderer Fødevarestyrelsen kravet i punkt 3

Det er Fødevarestyrelsens erfaring, at det oftest er punkt 3, der er sværest at opfylde, og derfor gennemgås punkt 3 lidt mere detaljeret i de næste afsnit.​

For at kunne opfylde krav nr. 3, skal der være en vis grad af beplantning på arealet, sådan at dyreejerens fulde overblik over dyrene mindskes væsentligt. Dyrene skal kunne gemme sig selv og deres kalve fra mennesker, og hjorteholdet skal minde mest muligt om hjorte i den fri natur. Beplantningen skal kunne give skjul hele året og kan f.eks. være krat, skov eller lysesiv. Afskårne træer eller grene, der benyttes som kalveskjul vil ikke alene kunne accepteres som isolering af hjortene. Vurderingen af isolering går alene på arealet indenfor hegnet og ikke på, hvorvidt hjorteholdet er isoleret i forhold til omgivelserne. Beplantning udenfor hegnet, der skal sikre dyrene effektiv beskyttelse mod vejrliget af hensyn til velfærdsreglerne, indgår derfor ikke i vurderingen.

EU-reglerne stiller ikke præcise krav til hvor meget beplantning, der skal være på arealet. Fødevarestyrelsen har derfor ikke mulighed for at sige, hvor stor en del af arealet, der skal være beplantet for at krav 3 er opfyldt. Fødevarestyrelsen vurderer beplantningen i sammenhæng med arealets størrelse, udformning og antal dyr. Fødevarestyrelsen ser også på, om der er tale om et stærkt kuperet område med naturlige skjulesteder, eller om området er helt fladt og åbent. Hvis arealet er stort og med naturlige forhindringer som f.eks. søer eller meget kuperet terræn, vil det kunne tale for en dispensation fra mærkningsfristen.

Antallet af dyr og arten (kronhjort, dåhjort eller sikahjort) sammenholdt med arealets størrelse indgår i vurderingen af dispensationen, da dette kan have stor betydning for, hvor frodigt eller bart et område er. Har man få dyr, vil kravet til størrelsen af det beplantede areal være mindre, end hvis man har mange dyr i samme størrelse indhegning. ​

Elementer, der bidrager til at opfylde krav 3

Følgende fire elementer, kan være med til at sikre isolering af dyrene:

 • Krat, skov, buske eller lysesiv, der er tæt forneden, sådan at hjortene kan skjule sig deri.
 • Beplantning, der er tæt i "hjortehøjde".
 • Et kuperet område eller område sammensat af flere forskudte jordlodder så dyrene kan flytte sig og på den måde gemme sig for mennesker.
 • Flere "øer" af vegetation, som dyrene kan gemme sig i eller bag.

Ovenstående er blot eksempler og giver ikke en garanti for at kunne opfylde krav nr. 3. 

Billedeksempler på elementer der er tilstrækkelige til at opfylde krav 3:​

Elementer, der ikke er tilstrækkelige til at opfylde krav 3

Elementer, der ikke sikrer tilstrækkelig isolering af dyrene:

 • Et fladt areal helt uden beplantning eller med megen sparsom beplantning.
 • Et fladt areal helt uden beplantning og med et enkeltstående læskur.
 • Beplantning, der er gnavet op og er bart på de nederste par meter. Dvs. at høje træer, der er bare forneden, ikke tæller som mulighed for isolering af dyr.
 • Beplantning, der ikke er tæt hele året.​

Billedeksempler på forhold der ikke er tilstrækkelige til at opfylde krav 3: