Rejse med fugl fra tredjelande

Ikke-kommerciel flytning af fugle, der holdes som kæledyr, fra tredjelande, skal lave op til supplerende krav. Dem kan du læse mere om på denne side.

Foruden de generelle krav til rejse med kæledyr, som du kan læse om på siden Rejse med kæledyr, er der nogle supplerende krav, som skal være opfyldt, hvis du rejser med din fugle fra et tredjeland til Danmark (EU).

I forhold til rejse med fugle, der holdes som kæledyr, betragtes følgende lande ikke som tredjelande: Andorra, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. Derfor kan fugle holdt som kæledyr flyttes herfra efter de generelle krav bekrevet på siden Rejse med kæledyr.

Gå til Rejse med kæledyr

Kontakt tredjelandets veterinære myndighed

Fødevarestyrelsen anbefaler, at du kontakter den lokale veterinære myndighed i det tredjelande, som I skal rejse fra. Det er embedsdyrlæge i afsendelseslandet, som endeligt beslutter, hvilke krav din fugl kan opfylde.

Læs de supplerende krav

Ved rejse med fugle (ikke-kommerciel flytning) fra tredjelande må der være fem fugle i en flytning.

Har du behov for at flytte mere end fem fugle, er det de almindelige indførselskrav for fugle i fangenskab, som skal opfyldes. Dem kan du læse mere om under Indførsel af landdyr fra tredjelande:

Gå til Indførsel af landdyr fra tredjelande

Fuglene skal være mærkede i afsendelseslandet med en permanent, letlæselig, individuel mærkning, som ikke kan fjernes, og som viser en alfanumerisk kode.

Mærkningen skal være foretaget før eventuel isolation, test eller vaccination.

Undtagelsesvis kan fugle, der indføres til en karantænestation (se mere om Dyresundhedsmæssige krav), indføres uden at være mærkede, hvis de indføres i forseglede containere og forbliver heri under karantænen.

Fuglene må flyttes fra tredjelande, hvis de opfylder følgende krav:

Afsendelseslandet er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (WOAH).

Gå til WOAH

Derudover skal fuglene skal opfylde ét af følgende krav:

 1. De har oprindelse i et tredjeland eller et territorium, der er opført på listen i første kolonne i tabellen i del 1 bilag V, bilag XIV eller bilag XIX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, hvor de skal have været holdt i isolation under officielt tilsyn i mindst 30 dage forud for afsendelsen, eller
 2. de har, inden for 6 måneder før afsendelsen til Unionen og ikke senere end 60 dage før afsendelsen til Unionen, gennemgået et fuldt indledende vaccinationsforløb, og er, hvis det er relevant, blevet revaccineret, i overensstemmelse med producentens anvisninger med en godkendt vaccine mod aviær influenza af subtype H5 og H7, som ikke må have været en levende, svækket vaccine, og som skal være blevet givet af en bemyndiget dyrlæge eller en embedsdyrlæge i afsendelseslandet, eller
 3. de blev i afsendelseslandet:
  • holdt i isolation under tilsyn af en bemyndiget dyrlæge eller en embedsdyrlæge i mindst 14 dage før afsendelsen til Unionen, og
  • underkastet test med henblik på påvisning af aviær influenza-H5-antigen eller -genom og influenza-H7-antigen eller -genom foretaget med negative resultater på en stikprøve udtaget af en bemyndiget dyrlæge eller en embedsdyrlæge tidligst på isolationsperiodens syvende dag.

Fuglene blev inden for 48 timer før eller på den seneste arbejdsdag forud for afsendelsen fra tredjelandet underkastet klinisk inspektion udført af en bemyndiget dyrlæge eller en embedsdyrlæge i afsendelsesterritoriet eller -tredjelandet og blev fundet frie for tydelige sygdomstegn.

I perioden mellem den kliniske inspektion og afsendelsen fra afsendelseslandet har fuglene ikke været i kontakt med andre fugle.

Hvis der foretages test eller vaccination, som beskrevet under pkt. 2 eller 3 herover, skal disse opfylde  kravene i kapitel 3.3.4. i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 8. udgave, 2018, fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (WOAH).

 

Kan fuglene ikke overholde pkt. 1, 2 eller 3, kan de indføres, hvis deres bestemmelsessted er en godkendt karantænestation.

Ejeren skal kunne dokumentere, at der er booket plads på karantænestationen til fuglene.

Fuglene kan først frigives fra karantæne, en embedsdyrlæge har givet skriftlig tilladelse til det.

 

Under rejse til Danmark (EU) skal fuglene være ledsaget af et veterinærcertifikat, der er udfærdiget efter modellen i forordning 2021/1938.

Det er den veterinære myndighed i afsendelseslandet, som står for at udarbejde det.

Det er en embedsdyrlæge fra afsendelseslandet, der skal udfylde og udstede veterinærcertifikatet. Alternativt kan en praktiserende dyrlæge udfylde og udstede certifikatet, men i så fald skal den veterinære myndighed påtegne certifikatet.

Certifikatet udfyldes og udstedes på grundlag af en skriftlig erklæring fra ejeren (model findes i forordning 2021/1938), og på grundlag:

 • Plads på en godkendt karantænestation, såfremt dette er relevant.
 • En eventuel artikel 32 dispensation i henhold til forordning 2013/576, såfremt dette er relevant.
  Gå til siden om artikel 32 dispensation                      

Fugle, der er blevet indført til Danmark (EU) fra et tredjeland, skal i mindst 30 dage efter indførslen holdes i et privat hjem eller andet opholdssted under offentlig kontrol. I den perioden må fuglene ikke tages med på skuer, messer, udstillinger eller andre samlinger af fugle.

De må i den periode heller ikke flyttes til en anden medlemsstat med mindre deres bestemmelsessted er en godkendt karantænestation, hvor de i så fald skal flyttes direkte fra indgangsstedet til karantænestationen.