Info til dyrlæger om udstedelse af EU-selskabsdyrspas

Generel information til bemyndigede dyrlæger om attestation af EU-selskabsdyrspas, blanketter, baggrundsdokumentation og certifikater m.m. i forbindelse med kæledyrejeres rejse med deres kæledyr.

​​​​Når kæledyr udføres fra Danmark til andre lande, vil det typisk kræve, at dyret ledsages af certifikater (EU-selskabsdyrspas eller veterinærcertifikat), som er attesteret af en bemyndiget dyrlæge. I Danmark er alle dyrlæger med dansk autorisation bemyndiget til at udstede certifikater, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at certifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge (på engelsk ”Official Veterinarian”).

I sidstnævnte tilfælde vil den bemyndigede dyrlæge eventuelt blive bedt om at udfylde baggrundsdokumentation om dyrets sundheds- og vaccinationsstatus samt eventuelle prøveresultater, så embedsdyrlægen kan udfylde certifikatet.

Indimellem er det påkrævet, at en embedsdyrlæge påtegner de dokumenter, som den bemyndigede dyrlæge har udstedt, enten ved at legalisere disse eller bekræfte den bemyndigede dyrlæges autorisation.

Udstedelse af certifikater, attester og pas med videre er omfattet af reglerne i Certifikatbekendtgørelsen.

Endvidere er dyrlæger underlagt de krav, der fremgår af Dyrlægeloven, når det drejer sig om udstedelse af attester med videre.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en instruks til den bemyndigede dyrlæge om, hvordan man udsteder og udfylder det blå EU-selskabsdyrspas.

Instruksen er et supplement til den relevante lovgivning på området, som er nævnt i instruksen.

Hent Instruks til bemyndigede​ dyrlæger om udstedelse af EU-pas til kæledyr

I bilag III til Kæledyrsforordningen, Forordning 576/2013, finder du de tekniske krav til rabiesvaccinationen for rejser inden for EU og ved import til EU. Heri står det nærmere beskrevet, hvilken type vaccine der må anvendes, samt hvornår den skal administreres.

Datoen for den rabiesvaccination, som angives i passets afsnit V, må nemlig ikke ligge før den dato for anbringelse af mikrochippen, der er angivet i passets afsnit III.

Hvis vaccinationen ikke er foretaget efter kravene i bilag III til Kæledyrsforordningen, vil passet ikke kunne betragtes som gyldigt. En rabiesvaccination, der er foretaget før anbringelse af en mikrochip, er heller ikke gyldig. Dyret må derfor omvaccineres for at kunne rejse lovligt til et andet land.

Dog er vaccinationer foretaget i overensstemmelse med kravene i den gamle Kæledyrsforordning, Forordning 998/2003, og hvor disse er foretaget før den 29. december 2014, gyldige også fra den 29. december 2014, hvor den nye Kæledyrsforordning skal anvendes.

Vær også opmærksom på, at der for rejser med dyr til lande uden for EU kan være særlige krav til vaccinationer, behandlinger og test.

Derudover er der visse EU-lande, som stiller krav om behandling af hunde mod rævens dværgbændelorm.

Det er altid vigtigt at sikre sig, at dyret også opfylder EU's indførselskrav, så det lovligt kan tages med retur til Danmark (EU). Det gælder særligt, hvis dyret kun er udenlands i forbindelse med kortere ferieophold, og især hvis dyret har opholdt sig i et tredjeland, særligt et ikke-listet tredjeland.

EU har særlige krav for import af hunde, katte, fritter og fugle fra tredjelande.

Se Fødevarestyrelsens guides om at rejse med kæledyr, fx "Sådan rejser du med din hund" eller "Sådan rejser du med din kat",  for mere information.

Hunde og katte, der tages med ud af EU til et ikke-listet tredjeland (fx Tyrkiet), skal have foretaget en rabies-antistoftitreringstest mindst 30 dage efter rabiesvaccinationen for at kunne komme retur til Danmark. Hvis testen foretages, mens dyret endnu er i Danmark, og resultatet skrives ind i dyrets pas, før det forlader Danmark, bortfalder kravet om, at det først må indføres på EU's område igen mindst 3 måneder efter blodprøvedatoen.

I EU er der fælles regler for ikke-kommercielle flytninger af kæledyr inden for EU samt fra tredjelande.

Se, hvilke dyr der i EU betragtes som kæledyr
 
Såfremt der er tale om en ikke-kommerciel ind- eller udførsel af hund, kat eller fritte inden for EU, skal dyret på rejsen være ledsaget af det blå EU-selskabsdyrspas.
I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som må udstede den danske version af passet, og det kun til hunde, katte og fritter, der befinder sig i Danmark.
 
Læs mere i Fødevarestyrelsens guides om rejse med kæledyr samt Fødevarestyrelsens Instruks til bemyndigede dyrlæger​ om, hvordan man udsteder og udfylder det blå EU-selskabsdyrspas (se link ovenfor)​.

I bekendtgørelse nr. 1408 af 30. november 2018 fremgår det af §§ 29-33, hvem en bemyndiget dyrlæge er, og hvad denne skal gøre i forhold til fx udstedelse af pas. Herudover er der krav i Kæledyrsforordningen, som den bemyndigede dyrlæge også skal følge.

Desuden er der i henhold til Kæledyrsforordningen krav til pasudsteder om at registrere og gemme oplysninger om mikrochippens nummer og dens placering, det pågældende dyrs navn, art, race og køn med videre, ejers navn og kontaktoplysninger samt passets ID-nummer. Oplysningerne skal gemmes i mindst 3 år og skal kunne forevises Fødevarestyrelsen på forlangende.

Autoriserede dyrlæger kan bestille EU-selskabsdyrspas hos Fødevarestyrelsen

Bestil pas

Information til private

Sådan rejser du med dit kæledyr