Mærkning og registrering af svin

Her på siden finder du et overblik over reglerne for mærkning og registrering af svin, herunder registrering i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Her på siden er dele af reglerne i diverse forordninger og bekendtgørelse beskrevet.

Formålet med mærkning og registrering af svin er sporbarhed. Det kan give Fødevarestyrelsen et hurtigt overblik over, hvor der holdes svin samt hvor mange dyr, der befinder sig på hvert sted. Dette kan anvendes i beredskabssituationer og ved sygdomsbekæmpelse, f.eks. ved udbrud af sygdomme af relevans for svin.

Ejere af svin er bl.a. underlagt en række krav vedr. mærkning og registrering af deres dyr, som fremgår af EU-Dyresundhedsloven. EU-Dyresundhedsloven suppleres i CHR-bekendtgørelsen. I reglerne er der beskrevet en række krav til bl.a. hvordan dyrene bliver mærket samt fristerne for disse. Desuden findes der krav til fortegnelser, som supplerer de registreringer, der findes i CHR.

Udover registrering af de enkelte dyr skal stedet, hvor dyrene holdes også registreres i CHR.

Du finder oplysninger om registrering af dit svinehold her

Du skal mærke dyrene i din svinebesætning

Det er ejeren af en svinebesætning, som har ansvaret for at mærke dyrene. Du skal mærke dine dyr med identifikationsmidler, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Svin født i Danmark skal mærkes, inden de forlader fødselsbesætningen og under alle omstændigheder senest ni måneder efter fødslen.

Du skal mærke dine dyr på én af følgende fire måder:

 1. Et almindeligt øremærke.
 2. Et elektronisk øremærke.
 3. En skinketatovering (gælder kun for svin, der flyttes direkte, eller via et samlested, til et slagteri i Danmark).
 4. En chip (kun i særlige tilfælde).

Svin der mærkes med ét almindeligt øremærke eller ét elektronisk øremærke

Øremærket skal indeholde oplysninger om enten CHR-nummeret på den virksomhed, hvor svinet er født, eller CHR-nummeret på den sidste virksomhed i forsyningskæden.

Svin der mærkes med en skinketatovering

I stedet for øremærke kan du benytte en tatovering, hvis du har svin, der flyttes direkte til et slagteri. Tatovering kan også benyttes, hvis svinene flyttes til et slagteri via et samlested eller via midlertidig opstaldning, f.eks. på grund af nedbrud på slagteriet, og hvor slagteriet er ejer af dette opstaldningssted. Nummeret til tatoveringen skal udleveres af det slagteri, som du leverer svin til.

Svin der mærkes med en chip

Svin kan i stedet for øremærker mærkes med en chip godkendt af Fødevarestyrelsen. Muligheden for at benytte chip som identifikationsmiddel gælder kun for steder, der holder svin til kulturelle, rekreative eller videnskabelige formål. Ved anvendelse af chip, skal denne indeholde landekode ’208’.

Du skal mærke dyrene med røde øremærker, hvis dyrene kommer fra udlandet

Svin, der er indført fra et andet EU-medlemsland

Svin, der indføres til Danmark fra andre EU-medlemslande, skal mærkes med ét rødt øremærke med CHR-nummer. Dyrets oprindelige mærke skal ikke fjernes. Undtaget fra kravet om mærkning med et rødt øremærke er indførte svin fra EU-medlemslande, der slagtes senest fem dage efter deres indførsel.

Svin, der er indført fra et land uden for EU

Svin, der importeres fra lande uden for EU skal mærkes med ét rødt øremærke, og alle de oprindelige mærker skal fjernes.

Indførte dyr skal mærkes i samarbejde med den lokale veterinærenhed

Du skal være opmærksom på, at svin, der indføres til Danmark, skal mærkes i samarbejde med den lokale veterinærenhed. Inden dyrene ankommer, skal du selv bestille de røde øremærker hos SEGES og dernæst kontakte Fødevarestyrelsen og aftale et tidspunkt, sådan at Fødevarestyrelsen kan være til stede, når dyrene skal mærkes. Du finder de lokale veterinærenheders adresser og kontaktoplysninger i linket herunder.

Find de veterinære enheders adresser her

Du skal isætte erstatningsmærker, hvis dyrenes identifikationsmiddel tabes eller ødelægges

Hvis svinenes identifikationsmiddel tabes eller ødelægges, skal du, senest syv dage efter tabet eller ødelæggelsen, erstatte det med et nyt identifikationsmiddel med samme nummer.

Du skal registrere flytninger af svin

Du skal i forbindelse med modtagelse af svin eller flytning til udlandet registrere flytningen i CHR senest syv dage efter, at flytningen har fundet sted.

Når svin skal udføres til EU-medlemslande fra Danmark, skal udførelsen forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen via Eksportportalen. Herfra overføres data til CHR, hvis du som eksportør har valgt dette. Hvis du ikke har valgt dette, skal du selv sørge for at registrere flytningen i CHR. Når svin skal udføres fra Danmark og direkte til lande udenfor EU, skal flytningen registreres i CHR.

Flytninger af svin kan indberettes på én af følgende fem måder:

 1. ​Via mobiltelefon ved brug af appen "Flytning af svin". Inden du kan bruge appen, skal du oprette dig som mobilbruger på Svineflyttedatabasen. Dette skal kun gøres én gang.
 2. Registrering via Svineflyttedatabasen. Du kan logge på siden med dit MitID.
 3. Upload via Svineflyttedatabasen.
 4. Elektronisk overførsel af datafil via FTP.
 5. Via webservice.

Gå til siden med Svineflyttedatabasen her

Du skal angive visse oplysninger, når du registrerer flytninger

Flytninger af svin inden for Danmark

Modtageren af svin skal registrere følgende fem oplysninger i forbindelse med flytning af svin:

 1. Antallet af modtagne svin.
 2. Dato og tidspunkt for modtagelse af dyret eller dyrene. For svin, der flyttes til samlesteder med henblik på udførsel, skal dog registreres dato og tidspunkt for afgang af dyret eller dyrene.
 3. Besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet.
 4. Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.
 5. Indregistreringsnummer og landekode på køretøjer, der er anvendt til flytningen.

Flytninger af svin til EU-medlemslande fra Danmark

Eksportøren af svin til EU-medlemslande fra Danmark kan finde oplysninger om flytninger via Eksportportalen og link til selve portalen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Du finder link til Eksportportalen her

Flytninger af svin til lande udenfor EU fra Danmark

Eksportøren af svin skal registrere følgende seks oplysninger via internetadressen svineflyt.fvst.dk:

 1. Antallet af afsendte svin.
 2. Dato og tidspunkt for afsendelse af dyret eller dyrene.
 3. Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet.
 4. Landekode for det land, hvortil dyret eller dyrene er flyttet.
 5. Indregistreringsnummer og landekode på køretøjer, der er anvendt til flytningen.
 6. Referencenummeret på certifikatet, der følger dyret eller dyrene.

Du skal føre fortegnelser for dyrene i din svinebesætning

Du skal som ejer af en besætning for hvert svin, der er tildelt et øremærke eller en chip, føre fortegnelse over:

 • Dato for dyrets død, slagtning eller bortkomst, hvis relevant. Gælder kun for dyr, der dør eller slagtes på din ejendom.
 • Placering af chip, hvis anvendt.
 • Identifikationskoden og øvrige oplysninger anført på udenlandsk øremærke for svin indført til Danmark.
 • Dato for isætning af erstatningsøremærker med angivelse af antal og CHR-nummer (gælder kun for operatører af samlesteder).

Du skal opdatere fortegnelserne senest syv dage efter hændelsen

Optegnelserne skal ajourføres senest syv dage efter hændelsen (død, slagtning, bortkomst, chipmærkning eller isætning af erstatningsøremærke).

Der er ikke nogen krav til præcis, hvordan du skal skrive det ned, men oplysningerne skal stå samlet og være let tilgængelige, hvis Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kommer på kontrol i din besætning.

Du skal opbevare fortegnelserne i tre år efter den seneste hændelse for det eller de dyr, som hændelsen vedrører.

Som ejer af en svinebesætning skal du mærke dine svin inden de forlader den besætning, hvor de er født eller senest ni måneder efter fødslen.

Der findes to undtagelser til kravet om mærkning af svin:

 1. Forsyningskæde, hvor svin flyttes mellem to besætninger.
 2. Gruppevis levering, hvor svin flyttes til et slagteri i Danmark.

Inden du flytter dine svin uden at mærke dem, skal du registrere en forsyningskæde eller indgå aftale om gruppevis levering i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Udover nedenstående kan du læse mere om forsyningskæder og gruppevis levering i vejledningen om CHR-reglerne for svin her

Forsyningskæde

Du skal oprette en forsyningskæde i CHR

En forsyningskæde er en erklæring, der afgives af ejerne af svinebesætninger på to forskellige CHR-numre. Som ejer af en afsender- eller modtagerbesætning skal du oprette en forsyningskæde i CHR, hvis svin flyttes fra én afsenderbesætning til én modtagerbesætning.

Du kan oprette en forsyningskæde under selvbetjening på svineflyttedatabasen. Du kan også bruge app’en ’Flytning af svin’ til at oprette forsyningskæden.

Ved oprettelse af en forsyningskæde anbefales det, at du benytter MitID Erhverv til at logge ind, da din del af forsyningskæden derved godkendes samtidig med oprettelsen. Når den ene part i forsyningskæden har oprettet forsyningskæden vil den automatisk komme til godkendelse hos den anden part i forsyningskæden. Du skal også registrere en forsyningskæde, selvom svinene flyttes mellem to besætninger, der er ejet af samme person eller virksomhed.

Her kan du oprette en forsyningskæde på Svineflyttedatabasen

Du skal mærke dyrene, når de forlader forsyningskæden

Når du sender svinene til slagtning, skal du mærke dem med et skinketatoveringsnummer eller et øremærke. Desuden skal du mærke svinene, hvis de flyttes til en besætning, der ikke indgår i en forsyningskæde.

Gruppevis levering af slagtesvin

Du skal registrere en aftale om gruppevis forsyningskæde i CHR

Gruppevis levering af slagtesvin er en frivillig, national ordning, der gør det muligt at transportere slagtesvin direkte fra en svinebesætning til et godkendt slagteri i Danmark uden at mærke dem. Som ejer af svin, der flyttes mellem svinebesætninger, og som senere skal indgå i gruppevis levering af slagtesvin, skal besætningen være omfattet af en gruppevis forsyningskæde og skal desuden opfylde de krav, der stilles ved gruppevis levering af slagtesvin. 

Her finder du blanket til registrering af forsyningskæde til gruppevis levering af slagtesvin

Transportører skal autoriseres inden de transportere gruppevise leverancer af slagtesvin 

Når du transporterer slagtesvin, der er omfattet af ordningen gruppevis levering, skal du være opmærksom på visse regler og registrere dig til ordningen før første transport.

Du skal som transportør være opmærksom på følgende betingelser:

 • Gruppevis levering af slagtesvin kan alene omfatte slagtesvin, der er født i Danmark, og som flyttes direkte til et slagteri i Danmark fra oprindelsesbesætningen eller fra en besætning med en leveringserklæring.
 • Besætninger, der benytter sig af ordningen, og besætninger, hvorfra der flyttes svin, der på et tidspunkt ender i besætninger, der benytter sig af gruppevis levering af slagtesvin, må kun indeholde svin, der er født i samme oprindelsesbesætning. Tilfører sobes​ætningen avlsdyr, skal dyrene være øremærket. 
 • Gruppevis levering af slagtesvin kan ved samme transport omfatte flytninger af slagtesvin fra flere besætninger med samme ejer, når svinene er født i samme oprindelsesbesætning. Besætningerne kan være registreret på hvert sit CHR-nummer.  ​
 • Ved enhver transport af svin, der indgår i eller på et senere tidspunkt skal indgå i gruppevis levering af slagtesvin, må der på transportmidlet kun være svin, der er født i samme oprindelsesbesætning.
 • En besætningsejer, der ønsker af foretage gruppevis levering af slagtesvin, skal forudgående lade sig registrere i CHR som gruppevis leverandør for en nærmere bestemt besætning.
 • Inden der første gang sker gruppevis levering af slagtesvin fra en besætning, skal besætningsejer sende en kopi af Fødevarestyrelsens bekræftelse for registrering til det slagteri, der benyttes.
 • Der skal med underleverandør udformes nye leveringserklæringer, hvorved det inkluderes, at de handlede svin også flyttes under overholdelse af bestemmelserne om gruppevis levering af slagtesvin.

Besætningsejer skal udfylde et flytningsdokument til transportøren med oplysninger om den gruppevise leverance. Flytningsdokumentet skal følge svinene under transporten og udleveres til slagteriet efter transporten, og inden der sker aflæsning af dyrene. Det er muligt at lade slagterier, transportører eller andre udfylde flytningsdokumentet, såfremt disse ønsker at påtage sig denne opgave. Det er dog fortsat ejeren af besætningen, der bliver stillet til ansvar, hvis kravene til flytningsdokumentet overtrædes. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysninger på flytningsdokumentet og transportørens observationer berigtiges forholdene på flytningsdokumentet inden transportørens underskrift. Flytningsdokumentet skal af transportøren suppleres med oplysninger om, hvilket dæk i transportmidlet, svinene fra de enkelte besætninger anbringes i.

Ved gruppevis levering af slagtesvin fra flere besætninger skal transportøren via kørselsdata dokumentere, at transporten efter afgang fra den første besætning alene har gjort ophold ved de øvrige angivne besætninger før ankomst til slagteriet. Kørselsdata, der dokumenterer, at transporten er foregået uden ophold, skal udleveres til slagteriet efter hver transport, og inden der sker aflæsning af dyrene. Kopi af kørselsdata skal opbevares i mindst 2 år og på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.​

Du skal sørge for, at der udføres egenkontrol, der sikrer og dokumenterer, at du opfylder kravene til transportøren, når svin leveres efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin. Dokumentationen skal opbevares i mindst to år.

Som transportør af gruppevis levering af slagtesvin, skal du registreres hos Fødevarestyrelsen før den første transport, der foretages efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin.

Du kan sende oplysningerne elektronisk på kontakt Fødevarestyrelsen

Du kan også sende oplysningerne med almindelig post til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup.

Slagterier skal autoriseres inden modtagelse af gruppevise leverancer og registreres i CHR

Som svineslagteri, der skal modtage gruppevise leverancer af slagtesvin​, skal du autoriseres inden modtagelse af svinene. Allerede autoriserede slagterier skal indhente en fornyet autorisation af virksomheden, hvis de ønsker at modtage slagtesvin efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin.

Slagteriet skal registreres i CHR som modtager af gruppevis leverancer før den første slagtning. For at blive korrekt registreret i CHR, skal slagteriet henvende sig til CHR-afdelingen hos SEGES og forelægge dokumentation for autorisation af aktiviteten gruppevis levering af slagtesvin.

Du finder kontaktoplysninger til CHR afdelingen her

Der er tre slagterier, der er godkendt til at modtage gruppevise leveringer af slagtesvin:

 1. Danish Crown i Sønderborg (Blans).
 2. Danish Crown i Horsens.
 3. Danepork A/S.

Find relevant vejledning og blanketter om CHR til svin herunder