Kampagnekontrol og rejsehold

Her kan du læse om den årlige kampagnekontrol- og rejseholdsafgift, som fødevarevirksomheder skal betale til Fødevarestyrelsen

Kampagnekontrolafgift​​​​​​​​​​

Alle fødevarevirksomheder, der er registreret i Fødevarestyrelsen, sk​al betale en fast årlig kampagnekontrolafgift. Afgiften opkræves for virksomheder, der er autoriseret eller registreret i Fødevarestyrelsen på skæringsdatoen 1. februar. 

Det gælder for virksomheder, der:

 • ​er reg​istreret eller autoriseret til at fremstille eller sælge fødevarer og fødevarekontaktmaterialer og er momsregistreret
 • er en offentlig institution, som er godkendt eller registreret efter fødevareloven, uanset om den er momsregistreret eller ej

Vær opmærksom på, at alle virksomheder skal betale, uanset om de har modtaget en kontrol eller ej.

Kontrolafgiften opkræves ud ​fra virksomhedens eller institutionens p-nummer.
Til ethvert CVR-nummer hører et eller flere p-numre.

Kampagnekontrolafgift 2024 er 611 kr. pr. p-nummer. Hvis virksomheden har flere p-enheder, der er registreret som fødevarevirksomheder, skal den betale én afgift pr. p-nummerenhed.

Momsfritagede virksomheder opkræves ikke kampagnekontrolafgift.​

Fødevarevirksomheder, hvis aktiviteter ikke har en vis kontinuitet eller en vis grad af organisation, er fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen og skal ikke registreres. Der er en række kriterier for, om en fødevarevirksomhed er under bagatelgrænsen.​​​I følgende afsnit kan du læse mere om bagatelgrænsen.

Hvornår er en fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen?

Virksomhedens fødevareaktiviteter har betydning for, om virksomheden ligger over eller under bagatelgrænsen.

Fødevareaktiviteter under bagatelgrænsen kan være kendetegnet ved f.eks.:

 • Markedsføring af fødevarer er ikke den primære aktivitet.
 • Der er tale om fødevareaktivitet, som er begrænset i enten hyppighed eller omfang.
 • Aktiviteterne erstatter ikke eksisterende lovpligtige eller faste madordninger.
 • Modtagerne vil naturligt gå ud fra, at tilberedningen kan være sket i et ikke-registreret køkken, herunder et køkken i en bolig.
 • Aktiviteten foregår ikke kontinuerligt, men lejlighedsvist. 

Det kan bl.a. indgå i vurderingen af, om en fødevareaktivitet har en vis kontinuitet eller en vis grad af organisation, hvordan og i hvilket omfang der bliver annonceret for fødevareaktiviteterne. F.eks. kan reklamer i dagblade, på internettet eller på egen hjemmeside medføre, at fødevareaktiviteterne ikke hører under bagatelgrænsen. Hvis det fremgår af reklamerne eller af det faktiske salg, at fødevareaktiviteten er begrænset i tid eller omfang, kan der stadig være tale om fødevareaktivitet under bagatelgrænsen.

Hvilke virksomheder kan være under bagatelgrænsen

Følgende typer af virksomhed kan være under bagatelgrænsen:

 • ​Primærproducenter, der indsamler svampe, alger (tang), snegle og lignende i naturen.
 • Primærproducenter, der har nogle få frugttræer og -buske, dyrker mindre mængder af grønt osv.
 • Detailvirksomheder, der leverer fødevarer direkte til endelige forbrugere. 

Følgende typer af virksomhed kan ikke være under bagatelgrænsen: 

 • ​Primærproducenters levering af visse animalske fødevarer direkte til endelige forbrugere eller lokale detailvirksomheder.
 • Virksomheder efter primærproduktionen, der leverer fødevarer til andre fødevarevirksomheder, medmindre virksomheden leverer bidrag til en madordning i en anden detailvirksomhed.
 • Virksomheder, der sælger fødevarer efter reglerne om fødevarer til særlige medicinske formål, modermælkserstatninger eller tilskudsblandinger.
 • Detailvirksomheder, der modtager visse animalske fødevarer direkte fra primærproducenten, f.eks. rå mælk, kød af tamfjerkræ, kaniner eller opdrættet fjervildt, levende muslinger m.m., eller æg.​

Samlet fak​​​tura ​​på kampagnekontrol- og rejseholdsafgift

Hvis virksomheden skal betale begge afgifter, modtager den én samlet faktura på kampagnekontrol- og r​ejseholdsafgift, da begge afgifter har skæringsdatoen.

Læs om ændret finansiering af kontrolkampagner

Spørgsmål ​​​og svar
Vi har samlet en række spørgsmål og svar om betaling af den årlige​ kampagnekontrolafgift her.​

Hvis du har andre spørgsmål til afgiften, kan du skrive til Fødevarestyrelsen eller ringe på tlf. 72 2​7 69 00.​ ​

Rejseholdsafgift

​​​​A​lle virksomheder, der er registreret i Fødevarestyrelsen som engrosvirksomheder skal betale en fast årlig rejseholdsafgift. Afgiften opkræves for virksomheder, der er autoriseret eller registreret den 1. februar.

Det gælder for virksomheder:

 • ​sælger, formidler eller tr​​​​ansporterer fødevarer til andre virksomheder

 • opbevarer fødevarer ​​for andre virksomheder

 • fremstiller eller dis​tribuerer materialer og genstande bestemt til konta​kt med fødevarer.​

Rejseholdsafgift 2024 er 799 kr. pr. p-nummer. Hvis virksomheden har flere p-enheder, der er registreret som engrosvirksomheder​, skal den betale én afgift pr. p-nummerenhed.

​​​Vær opmærksom på, at alle virksomheder skal betale, uanset om de har modtaget en kontrol eller ej.

Samlet faktura på kampagnekontrol- og rejseholdsafgift

Hvis din virksomhed skal faktureres for begge afgifter, modtager du én samlet faktura på kampagnekontrol-​ og rejseholdsafgift​, da begge afgifter har samme skæringsdato​.

Fødevarerejseholdet

Læs om ændret finansiering af kontrolkampagner​

Kampagnekontrol og rejsehold

Spørgsmål ​​​og svar

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om betaling af den årlige​ kampagnekontrolafgift her.​

Fødevarestyrelsens kontonummer: 0216 4069041485 (Danske Bank)

IBAN: DK3202164069041485

SWIFT: DABADKKK

Med Fødevareforlig 2.0 fra juni 2010 er det besluttet, at der skal ske en styrket fødevarekontrol i form af kampagnekontrol. Partierne bag forliget har besluttet, at omkostningerne skal finansieres af erhvervet.​

Læs mere om Fødevareforliget

Kontrolkampagnerne er målrettet afgrænsede​​ områder med behov for en særlig kontrolindsats. De udvælges på baggrund af den aktuelle situation og identificerede risici.​​​

Pengene bruges til at finansiere den kampagnekontrol, som Fødevarestyrelsen udfører i fødevarevirksomheder.

Alle fødevarevirksomheder kan udsættes for kampagnekontrol som supplement til basiskontrollen. Derfor fordeles de samlede udgifter på de virksomheder, der kan udtages til kontrol.

Du kan læse mere ​om kampagnekontrol her

Du modtager faktura på kampagnekontrolafgift, fordi din virksomhed er registreret hos Fødevarestyrelsen pr. 1. februar.​

Kampagnekontrolafgiften skal betales, selvom virksomheden er ophørt efter 1. februar.​

Hvis din virksomhed var registreret i Fødevarestyrelsen den 1. februar, skal du betale for dette års kampagnekontrol - også hvis den efterfølgende er ophørt.

Nej. Virksomheder og offentlige institutioner kan ikke fritages for betaling, hvis de er omfattet af kontrolafgiften.

Det er ikke afgørende, om din virksomhed har haft kampagnekontrol eller ej. Folketinget har besluttet, at alle skal være med til at betale for kontrollen.

Du kan ikke klage over beløbet.

Du kan klage, hvis du mener, at din virksomhed ikke er omfattet af ordningen, f.eks. hvis:

Læs mere på siden for Klage over Fødevarestyrelsens afgørelser.

Hvis Fødevarestyrelsen ikke modtager betaling, vil der blive pålagt rykkergebyrer.

Hvis Fødevarestyrelsen fortsat ikke modtager betaling, bliver dit udestående beløb inkl. rykkergebyrer sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.​

Fødevarestyrelsens Rejsehold finansieres ved, at alle fødevareengrosvirksomhederne betaler et fast årligt beløb. Indtægterne fra afgiften skal dække omkostninger til rejseholdets kontroller af virksomhederne.

Sammen med fødevareafdelingerne kontrollerer Fødevarekontrollens Rejsehold fødevarevirksomhedernes regnskaber, dokumenter og andre forhold. Rejseholdet reagerer fx på anmeldelser om ulovlige virksomheder og ulovlige slagtninger.

Afgiften har ikke noget med den almindelige regelmæssige fødevarekontrol eller opfølgende kontrol at gøre. Virksomhederne betaler fortsat særskilt for denne kontrol.

Fødevarestyrelsen udsender hvert år faktura til engrosvirksomheder på rejseholdsgebyr.

Hvis du har spørgsmål til din faktura, kan du skrive til Fødevarestyrelsen. Husk at oplyse virksomhedsnavn og kundenummer.

I tekstfeltet skal du skrive 'Rejseholdsafgift 2023'.

Vi har en ekspeditionstid på ca. 14 dage.​

 Skriv til Fødevarestyrelsen