Prøvetagning

Udover den almindelige kontrol gennemfører Fødevarestyrelsen en række prøveprojekter i forbindelse med kortlægning, overvågning og kontrol indenfor udvalgte områder. Du kan derfor opleve, at der bliver udtaget prøver som en del af kontrollen på din virksomhed.

Prøveprojekter omfatter f.eks. prøvetagning af

  • en lang række fødevare- og foderprodukter
  • produktionsudstyr og omgivelser
  • blod- og urinprøve fra dyr

med efterfølgende analyse og resultatbehandling på akkrediterede laboratorier - herunder Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted. 

Projekterne tager udgangspunkt i såvel EU lovgivning som national lovgivning, politiske aftaler, særlige risici og som opfølgning på tidligere prøveresultater.

De fleste prøver bliver taget hos importører, på fabrikker og slagterier, som er de virksomheder, der har det første ansvar for, at varerne er i orden. Det er vigtigt at tage prøverne så tidligt som muligt i handelskæden, så salget af en eventuel forurenet vare kan stoppes allerede der.

En vare, der allerede er nået ud i butikkerne - og måske helt hjem i forbrugerens køleskab - er meget mere besværlig at tilbagekalde.

En mindre del af prøverne tages i detail - dvs. restauranter og butikker, som selv laver maden. Det er typisk prøver til kontrol af, om virksomhederne har styr på hygiejne og holdbarhed. Prøverne tages derfor ofte fra færdiglavede varer, som så undersøges for bakterier.

Prøvetagning under kontrollen

Som led i Fødevarestyrelsens kontrol kan der blive udtaget prøver til laboratorieanalyse. Det overordnede formål med prøveudtagningen kan være kontrol, overvågning eller kortlægning.

Kontrol

Der udtages prøver for at kontrollere, om virksomhederne overholder reglerne.

Den slags prøver tages, når der er fastsat grænseværdier i reglerne eller aftalt aktionsgrænser, hvor en overskridelse giver anledning til en præcis vurdering af fødevaresikkerheden i det enkelte tilfælde.

Der er f.eks. sat en grænse for, hvor mange listeriabakterier der må være i ost. Hvis resultaterne af en osteprøve fra mejeriet viser et for højt tal, er det tegn på, at mejeriet ikke har styr på sin egenkontrol - og osten må så ikke sælges. 

Overvågning

Fødevarestyrelsen udtager prøver statistisk fordelt på bestemte varegrupper, virksomhedstyper og årstider - eller en kombination af flere faktorer, for at følge udviklingen over længere tid eller at få overblik over et område.

På det mikrobiologiske område har Fødevarestyrelsen f.eks. handlingsplaner for at følge ændringer i den mikrobiologiske kvalitet i kæden fra jord til bord.

Udviklingen over længere tid kan også være relevant at følge, hvis der er en mistanke om, at befolkningen får for meget af en bestemt type stoffer – f.eks. sprøjtemidler fra grøntsager. Eller det modsatte - hvis befolkningen måske får for lidt af bestemte stoffer – f.eks. vitaminer eller mineraler.

Kortlægning

Et tredje formål med at udtage prøver kan være at holde øje med, om der er brug for nye regler eller advarsler.

  • Fødevarestyrelsen bliver f.eks. advaret af sundhedsmyndighederne, hvis lægerne ser en stigning i antallet af patienter med en ny slags sygdom, som ikke er set før, og der er mistanke om, at sygdommen stammer fra nogle bestemte fødevarer
  • Fødevarestyrelsen kan også få oplysninger fra andre lande, som har fundet mange sygdomsfremkaldende bakterier i bestemte fødevarer. Hvis bakterierne ikke før har givet problemer i Danmark i disse typer fødevarer, undersøger Fødevarestyrelsen, om de findes i tilsvarende varer på det danske marked.

Fødevarestyrelsen udtager hvert år titusindvis af prøver, de fleste som led i de landsdækkende prøveprojekter.

Ud over de planlagte prøveprojekter bliver der udtaget prøver på mistanke og som opfølgning på tidligere fund af overtrædelser i virksomheder.

Prøveprojekterne planlægges af Fødevarestyrelsens faglige enheder og samles i en årlig prøveplan, der indeholder de nødvendige oplysninger til koordinering af projekterne. ​

Her kan du finde Fødevarestyrelsens prøveplan for 2023:

Se prøveplanen for 2023 (pdf)

Prøveresultater

Fødevarestyrelsen offentliggør løbende resultater af prøver taget i forbindelse med kontrollen.

Gå til prøveresultaterne