Kontrol af tredjepartscertificerede fødevarevirksomheder

Foder- og fødevarevirksomheder kan søge om at blive registreret som tredjepartscertificerede af Fødevarestyrelsen. Ordningen er frivillig.

Virksomhederne kan få automatisk og permanent nedsat kontrolfrekvens, og ved kontrolbesøgene vil de tilsynsførende inddrag​​e resultaterne fra den kontrol, som certificeringsorganet har udført.​

Hvornår kan din virksomhed få kontrol som tredjepartscertificeret? 

Virksomheden skal have en standard-kontrolfrekvens på mindst et årligt kontrolbesøg. Kontrolfrekvensen nedsættes som udgangspunkt med et kontrolbesøg årligt, men frekvensen kan kun nedsættes til 0,5 (kon​trolbesøg hvert andet år). Se kontrolfrekvenserne længere nede på siden.

Virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal være certificeret af en tredjepart, dvs. et certificeringsorgan, der er akkrediteret til at certificere efter den eller de standarder, som udgør grundlaget for kvalitetsstyringssystemet.

Den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet skal dække alle virksomhedens foder- eller fødevareaktiviteter, herunder de krav i foder- eller fødevarelovgivningen, der gælder for aktiviteterne.

De lovgivningsmæssige krav til eksport til tredjelande, import fra tredjelande samt økologi behøver dog ikke være en del af det certificerede kvalitetsstyringssystem. Det skyldes primært, at økologikontrollen i Danmark foretages af statslige kontrolmyndigheder jf. Ø-mærket med teksten "Statskontrolleret økologisk", samt at der ifølge økologiforordningen skal foretages mindst 1 årlig kontrol af økologiaktiviteterne. Fødevarestyrelsen kontrollerer desuden mindst en gang årligt virksomhedernes aktiviteter i forbindelse eksport til og import fra tredjelande.

Det indebærer, at Fødevarestyrelsens kontrol af økologi, eksport til og import fra tredjelande som udgangspunkt skal ske uændret, men eventuelle relevante resultater fra tredjepartsaudit kan naturligvis inddrages i kontrollen.

Fødevarestyrelsen kan tillade, at andre fødevare- eller foderaktiviteter ikke er omfattet af det certificerede kvalitetsstyringssystem, hvis aktiviteten kun udgør en meget begrænset del af virksomhedens samlede foder- eller fødevareaktiviteter og aktiviteten ikke har direkte betydning for foder- eller fødevaresikkerheden. Det kan fx dreje sig om salg af mindre mængder færdigpakkede varer fra andre virksomheder (handelsvarer).

Virksomheden skal være opmærksom på, hvad de enkelte standarder dækker. Virksomheden kan godt være certificeret efter en standard/flere standarder, der ikke dækker alle lovgivningsområder. Virksomheden skal tage stilling til, om fx aktiviteter i forbindelse med mærkning (bortset fra allergenmærkning) er dækket af virksomhedens certificerede kvalitetsstyringssystem.

Virksomheder kan bruge nedenstående liste til vurdering af, om den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet dækker alle virksomhedens fødevareaktiviteter og alle de relevante krav i fødevarelovgivningen. Listen er ikke udtømmende. Aktiviteterne er delt ind efter de emner, som er vist på kontrolrapporten, og som de tilsynsførende ofte bruger i planlægningen af kontrollen.

Hygiejne

Behandling af fødevarer

 • Hygiejne under produktion, herunder krydssmitte
 • Hygiejne under oplagring
 • Personlig hygiejne og helbred
 • Indpakning og emballering
 • Mikrobiologiske kriterier
 • Råvarer
 • Modtagelse af returnerede varer
 • Rengørings- og desinfektionsmidler
 • Temperatur, køle- fryserum
 • Varmebehandling/nedkøling
 • Transport (generel hygiejne og temperatur)
 • Vand (drikkevand og procesvand)
 • Animalske biprodukter
 • Affaldshåndtering
 • Procesforurening (PAH, akrylamid osv.)
 • Fremmedlegemer
 • Allergener – krydskontamination
 • Tilbagetrækning

Rengøring

 • Daglig rengøring
 • Periodisk rengøring
 • Rengøring af genbrugsemballage
 • Transportmidler, rengøring og desinfektion

Vedligeholdelse

 • Indretning
 • Skadedyrssikring
 • Lokaler og udstyr, vedligeholdelse
 • Måleudstyr, kalibrering/vedligeholdelse
 • Transport, vedligeholdelse

Uddannelse i hygiejne

 • Hygiejneuddannelse medarbejdere
 • Uddannelse af medarbejdere (HACCP)

Virksomhedens egenkontrol

 • Dokumentation for risikoanalyse og HACCP-plan
 • Dokumentation for CCP
 • CCP-procedurer
 • Verifikation
 • Revision

Mærkning og information

 • Mærkning
 • Vildledning
 • Sundhedsmæssige anprisninger
 • Ernæringsanprisninger
 • Næringsdeklaration
 • QUID (mængdeangivelse af ingredienser)
 • Generelle sporbarhedskrav
 • Sporbarhedskrav, animalske fødevarer

Godkendelser mv.

 • Autorisation, herunder vilkår
 • Registreringer
 • Identifikationsmærkning
 • Importkontrol
 • GMO
 • ATP-godkendelse transportmidler (international transport)
 • Eksportbekendtgørelsen
 • Certifikatpapir
 • Godkendelse til eksport til visse tredjelande
 • Adskillelse, forskellig eksportstatus
 • Sporbarhed og dokumentation, eksportstatus

Særlige mærkningsordninger

 • Økologi
 • Kosterstatning til vægtkontrol
 • Fødevare baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn
 • Fødevarer til særlige medicinske formål
 • Modermælkserstatning
 • Kosttilskud
 • Nøglehulsmærkning
 • Beskyttet geografisk betegnelse

Varestandarder

 • Varestandarder

Tilsætningsstoffer mv.

 • Tilsætningsstoffer mv.
 • Tekniske hjælpestoffer
 • Aromaer
 • Enzymer
 • Kulturer
 • GMO
 • Tilsætning af næringsstoffer og visse andre stoffer

Forureninger

 • Restkoncentrationer af lægemidler (kun analyser)
 • Pesticider (kun analyser)
 • Visse forureninger (kun analyser)

Emballager mv.

 • Materialer og genstande

Sådan bliver du tredjepartscertificeret virksomhed

Du kan sende din ansøgning via virk.dk under siden ansøgning som 3. partscertificeret.

Hvis du oplever problemer, så skriv til 3.partscertificerede-virksomheder@fvst.dk

Du skal vedlægge en række dokumenter ved ansøgningen for at dokumentere, at du opfylder kravene. Læs mere om krav og dokumentation i bekendtgørelserne, som der er link til under "Lovstof" nederst på siden.

Fødevarestyrelsen vil behandle din ansøgning, og du vil blive registreret, hvis du opfylder betingelserne. Hvis du ikke opfylder betingelserne, vil vi kontakte dig og forklare, hvad der mangler for, at du eventuelt kan blive registreret.

Fødevarestyrelsen vil især ved den første kontrol kontrollere, om den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet dækker de aktiviteter, der er med i registreringen.

Ved kontrollerne vil den tilsynsførende gennemgå den eller de seneste auditrapporter udarbejdet af certificeringsorganet sammen med dig. Den tilsynsførende vil blandt andet vurdere, om der er emner, hvor kontrollen kan reduceres, fordi certificeringsorganet allerede har set på det og fundet det i orden. Den tilsynsførende kan så fokusere på andre emner. Både certificeringsorganet og Fødevarestyrelsen udfører kontrollen som stikprøvekontrol.

I kan hjælpe til med, at kontrolbesøgene bliver så effektive som muligt. Den tilsynsførende skal sammen med jer orientere sig i kvalitetsstyringssystemet, certifikater og de seneste auditrapporter fra certificeringsorganerne. Det er derfor vigtigt, at I deltager aktivt med medarbejdere, der har godt kendskab til kvalitetsstyringssystemet og certificeringen.

I skal kunne redegøre for, hvilke dele af kvalitetsstyringssystemet, der er er gennemgået af certificeringsorganet og dermed er certificeret og vise, hvor man kan se i auditrapporterne, at emnerne er kontrolleret af certificeringsorganet. Se link til listen længere oppe.

I auditrapporterne anvendes andre udtryk end de viste emner på listen. Det vil også være hensigtsmæssigt, hvis I kan vise, hvilke emner, som certificeringsorganet har auditeret for nyligt, og som den tilsynsførende derfor som udgangspunkt kan springe over med mindre, der h​​ar været afvigelser eller emnet skal kontrolleres af anden grund. Hvis der er afvigelser i auditrapporten, skal I kunne vise den tilsynsførende, hvordan I har fulgt op.

Læs mere om certificeringsorganer

Certificeringen af virksomheden skal være foretaget af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Medlemmer af EA (European co-operation for Accreditation)​