Muslingeovervågning

Fødevarestyrelsen holder øje med giftige alger og algegifte samt mikrobiologisk forurening i de indre danske farvande samt kystnære farvande i Grønland, hvor der foregår kommercielt fiskeri og høst af muslinger, østers m.m.

Produktionsområder kan åbnes og klassificeres for fiskeri og høst efter muslinger m.m., når Fødevarestyrelsen vurderer, at prøver af muslinger m.m. i området er i orden. Fødevarestyrelsens ​​​orienterer løbende om åbne og lukkede produktionsområder. Fødevarestyrelsen muslingeovervågning er grundlag for udmeldingerne.

I åbne områder kan der fiskes og høstes muslinger og andre toskallede bløddyr som østers, pighuder, sækdyr og havsnegle (herefter muslinger m.m.)​​​​. 

Se kort over produktionsområdet for muslinger mm. i Danmark

Test for alger, algegifte og mikrobiologisk forurening

Et produktionsområde kan kun åbnes, hvis der er udtaget prøver, som ikke viser tegn på forekomst af giftige alger, algegifte og mikrobiologiske forureninger. 

I praksis foregår det ved, at fiskere eller opdrættere udtager vand- og muslingeprøver i ugen før høst begyndes, og på den første høstdag. Fødevarestyrelsen vurderer ud fra disse prøver, hvilke produktionsområder der kan åbnes og klassificeres for fiskeri og høst efter muslinger m.m.

Mikrobiologisk vurdering og klassificering af områder

Et område klassificeres ud fra ​​en mikrobiologisk vurdering i en af tre kategorier: A, B eller C. Kun muslinger fra zone A kan sælges som levende og direkte til konsum.

Zone B-områder følger grænserne for produktionsområderne, dog respekteres eventuelle zone A- og C-klassificerede zoner i produktionsområdet.

Zone A- og zone C-områder udgør et kvadrat på 3 x 3 sømil, hvor siderne er parallelle med længde- og breddegrader. I skemaet over åbne områder for fiskeri er det positionen for midten af kvadratet, der er angivet.

Kategorien bliver meddelt på Fødevarestyrelsens hjemmeside sammen med åbning af produktionsområder.

Nogle produktionsområder og opdrætsanlæg har en permanent mikrobiologiske klassificering. 

Her findes oversigten over opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk klassificering 

Her findes oversigten over produktionsområder med permanent mikrobiologisk klassificering

Udmeldinger om åbne og lukkede områder

Udmeldinger er fordelt på tre kategorier:

  • Produktionsområder til fiskeri
  • Opdrætsanlæg til høst samt
  • Vandindtag til rensning, konditionering og udsanding

Udmeldingerne offentliggøres på Fødevarestyrelsens hjemmeside under nyheder.

Krav om oplysninger ved høst af muslinger

Når man høster muslinger, skal man notere en række lovpligtige oplysninger. Man kan bruge Fødevarestyrelsen blanket "Registreringsdokument for muslinger m.m." til oplysningerne. 

Muslingehøstere og virksomheder der behandler eller markedsfører muslinger m.m., skal udfylde et registreringsdokument, hver gang et parti levende muslinger m.m. landes af muslingehøstere eller flyttes eller forsendes fra én virksomhed til en anden.

Muslingehøstere og virksomheder kan benytte det af Fødevarestyrelsen udfærdiget registreringsdokument eller alternativt udfærdige deres eget. Hvilke oplysninger der skal fremgå af registreringsdokumentet, kan findes i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Se også mere i hygiejnevejledningens afsnit om muslinger m.m.

Åben blanketten registreringsdokument for muslinger m.m.

Kammuslinger og konk

Hvis du høster kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle (konk), er du undtaget fra visse regler i muslingebekendtgørelsen. Du kan se, hvilke regler du skal overholde i muslingebekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Når du høster kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle (konk), skal du bl.a. overholde følgende:

  • Du må kun høste i de produktionsområder, der er oplistet i muslingebekendtgørelsens bilag 1. Der er dog ikke noget krav om forudgående klassificering af produktionsområderne, eller at produktionsområderne skal være åbnet af Fødevarestyrelsen, inden du høster. Produktionsområderne er derfor som udgangspunkt åbne året rundt. 
  • Du må ikke høste i produktionsområder, som, Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside har givet meddelelse om, er lukket.
  • Hvis Fødevarestyrelsens på sin hjemmeside har givet meddelelse om, at høst skal ske under skærpet overvågning, skal du følge bestemmelserne i muslingebekendtgørelsens bilag 5. 
  • Det er Fiskeristyrelsen, der giver licens til høst af muslinger. 

Råd til private

Muslingeovervågningen dækker kun de områder, hvor der foregår kommercielt fiskeri og høst efter muslinger m.m.

Råd til private om at samle musl​inger og østers

Se alle udmeldinger fra muslingeovervågningen her

Oversigt over de seneste udmeldinger i hver af de tre kategorier:

Produktionsomr. til fiskeri

Opdrætsanlæg til høst

Rensning, konditionering og udsanding