Hvilke sanktioner må Fødevarestyrelsen bruge?

Hvis Fødevarestyrelsen konstaterer forhold på et kontrolbesøg, som ikke overholder fødevare, foder- eller veterinærlovgivningen, meddeler Fødevarestyrelsen normalt en sanktion.

Forhold, der ikke overholder lovgivningen, kan f.eks. være manglende øremærker på dyr, mangelfuld mærkning af foder, problemer med nedkølingen af fødevarer, hygiejnen i køkkenet eller andet, der kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden.

Fødevarestyrelsens sanktioner

Fødevarestyrelsen kan anvende følgende sanktioner:

 • En indskærpelse om at reglerne skal overholdes
 • Et påbud om at virksomheden skal bringe forholdene i orden straks eller inden for en given frist
 • Et forbud om hvad en virksomhed skal undlade at gøre for at overholde reglerne
 • Et administrativt bødeforlæg
 • En politianmeldelse
 • Fratagelse af en virksomheds autorisation eller registrering.

Fødevarestyrelsen kan desuden bruge skærpede sanktioner over for virksomheder med dårlig regelefterlevelse. Det gælder dog kun på fødevareområdet og i særlige tilfælde.

Læs om de skærpede sanktioner på fødevareområdet

Indskærpelser

En indskærpelse er en præcisering af, at lovgivningen skal overholdes.

En indskærpelse resulterer i, at der på kontrolrapporten står et 2-tal. For restauranter og fødevarebutikker betyder en indskærpelse en smiley med lige mund på kontrolrapporten.

Påbud

Et påbud er et krav om, at virksomheden fremadrettet og inden for en fastsat frist skal gøre noget aktivt for at rette op på det ulovlige forhold, som Fødevarestyrelsen har konstateret.

Et påbud resulterer i, at der på kontrolrapporten står et 3-tal. For restauranter og fødevarebutikker betyder et påbud en smiley med en lige mund.

Forbud

Et forbud handler om, at virksomheden forbydes at gøre noget bestemt, indtil visse betingelser er opfyldt. I mange tilfælde gælder et forbud kun for en del af virksomhedens aktiviteter, men det kan i nogle tilfælde også gælde alle aktiviteter. Betingelserne, som skal opfyldes, før forbuddet kan ophæves, er virksomheden i nogle tilfælde ikke selv herre over.

Et forbud resulterer i, at der på kontrolrapporten står et 3-tal. For restauranter og fødevarebutikker betyder et forbud en smiley med en lige mund.

Administrativt bødeforlæg

Et administrativt bødeforlæg er en mulighed for virksomheden om at få sagen afgjort uden, at politiet og domstolene bliver involveret. Et bødeforlæg er ikke en afgørelse, som en indskærpelse, påbud eller forbud er det. Et bødeforlæg er en administrativ bøde, som kan udstedes af offentlige myndigheder, når de konstaterer en lovovertrædelse.

Et administrativt bødeforlæg resulterer i, at der på kontrolrapporten står et 4-tal. For restauranter og fødevarebutikker betyder et administrativt bødeforlæg en smiley med en sur mund.

Du kan læse mere om, hvad der sker, når du har modtaget et bødeforlæg, i denne vejledning:
Pixivejledning for når du modtager et bødeforlæg fra Fødevarestyrelsen (pdf)

Politianmeldelse

Fødevarestyrelsen politianmelder overtrædelser, hvis

 • sagen er kompliceret og kræver efterforskning,
 • kontrollen ikke kan give et administrativt bødeforelæg, fordi der ikke er fastsat en bødestørrelse, eller
 • hvis virksomheden ikke er enig i, at reglerne er overtrådt og der ikke vedtager det bødeforlæg, som kontrollen har meddelt.
 • På samme måde som ved bødeforelæg, indgives politianmeldelse for det, der allerede ér sket.

Fødevarestyrelsen kan ikke selv anlægge sag ved domstolene, det er en opgave for politiet og anklagemyndigheden.

En politianmeldelse resulterer i, at der på kontrolrapporten står et 4-tal. For restauranter og fødevarebutikker betyder en politianmeldelse en smiley med en sur mund.

Fratagelse af virksomhedens autorisation eller registrering

I de helt grove tilfælde kan det være nødvendigt at tage autorisationen eller registreringen fra virksomheden. Det kan komme på tale, hvis virksomheden overtræder adskillige regler og ikke gør noget for at rette op.

Fødevarestyrelsen begynder først at tænke på at tage autorisationen/registreringen fra virksomheden, når alle andre sanktioner er forsøgt, uden at virksomheden varigt har rettet op.

Læs mere om autorisation og registrering af virksomheder hos Fødevarestyrelsen

Påbud om ​​​rådgivning

Den tilsynsførende kan give virksomheden påbud om at købe sig til rådgivning fra et privat firma, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Denne mulighed kan bruges, når

 • Virksomheden har overtrådt reglerne om hygiejne og egenkontrol flere gange, og
 • Den tilsynsførende vurderer, at virksomheden gerne vil overholde reglerne, men mangler evnen til at overholde dem.

Påbud om rådgivning kan bidrage til, at virksomheden får rettet op på konkrete problemer og forhindre, at den samme slags problemer opstår igen.

Virksomheden skal fremsende dokumentation til fødevarekontrolenheden for indgåelse af aftale med en godkendt rådgiver, og dokumentation for, at den påbudte rådgivning er gennemført. Fødevarestyrelsen vil herefter aflægge virksomheden et ekstra kontrolbesøg for at følge op på om påbuddet er efterkommet.

Læs mere om Fødevarestyrelsens brug af påbud om rådgivning samt godkendelse af rådgivere på fødevareområdet

Når en fødevarevirksomhed får et forbud mod at sælge fødevarer, udleverer fødevarekontrolenheden en streamer med teksten "Salg af fødevarer forbudt indtil videre". Streameren skal sidde på virksomhedens dør eller vindue, indtil der igen bliver givet grønt lys for salg af fødevarer.

Se billede af streamer: Streamer på døren ved salgsforbud (findsmiley.dk)

Nogle aktiviteter kræver, at virksomheden får en særlig godkendelse. Der er tale om godkendelser, som ansøges ved siden af den almindelige autorisation eller registrering hos Fødevarestyrelsen. En særlig godkendelse kræves f.eks. for at kunne bruge det røde Ø-mærke på økologiske fødevarer.

 De særlige godkendelser kan fratages virksomheden, hvis den ikke lever op til kravene for godkendelsen.

Hvis Fødevarestyrelsen f.eks. har taget økologi-godkendelsen fra en virksomhed, betyder det, at virksomheden ikke må sælge Ø-mærkede fødevarer. Virksomheden må dog gerne forsætte med at sælge fødevarer uden Ø-mærket.

Når en virksomhed får taget en speciel godkendelse, står der et 4-tal på kontrolrapporten. For restauranter og fødevarebutikker betyder det en smiley med en sur mund.

 

Find smiley

På findsmiley.dk kan du finde kontrolrapporter for danske fødevarevirksomheder og læse mere om smiley-ordningen.

Gå til findsmiley.dk 

Fødevarestyrelsens kontrolvejledning

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning beskriver blandt andet Fødevarestyrelsens forskellige virkemidler herunder sanktioner.

Se kontrolvejledningen