Kædekontrol for fødevarevirksomheder

Kædekontrol er kontrol af kædevirksomheder. Foder- og fødevarekæder kan modtage kædekontrol fra Fødevarestyrelsen. Kædekontrollen tager hensyn til, at mange foder- og fødevarevirksomheder organiserer sig i kæder, som følger ensartede forretningskoncepter.

​En frivillig ordning

Kædekontrol er en frivillig ordning, der betyder, at Fødevarestyrelsen kontrollerer overholdelse af dele af lovgivningen hos den enkelte kædes hovedkontor. Det kan f.eks. være egenkontrolprogrammet, mærkning og import. Egenkontrolprogrammer og mærkning af varer og produkter bliver i mange tilfælde udarbejdet på kædernes hovedkontor.

Kædehovedkontor

Et kædehovedkontor har instruktionsbeføjelser eller som minimum styring og ansvar i forhold til overholdelse af dele af fødevare- eller foderlovgivningen i kædens virksomheder.

Kædehovedkontoret kan have ansvar og styring for andre end områderne nedenfor. Kæden skal ved ansøgningen, om at blive omfattet af kædekontrolordningen, vedhæfte en liste over emner/områder som kædehovedkontoret har ansvar for og styrer i forhold til de enkelte virksomheder i kæden. Listen skal have samme detaljeringsniveau som eksemplerne nedenfor med angivelse af hovedområder og underområder.

1. Behandling af fødevarer

 • Procedurer for tilbagekaldelse.
 • Procedure for behandling af forbrugerklager.

2. Virksomhedens egenkontrolprogram

 • Risikoanalyse for kædens virksomheder.
 • Implementering af risikoanalyse og egenkontrolprogram i virksomhedens kædeenheder. Hvilke procedurer har virksomheden til at sikre, at det er de rigtige versioner af procedurer, som anvendes i de decentrale enheder.
 • Udarbejdelse af ”ramme egenkontrolprogram” for kædens virksomheder herunder HACCP-plan.
 • Procedurer for revision af hove.

3. Offentliggørelse af kontrolrapport

Offentliggørelse af kædevirksomheders kontrolrapporter på hjemmeside

4. Uddannelse i hygiejne

Procedurer for uddannelse/træning af personale som håndterer fødevarer i virksomhedens kædeenheder.

6. Godkendelser m.v.

Kontrol af procedurer for leverandører som virksomhedens kædeenheder skal anvende, herunder transportvirksomheder.

7. Særlig mærkningsordninger

 • Procedurer obligatorisk og frivillig mærkning af oksekød
 • Procedurer og opskrifter ift. nøglehulsmærkning

8. Tilsætningsstoffer m.v.

Receptkontrol af opskrifter med anvendelse af tilsætningsstoffer

9. Kemiske forureninger

Overholdelse af grænseværdier for kemiske forureninger ved import og samhandel af fødevarer. For eksempel PAH i olie, Aflatoxin nødder og Pesticider frugt og grønt.

10. Emballage m.v.

 • Dokumentation for FKM som kædens virksomheder skal anvende, herunder overensstemmelseserklæringer på plast.
 • Dokumentation for sporbarhed på emballage et led tilbage.

En intelligent kontrolordning

Kontrollen foretages der, hvor ansvaret og styringen er. Derfor er kædekontrol en intelligent kontrolordning, som understøtter den risiko- og behovsorienterede kontroltilgang. Fødevarestyrelsen kontrollerer øvrige emner og implementering af procedurer udarbejdet af hovedkontoret i de enkelte virksomheder.

Krav i kædekontrolordningen

Kæden skal bestå af en gruppe af kædevirksomheder, hvor et hovedkontor via kontrakt eller ejerskab tager styring og ansvar for overholdelse af dele af lovgivningen i kædens virksomheder.

Fødevarestyrelsen har sat et minimum for, hvor mange virksomheder der skal være i en kæde, før kæden kan modtage kædekontrol. Minimumsgrænsen for hhv. detailvirksomheder, engrosvirksomheder og fodervirksomheder er:

 • Detail: 10 eller flere virksomheder på forskellige adresser i kæden
 • Engros: fem eller flere virksomheder på forskellige adresser i kæden
 • Foder: fem eller flere virksomheder på forskellige adresser i kæden

FAQ om kædekontrolordningen

Fødevarestyrelsen kan hjælpe med afklaringer, når I skal ansøge om at blive omfattet af kædekontrolordningen.

Nogle kæder kan have behov for interne afklaringer i kæden, om hvem der har ansvaret for de forskellige fødevareaktiviteter, som skal fremgå af ansøgningen. Hvis der er brug for hjælp til denne afklaring eller til dokumentationen til ansøgningen, så kan vi hjælpe via mail eller ved det første besøg i kædehovedkontoret.

Ved størstedelen af sanktioner samler Fødevarestyrelsen ikke sammen til større bøder i kædens hovedkontor. Det kan dog gøre sig gældende i særlige tilfælde, når hovedkontoret ikke har rettet op på et forhold inden for rimelig tid.

Det er som udgangspunkt den butik, som er blevet kontrolleret, som får sanktionen, når resultatet af en kontrol giver anledning til en indskærpelse eller bøde. Men når kædehovedkontoret har ansvar for forhold, som ikke er i orden, så vil den butik, der er kontrolleret, ikke blive sanktioneret (dog undtagelser ved åbenlyse fejl), hvis den hurtigst muligt retter op på forholdet. Kædekoordinator vil informere kædehovedkontoret om, hvad der er fundet, og vurdere om kædehovedkontoret skal sanktioneres.

Nej, det er ikke hensigten med kædekontrol, at kontrollere f.eks. rengøring mere grundigt eller kontrollere nye områder, når Fødevarestyrelsen ikke længere skal kontrollere f.eks. risikoanalyse og egenkontrolprogram i butikkerne.

Ansøgningsblanket

Kæder kan ansøge om at blive omfattet af kædekontrolordningen på virk.dk.

Gå til ansøgningsblanket