Mærkning af fiskevarer og akvakulturprodukter

​Ud over de generelle mærkningsregler, gælder der særlige regler for mærkning af fisk og fiskevarer.

For fiskevarer og akvakulturprodukter er der fastlagt særlige mærkningsregler, som supplerer de generelle mærkningsregler. Fisk og akvakulturprodukter skal blandt andet oplyses om artens handelsbetegnelse, det videnskabelige navn, produktionsmetode og fangstområde.

De særlige mærkningsregler gælder for de fiskevarer og akvakulturprodukter, som afsættes i EU, uanset varernes oprindelse, og reglerne omfatter også færdigpakkede varer.

Reglerne gælder for de fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af listen over handelsbetegnelser i næste boks og KN-koderne i den kombinerede toldnomenklatur (hos SKAT) f.eks.:

 • Levende fisk.
 • Fisk, fersk, kølet eller frosset, evt. filet, evt. hakket.
 • Fisk tørret, saltet eller i saltlage.
 • Fisk røget, evt. kogt før eller under røgningen.
 • Krebsdyr, evt. afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage.
 • Krebsdyr med skal, kogt, evt. kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage.
 • Bløddyr med eller uden skal, levende, ferske kølede frosne, tørrede, saltede eller i saltlage.
 • ​​Tang og andre alger.

Nedenstående regler omfatter ikke de fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af toldposition 1604 og 1605, f.eks.:

 • ​Fisk, der er tilberedt/forarbejdet eller konserveret (fiske hel- og halvkonserves) - nøjes med angivelse af rette handelsbetegnelse som ingrediens.
 • Produkter, hvor fisk indgår som ingrediens.
 • Kaviar og kaviarerstatning.
 • Krebsdyr og bløddyr, der er tilberedt eller konserveret, herunder kogte, pillede rejer.
 • Små mængder fiskevarer og akvakulturprodukter, der sælges direkte fra fiskefartøjer til forbrugere, hvis værdien ikke overstiger 50 EUR pr. dag.

Ved salget til den endelige forbruger skal artens handelsbetegnelse og den videnskabelige betegnelse anføres.

Ifølge EU lovgivning skal handelsbetegnelserne være på medlemsstaternes officielle sprog.

Liste over tilladte handelsbetegnelser

Som eksempel skal fisk, der sælges under navnet "Rødspætte" være af arten "Pleuronectes platessa". Herudover må man sælge fisk under navnet "Alaska Rødspætte", hvis de er af typen "Pleuronectes quadritubercilatus". Endelig er det tilladt at bruge betegnelsen "Stillehavsrødspætte" for "Pacifisk flynder", som er af typen "Lepidopsetta bilineata".

Fisk og akvakulturprodukter, der ikke er anført på Handelsbetegnelser over fiskenavne , vil løbende blive påført efter anmodning, idet disse ellers ikke vil kunne markedsføres lovligt.

Virksomheder, der ønsker at en fisk eller et akvakulturprodukt anføres på listen, skal rette skriftlig henvendelse med oplysning om den ønskede handelsbetegnelse og de latinske navne til Fødevarestyrelsen, att.: Kemi og Fødevarekvalitet.

Handelsbetegnelser ved eksport til øvrige EU-lande

Virksomheder, der ønsker at eksportere til de øvrige EU-lande, skal selv gøre sig bekendt med de udenlandske handelsbetegnelser, og oplysning herom må indhentes hos importøren eller myndighederne i det pågældende EU-land.

Det er kun fisk af familien Stromateidae, der må markedsføres under betegnelsen ”smørfisk”.

Fisk fra familien Gempylidae, herunder Escolar (Gempylidae flavobrunneum) og oliefisk/smørmakrel (Ruvettus pretiosus) må ikke markedsføres som smørfisk. Disse skal markedsføres med varebetegnelsen ”escolar” henholdsvis ”smørmakrel”/”oliefisk” samt det latinske navn.

Yderligere krav for escolar og oliefisk/smørmakrel

Ferske, tilberedte og forarbejdede fiskevarer af ovennævnte familie skal yderligere opfylde disse krav:

 • ​Må kun markedsføres indpakket/emballeret.
 • Skal mærkes med tilberedningsanvisning, hvis det er relevant. Ferske fiskevarer skal altid mærkes med tilberedningsanvisning. Det skal fremgå, at fisken skal steges eller koges omhyggeligt, at kogevand og stegefedt ikke må bruges til sovs eller anden madlavning.
 • Skal mærkes med oplysning om risikoen for diarré på grund af ufordøjelige voksarter ved fejlagtig tilberedning, medmindre fisken er varmebehandlet ved salg.
 • Skal mærkes med både det danske og latinske/videnskabelige navn.

Produktionsmetoden, dvs. saltvandsfiskeri, ferskvandsfiskeri eller opdræt, skal oplyses i forbindelse med handelsbetegnelsen med en af følgende angivelser:

 • ​"…fanget…"
 • "…fanget i ferskvand…"
 • "…opdrættet…"

​Fisk fanget på havet

Hvis det klart fremgår af handelsbetegnelsen og fangstområdet, at der er tale om en fisk/et akvakulturprodukt, som er fanget på havet, kan produktionsmetoden udelades ved salget til den endelige forbruger.

Således vil f.eks. "stillehavstobis", "middelhavssavbug" og "antarktisk lyskrebs" være tilstrækkelig oplysning, der naturligvis skal kunne dokumenteres ved tilbagesporing. Det bemærkes, at fangstområdet fortsat skal oplyses.

Fiskeriet efter især vandrende fisk kan strække sig over store områder. Den obligatoriske angivelse af fangstområdet retter sig derfor imod store havområder.

Kort over fangstområderne

Se kort over fangstområderne

Østersøen

Østersøen er i bilaget angivet som FAO-område nr. 27.IIId. Dette område afgrænses som følger:

 • ​Vestlig grænse: Farø-linjen samt en linje fra Gedser ret øst til 12°00' østlig længde og ret syd langs 12°00' østlig længde
 • Nordlig grænse: En lige linje fra Stevns Røde Fyr til Falsterbo Fyr

Dette svarer til afgrænsninge​n af underområde 24 i forhold til underområderne 22 og 23.

Betegnelser over fangstområder

En af følgende betegnelser anføres:

 • ​​På fisk/akvakulturprodukter fanget i det nordøstlige Atlanterhav og Middelhavet og Sortehavet, skal der på skrift anføres navnet på underområdet eller afsnittet, sammen med et navn, der er letforståeligt for forbrugerne eller et kort eller piktogram, der viser den pågældende zone. Hvis der er tale om fiskevarer fanget i andre farvande end disse, kræves der kun navnet på FAO-området.
 • Ved fisk/akvakulturprodukter fanget i ferskvand, anføres en henvisning til det vandområde i den medlemsstat eller det tredjeland, som varen har oprindelse. F.eks. ”fanget i ferskvand i Arresø, Danmark”.
 • Ved opdrættede fisk/akvakulturprodukter, anføres det land, hvor produktet nåede mere end halvdelen af sin endelige vægt eller blev holdt i mere end halvdelen af opdrætsperioden eller, hvis der er tale om skaldyr, hvor den sidste opdræts- eller dyrkningsfase af mindst 6 måneders varighed er foregået.

Herudover kan den erhvervsdrivende vælge at tilføje en mere præcis angivelse af fangstområdet.

Den fiskeredskabskategori, der er brugt til fangsten, skal oplyses. Se bilag III i Rådets forordning (EF) nr. 1379/2013.

Hvis fiskevarer eller akvakulturprodukter har været nedfrosset og som sælges som optøede, skal der i mærkningen være anført ordet ”optøet”. Ved nedfrysning forstås fiskevarer og akvakulturprodukter, som har været opbevaret ved -18 grader eller derunder.

Undtagelser for visse varer, som ikke skal mærkes med ”optøet”

 • Fiskevarer og akvakulturprodukter, der har været nedfrosset af sundhedsmæssige årsager, som beskrevet i afsnit VIII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.
 • Ingredienser, der findes i det færdige produkt.
 • Fiskevarer og akvakulturprodukter, der er blevet optøet før røgning, saltning, kogning, anbringelse i saltlage, tørring eller før de har undergået en kombination af disse behandlinger.
 • Fødevarer, hvor frysning er et teknologisk nødvendigt led i fremstillingsprocessen.

Hvis nedfrysningen af røgede, saltede, kogte produkter eller produkter i saltlage, finder sted efter den pågældende behandling, skal ordet ”optøet” være anført i mærkningen af det pågældende produkt.

For færdigpakkede fiskevarer og akvakulturprodukter:

 • ovenstående oplysninger skal angives på selve mærkningen af produktet, undtagen det videnskabelige navn, som må angives på skilt, tavle eller lignende.
 • oplysningen om det videnskabelige navn skal være umiddelbart tilgængeligt for forbrugeren. Det kan evt. ske ved, at butikken har en standardplakat med de latinske navne hængende fremme i butikken.
 • Datoen for mindste holdbarhed, hvor dette er relevant.

For ikke-færdigpakkede fiskevarer og akvakulturprodukter:

 • ​​​​oplysningerne kan angives på skilte, plakater eller lignende.
 • oplysningerne skal være entydige og umiddelbart tilgængelige for forbrugeren. Det kan evt. ske ved, at butikken har en standardplakat med de latinske navne hængende fremme i butikken.
 • Datoen for mindste holdbarhed, hvor dette er relevant.

Når en blanding af forskellige arter udbydes til salg, skal ovenstående oplysninger anføres for hver art.

De ovenstående oplysninger skal ikke gives ved salg af fisk/akvakulturprodukter på restaurant o.lign., da reglerne ikke omfatter denne form for afsætning.

Restaurationerne har imidlertid mulighed for frivilligt at give oplysningerne, da disse har fulgt fisken gennem de tidligere afsætningstrin.

Ved salg af enkelte fisk/akvakulturprodukter direkte fra fiskekutteren eller akvakulturproducenten skal oplysningerne heller ikke gives.