Ansøgning om registrering af en geografisk betegnelse

Som udgangspunkt er det kun producentsammenslutninger, der kan ansøge om registrering af en geografiske betegnelser. Interessenter kan gøre indsigelser mod ansøgninger, såfremt interessenterne kan dokumentere, at nogle af kriterierne i en ansøgnings varespecifikation ikke er opfyldt.

Det er en lang proces at få et produkt registreret som en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller garanteret traditionel specialitet (TGS). Processen er her kort beskrevet:

1. Udarbejdelse af varespecifikation: En producent​​sammenslutning udarbejder en varespecifikation, som skal sendes til de nationale myndigheder, i Danmark Fødevarestyrelsen.

Varespecifikationen skal bl.a. indeholde:

 • En beskrivelse af produktet
 • En afgrænsning af et geografisk område for beskyttelsen
 • Sammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet og karakteristika
 • Mærkning af produktet (ud over generelle regler om mærkning)​

2. Gennemgang af ansøgningen: Myndigheden gennemgår ansøgningen, og hvis den vurderer, at betingelserne for registrering er opfyldt, se​nder myndigheden ansøgningen i en national høringsprocedure, hvor nationale interessenter kan gøre indsigelse mod ansøgningen. 

I Danmark lægger Fødevarestyrelsen høringsmaterialet, inkl. varespecifikationen, på styrelsens hjemmesi​de om “Varespecifikationer”, samt på høringsportalen. Indsigelser skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

3. Fremsendelse af ansøgning til EU-Kommissionen: Myndigheden vurderer eventuelle indsigelser mod registreringen. Hvis myndigheden finder, at betingelserne for registrering er opfyldt, sendes ansøgningen til EU-kommissionen. Fødevarestyrelsen lægger ansøgningen fremsendt til Kommissionen på hjemmesiden.

Kommissionen gennemgår ansøgningen, og hvis den vurderer, at ansøgningen opfylder betingelserne for registrering, offentliggøres ansøgningen i EU-tidende, C-udgaven, og interessenter uden for ansøgerlandet kan gøre indsigelse. 

Interessenter i Danmark, der ​vil gøre indsigelse mod en registrering, skal sende indsigelsen til Fødevarestyrelsen, der videresender indsigelsen til Kommissionen.

4. Godkendelse af ansøgningen: Hvis ikke Kommissionen modtager indsigelser, bliver ansøgningen om registrering godkendt.

5. Ved indsigelser: Hvis Kommissionen modtager indsigelser, vurderer den, om indsigelserne er berettigede. Hvis Kommissionen vurderer, at indsigelserne er berettigede opfordrer den ansøger og indsigere at indgå i en dialog om ansøgningen. Resultaterne af denne dialog meddeles Kommissionen.

​6. Kommissionens mulige afgørelser: Kommissionens forslag om afgørelse, om enten

 • at afvise indsigelser,
 • at afvise ansøgning om registrering på baggrund af dialogen mellem indsiger og ansøger,

at godkende ansøgning om registrering på baggrund af dialogen mellem indsiger og ansøger, sættes på dagsordenen i EU- komitéen for landbrugsprodukters kvalitet.
Godkendelse af registrering sker i form af en gennemførelsesforordning, der offentliggøres i EU-Tidende, L-udgaven. Oplysninger om alle ansøgte og registrerede produkter er tilgængelig på EU-databaser.​

BOB og BGB

Ansøgningen skal mindst indeholde følgende:

 • navn og adresse på den ansøgende sammenslutning
 • en varespecifikation (se forordning nr. 1151/2012, artikel 7)
 • et udfyldt enhedsdokument (se forordning nr. 1898/2006, bilag I)

GTS

Ansøgningen skal mindst indeholde følgende:

 • navn og adresse på den ansøgende sammenslutning
 • en varespecifikation (se Forordning nr. 1151/2012, artikel 7)
 • et udfyldt ansøgningsskema (se Forordning nr. 1216/2007, bilag I)
 • dokumenter, der viser produktets specificitet og traditionelle karakter 

Ansøgningen skal sendes til Fødevarestyrelsen, som er den kompetente myndighed for geografisker områder beliggende i Danmark.

Selve beskyttelsen af en betegnelse er gratis. Det er muligt for medlemslandenes myndigheder at opkræve betaling for de udgifter, der er forbundet med behandling af en ansøgning. Udgiften til det kontrolorgan, som løbende skal påse, at specifikationerne overholdes, skal betales af rettighedshaveren.