Mærkning og registrering af hjorte og kameler

Her på siden finder du et overblik over reglerne for mærkning og registrering af hjorte og kameler, herunder registrering i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Reglerne henvender sig til alle, der holder dyrearterne hjorte og kameler, uanset formålet med dyreholdet. Her på siden er dele af reglerne i diverse forordninger og bekendtgørelse beskrevet.

Hjorte omfatter alle dyr af hjortefamilien og dermed også f.eks. rådyr, dådyr, elge, krondyr og rensdyr. Kameler omfatter alle dyr af kamelfamilien og dermed også f.eks. lamaer og alpakaer.

Formålet med mærkning og registrering af hjorte og kameler er sporbarhed. Det kan give Fødevarestyrelsen et hurtigt overblik over, hvor der holdes hjorte og kameler samt hvor mange dyr, der befinder sig på hvert sted. Dette kan anvendes i beredskabssituationer og ved sygdomsbekæmpelse, f.eks. ved udbrud af sygdomme af relevans for hjorte og kameler.

Ejere af hjorte og kameler er bl.a. underlagt en række krav vedr. mærkning og registrering af deres dyr, som fremgår af EU-Dyresundhedsloven. EU-Dyresundhedsloven suppleres i CHR-bekendtgørelsen. I reglerne er der beskrevet en række krav til bl.a. hvordan dyrene bliver mærket samt fristerne for disse. Desuden findes der krav til fortegnelser, som supplerer de registreringer, der findes i CHR.

Udover registrering af de enkelte dyr skal stedet, hvor dyrene holdes også registreres i CHR.

Du finder oplysninger om registrering af dit dyrehold her

Du skal mærke dyrene i din hjorte- eller kamelbesætning

Det er ejeren af en hjorte- eller kamelbesætning, som har ansvaret for at mærke dyrene. Du skal mærke dine dyr med identifikationsmidler, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Du skal mærke dine dyr på én af følgende to måder:

  1. To øremærker, eller
  2. En chip.

Hjorte og kameler skal have to øremærker, et i hvert øre. Øremærkerne skal indeholde en individuel identifikationskode. En chip skal indeholde landekode ’208’ samt CHR-nummer + løbenummer, eller landekode ’208’ efterfulgt af en individuel dyrekode.

Du skal mærke dine dyr med gule øremærker, hvis dyrene er født i Danmark. 

Du skal mærke dyrene inden de forlader fødselsbesætningen og senest ni måneder efter fødslen.

Du skal mærke dyrene med røde øremærker, hvis dyrene kommer fra udlandet (gælder kun hjorte)

Hjorte, der er indført fra et andet EU-medlemsland

Hjorte, der indføres til Danmark fra andre EU-medlemslande, skal mærkes med ét rødt øremærke med dansk identifikationskode. Mærkning af indførte og importerede dyr skal ske senest 20 dage efter flytning til Danmark. Undtaget fra dette er hjorte og kameler, der slagtes senest fem dage efter flytning til Danmark.

Identifikationskoden er det nummer, som fremgår af øremærket.

Hjorte, der er indført fra et land uden for EU

Hjorte, der importeres fra lande uden for EU, skal mærkes med to røde øremærker med dansk identifikationskode. Mærkning af indførte og importerede dyr skal ske senest 20 dage efter flytning til Danmark. Undtaget fra dette er hjorte og kameler, der slagtes senest fem dage efter flytning til Danmark.

Identifikationskoden er det nummer, som fremgår af øremærket.

Indførte dyr skal mærkes i samarbejde med den lokale veterinærenhed

Du skal være opmærksom på, at hjorte, der indføres til Danmark, skal mærkes i samarbejde med den lokale veterinærenhed. Inden dyrene ankommer, skal du selv bestille de røde øremærker hos SEGES og dernæst kontakte Fødevarestyrelsen og aftale et tidspunkt, sådan at Fødevarestyrelsen kan være til stede, når dyrene skal mærkes. Du finder de lokale veterinærenheders adresser og kontaktoplysninger i linket herunder.

Find de veterinære kontrolenheders adresser

Du skal isætte nye identifikationsmidler, hvis dyrenes identifikationsmiddel tabes eller ødelægges

Hvis et af dyrets øremærker tabes eller ødelægges, skal du hurtigst muligt, og senest to uger efter tabet eller ødelæggelsen, erstatte det med et nyt øremærke med samme nummer. Hvis dyret befinder sig på udendørs arealer, kan du dog vente i op til tre måneder med at sætte erstatningsmærket i.

Hvis dyret taber eller ødelægger begge øremærker, eller chippen ikke længere kan læses, skal du erstatte dem med nye identifikationsmidler senest syv dage efter tabet eller ødelæggelsen af det sidste identifikationsmiddel.

Du kan søge om dispensation for mærkningskravet på hjorte, hvis du har en dyrehave o.l.

Fødevarestyrelsen kan give dispensation for mærkningsfristen for enkelte ejere af hjortebesætninger. Mulighed for dispensation kan gives til steder, som f.eks. dyrehaver, hvis de opfylder nogle helt særlige, EU fastsatte, krav, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning 2021/520/EU, artikel 16, stk. 4. Der skal være tale om ekstensivt opdræt uden tæt kontakt til mennesker og en høj grad af isolering af dyrene.

Besætninger, der har fået dispensation efter § 2, jf. bilag 1, i hjortebekendtgørelsen (BEK nr. 1497 af 10. december 2015 om opdræt af hjortedyr), er automatisk fritaget fra kravet om mærkning, så længe dyrene ikke forlader besætningen.

Her kan du læse om dispensationsmuligheder for mærkning af hjorte samt hvilke krav du skal opfylde, og hvordan du søger dispensation fra mærkningskravet

Gå til denne side for at finde ansøgningsblanketten til at ansøge om dispensation

Du skal som ejer føre fortegnelser over mærkning og flytninger for dyrene i din hjorte- eller kamelbesætning

Du skal som ejer af en hjorte- eller kamelbesætning huske at skrive ned hver gang du mærker et dyr, og når du modtager dyr eller flytter dyr væk fra din besætning.

Du skal opdatere fortegnelserne senest syv dage efter hændelsen

Fortegnelserne skal ajourføres senest syv dage efter mærkning eller flytning af dyr. Du skal opbevare fortegnelserne i mindst tre år efter, dyret har forladt din besætning.

Der er ikke noget krav til præcis, hvordan du skal skrive det ned, men oplysningerne skal stå samlet og være let tilgængelige, hvis Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kommer på kontrol i din besætning.

Du skal notere visse oplysninger ned i fortegnelserne

Du skal huske at notere følgende tre oplysninger ned:

  1. For dyr, der fødes i din besætning: dyrets identifikationsnummer.
  2. For dyr, der flyttes ind i din besætning: dyrets identifikationsnummer og besætningsnummer for den besætning, som dyret kom fra samt datoen for dyrets ankomst.
  3. For dyr, der flyttes ud af din besætning: dyrets identifikationsnummer og besætningsnummer for den besætning, som dyret er blevet flyttet til samt datoen for dyrets afgang.

I tilfælde af dyret har to identifikationsnumre i form af både chip og øremærke, skal begge numre noteres i fortegnelserne.

Find relevant vejledning og blanketter om CHR til hjorte og kameler herunder

Registrering af indhegning af hjortedyr

Denne blanket skal du anvende til at registrere din indhegning af hjortedyr.

Blanket til registrering af indhegning af hjortedyr